1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці
Назва1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці
Сторінка1/8
Дата конвертації18.06.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра «Менеджменту організацій»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

«КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ»

для студентів ОКР «Бакалавр»

4 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки «Менеджмент»

Укладач: ст. викл. Назаренко Н.М.


КИЇВ – 2012
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Вступ

Предмет, структура та зміст дисципліни «Конкуренція та конкурентоспроможність» як наукової дисципліни і методи її пізнання. Значення дис­ципліни для підготовки фахівців. Мета вивчення, завдання дисциплі­ни, її зв’язок з іншими дисциплінами. Форми контролю.

^ Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Сутність та види економічної конкуренції. Сутність конкуренції, конкурентних переваг та конкурентоспроможності. Сучасна класифікація. Основні форми міжнародної конкуренції, її роль і місце в економічному розвитку держави.

Конкуренція як форма функціонування товарно-ринкового господарювання, форми конкуренції та їх еволюція. Основні види конкуренції. Наукові підходи до визначення сутності поняття «конкуренція». Види конкурентної поведінки. Функції конкуренції як економічної категорії. Підходи до класифікаційних ознак економічної конкуренції. Прийоми цінової та нецінової конкуренції. Рівні ведення конкурентної боротьби. Модель досконалої конкуренції. Вплив конкуренції на розвиток підприємництва.

Ринок як спільнота конкуруючих компаній. Порівняльна характеристика основних ринкових структур.

^ Тема 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТ
Поняття та види конкурентоспроможності залежно від рівня й об’єкта аналізу. Визначення критерію конкурентоспроможності. Визначення конкурентоспроможності товару. Співвідношення конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності підприємства.

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства. Кількісна та якісна оцінка показників діяльності підприємства.

Поняття про конкурентну перевагу. Конкурентні фактори успіху підприємства. Конкурентні переваги. Характеристика конкурентних переваг. Класифікація конкурентних переваг підприємства. Стратегії досягнення конкурентних переваг.

^ Тема 3. МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття та методи оцінки конкурентного статусу підприємства. Модель аналізу «Мак-Кінзі». Розрахунок показників конкурентоспроможності. Залежність рентабельності підприємств від розміру капітальних вкладень. Критичний рівень капітальних вкладень.

Комплексний підхід до підвищення якості й конкурентоспроможності продукції. Етапи розробки стратегії управління якістю. Забезпечення тривалості життєвого циклу підприємства.

Загальна схема оцінювання конкурентоспроможності продукції. Порядок реалізації продукції. Характеристика основних етапів життєвого циклу товару. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності товару.

Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції. Диференційний метод оцінювання продукції. Комплексний метод оцінювання продукції.

^ Тема 4. СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Типологія конкурентних стратегій у сфері реалізації стратегічних альтернатив. Стратегії й фактори конкуренції на товарному ринку.

Межі великого виробництва. Сутність ефекту масштабу виробництва.

Напрями зниження собівартості продукції як метод підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Причини скорочення середніх витрат зі збільшенням розміру підприємства.

^ Тема 5. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
Фактори виходу на світовий ринок. Головні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Взаємозв’язок елементів системи управління конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому ринку.

Базові принципи управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку. Аналіз фінансового стану підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності. Розрахунок ефективності управління підприємством. Процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Етапи і процедури процесу управління конкурентоспроможністю підприємства. Загальна блок-схема організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів. Організація прийняття конкурентоспроможних управлінських рішень, контролю і стимулювання їх реалізації.


^ Тема 6. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
Антимонопольна діяльність держави: мета та напрями реалізації. Державне регулювання конкуренції. Інститути системи захисту економічної конкуренції в Україні. Форми державного регулювання конкуренції: нормативне та організаційне.

Оцінка конкурентоспроможного середовища на товарних ринках. Методики оцінки конкурентоспроможності на макро-, мезо- і мікрорівнях та методика комплексної оцінки конкурентоспроможності регіону. Показники економічної концентрації.

Державний контроль за економічною конкуренцією. Основні види концентрації в Україні. Концентрація суб’єктів господарювання.

^ 2. МЕТА І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:
Важливою формою вивчення курсу «Конкуренція та конкурентоспроможність» студентами заочної форми навчання є самостійна робота над сучасною літературою та навчальними посібниками. Метою викладання курсу «Конкуренція та конкурентоспроможність» є набуття студентами теоретичних знань та прак­тичних навичок, необхідних для здійснення ефективної управлінської діяльності в ринкових умовах господарювання.

Однією з прийнятних форм перевірки знань студентів у вивченні дисципліни «Конкуренція та конкурентоспроможність» є комплексна контрольна робота, що сприяє розвитку навичок та освоєнню досвіду, що використовуються в Україні та в закордонній практиці.

В комплексній контрольній роботі студент повинен на основі тематичної літератури, нормативних документів, матеріалів періодичного друку самостійно розкрити зміст обраної теми.

Метою комплексної контрольної роботи є: систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів; формування вміння творчого використання програмного матеріалу, ефективного застосування отриманих знань для комплексного аналізу конкретних ситуацій; розвиток навичок наукового аналізу, самостійного вирішення економічних, виробничих та соціальних завдань.

З дисципліни «Конкуренція та конкурентоспроможність» студенти виконують комплексну контрольну роботу згідно з цими методичними вказівками. В рамках виконання комплексної контрольної роботи студент має підготувати та опрацювати всі варіанти комплексної контрольної роботи.

Під час сесії відбудеться контроль виконання комплексних контрольних робіт шляхом перевірки їх фактичної наявності і шляхом проведення аудиторної комплексної контрольної роботи.

Велике значення має правильне оформлення роботи.

Комплексна контрольна робота може бути оформлена двома способами:

 • у вигляді рукописного тексту в стандартному зошиті (титульний лист оформляється згідно додатку А).

 • у вигляді рукописного тексту на стандартних аркушах паперу формату А-4

^ Текст повинен бути написаний власноруч українською мовою (!). Розкриваючи питання, студент повинен повністю переписати його в зошит у вигляді заголовка. Відповіді на питання контрольної роботи слід давати повними за змістом і короткими за формою. Викладення змісту роботи повинне здійснюватися логічно і послідовно .

Комплексна контрольна робота повинна бути написана розбірливо, цитати, що наводяться в тексті, а також статистичні дані повинні містити відповідні посилання на джерела, з яких вони взяті, із зазначенням автора, назви роботи, тому, місця та року видання, сторінки.

Структурно комплексна контрольна робота має складатися наступним чином:

 1. Титульна сторінка згідно зі зразком, що затверджено кафедрою (додаток А);

 2. Зміст роботи (додаток Б)

 3. Обраний варіант комплексної контрольної роботи

 4. Практична частина

 5. Список використаної літератури

Першою сторінкою комплексної контрольної роботи є титульний аркуш, що включається до загальної нумерації сторінок, але номер на ньому не проставляється. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Варіант комплексної контрольної роботи обирається за списком у журналі групи (таблиця 2).

Контрольна робота виконується студентами в терміни, встановлені навчальними планами. Студенти, які не виконали комплексної контрольної роботи, що передбачена навчальним планом, до залікової сесії не допускаються. При перевірці комплексної контрольної роботи проставляються оцінки “зараховано” або “не зараховано”.

Умовою зарахування комплексне контрольної роботи є самостійне, грамотне та чітке висвітлення всіх питань контрольної роботи, використання основної та додаткової рекомендованої літератури та практичного матеріалу.

Студенти повинні подати виконану і відповідно оформлену комплексну контрольну роботу в інститут на перевірку викладачеві в терміни, встановлені графіком навчального процесу.

Якщо викладач вважає, що робота не відповідає вимогам, він повинен повернути її студентові на доопрацювання, вказавши на конкретні недоліки в ній. Прийом та зарахування контрольних робіт повинні бути завершеними до початку складання студентами іспиту з даної дисципліни.

В процесі виконання комплексної контрольної роботи студенти можуть звертатися до консультацій викладачів інституту особисто в консультаційні години (кожна середа з 12:00 до 15:00), або за допомогою електронної пошти nn_tala@ukr.net

^ 3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ


 1. Сутність конкуренції, конкурентних переваг та конкурентоспроможності

 2. Сучасна класифікація конкуренції

 3. Основні форми міжнародної конкуренції, її роль і місце в економічному розвитку держави

 4. Основні види конкуренції.

 5. Функції конкуренції як економічної категорії

 6. Прийоми цінової та нецінової конкуренції

 7. Рівні ведення конкурентної боротьби. Модель досконалої конкуренції

 8. Поняття та види конкурентоспроможності залежно від рівня й об’єкта аналізу.

 9. Визначення критерію конкурентоспроможності

 10. Співвідношення конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності підприємства

 11. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства

 12. Кількісна та якісна оцінка показників діяльності підприємства

 13. Поняття про конкурентну перевагу

 14. Характеристика конкурентних переваг

 15. Класифікація конкурентних переваг підприємства

 16. Поняття та методи оцінки конкурентного статусу підприємства

 17. Модель аналізу «Мак-Кінзі»

 18. Комплексний підхід до підвищення якості й конкурентоспроможності продукції

 19. Загальна схема оцінювання конкурентоспроможності продукції

 20. Характеристика основних етапів життєвого циклу товару

 21. Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції

 22. Диференційний метод оцінювання продукції

 23. Комплексний метод оцінювання продукції.

 24. Стратегії й фактори конкуренції на товарному ринку

 25. Сутність ефекту масштабу виробництва

 26. Напрями зниження собівартості продукції як метод підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання

 27. Фактори виходу на світовий ринок

 28. Головні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства

 29. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства

 30. Базові принципи управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку

 31. Аналіз фінансового стану підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності

 32. Етапи і процедури процесу управління конкурентоспроможністю підприємства

 33. Специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів

 34. Організація прийняття конкурентоспроможних управлінських рішень

 35. Антимонопольна діяльність держави: мета та напрями реалізації

 36. Державне регулювання конкуренції

 37. Форми державного регулювання конкуренції: нормативне та організаційне

 38. Оцінка конкурентоспроможного середовища на товарних ринках

 39. Методики оцінки конкурентоспроможності на макрорівнях

 40. Методики оцінки конкурентоспроможності на мезорівнях

 41. Методики оцінки конкурентоспроможності на макрорівнях

 42. Показники економічної концентрації

 43. Державний контроль за економічною конкуренцією

 44. Основні види концентрації в Україні

 45. Концентрація суб’єктів господарювання


^ 4. ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ВАРІАНТІВ ККР
Таблиця 2

Порядковий номер за журналом

варіанту

^ Практична частина

Задача 1

Задача 2

варіанту

Задача 3

варіанту

1

1

Виконується за матеріалами досліджуваного підприємства

1

10

2

2

2

9

3

3

3

8

4

4

4

7

5

5

5

6

6

6

6

5

7

7

7

4

8

8

8

3

9

9

9

2

10

10

10

1

11

11

3

4

12

12

5

6

13

13

7

8

14

14

9

10

15

15

1

2

16

16

4

1

17

17

6

3

18

18

8

5

19

19

10

7

20

20

2

9

21

21

1

2

22

22

4

6

23

23

8

10

24

24

2

1

25

25

6

5

26

26

10

9

27

27

3

3

28

28

7

7

29

29

9

4

30

30

5

8


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці icon8. Держава в ринковій економіці > Економічна роль держави в ринковій економіці
Методи І форми державного регулювання. Економічна політика держави. Суть, завдання та види макроекономічної політики
1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці iconТема: «кредит у ринковій економіці»
Мета: визначити теоретичні знання щодо походження та сутності кредиту, аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати...
1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці iconКонкуренція І монополія у ринковій економіці
При конкуренції покупці це господар, ринок їх агент, а підприємства їх слуга
1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці iconПитання на екзамен
Законодавче забезпечення політики держави у сфері конкурентних відносин І обмеження монополізму
1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці icon«суть та значення логістики в ринковій економіці» Тестові завдання т -1-1
Забезпечення синхронізації процесів збуту, збереження І доставки продукції з орієнтацією їх на потреби ринку відображає сутність...
1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці icon1. Поняття та класифікація ризиків інвестиційних проектів
В інвестиційному та фінансовому менеджменті найчастіше під ризиком розуміють міру непевності в одержанні очікуваних доходів від заданих...
1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці icon1 Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій економіці
Підприємство – це організаційно відокремлена та економічно самостійна основна (первинна) ланка ви­робничої сфери народного господарства,...
1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці iconСутність процента за кредит І його вимірники
У ринковій економіці розрізняють дві форми грошей — гроші як гроші та гроші як позичковий капітал. Відповідно, І цінність грошей...
1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці icon8. Кредит у ринковій економіці
Комерційний кредит це форма руху безпосередньо промислового капіталу І спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу...
1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці iconОпорний конспект лекцій змістовий модуль Теоретичні основи фінансового...
Це напрям економічного аналізу, який сприяє обґрунтуванню рішень в сфері фінансового управління. Як відомо, у процесі функціонування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка