1 регламентування та інструктування
Скачати 372.88 Kb.
Назва1 регламентування та інструктування
Сторінка1/4
Дата конвертації24.06.2013
Розмір372.88 Kb.
ТипРегламент
mir.zavantag.com > Психология > Регламент
  1   2   3   4
Основи менеджменту
1. До соціально-психологічних методів не відносяться:

1) соціальне прогнозування розвитку персоналу;

2) гуманізація праці;

3) соціальне нормування;

4) комерційний розрахунок.

2. До економічних методів менеджменту не відносяться:

1) оподаткування та кредитування;

2) комерційний розрахунок та встановлення тарифів;

3) накази та розпорядження;

4) регулювання цін та встановлення акцизного збору.

4. Хто повинен розробляти положення про структурний підрозділ організації?

1) керівник підрозділу;

^ 2) керівник підрозділу або за дорученням керівника інші спеціалісти;

3) спеціалісти підрозділу;

4) керівники всіх підрозділів.

5. Як умовно класифікуються методи менеджменту?

1) економічні та організаційні;

2) економічні, організаційно-розпорядчі, та соціально-психологічні;

3) соціальні та економічні;

4) економічні та психологічні.

6. Якщо Вам доведеться пояснювати, що представляють собою методи менеджменту, то Ви скажете, що це є:

1) способи впливу на персонал організації;

^ 2) сукупність способів і прийомів впливу на персонал організації з метою досягнення її місії і цілей;

3) прийоми впливу керівників організації на своїх підлеглих;

4) засоби впливу керуючої системи на керовану з метою отримання оптимальних прибутків.

7. Що входить до засобів організаційного впливу на систему управління?

1) регламентування та інструктування;

2) інструктування та нормування;

^ 3) регламентування, нормування та інструктування;

4) регламентування.

8. На які види можна умовно поділити організаційно-розпорядчі методи залежно від характеру їх впливу на організації

1) організаційного та психологічного впливу;

2) психологічного та економічного впливу;

^ 3) організаційного та розпорядчого впливу;

4) розпорядчого та соціального.

9. Методи менеджменту змінюються під впливом:

1) змін умов діяльності організації;

^ 2) змін умов діяльності організації, досягнень сучасної науки та досвіду ефективного господарювання;

3) досвіду ефективного господарювання;

4) західного досвіду управління підприємствами.

10. Специфікою соціально-психологічних методів менеджменту є:

1) вони безпосередньо впливають на психологію працівників;

^ 2) їх спрямованість на соціальні інтереси особи та колективу в управлінському процесі;

3) вони спрямовані на інтереси окремих працівників організації;

4) вони м'яко впливають на працівника.

^ 11. Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень?

1) тому, що є працівники, які за контроль отримують гроші, і вони контролюють все, оскільки це їх професійний обов'язок;

^ 2) щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів;

3) щоб виконавці боялись і добре їх виконували;

4) керівник для того і існує в організації, щоб здійснювати контроль.

12. Методи, що дають можливість менеджеру приймати однозначні рішення відносяться до групи:

1) організаційно-розпорядчих методів;

2) економічних методів;

3) соціальних методів;

4) психологічних методів.

14. Соціальне прогнозування полягає у:

1) наявності таких соціальних норм, які встановлюють порядок поведінки окремих осіб і певних груп у колективі;

2) створенні заходів щодо вдосконалення соціальних відносин між працівниками;

^ 3) створенні інформаційної бази розробки планів соціального розвитку та застосування методів соціального впливу у кожному трудовому колективі;

15. Психологічні методи менеджменту - це:

1) методи, що грунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку та відповідальності;

^ 2) засоби впливу на колективи і окремих її працівників, які грунтуються на використанні об'єктивних відносин між ними;

3) методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів;

4) засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

16. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту — це:

1) методи, що грунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку та відповідальності;

^ 2) засоби владного впливу на колектив та окрему особу;

3) засоби впливу на колективи і окремих їх працівників, які грунтуються на використанні об'єктивних відносин між ними;

4) методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

17. Як здійснюється поточний контроль в організації?

1) шляхом заслуховування працівників організації на виробничих нарадах;

2) шляхом спостереження за роботою працівників;

^ 3) через систему зворотнього зв'язку між керуючої і керованої системами;

4) шляхом доповідей на зборах і нарадах.

18. Хто має здійснювати контроль за виконанням поставлених завдань перед колективом?

1) спеціалісти;

2) робітники;

^ 3) керівники;

4) окремі керівники.

19. Контроль - це є:

1) вид управлінської діяльності щодо забезпечення виконання певних завдань та досягнення цілей організації;

2) вид людської діяльності;

3) спостереження за роботою персоналу організації;

4) спостереження за виконанням персоналом окремих завдань.

20. Для зменшення потреб у контролі доцільно:

1) створювати організаційні та соціально-психологічні передумови для персоналу;

2) створювати відповідні соціальні передумови для персоналу;

3) створювати відповідні організаційні умови для персоналу;

4) постійно удосконалювати систему стимулювання праці персоналу.

21. Контроль має бути:

1) об'єктивним і гласним;

2) гласним і дійовим;

^ 3) об'єктивним, діловим, ефективним, систематичним і гласним;

4) ефективним.

24. Коли історично виникли питання мотивації праці?

1) з часів виникнення грошей;

2) з часів виникнення організацій;

3) з часів виникнення керівника організації;

^ 4) з часів зародження організованого виробництва.

25. Як слід розуміти мотиви престижу?

1) намагання працівника зайняти найвищу посаду в організації;

^ 2) намагання працівника реалізувати свою соціальну роль взяти участь у суспільне значущій роботі;

3) намагання працівника отримувати високу зарплату;

4) намагання працівника взяти участь у суспільній роботі.

26. Які основні групи мотивів до праці виділив український вчений В. Підмарков?

1) забезпечення та визнання;

2) визнання та престиж;

^ 3) забезпечення, визнання, престиж;

4) забезпечення та престиж.

27. Що слід розуміти під терміном "потреба"?

1) відчуття фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь;

2) відчуття нестачі чого-небудь;

3) відчуття психологічної нестачі чого-небудь;

4) відчуття фізіологічної та матеріальної нестачі чого-небудь.

28. До прецесійних теорій мотивації відносяться:

1) теорія очікувань Врума і Маслоу;

2) теорія очікувань Врума, теорія справедливості, прецесійна теорія Портера і Лоурела;

3) теорія Туган-Барановського;

4) теорія Маслоу.

29. Які найчастіше використовуються загальні показники, що визначають ефективність будь-якої організаційної структури управління?

1) рівень виконання виробничих завдань;

2) рівень виконання запланованих прибутків;

3) рівень досягнення цілей організації;

^ 4) рівень виконання основних завдань та цілей організації.

30. Що слід відносити до основних недоліків структури управління, яка орієнтованої на споживача?

1) великий ризик обсягу обслуговування споживачів;

^ 2) великий ризик обсягу обслуговування та труднощі координації діяльності всіх підрозділів організації;

3) труднощі координації діяльності всіх підрозділів організації;

4) великий ризик в отриманні запланованих прибутків.

31. Що слід розуміти під органіграмою організаційної структури управління?

1) зв'язки між органами управління;

2) побудову зв'язків між окремими ланками управління;

^ 3) схематичне відображення структури управління, всіх зв'язків, що існують між органами управління;

4) відображення взаємовідносин між керуючою і керованою підсистемою.

32. Яка організаційна структура вважається найбільш ефективною для організацій, які мають філіали в різних регіонах?

1) функціональна;

2) лінійна;

3) змішана;

^ 4) дивізіонна.

33. Що створює делегування лінійних повноважень в організації?

1) виробничі підрозділи;

2) ієрархію рівнів управління;

3) ланки управління;

4) підсистеми управління.

34. Чим визначаються повноваження в організації?

1) політикою та правилами;,

2) процедурами та операціями;

^ 3) політикою, процедурами, правилами, які мають властивість розширятися в напрямі вищих рівнів управління;

4) правилами.

35. Згідно з продуктовою структурою конкретному керівникові організації делегують повноваження:

^ 1) з управління певним типом продукції;

2) з управління певним підрозділом;

3) з управління певними спеціалістами;

4) з управління певними групами працівників.

36. Що слід розуміти під делегуванням?

1) передача керівниками своїх прав підлеглим;

2) передача керівниками своїх обов'язків окремим спеціалістам;

3) .передача відповідальності керівниками своїм підлеглим;

^ 4) це основний процес, за допомогою якого керівництво встановлює формальні взаємини працівників в організації.

38. Що являє собою оцінка стратегії організації?

1) порівняння результатів роботи з цілями;

^ 2) порівняння результатів роботи з місією і цілями організації;

3) порівняння витрат з прибутками;

4) порівняння досягнутих результатів за певний період.

39. Бюджет організації це є:

1) метод розподілу ресурсів, поданий у кількісній формі, з метою досягнення певних цілей;

2) метод розподілу ресурсів;

3) метод реалізації цілей;

4) метод стимулювання праці персоналу.

40. Політика організації це є:

1) конкретні дії керівника для досягнення цілей;

2) загальні дії менеджерів для виконання певних завдань;

^ 3) загальне керівництво для дії і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей;

4) окремі дії керівників для реалізації рішень.

41. Тактика організації це є:

1) основні види робіт, які потрібно виконувати;

2) перспективні завдання;

3) перспективні цілі;

^ 4) короткотермінові стратегії.

42. Останнім етапом стратегічного планування є:

1) вибір стратегії;

2) вибір тактики;

3) вибір методів реалізації мети;

4) вибір політики організації.

43. Графіки виконання роботи, послідовній опис операцій, сітьове планування і управління, робочий календар відносяться до:

1) принципів організаційного планування;

2) методів організації;

^ 3) методів організаційного планування;

4) методів контролю.

44. Під місією організації розуміють:

1) причину створення організації;

^ 2) чітко виражену причину існування організації;

3) основні завдання організації;

4) політику організації.

45. Оперативні плани розробляються строком на:

1) півріччя, місяць, декаду, тиждень;

2) по робочих днях;

3) 3-5 років;

4) І рік.

46. Під плануванням розуміють:

1) вид діяльності;

2) відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації;

3) перспективу розвитку;

4) стан організації.

47. Організаційне планування здійснюється:

1) тільки на вищому рівні управління;

2) на вищому та середньому рівні управління;

3) на середньому рівні управління;

^ 4) на всіх рівнях управління.

48. До засобів мотивації праці не відносяться:

1) винагороди;

2) проведення виробничих нарад;

3) підвищення кваліфікації персоналу;

4) забезпечення умов для самовираження.

49. На впевненості в тому, що за певну виконану роботу людина отримає винагороду ґрунтується наступна теорія мотивація:

1) справедливості;

2) потреб;

3) винагород;

^ 4) очікування.

51. Коли здійснюється заключний контроль в організації?

1) до фактичного початку виконання робіт;

2) після виконання запланованих робіт;

3) в ході проведення певних робіт;

4) тоді, коли зручно керівникові.

52. Коли здійснюється поточний контроль в організації?

1) після виконання певних робіт;

2) до фактичного початку виконання певних робіт;

^ 3) в ході проведення певних робіт;

4) тоді, коли зручно керівникові.

53. Що забезпечує управлінська функція "мотивація"?

1) досягнення особистих цілей;

^ 2) спонукання працівників до ефективного виконання поставлених задач;

3) виконання прийнятних управлінських рішень;

4) забезпечення безперечного впливу на підлеглого.

54. Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою функція мотивації, то Ви скажете що це:

1) процес досягнення поставлених перед адміністрацією цілей;

2) спонукання себе до ефективної діяльності;

^ 3) процес спонукання себе та інших до ефективної діяльності і досягнення поставлених перед організацією цілей;

4) спосіб впливу на персонал з метою досягнення цілей.

^ 55. Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою функція планування, то Ви скажете що це:

1) встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управління, визначення шляхів та засобів їх досягнення;

2) встановлення цілей організації;

3) визначення шляхів і засобів виконання завдань;

4) визначення способів досягнення цілей організації.

61. Що відноситься до елементів організаційних структур управління?

1) органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними;

2) система взаємозв'язків між органами управління;

3) ланки управління організацією;

4) сукупність різних підрозділів органів управління.

62. Що слід розуміти під органом управління в організації?

1) сукупність ланок керованої системи;

^ 2) ланку або сукупність ланок керуючої системи;

3) окремі ланки управління організацією;

4) осіб, які здійснюють управлінський вплив на трудовий колектив.

63. Який тип оргструктур управління вважається найбільш простим?

1) функціональний;

2) змішаний;

^ 3) лінійний;

4) матричний.

64. Де переважно застосовується лінійна структура управління?

1) в управлінні великими організаціями;

2) в управлінні малими організаціями;

3) в управлінні об'єднаннями організацій;

4) в управлінні окремими організаціями.

65. Що створює структуру управління організацією?

1) сукупність лінійних органів управління;

2) сукупність функціональних служб;

^ 3) сукупність лінійних і функціональних служб (органів);

66. Що слід розуміти під організаційною структурою управління?

1) склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією;

^ 2) склад ланок управління організацією;

3) супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління;

4) розподіл управлінського персоналу на підрозділи.

67. Чи можуть неформальні організації заважати досягненню формальних цілей?

1) не можуть;

2) можуть;

3) іноді можуть;

4) ніколи не заважають.

68. Горизонтальний розподіл праці — це є:

1) розподіл праці на складові, які відділяють роботу по координації від самої діяльності;

2) розподіл влади між керівниками різних рівнів управління;

^ 3) розподіл значного обсягу роботи на багаточисельні невеликі спеціалізовані завдання;

4) розподіл праці між керівником і підлеглими.

69. Визначте характерні ознаки неформальної організації:

1) соціальне утворення, яке виконує певні завдання;

^ 2) виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовідносини один з одним досить регулярно, не завжди має визначену мету;

3) об'єднання людей, наявність мети, спонтанне виникнення;

4) соціальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою.

70. Характерні ознаки органічної організації:

1) розмитість меж, значна самостійність окремих ланок, слабка ієрархічність, перевага неформальних відносин;

2) однозначні внутрішні взаємозв'язки, жорстка регламентація всіх сторін діяльності;

3) однозначні внутрішні взаємозв'язки, розмитість меж, перевага неформальних стосунків;

4) неоднозначні внутрішні взаємозв'язки.

71. Організація, що має однозначні внутрішні взаємозв'язки і жорстку регламентацію всіх сторін діяльності це:

1) первинна організація;

2) органічна організація;

3) вторинна організація;

^ 4) механістична організація.

72. Визначаються наступні фази життєвого циклу організації:

1) утворення, становлення, розвиток, відродження;

2) народження, зрілість;

^ 3) народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження;

4) народження, зрілість, відродження.

73. До основних складових елементів внутрішнього середовища організації не належать:

1) споживачі, конкуренти, закони;

2) цілі, завдання;

3) персонал, технології;

4) структура управління.

75. Якщо Вам доведеться пояснювати, що слід розуміти під організацією, Ви скажете, що це:

1) об'єднання людей для виконання певних робіт;

^ 2) свідоме об'єднання людей, яке діє на основі визначених процедур та правил і сумісно реалізує певну програму або цілі;

3) група людей, що сумісно реалізують певну програму;

4) група людей, що об'єднуються на основі симпатії один до одного для реалізації власних цілей.
  1   2   3   4

Схожі:

1 регламентування та інструктування icon1. Методологічні основи інвестування
Суть інвестиційної діяльності, механізм її здійснення. Теоретичні засади державне регулювання інвестиційних процесів. Поняття інвестиційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка