Варій М. Й. Психологія: Навч посіб
Скачати 123.53 Kb.
НазваВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Дата конвертації28.12.2013
Розмір123.53 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Психология > Документы


Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України

комунальний вищий навчальний заклад

«Олександрійський педагогічний коледж

імені В.О. Сухомлинського»

Навчально-методична картка заняття №

Назва та номер спеціальності 5.01010201 “Початкова освіта”

5.01020101 „Фізичне виховання”.
Предмет: Психологія.
Тема: Методи психологічних досліджень.

Поняття про наукові методи вивчення психіки людини. Характеристика наукових методів психологічних досліджень: спостереження, експерименту, тестування, вивчення продуктів діяльності, бесіди, самоспостереження. Кількісна та якісна обробка одержаних даних.

^ Вид заняття: лекція
Мета заняття:

дати поняття про наукові методи вивчення психіки людини; охарактеризувати наукові методи психологічних досліджень: спостереження, експеримент, тестування, вивчення продуктів діяльності, бесіда; визначити особливості кількісної та якісної обробки одержаних результатів; розвивати пам'ять, логічне мислення, спостережливість та уважність; виховувати любов до майбутньої професії, формувати пізнавальний інтерес.


Обладнання: роздатковий матеріал.
Література:
Основна:

 1. Психологія: Навчальний посібник /за ред. В.А. Крутецького. К., 1978. – 283 с.

 2. Психологія: Навчальний посібник/ О.В.Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков. – К: „ІНКОС”, 2005. – 352 с.

 3. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. К., 2004. – 304 с.

 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К., 2004. – 487 с.

 5. Психологія: Навчальний посібник/ за ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: „Либідь”, 2001 – 558 с.Додаткова:

 1. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навчальний посібник. – К., 2004. – 304 с.

 2. Психологічна енциклопедія/ О.М. Степанов. – К.: «Академівидав», 2006. – 424 с.

 3. Варій М.Й. Психологія: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.

 4. Цимбалюк І.М. Психологія: Навчальний посібник. – К., 2004 – 216 с.

Структура заняття


 1. Організаційна частина.
 1. Актуалізація опорних знань студентів.
 1. Повідомлення теми, формулювання мети та основних завдань. Мотивація навчальної діяльності. 1. План заняття.

 1. Поняття про методи психологічних досліджень.

 2. Характеристика методів психологічних досліджень:

а) спостереження та самоспостереження;

б) експеримент та його види;

в) тести і вимоги до їх застосування;

г) анкети, види питань;

д) вивчення продуктів діяльності;

є) бесіда, її особливості.
5. Підведення підсумків.

  • Узагальнення матеріалу.

 • Спостереження – це...

 • Експеримент – це...

 • Тестування – це...
 1. Завдання для самостійної роботи студентів.

 • Кількісна та якісна обробка одержаних даних.


Тема: Методи психологічних досліджень
План.

 1. Поняття про наукові методи вивчення психіки людини.

 2. Характеристика наукових методів психологічних досліджень:

а) спостереження та самоспостереження;

б) експеримент та його види;

в) тести і вимоги до їх застосування;

г) анкети, види питань;

д) вивчення продуктів діяльності;

є) бесіда, її особливості.
^ 1.

Поняття про наукові методи вивчення психіки людини
Досягнення будь-якої науки в значній мірі визначаються розвитком її методологічного апарату, який дозволяє відкривати все нові факти і на їх основі будувати науково обґрунтовану картину світу.

Метод - це шлях наукового дослідження або спосіб пізнання будь-якої реальності (Метод – це спосіб пізнання явища).
Методи психологічної науки звичайно поділяють на 4 групи:

1. Методи теоретичного дослідження (інтерпретаційні методи) - вони застосовуються на першому та другому етапі загальної методики психо­логічного дослідження і допомагають подумки пізнавати сутність певного психічного явища. До цієї групи методів належать моделювання, реконструкція, типізація.

(Моделювання має за мету створення аналогу певного явища, в якому акцентовано головні закономірності цього явища і виключено другорядні, випадкові фактори.

Реконструкція полягає у змістовій або структурній перебудові явища з метою кращого його розуміння.

Типізація спрямована на визначення варіантів даного явища відповідно певним ознакам).
2. Методи емпіричного дослідження – вони застосовуються на третьому етапі загальної методики психологічного дослі­дження і допомагають реальній взаємодії – дослідника з проявами психічного явища

До цієї групи належать методи спостереження, експерименту, опитування, бесіди, тестів, аналізу продуктів діяльності.
3. Аналітичні (обробки даних) методи – вони застосовуються на четвертому етапі загальної методики психологічного дослідження і слугують об'єктивації отриманих результатів. Аналітичні методи поділяються на якісні та кількісні.

(Якісні методи аналізу спрямовані на з’ясування причин високого чи низького рівня досягнень, розвитку здібностей, залежність їх від індивідуальних та вікових проявів особистості, умов життя та діяльності, стосунків у колективі, ставлення до діяльності тощо (до них можна віднести контент-аналіз, який застосовується у роботі з психологічно змістовними текстами і полягає у переводі змістової інформації в кількісну).

Кількісні методи аналізу спрямовані на обчислення коефіцієнтів правильного розв´язання завдань, частоти повторення спостережуваного психічного явища та інших характеристик (це такі методи математичної статистики, як варіаційний аналіз, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, факторний аналіз та ін.)).
4. Методи організації дослідження (організаційні) складають окрему групу методів; вони мають відношення не тільки до певного етапу загальної методики психологічного дослідження, але й до пізнавального циклу в цілому. До цієї групи належать лонгітюдний та порівняльний методи.

(Лонгітюдний метод передбачає вивчення різних стадій розвитку певного психічного явища на одному й тому ж випробуваному протягом тривалого часу (на різних вікових етапах розвитку особистості тощо). Цей метод широко використовується у дитячій та віковій психології. Лонгітюдне дослідження є найбільш ефективним, коли воно базується на дослідженні різних варіантів розвитку. Організація лонгітюдного дослідження передбачає одночасне застосування інших методів: спостереження, тестування, психографії та ін.

Порівняльний метод (метод зрізів) дозволяє вивчати паралельно й одночасно єдине психічне явище на різних випробуваних. Якщо він застосовується для порівняння психіки випробуваних різного віку, то дослідження називають порівняльно-онтогенетичним. Порівняння одного й того ж явища у здорових та психічно хворих випробуваних називають порівняльно-патологічним дослідженням. У випадку збору фактичного матеріалу про випробуваних, що знаходяться в однакових педагогічних умовах, мова йде про порівняльно-педагогічне дослідження).
Окрім цього методи у психології умовно можна поділити на 2 групи:

 1. Основні:

  1. Спостереження.

  2. Експеримент.
 1. Допоміжні:

  1. Тести.

  2. Анкети.

  3. Вивчення продуктів діяльності.

  4. Бесіда (інтерв'ю).


2.

Характеристика наукових методів психологічних досліджень:

а) спостереження та самоспостереження
Спостереження – це цілеспрямоване вивчення поведінки і діяльності особистості в природних ситуаціях, засноване на їх безпосередньому сприйманні.

Спостереження – це метод тривалого, планомірного споглядання об’єктів і суб’єктів певного процесу, без втручання в сам процес.
Види спостереження

 1. Життєве – відбувається в житті і не передбачає мети, фіксації результатів.

 2. Наукове – включає всі компоненти наукового дослідження.

 3. Цілісне – спостереження за об’єктом в цілому.

 4. Часткове – спостереження з окремою частиною, яка цікавить дослідника (риси, властивості).

 5. Контактне (пряме) – передбачає контакт піддослідного і експериментатора.

 6. Приховане (опосередковане) – експериментатор не контактує з піддослідним (прихована камера).

 7. Лонгітюдне – довготривале (роки, десятиліття).

 8. Короткочасне (день, тиждень, місяць).

 9. Включене – експериментатор і піддослідний включені до однієї групи.

 10. Польове – (в природних умовах) в умовах повсякденного життя, навчання, роботи.

 11. Лабораторне – з використанням спеціального лабораторного обладнання.

 12. Самоспостереження (інтроспекція)


Вимоги до спостереження

  1. Спостереження повинно бути цілеспрямованим (мета і завдання).

  2. Вибір способу спостереження.

  3. Складання плану і програми дослідження.

  4. Фіксація даних (у щоденнику).

  5. Дослідник не повинен втручатись в діяльність обстежуваного.

  6. Формулювання висновків.

  7. Спостереження необхідно за можливості повторювати в різний час, у різних умовах і ситуаціях.Самоспостереження (інтроспекція) – це від латів. introspecto — дивлюся всередину) — метод психологічного дослідження, що полягає в спостереженні дослідника за власними почуттями, думками й т. ін.

Самоспостереження не є самостійним методом, так як потребує додаткової перевірки.
Особливості самоспостереження

 1. Ніхто не знає людину краще ніж вона сама – рефлексія дій.

 2. Результати самоспостереження можна фік­сувати у різних документах: листах, автобіографіях, анкетах.

 3. Необхідно намагатись об'єктивно оцінювати події (співставляти те, що ми робимо і те як це відбувається).

 4. Головний недолік методу інтроспекції — його суб'єктивізм.


б) експеримент та його види
Експеримент – це один із основних методів психології, який включає активність експериментатора при цілеспрямованому вивченні психічного явища.
Види експерименту.

 1. Природний експеримент полягає в тому, що піддослідний, перебуваючи у природних для нього умовах (спеціально створеної, трудової, ігрової діяльності), не здогадується, що він знаходиться у полі дослідження.

(У природному експерименті поєднуються активність методу експерименту і природність методу спостереження: дослідник створює умови, що викликають бажане явище, а зміст звичних для людини умов лишається без змін).

Вперше його впровадив у свою практику Лазурський. Він досліджував ефективність установки на процес запам’ятання. В одному класі була така установка: „по тому матеріалу, який пояснювали сьогодні - контрольна робота буде завтра”. В іншому класі установка була такою: „контрольна робота буде через тиждень”. Хоча контрольна робота була через місяць. При порівнянні результатів виявилось, що кращі результати в другому класі, тому що у них спрацювала довготривала пам'ять.

 1. Лабораторний експеримент проводиться в штучних для вихованців умовах, які створюються спеціально, в спеціально обладнаних лабораторіях з використанням приладів, певного обладнання.


Вимоги до експерименту

 1. Визначити проблему дослідження.

 2. Сформулювати мету дослідження.

 3. Розробити план.

 4. Фіксація даних. (Вести протокол експерименту).

 5. Здійснювати кількісну і якісну обробку даних.

 6. Зробити висновки (інтерпретація результатів) та запровадити їх у практику.


в) тести і вимоги до їх застосування
Тестом називають невелике стандартизоване завдання, за допомогою якого можна визначити рівень розвитку досліджуваного психічного явища.
Види тестів.

 1. Тести досягнень (успішності) виявляють ступень оволодіння певними уміннями, навичками і знаннями. (Визначають ступінь готовності до певно діяльності. Наприклад, тести «Перевірте, який ви керівник», «Чи вмієте ви проводити ділове обговорення?» тощо).

 2. Тести здібностей (профорієнтаційні) дозволяють визначити рівень розу­мового потенціалу, творчих здібностей, а також рівень готовності до розв'язання певних типів навчальних та професійних завдань.

 3. Проективні тести – це методики цілісного вивчення особистості через проеціювання установок, емоційних станів чи особистісні якості на запропоновані до розв'язання завдання чи ситуації (свідомо чи несвідомо). (Приміром, дописати речення чи розповідь, зробити малюнок на вільну тему, скласти розповідь за малюнком тощо. Вико­нуючи такі завдання, він допомагає скласти уявлення про свою індивідуальність. До найбільш застосовуваних проективних методів належать тести Рошарха і Люшера, тематичний операційний тест тощо).

 4. Особистісні – це методики, які дозволяють скласти уявлення про особливості особистості (тривожність, локус контролю, інтереси, екстраверсію - інтраверсію)

Вимоги до тестів

 1. Надійність тесту, т.б. стабільність його результатів при повторному тестуванні.

 2. Валідність – точність визначення тієї якості, яку досліджують. (Чим вища валідність тесту, тим точніше він вимірює ту рису, для визначення якої був розроблений).

 3. Стандартизованість – налагодженість в процесі перевірки на великій кількості піддослідних з визначенням достатнього рівня чутливості.


^ Процедура тестування:

І етап – вибір тестів дослідником.

ІІ етап – безпосередньо тестування.

ІІІ етап – інтерпре­тація результатів, висновки
г) анкети, види питань;
Анкетування - це метод отримання інформації (збирання інформації) на основі письмового самозвіту обстежуваних за спеціальною програмою.

Види питань

І. За змістом питання поділяються:

 1. Питання про факти, події, результати діяльності (загальні дані про респондента).

 2. Питання про мотиви, оцінки, думки, погляди опитуваного (Н., Які навчальні предмети тобі подобаються? Ким ти хочеш стати після закінчення школи?).

ІІ. За формою питання бувають:

 1. Відкриті, в яких запитання передбачають вільні відповіді на свій розсуд.

 2. Закриті, в яких на запитання є готові відповіді і респондент повинен вибрати одну з них.

 3. Прямі, спрямовані на отримання безпосередньої інформації, щодо думки респондента про певне явище (Чому ви обрали педагогічну професію?).

 4. Непрямі запитання, передбачають приховування від респондента змісту даної інформації, що вимагає додаткової інтерпретації (Уявіть собі, що …).

ІІІ. За функціями питання бувають:

 1. Контрольні - для з’ясування достовірності інформації.

 2. Фільтруючі - використовують для того, щоб відділити одну групу респондентів від інших (виділити компетентність респондента).

 3. Функціонально-психологічні - для зняття психологічного напруження.


Вимоги до анкетування

  1. Чітке визначення змісту анкети.

  2. Правильне формулювання питань (чіткість, лаконічність, змістовність, врахування індивідуальних та вікових особливостей).

  3. Інструкція про порядок заповнення анкети.


д) вивчення продуктів діяльності
Метод вивчення продуктів діяльності являє собою систему дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацію, аналіз та тлумачення результатів попе­редньої психічної діяльності людини: трудової, учбової, ігрової.

(В продуктах діяльності людини відображається її став­лення до самої діяльності, до оточуючих, до навколишнього світу, а також рівень розвитку її розумових, сенсорних та моторних навичок). (Н.,робочі зошити, щоденники, творчі роботи, малюнки, вишивки).

Вимоги до методу вивчення продуктів діяльності

 1. Використовуючи цей метод, дослідник має з'ясувати:

а) чи є продукт, що аналізується, результатом типової для даної людини діяльності, чи створений нею випадково;

б) в яких умовах здійснювалася діяльність людини;

в) чи можна дослідити аналогічні та інші різноманітні продукти діяльності цієї людини.

 1. Використовують у поєднанні з іншими методами, оскільки він не дозволяє дослідити багатогранність психічної діяльності, що призвела до створення продукту.


є) бесіда, її особливості
Бесіда – метод отримання інформації про індивідуально-психологічні особливості в процесі безпосереднього спілкування за спеціальною програмою.
Види бесід

 1. Експериментальна бесіда – (перевірка гіпотези) використовують у ситуаціях експериментального дослідження, з метою перевірки гіпотези.

 2. Інтерв’ю - метод отримання інформації за допомогою усного опитування (На відміну від бесіди інтерв'юер не перебиває респондента, не коментує його відповідь, не підштовхує до певних висновків).

  

Вимоги до бесіди

 1. Визначення мети бесіди.

 2. Врахування індивідуальних особливостей обстежуваних.

 3. Дотримання етичних норм та педагогічного такту.

 4. Наявність плану, добре продумані питання.

 5. Створення атмосфери взаємного довір'я.

 6. Забезпечення засобами фіксації стенограма, запис на магнітофоні).
Схожі:

Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про мову та її види. Функції мови. Єдність мислення та мови. Знакова функція свідомості
Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Тема: Поняття про групи. Види груп. Структура міжособистісних відносин в групах та колективах. Колектив та особистість. Статус людини...
Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про волю. Значення волі в житті та діяльності людини. Вольове зусилля. Довільні та мимовільні дії. Мотивація вольових дій....
Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про здібності. Задатки як передумова розвитку здібностей. Зв’язок здібностей з інтересами І нахилами. Види здібностей. Рівні...
Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про уяву. Значення уяви в житті людини, в професійній майстерності педагога. Види уяви. Мрія як особливий вид уяви. Якості...
Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Відносна стійкість властивостей особистості (потреби, переконання, інтереси, ідеали, світогляд). Самосвідомість та форми її виявлення....
Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про увагу та її фізіологічні основи. Значення уваги в життя та діяльності людини. Види уваги (мимовільна, довільна, післядовільна)....
Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про характер. Фізіологічні основи характеру. Риси характеру та їх характеристика. Національні риси характеру. Структура характеру....
Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Фізіологічні основи мислення. Види мислення та їх взаємозв’язок. Процеси...
Варій М. Й. Психологія: Навч посіб iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Психологічна будова діяльності людини. Принцип єдності свідомості І діяльності. Поняття про вміння, навички, звички. Процес утворення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка