План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя
НазваПлан: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя
Сторінка1/4
Дата конвертації07.07.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипАнализ
mir.zavantag.com > Психология > Анализ
  1   2   3   4
Семінар 8

Модуль 1. Тема 8. Екстремальні життєві ситуації та їх вплив на розвиток особистості.

План:

 1. Гармонія особистості.

 2. Психологія стресу.

 3. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу.

 4. Поняття про кризу життя.

 5. Вікові кризи та їх психологічні характеристики.

 6. Значення вікової кризи для росту особистості.


Базові терміни та поняття:


 • гармонія,

 • стрес,

 • криза життя,

 • стрес-фактори,

 • вікові кризи,

 • рост особистості,

 • переживання,

 • емоції,

 • сприйняття.

Форми реалізації:


  • складання доповідей,

  • захист рефератів,

  • обговорювання тематичної літератури, слайдів, фільмів, ілюстрацій за темою, складання тематичного словника за категоріями. Поняттями, складання тематичних схем, таблиць.


Рекомендована література:
 1. ^

  О. В. Винославська. Психологія.Навчальний посібник. – К., 2005р. - ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/zmist.htm

 2. Лютова С. Социальная психология личности. Теория и практика. Курс лекций. –М., 2000г - www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/lyutova/index.php

 3. Аткинсон Р. и др. Введение в психологию. – М., 2000г. - www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/atkin/index.php

 4. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психол. журн. - 1994. - №1.

 5. ^

  Амбрамова А. Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика // Там само.-1985.-№6.

 6. Василюк Ф. Е. Психология переживания: Анализ преодоления критических ситуаций. Москва, 1984.

 7. ^

  Данченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: конфликт, гармония. Киев, 1989.

 8. Скотт Дж. Конфликты: пути их преодоления. Киев, 1991.

 9. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. - 2-е изд.,перераб. доп. - М.: Академический Проект: Екатеринбург: Деловая книга, 2003.Базовий матеріал:

Такі поняття, як адаптація, психічна стійкість, гармонія мають антоніми: дезадаптація, психологічна нестійкість, дисгармонія. Саме єдність ознак здоров'я і нездоров'я, стійкості й нестійкості, гармонії й дисгармонії виявляється в житті людини, одночасно відхиляючись у той чи інший бік.

Здоров'я пов'язували з рівновагою і гармонією вже в античні часи. Алкмеон трактував здоров'я як гармонію або рівновагу протилежно спрямованих сил (різних станів, теплого і холодного, активного і нерухомого тощо). Хвороба настає як наслідок єдиновладдя одного з таких елементів над іншими. За Платоном, здоров'я, як і краса, визначається пропорційністю, вимагає «згоди протилежностей» і виражається в розмірному співвідношенні душевного і тілесного.

Про дисгармонію особистості психологи і психотерапевти пишуть частіше, ніж про гармонію. Можливо, тому, що стан гармонії єдиний, а дисгармоній багато. Однак вивчення гармонії особистості актуально щонайменше з двох причин. По-перше, чимало розладів психіки починаються з різного ступеня глибини дисгармонії особистості. Оскільки початковим і бажаним (для повернення) станом є гармонія, необхідні якнайточніші знання про неї.

Гармонію особистості неможливо обговорювати, якщо розглядати особистість у відриві від середовища, поза її зв'язками зі світом. Аналізуючи те, що відбувається в сучасному світі, варто вибрати як початкову точку аналізу основні виміри людського світу. Такими є: світ природний (і нежива, і жива природа), світ соціальний (світ людей, націй, етносів, суспільств, груп різного масштабу) і світ предметний (рукотворний, інструментальний, техногенний). Усі вони становлять буття окремої людини і людства загалом.

Для цього періоду розвитку людства характерний конфлікт між трьома названими світами. Під конфліктом розуміють виражену неузгодженість цих трьох світів, трьох аспектів людського буття - неузгодженість, що завдає цілком відчутного збитку кожному з трьох світів. Особливе значення має невротичне прагнення людини все переробити в природному світі, й по змозі швидко.

Становлення предметного світу відбувалося паралельно з розвитком соціального. Збільшуючись та ускладнюючись, предметний світ посилював свій вплив на світ соціальний. Нині можна говорити вже не лише про вплив, а й про перебудову соціального світу під впливом техногенного. Наприклад, сучасні ЗМІ, насамперед електронні, перетворилися на монстра, недостатньо контрольованого соціумом. Деякі з них, на жаль, не відображають усіх потреб суспільства в цій сфері. Особливо це виявляється в Україні, де нема не тільки багатьох необхідних механізмів контролю, а й регулювання.

Маючи змогу користуватися предметами, людський вид значно збільшив свою численність. З іншого боку, за допомогою інструментального світу людина підкоряла (а часто просто знищувала) природу. З цим пов'язаний ще один конфлікт. Природа людини двоїста: біологічна і соціальна. Людей стало настільки багато, що фахівці дедалі частіше говорять про перевантаженість планети біомасою, про неминуче скорочення ресурсів, які дають їжу, змогу задовольняти вітальні потреби. Чи може інструментальний світ ліквідувати цей конфлікт - питання відкрите. Крім того, долучається шкідливий вплив промисловості, транспорту й багатьох інших галузей практичної діяльності людини на природу (забруднення, техногенні катастрофи, парниковий ефект тощо).

Сьогодні предметний світ досяг значного розвитку і є досить складним. Він дедалі більше перебудовує не лише спосіб життя, а й багато душевних і тілесних процесів. До наслідків такої «перебудови» потрібно зарахувати:

 • пришвидшення ритму життя;

 • гігантське збільшення виробництва і споживання психоактивних ліків (снодійних, седативних, тонізуючих, стимулюючих та ін.);

 • збільшення виробництва і споживання психоактивних наркотичних речовин (алкоголю, наркотиків, токсикантів).

Пришвидшення ритму життя призвело до значного підвищення стресового навантаження. Найсумніші наслідки цього - значне збільшення психічних розладів, суїцидів, психогенних захворювань. Часом інструментальний світ починає дублювати, заміщувати або закривати світ природний. Крім того, інструментальний світ має надзвичайно багато можливостей для побудови ілюзій. Наприклад, виникла віртуальна комп'ютерна реальність і нові види психологічної залежності (залежність від комп'ютерних ігор, інтернет-залежність).

Ще один аспект гармонії особистості - узгодженість розвитку й функціонування основних сфер особистості. З Середніх віків у західній цивілізації домінують цінності розвитку пізнавальної (когнітивної) сфери особистості. Однак велика кількість знань не робить автоматично людину ні гармонійнішою, ні благополучнішою, ні щасливішою. Такий однобічний розвиток призвів у XX ст. до науково-технічної революції без адекватних, розмірених просувань у гуманітарному розвитку. Саме в цьому причина руйнування екології планети й «топтання на місці» в духовній сфері. Це також спричинює брак розвитку емоційно-почуттєвої сфери, невротизацію суспільства і заниження життєвого тонусу людей у багатьох, зокрема й високорозвинених (технологічно) країнах. На контроль і стримування емоцій затрачають чимало енергії.

Розглядаючи гармонію, широко використовують різні поняття: загальнонаукові (рівновага, цілісність, інтегрованість), природничі (адаптація, здоров'я), гуманітарні (благополуччя, соціальна зрілість, особистісна зрілість, душевна рівновага). Здебільшого поняття гармонії розкривають через поняття узгодженості й доцільності. «Узгоджений» - це такий, що досяг єдності, «доцільний» - у якому правильно співвідносяться його частини.

Гармонія - вищий рівень інтегрованості особистості порівняно зі стійкістю особистості, а стійкість - вищий рівень інтегрованості особистості порівняно з адаптованістю.

Інтегрованість особистості - це її цілісність (відповідно до етимології терміна «інтеграція»). Поняття гармонії та інтегрованості досить тісно пов'язані, але не еквівалентні. Особистість може бути інтегрованою й негармонійною. Але не може бути гармонійною і неінтегрованою.

^ ГАРМОНІЯ ОСОБИСТОСТІ - це узгодженість і пропорційність основних аспектів буття особистості: багатовимірного простору особистості, часу й енергії особистості (і потенційної, і реалізованої). Пропорційність кількісних характеристик простору, часу й енергії особистості можна конкретизувати як пропорційність між обсягом простору особистості, швидкістю особистісного часу і рівнем енергії особистості.

Крім того, це зіставлення зовнішнього і внутрішнього простору особистості, їхня досить тісна пов'язаність; зіставлення зовнішнього і внутрішнього часу особистості; співвіднесеність потенційної й реалізованої енергії; пропорційність енергетичних та інформаційних ресурсів. Гармонія - це також рівновага між відчуттям самодостатності і відчуттям спільності (спільності, наприклад, в адлерівському значенні).

У вивченні особистості застосовують загальнонаукові поняття. Простір, час і енергію особистості варто розглядати в чотирьох основних аспектах її буття: фізичному (предметному), вітальному, соціальному, духовному. Оскільки особистість є вищим інтегратором у людині, то одна з граней особистісної гармонії - узгодженість усіх аспектів її буття.

Існування у фізичному просторі (фізичне буття) - це існування у світі тіл і предметів, залученість у світ неживої природи (залученість індивіда як тіла). Жодне функціонування людини, ефективна поведінка, діяльність і життєдіяльність неможливі поза світом предметів і речей, без адекватного відображення характеристик цього світу. Тіло будь-якої людини має цілком очевидні фізичні характеристики. У фізичному просторі людина існує як (фізичне) тіло.

Існування у вітальному просторі (біологічне буття) - це життєдіяльність, залученість у світ живої природи як індивіда. Уся життєдіяльність людини підпорядкована біологічним законам і неможлива поза світом живої природи.

Існування в соціальному просторі (соціальне буття) - це соціальне життя, залученість у світ людей як особистості, як члена макро- і мікросоціуму. Соціальне буття - це заглибленість у міжособистісні відносини, реалізація прагнення зберегти міжособистісні відносини або змінити їх у бажаному напрямі, розширити свій вплив, посилити авторитет тощо. Поза соціальним простором людина не може задовольнити свої соціальні потреби. У ньому представлені минулі покоління цього соціуму і його історія. Соціальне буття зберігає їх у вигляді традицій, стійких соціальних норм, правил. Але соціальний простір є насамперед простором сучасників, співтовариством людей, які виявляють активність, безпосередньо спілкуються один з одним і впливають один на одного.

Існування в духовному просторі - це духовне життя, залученість у світ духовний як суб'єкта, що має духовні потреби; залучення до вищих цінностей людського буття. Духовне життя - це також реалізація прагнення внести свою частку в збереження вищих цінностей. Діяльність, спрямована на розширення кола людей, які приймають ті цінності, які суб'єкт обґрунтував, або цінності, до яких він приєднався як послідовник. У духовному просторі суб'єкт належить усьому людству, є його частиною. Простір духовного буття - особливий.

Духовний світ відносно незалежний від інших просторів - фізичного, вітального і соціального. Духовне буття більш інерційне, ніж соціальне, оскільки природні, економічні та інші зміни чинять на нього опосередкований вплив.

Внутрішній простір особистості існує, оскільки людина має здатність до рефлексії. В процесі розвитку в особистості виникає самосвідомість. Уявлення про світ і про себе, переживання різних подій, ставлення до себе і саморегуляція, життєві цілі й плани особистості - все це становить її внутрішній простір (суб'єктивний світ). Зовнішні простори представлені у внутрішньому світі. З іншого боку, у зовнішній активності особистості так чи інакше відображається її внутрішнє життя.

Отже, зовнішній простір і внутрішній простір не розділені, а перетинаються. Тому точніше буде говорити не лише про різні частини особистісного простору, а й про багато його вимірів.

Для гармонії особистості важлива рівновага подій наповненості зовнішнього й внутрішнього життя людини і рівновага в активності, яка може бути розділена на два потоки - екстраактивність (активність, спрямована на зовнішній простір) та інтроактивність (активність, спрямована на внутрішній простір).

У суб'єктивному аспекті гармонія - це переживання благополуччя в різних його аспектах.

^ ДУХОВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ - відчуття причетності до духовної культури суспільства, усвідомлення можливості долучатися до багатств духовної культури. Для духовного благополуччя важливе просування в розумінні сутності й призначення людини, досить повне усвідомлення сенсу життя.

^ СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ - це задоволеність особистості своїм соціальним статусом та актуальним станом суспільства, до якого особистість себе зараховує. Це також задоволеність міжособистісними зв'язками, статусом у мікросоціальному оточенні.

ВІТАЛЬНЕ (тілесне) БЛАГОПОЛУЧЧЯ - гарне фізичне самопочуття, тілесний комфорт, відчуття здоров'я, що задовольняє індивіда, фізичний тонус.

^ Щодо психічної стійкості особистості гармонію можна розглядати як рівновагу між окремими опорами стійкості, узгодженість між ними, рівність їхньої значущості. Душевну рівновагу варто розуміти і як рівновагу віри в себе, у свої сили й у сили оточення. Зокрема, це рівновага між силою причини, яка впливає, і силою відгуку.

Особистість є одночасно феноменом індивідуального і соціального буття. Внутрішня гармонія неможлива без гармонійних зв'язків із соціальним оточенням, без соціального буття, яке задовольняє особистість. Зі свого боку, гармонія міжособистісних взаємин передбачає згоду індивіда із самим собою, настроєність (а не «розладнаність») внутрішнього світу особистості.

У переліку почуттів виокремлюємо такий їхній вид, як інтеракційні (дизпозиційні) почуття, які регулюють міжособистісну взаємодію суб'єкта, і два їхні підвиди - ті, що зближують, і ті, що віддаляють (за Куликовим). Найважливіші у цьому переліку - дев'ять пар протилежних один одному почуттів, виокремлених на основі прийняття іншої людини і прагнення зблизитися (зменшити міжособистісну дистанцію) або, навпаки, неприйняття і прагнення віддалитися від неї.

Інтеракційні почуття особистості

^ Почуття, що зближують

Почуття, що віддаляють

Єдність (спільність) з людиною (людьми)

Самотність

Дружелюбність

Відраза (або ворожість)

Добросердечність

Злість

Упевненість у власній правоті

Провина (або каяття)

Власна достатня значущість

Заздрість

Гордість (за себе)

Сором (або зніяковілість)

Вдячність

(якій-небудь людині або людям)

Образа

Повага

(до якої-небудь людини або людей)

Презирство

(до якої-небудь людини або людей)

Любов

Ненависть (стосовно цієї людини)

Гармонія можлива, якщо почуття, що зближують, перевищують за силою почуття, що віддаляють. Імовірно, що більше почуттів, що зближують, то повніша, досконаліша гармонія особистості. Але навіть одне сильне почуття, яке віддаляє, може зруйнувати гармонію при виражених почуттях, що зближують.

Надмірні почуття, що зближують, - це гострі почуття, які порушують гармонію. Безмежна єдність може привести до бездумної згоди, до спільності з однаковістю в усьому і, таким чином, до втрати власної індивідуальності. Дружелюбність, що виявляється стосовно всіх, може спричиняти нерозбірливість у міжособистісних стосунках і неадекватно занижену критичність в оцінках людей. Добросердечність може переходити у всепрощенство (безпринципність), а впевненість - у неадекватну самовпевненість або впевненість у власній непогрішності. Власна значущість може перейти у власну надцінність, а гордість - у гординю, вдячність - у перебільшену подяку й неадекватне вихваляння, повага - у культове поклоніння й ідолопоклоніння, любов - у любовну сліпоту (нездатність бачити і сприймати що-небудь інше, крім об'єкта любові).

Повага, що перейшла у культове поклоніння, породжує сильні почуття, які відділяють від багатьох навколишніх, ініціює презирство, відразу, ненависть. Поклоніння у разі фіксації на одному об'єкті може перейти у фанатизм. Він особливо небезпечний, оскільки особистість позбувається здатності до емпатії, співпереживання - через граничну зосередженість на чомусь, ірраціональне прийняття кого-небудь, відданість чомусь (справі, ідеї).

Потреба знаходити, розуміти або переживати сенс свого буття посідає, можливо, центральне місце в духовному просторі особистості. Втрата сенсу життя призводить не лише до значної дисгармонії, а й до депресивних станів, суїцидних намірів.

Психолог і філософ С.Л. Франк стверджував, що питання про сенс життя хвилює і мучить у глибині душі кожну людину. Людина може на певний час, і навіть на дуже довгий, зовсім забути про нього, зануритися з головою або в буденні інтереси нинішнього дня, у матеріальні турботи про збереження життя, про багатство, достаток і земні успіхи, або в які-небудь надособисті пристрасті та «справи» - у політику, боротьбу партій тощо - але життя вже так влаштовано, що зовсім і назавжди відмахнутися від нього не може і найтупіша, заплила жиром чи духовно спляча людина: непереборний факт наближення смерті й неминучих її провісників - старіння і хвороб, факт скороминущого зникнення, занурення в безповоротне минуле всього нашого життя з ілюзорною значущістю її інтересів - цей факт є для будь-якої людини грізним і настирливим нагадуванням нерозв'язаного, відкладеного вбік питання про сенс життя (С.Л. Франк).
  1   2   3   4

Схожі:

План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconВ чому полягають відмінності в економічного І психологічного підходів на економічне життя?
Які зв’язки економічної психології з іншими психологічними дисциплінами, такими як: загальна психологія, диференційна психологія,...
План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconЛекція Проблема особистості в соціальній психології
Мета: розглянути поняття особистості з погляду соціальної психології; проаналізувати основні характеристики процесу соціалізації...
План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconЛекція Проблема особистості в соціальній психології
Мета: розглянути поняття особистості з погляду соціальної психології; проаналізувати основні характеристики процесу соціалізації...
План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconПлан: Поняття про рефлексивні властивості особистості. Структура...
Стійка, збалансована «Я-концепція» як необхідна умова само актуалізації особистості
План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Особливості емоцій та почуттів. Динаміка розвитку почуттів. Характеристика базових емоцій. Види емоцій та почуттів. Види вищих почуттів:...
План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconМакарова Л. Л., Синельников В. М. Загальна психологія : методичні...
Мета лекції: надати знання про індивідуально – психологічні особливості особистості: темперамент, здібності, характер; обгрунтовати...
План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconТема: соціально-психологічні проблеми особистості
Мета заняття: охарактеризувати поняття „особистість” з погляду соціальної психології; визначити основні характеристики процесу соціалізації;...
План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconДіагностика соціально-психологічної адаптації підлітків”
В опитувальнику підібрано висловлювання про людину І її спосіб життя – переживання, думки, звички, стиль поведінки. Їх завжди можна...
План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Відносна стійкість властивостей особистості (потреби, переконання, інтереси, ідеали, світогляд). Самосвідомість та форми її виявлення....
План: Гармонія особистості. Психологія стресу. Аналіз стрес-факторів та психологічні способи переживання стресу. Поняття про кризу життя iconВарій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про волю. Значення волі в житті та діяльності людини. Вольове зусилля. Довільні та мимовільні дії. Мотивація вольових дій....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка