Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали
Скачати 468.59 Kb.
НазваНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали
Сторінка1/3
Дата конвертації05.07.2013
Розмір468.59 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Психология > Документы
  1   2   3НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНАЛІСТИКИ


Навчально-методичні матеріали

з дисципліни „Кримінологія”
для студентів 4 курсу

навчально-наукового інституту права та психології

Національної академії внутрішніх справКиїв-2012

Укладач:

Раєцька Л.В. – доцент кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент


^ Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінологія» схвалено на засіданні кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС, протокол № 15 від 31 серпня 2012 р.

1. Опис дисципліни


Курс

Характеристика дисципліни

^ Кількість залікових кредитів,

Відповідних ECTS: 3

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 90

Тижневих годин: за розкладом

занять

Рік підготовки: 2012

Семестр: 7

Всього з викладачем: 44

Лекції: 16

Семінарські заняття: 22

Практичні заняття: 6

Самостійна робота: 42

Індивідуальна робота: 4

Вид контролю: Екзамен


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна: Кримінологія

Кримінологія – комплексна наука про злочинність, особу злочинця, причини і умови, що детермінують злочинність і окремі злочинні посягання та заходи нормативно-правового і соціального впливу на них з метою контролю та протидії цим негативним явищам.

Вивчення кримінології грунтується на історико-діалектичному підході із застосуванням основних положень філософії, права, соціології, психології та інших наук.

Беручи до уваги реальний стан кримінологічної обстановки в нашій країні та враховуючи сучасний стан кримінологічної науки і позиції нового українського законодавства, необхідно удосконалювати та розробляти ефективні заходи протидії злочинності, використовуючи при цьому позитивний міжнародний досвід.

Вивчення кримінології є важливою складовою професійною підготовки юристів. Під час боротьби зі злочинністю недостатньо знати правила кваліфікації злочинів і призначення покарання. На практиці юристам необхідно використовувати методику, прийоми виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, брати активну участь у розробці і реалізації заходів протидії злочинності.

У зв’язку з цим випускникам юридичних факультетів вищих навчальних закладів необхідно прищепити кримінологічне мислення, дати необхідні кримінологічні знання, оволодівши якими вони не розглядатимуть боротьбу із злочинністю з вузьких позицій.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань, які є в науці кримінології, розвиток вміння критично обгрунтовувати проблемні питання, щоб мати про них свою думку та розвиток правового мислення, що допоможе при розробці дієвих заходів профілактики злочинності.

Таким чином, метою курсу кримінології є не лише детальне вивчення студентами матеріалів лекцій, учбових посібників, нормативно-правових актів, а й необхідність вивчення додаткової вітчизняної та зарубіжної літератури у цій сфері, що буде сприяти правильному вмінню аналізувати конкретні обставини, засвоєнню основних проблем науки кримінології, знанню актуальних тенденцій кримінологічної політики в Україні на сучасному етапі.
Загальні методичні вказівки

Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

Студентам рекомендується готувати короткі конспекти виступів з кожного питання плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

У разі, коли до матеріалів семінарських занять додаються задачі, студент має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов'язковим посиланням, у разі необхідності, на конкретні статті діючого законодавства. У разі, якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, необхідно зазначити кожен з варіантів.

Виконання завдань для самостійної роботи перевіряється викладачем під час проведення семінарських занять або під час підсумкового заняття з модулю, коли воно передбачено навчальним планом. Питання, що випливають з завдань для самостійної роботи включаються до тестових завдань з кожного модулю та до підсумкового тесту з дисципліни.

З усіх питань, що виникають у зв’язку з підготовкою до семінарських студентам слід звертатись до викладача під час щотижневих консультацій.

Студентам рекомендується самостійно опрацьовувати відповіді на тестові завдання з метою підготовки до підсумкового тестування.

Навчально-методичні матеріалі в електронному форматі наявні у читальному залі, комп’ютерному класі, методистів курсів та на кафедрах.


2. Структура залікового кредитуз/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

З них:

Всього годин з викладачем

З них

Самостійна та індивідуальна робота

З них

Лекції

Семінарських занять

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота
Змістовий модуль І.

40

24

10

12

2

16

14

2

1.

Тема 1. Поняття, предмет, система та історія розвитку кримінології.

6

4

2

2

0

2

2

0

2.

Тема 2. Злочинність та її основні характеристики.

6

4

2

2

0

0

2

0

3.

Тема 3. Причини і умови злочинності.

6

2

0

2

0

4

4

0

4.

Тема 4. Кримінологічне вчення про особу злочинця та жертву злочину.

6

4

2

2

0

2

2

0

5.

Тема 5. Організація і методика кримінологічних досліджень та прогнозування і планування боротьби із злочинністю.

6

4

2

2

0

2

2

0

6.

Тема 6. Загальні проблеми попередження злочинності.

10

6

2

2

2

4

2

2
^ Змістовий модуль ІІ.

50

20

6

10

4

30

28

2

7.

Кримінологічна характеристика та профілактика негативних соціальних явищ, пов"язаних зі злочинністю.

8

4

2

2

0

4

4

0

8.

Кримінологічна характеристика і попередження злочинності неповнолітніх та рецедиву злочинів.

10

4

2

2

0

6

6

0

9.

Кримінологічна характеристика і попередження організованої та професійної злочинності.

6

2

0

2

0

4

4

0

10.

Кримінологічна характеристика і попередження корупційої та загальнокримінальної корисливої злочинності.

6

2

0

2

0

4

4

0

11.

Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері економіки.

8

2

0

0

2

6

6

0

12.

Кримінологічна характеристика і попередження насильницької та необережної злочинності.

12

6

2

2

2

6

4

2
^ Всього годин:

90

44

16

22

6

46

42

4

Підсумковий контроль: екзамен.

3. Плани семінарських та практичних занять
Змістовий модуль І.
Тема 1. Поняття, предмет, система та історія розвитку кримінології.

^ Семінарське заняття – 2 год.

Самостійна робота – 2 год.
Ключові терміни та поняття до теми: Кримінологія, методологія кримінологічної науки, функції кримінології, класичний, соціологічний та антропологічний напрямки у кримінології, кримінологічні школи.
Семінарське заняття з теми 1.

План

 1. Загальна характеристика кримінології як науки та її взаємозв’язок з іншими науками.

 2. Методологія кримінологічної науки.

 3. Система курсу кримінології.

 4. Зародження та розвиток кримінологічної думки.

 5. Класичний, соціологічний та антропологічний напрями в кримінології.

 6. Розвиток вітчизняної кримінології в XX ст. та сучасний стан кримінологічної думки в Україні.


Самостійна робота з теми 1.

План

 1. Характеристика кримінології як соціально-правової науки.

 2. Співвідношення кримінології та кримінального права.

 3. Взаємозв’язок науки кримінології з психологією та соціологією.

 4. Об’єкт кримінології.

 5. Функції науки кримінології.

 6. Історія розвитку науки кримінології.

 7. Зарубіжна кримінологічна думка.


Питання для самоконтролю:

 1. Предмет кримінології та його основні елементи.

 2. Основні завдання кримінології.

 3. Методи у кримінологічних дослідженнях.

 4. Теоретичний і прикладний аспект у кримінології.

 5. Внесок Ш.-Л. Монтеск’є у кримінологічну науку.

 6. Погляди Ч. Беккаріа щодо ліквідації злочинності.

 7. Теорії Ч. Ломброзо.

 8. Засновники соціологічного напряму у кримінології.

 9. Розвиток кримінологічної науки в Україні.Теми рефератів, доповідей

 1. Становлення та розвиток кримінології на сучасному етапі.

 2. Антропологічний напрямок у кримінології.

 3. Шляхи впровадження наукових досліджень та рекомендацій у практичну діяльність з протидії злочинності.


Література до теми: [22, 39, 57, 78, 96, 100, 105, 111, 125, 126, 129, 134, 135, 138, 202, 222]
^ Тема 2. Злочинність та її основні характеристики.

Семінарське заняття – 2 год.

Самостійна робота – 2 год.
Ключові терміни та поняття до теми: Злочинність, соціальна природа злочинності, рівень злочинності, кількісні та якісні показники злочинності, динаміка злочинності, коефіцієнт злочинності, природна латентність, погранична латентність, штучна латентність, латентна злочинність.
^ Семінарське заняття з теми 2.
  1   2   3

Схожі:

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
Навчально-методичні матеріали з курсу «Адвокатура України» для студентів 3 курсу навчально-наукового інституту права та психології...
Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
«Кримінальний процес» (Особлива частина) для студентів 4 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Чавес Техеда – заступник декана юридичного факультету Київського університету туризму, економіки І права, кандидат юридичних наук,...
Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Пустовіт Ж. М. – завідувач кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат юридичних наук, доцент
Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Денисенко О. А. – старший викладач кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат історичних наук
Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Братасюк М. Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, доктор філософських наук, професор
Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Олійник А. Ю. – професор кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат юридичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка