М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни
НазваМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни
Сторінка1/6
Дата конвертації16.09.2014
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6Министерство освіти

і науки України
Донецький національний

університет
Економіко - правовий
факультет

Кафедра цивільного права

і процесуНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ»

(для студентів спеціальності 6.030401 „Правознавство” денної форми навчання)
Затверджено

на засіданні кафедри цивільного права і процесу

Протокол № 12 від 04.07.2013г.


Донецьк - 2013
ББК

Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 6.030401 „Правознавство” денної форми навчання) / Укладачі: Ю.С. Алексєєва, А.М.Дорошенко, С.В. Ляшенко. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 52 с.

Навчально-методичні матеріали містять робочу програму, теоретичні питання та завдання до практичних занять, перелік нормативно-правових актів, актів судової практики, монографічної і періодичної літератури, завдання для самостійної роботи, тематику рефератів, глосарій та контрольні питання для підготовки до заліку.

Для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство».


Укладачі: Ю.С. Алексєєва, к.ю.н., доцент

А.М. Дорошенко, к.ю.н., доцент

С.В. Ляшенко, ст. викладач


Відповідальний за випуск О.С. Янкова, зав. кафедрою, к.ю.н., доцент

© Ю.С. Алексєєва, А.М. Дорошенко, С.В. Ляшенко, 2013.

© Донецький національний університет, 2013.

ВСТУП
Вивчення способів забезпечення виконання зобов'язань (далі – ЗВЗ) здійснювалося цивілістичною наукою при загальній характеристиці правовідносин, при проведенні класифікації зобов'язань, у ході дослідження їх динаміки, а також у зв'язку з розглядом прав та обов'язків учасників зобов'язань. Соціально-економічні перетворення, що відбулися в Україні, спричинили істотну модифікацію змісту суспільних відносин, регульованих цивільним правом. Докорінно змінилося законодавство. Стала формуватися нова судова практика в ході застосування новітнього цивільного законодавства. Стан договірної дисципліни в нашій країні завжди викликав пвні побоювання. З розвитком економічних відносин відразу з'явилося практичне питання зменшення ризику невиконання, що з'являвся в кредитора у відносинах з боржником (або забезпечення виконання). На ранніх стадіях розвитку права виконання зобов'язань забезпечувалося „головою” самого боржника і членів його родини. Однак поступово норми змінювалися убік надання кредиторам майнового забезпечення шляхом передачі або відокремлення майна боржника або третіх осіб, які добровільно виявилися готовими взяти на себе такий ризик. Специфіка правового інституту ЗВЗ полягає в тому, що він служить реалізації подвійної мети: мінімізації ризику кредитора та одночасно – стимулюванню боржника до належного виконання. Незважаючи на той факт, що перші норми, спрямовані на ЗВЗ у сучасному розумінні цього поняття, були вперше сформульовані ще в Римському праві (а може навіть і раніше – у часи Давньої Греції), розвиток і диверсифікованість економічних відносин привели і продовжують приводити до поступового ускладнення вже відомих і появі нових видів забезпечення, пристосованих до потреб ринку. В часи планової економіки радянського періоду значення практично всіх видів забезпечення, крім неустойки, було зведено майже на нівець (наприклад, сфера застосування задатку була обмежена тільки оборотом між фізичними особами), тоді як неустойка використовувалася майже як каральна санкція публічного характеру. Тематика ЗВЗ придбала новий поштовх у світлі прийняття ЦК України, що в корені змінило регулювання деяких видів забезпечення (наприклад, гарантії, а також з”явився принципово новий вид – утримання), нової редакції Закону України "Про захист прав споживачів" (зокрема, положень про споживче кредитування), і також цілого комплексу законодавства, що стосується іпотечного кредитування та іпотечних цінних паперів. Сьогодні проблема дотримання договірної дисципліни має не тільки економічне і юридичне значення, але й придбала яскраво виражений політичний характер. Створення умов, які сприяли б організації належного виконання зобов'язань, має велике значення для нормалізації політичної ситуації в країні. У судовій практиці нерідко виникають суперечки про стягнення неустойки, про звернення стягнення на закладене майно, про залучення до відповідальності поручителя, а також інші, пов'язані із застосуванням норм цивільного законодавства про забезпечення зобов'язань. У зв'язку із цим необхідно вивчення судової практики.

Основою представленого курсу ЗВЗ є надання загальної інформації про правову природу окремих видів зобов'язання, їх історичний розвиток, дію аналогічних інститутів у праві закордонних країн (насамперед, Росії, США, Німеччині, Франції), зміст прав та обов'язків сторін, а також щодо тлумачення наявних норм судовою практикою. Курс ЗВЗ тісно пов'язаний з іншими юридичними дисциплінами. Вивчення цього курсу сприяє більш глибокому засвоєнню студентами таких навчальних дисциплін як „Цивільне право”, „Господарське право”, „Господарське процесуальне право”, „Цивільне процесуальне право” тощо.


^

І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ»

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна / прискорена

форма навчання

Кількість кредитів –

2


Галузь знань

Право 0304


За вибором факультету

Напрям підготовки

6.030401

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):


Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

4-й

5-й/

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання - не передбаченоСеместр

Загальна кількість годин - 72

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


16 год.

6/6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

4/4 год.

Лабораторні

Не передбачено

Не передбачено

Самостійна робота

41,27 год.

44 /62 год.

Індивідуальні завдання:

Не передбачено

Вид контролю:

залік
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Маріупольський...
Розділ організаційно-методологічні засади проходження окремих видів практики
М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...

М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець...
М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Сімейне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Дутко А. О., Зільник...
М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Крестовська Н. М., Канзафарова І. С. Основи римського приватного права: Навчально-методичний посібник. – Одеса, 2006
М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 3 І 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство...
Спеціаліст за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) / [уклад. О. Ю....
М инистерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко правовий факультет Кафедра цивільного права І процесу навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка