Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес
Сторінка1/5
Дата конвертації25.08.2014
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5
МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Факультет підготовки слідчих

Кафедра цивільно-правових дисциплін

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

(Частина перша)

Одеса - 2013

Кісель В.Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний процес” (частина перша). - О.: ОДУВС, 2013.

Методична розробка містить рекомендації щодо підготовки до семінарських занять, тематику та плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи і теми рефератів, а також список рекомендованої літератури.

Призначена для методичного забезпечення семінарських занять студентів стаціонарної форми навчання, які вивчають “Цивільний процес”.

^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Семінарське заняття - форма навчального заняття, за якої викладач організує дискусію навколо попередньо визначеної теми. У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання.

Одною з форм підготовки до семінарського заняття є самостійна робота студента, яка є важливим засобом оволодіння навчальним матеріалом та засвоєння вмінь, знань та навичок у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

^ Елементами самостійної роботи може бути:

- робота з текстом лекції;

- вивчення нормативно-правових документів;

- опрацювання основної та додаткової літератури;

- ознайомлення із судовою практикою;

- вирішення ситуаційних завдань;

- оформлення проектів процесуальних документів;

- написання рефератів.

^ Семінарські заняття можуть проводитись у таких формах:

- класичній формі, яка полягає у постановці викладачем запитань за відповідною темою, та наданням студентами відповідей на ці запитання;

- інноваційних формах: дискусій, конференцій, вирішення проблемних завдань, ділових ігор, прес-конференцій, мозкових штурмів тощо.

^ При проведенні семінарських занять студенти повинні мати:

1) конспект лекцій;

2) окремий зошит із належним чином аргументованими письмовими вирішеннями ситуаційних завдань;

3) окрему папку з підшитими проектами цивільних процесуальних документів, які оформляються студентами для отримання необхідних практичних навичок застосування набутих теоретичних знань.

Наявність зошиту із вирішеними ситуаційними завданнями та папки з належним чином оформленими процесуальними документами є необхідною умовою отримання студентом позитивної оцінки на екзамені.

Як правило, семінарське заняття включає в себе два логічно пов’язаних блоки:

1) обговорення теоретичних питань. Обов’язковим елементом цього блоку семінарського заняття є аналіз судової практики, що стосується розглядуваних питань;

2) вирішення ситуаційних правових завдань та обговорення нюансів складання необхідних процесуальних документів.

Крім цього, до кожної теми передбачається реферативна доповідь по одному з питань теми. Доповідь передбачає більш глибоке засвоєння матеріалу і, відповідно, більший час для його підготовки. Як правило, при підготовці доповіді необхідно погодити її тему та отримати консультацію у викладача, який проводить семінарське заняття.

Готуючись до семінарського заняття, необхідно з’ясувати та осмислити зміст кожного питання теми семінарського заняття, основні (ключові) поняття, терміни, категорії й сформулювати власні висновки та пропозиції щодо шляхів правового регулювання цивільних процесуальних відносин за темою семінарського заняття. Такі висновки студент зможе зробити за умови аналізу рекомендованих для опрацювання наукових праць: монографій, наукових статей, інших публікацій у часописах, наукових збірниках, юридичних журналах та газетах.

На семінарському занятті потрібно вчитися формулювати, обґрунтовувати та аргументувати власну точку зору щодо положень нормативно-правових актів, практики застосування чинного цивільного процесуального законодавства, тенденцій його розвитку та удосконалення.

При виступі на семінарському занятті навчальний матеріал слід викладати логічно, послідовно, грамотно, чітко, дотримуючись вимог ораторського мистецтва.

Непідготовленість студента до заняття, а також відсутність на занятті є академічною заборгованістю і вимагає індивідуального відпрацювання теми семінарського заняття. До складання іспиту допускається студент, який не має заборгованості з семінарських занять.

Графік консультацій викладача для відпрацювання пропущеної теми семінарського заняття можна з’ясувати на кафедрі цивільного права та процесу.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться до відповідного журналу.

При виставленні оцінок враховується:

- уміння користуватись нормами Конституції України, джерелами цивільного процесуального права України;

- уміння аргументовано висловлювати власну думку, користуватись правничою літературою, складати тези, готувати короткі доповіді з проблем цивільного процесуального права;

- уміння правильно користуватись цивілістичною термінологією;

- уміння консультувати з питань цивільно-процесуальних правовідносин;

- уміння узагальнювати практику застосування чинного цивільно-процесуального законодавства;

- уміння готувати необхідні процесуальні документи.

Оцінка “відмінно” виставляється за таких умов: відповідь повна, правильна, розуміння матеріалу глибоке, основні уміння сформовані та засвоєні; викладення матеріалу логічне, обґрунтоване нормами права, висновки й узагальнення точні й пов’язані з явищами суспільного життя, зі сферою майбутньої діяльності; використання правничої термінології правильне.

Оцінка “добре” - відповідь задовольняє вищезазначені вимоги, але виклад недостатньо систематизований, окремі уміння не достатньо сформовані, у визначенні понять та в узагальненнях мають місце окремі неточності, що легко виправляються за допомогою додаткових запитань викладача.

Оцінка “задовільно” - відповідь свідчить про розуміння основних положень питання, однак спостерігається значна неповнота знань; визначення понять нечіткі, неточні, уміння сформовані недостатньо, висновки й узагальнення аргументовані слабо, в них допускаються помилки.

Оцінка “незадовільно” - відповідь неправильна, знання мають фрагментарний, неповний характер, студент показує незнання основного матеріалу з навчальної дисципліни, грубі помилки у визначенні понять, невміння працювати з джерелами цивільного процесуального права.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Модуль №1 «Загальна частина Цивільного процесуального права» (6-й семестр):

Змістовний модуль 1.1 «Теоретичні основи цивільного процесу»

Тема 1. Цивільне процесуальне право як галузь права (Л-2; С-2; СР-4);

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права (Л-2; С-4; СР-2);

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини (Л-2; С-2; СР-2);

Тема 4. Цивільне судочинство (Л-2; С-2; СР-2).
Змістовний модуль 1.2 «Суб’єкти цивільного процесу»

Тема 5. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин (Л-2; С-2; СР-2);

Тема 6. Сторони у цивільному процесі (Л-2; С-2; СР-2);

Тема 7. Треті особи у цивільному процесі. Процесуальне правонаступництво (Л-2; С-2; СР-2);

Тема № 8. Процесуальне представництво (Л-2; С-2; СР-2);

Тема № 9. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси (Л-2; С-2; СР-2);

Тема 10. Інші учасники цивільного процесу (Л-2; С-4; СР-2).
Змістовний модуль 1.3 «Загальні положення цивільного процесу»

Тема 11 Підсудність цивільних справ (Л-2; С-2; СР-4);

Тема 12. Докази і доказування в цивільному процесі (Л-4; С-4; СР-2);

Тема 13. Цивільні процесуальні строки (Л-2; С-2; СР-2);

Тема 14. Судові витрати (Л-2; С-4; СР-4);

Тема 15. Судові виклики і повідомлення. Заходи процесуального примусу (Л-2;С-2;СР-4).

Модульна контрольна робота (С-2).
Всього за 6-й семестр: Л-32; С-40; СР-36.
Умовні позначення: Л - лекція; С - семінар; СР - самостійна робота.

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ
ТЕМА № 1.

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
Семінарське заняття: 2 години.

Самостійна робота: 4 години.
Питання семінарського заняття:
1. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права.

2. Система цивільного процесуального права.

3. Цивільне процесуальне законодавство:

А) Конституція України як джерело цивільного процесу;

Б) Цивільний процесуальний кодекс України та інші кодекси України як джерела цивільного процесу;

В) закони України та підзаконні НПА як джерела цивільного процесу;

Г) дія цивільного процесуального законодавства у часі, просторі та стосовно кола осіб.
Література:

основна [1; 11; 34; 60, С.15-27; 61; 62; 63; 64; 65];

додаткова [74, 93, 102, 103, 116, 125, 126, 128, 130, 131, 134, 145, 176, 180].
Теми рефератів, доповідей, повідомлень:
1. Переваги і недоліки нового Цивільного процесуального кодексу України.

2. Конституційне право громадян на звернення до суду за захистом своїх прав.

3. Поняття та предмет цивільного процесуального права.

4. Методологія науки цивільного процесуального права.

5. Функції, мета та завдання процесуального права.

6. Значення судової практики для правозастосування у цивільному судочинстві України.

Література: [74, 93, 102, 103, 116, 145, 176, 180].
Завдання на самостійну роботу:
1. ^ Самостійно опрацювати:

- Конституція як джерело цивільного процесу.

При підготовці використати положення ст. 128 Конституції, яка визначає основні засади судочинства: 1) законність; 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 3) забезпечення доведеності вини; 4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 9) обов’язковість рішень суду.

Відповідно до ст. 8 Конституції Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
2. ^ Ознайомитися із судовою практикою:

Ознайомитися постановою Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. №9. з «Про застосування судами Конституції України при здійсненні правосуддя». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96

1. Як повинен діяти суд у разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі?

2. В яких випадках суд безпосередньо застосовує Конституцію України.
3. Практичне завдання

Проаналізуйте Конституцію України та з’ясуйте:

а) які норми Конституції прямо регулюють цивільно-процесуальні відносини;

б) які норми Конституції опосередковано регулюють цивільно-процесуальні відносини.
ТЕМА № 2.

^ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Семінарське заняття: 4 години.

Самостійна робота: 2 години.
Питання семінарського заняття № 1:
1. Поняття принципів цивільного процесуального права:

А) поняття, значення та ознаки принципів цивільного процесуального права;

Б) класифікації принципів цивільного процесуального права.

2. Загальні принципи цивільного процесуального права:

А) верховенство права та законність;

Б) гуманізм та справедливість при здійсненні правосуддя;

В) забезпечення права на звернення до суду за захистом, здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом;

Г) здійснення правосуддя виключно судами, незалежність суддів і підкорення їх лише закону.
Література:

основна [1; 11; 34; 60, С.27-54; 61; 62; 63; 64; 65];

додаткова [66, 67, 101, 106, 109, 128, 181].
Теми рефератів, доповідей, повідомлень:
1. Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні та шляхи їх вирішення.

2. Принципи цивільного процесу: поняття, особливості.

3. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні.

4. Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства.

Література: [66, 101, 106, 109].
Завдання на самостійну роботу:
1. ^ Самостійно опрацювати:

- здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом.

При підготовці використати положення ст. 5 ЦПК України, яка визначає, що принцип поваги честі і гідності учасників цивільного процесу полягає в тому, що суд зобов’язаний дотримуватися етичних норм як в суді, так і поза судом. Зміст цих принципів можна розкрити через положення, які містяться у Кодексі професійної етики судді, затвердженому V з’їздом суддів України 24.10.2002 р. Суддя повинен здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб.

Суддя у визначеному законом порядку надає засобам масової інформації можливість одержувати відомості, виключаючи при цьому порушення прав і свобод громадян, приниження їх честі й гідності, а також авторитету суду та статусу судді. Суддя при здійсненні правосуддя не повинен допускати проявів учасниками процесу чи іншими особами неповаги до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного становища, фізичних вад тощо.
2. ^ Ознайомитися із судовою практикою:

Ознайомитися з постановою Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 «Про незалежність судової влади». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07

Які гарантії забезпечення незалежності суддів при розгляді конкретних справ повинні забезпечуватися самими судами України?
3. Практичне завдання

Відшукати в Єдиному державному реєстрі судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua/) три судові рішення, в яких би згадувалися загальні принципи цивільного судочинства.
Питання семінарського заняття № 2:
1. Принцип процесуальної рівності сторін.

2. Принцип гласності цивільного судочинства та його повного фіксування технічними засобами.

3. Диспозитивність цивільного судочинства.

3. Змагальність сторін.

4. Мова цивільного судочинства.

5. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження, а також перегляду судових рішень Верховним Судом України.

6. Обов’язковість судових рішень.
Література:

основна [1; 11; 34; 60, С.27-54; 61; 62; 63; 64; 65];

додаткова [92, 93, 96, 141, 147, 162, 207, 209, 209, 210].
Теми рефератів, доповідей, повідомлень:
1. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження.

2. Правова природа принципів рівності і рівноправності у цивільному процесі.

3. Процесуальний зміст принципу гласності цивільного судочинства.

4. Принципи диспозитивності і змагальності цивільного процесуального права: проблема співвідношення та взаємодії.

Література: [92, 93, 96, 128, 141, 147, 162, 207].
Завдання на самостійну роботу:
1. ^ Самостійно опрацювати:

- змагальність сторін.

При підготовці використати положення ст. 10 ЦПК України, яка визначає, що змагальність - один із найбільш важливих конституційних принципів сучасного судочинства. Він розкриває «джерело енергії» процесу та створює умови для всебічного та повного дослідження обставин справи та постановлення судом обґрунтованого та законного рішення.

В силу принципу змагальності сторони та інші особи, які беруть участь у справі, з метою досягнення рішення на свою користь, зобов’язані повідомити суду істотні для справи обставини, надати суду докази, які підтверджують або спростовують ці факти, а також вчиняти процесуальні дії, спрямовані на те, щоб переконати суд у необхідності постановлення бажаного для них рішення.
2. Ознайомитися із судовою практикою:

Проаналізуйте ст. 10 Конституції України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 ), п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. №9. з «Про застосування судами Конституції України при здійсненні правосуддя». (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96), Рішення Конституційного Суду України N 1-6/99 від 14.12.99 р. у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99/paran54#n54).

Як на Ваш погляд перераховані акти співвідносяться з положеннями ст. 14 Закону України «Про засади державної мовної політики» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17)?
3. Практичні завдання:

А) Іванов, як позивач у цивільній справі про відшкодування моральної шкоди, запросив у залу судового засідання представників місцевої телерадіокомпанії «Град», які погодилися здійснити телетрансляцію судового засідання.

^ Чи можлива телетрансляція судового засідання?
Б) Петров заперечив проти того, що Сидоров клопоче про залучення до участі у судовому процесі відомого адвоката, як свого представника.

Петров обґрунтував свої заперечення тим, що він (Петров) через матеріальний стан взагалі не може найняти адвоката. Отже, участь адвоката у справі на стороні Сидорова буде порушенням принципів рівності та змагальності сторін.

Як суд повинен відреагувати на заперечення Петрова?
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни
Методичні рекомендації для самостійної роботи та підготовки до семінарських занять
Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять,...

Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Цивільний процес» для студентів галузі знань: 0304 «Право» напряму підготовки:...
Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconМетодичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
Плани, завдання для семінарських занять та методичні рекомендації до ним з учбової дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів...
Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconМетодичні рекомендації для семінарських занять І самостійної підготовки...
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «юридична психологія» для студентів...
Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни цивільний процес iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи...
Спеціаліст за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка