Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни
Скачати 214.67 Kb.
НазваМетодичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни
Дата конвертації25.08.2014
Розмір214.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації


МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Факультет підготовки фахівців для підрозділів транспортної міліції

Кафедра інформаційно–технічного забезпечення ОВС та спеціальної техніки


Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню
з навчальної дисципліни


«Інформаційне право»

Для студентів денної форми навчання

навчально-наукового інституту права.
Галузь знань 0304 “Право”.

Напрям підготовки: 6.030402 “Правознавство”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр.
Плани обговорені і схвалені

на засіданні кафедри інформаційно–технічного забезпечення ОВС та СТ

28 серпня 2013 р.

Протокол № 1
ОДЕСА 2013

І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по підготовці до семінарських занять

Курс "Інформаційне право" вивчається протягом одного семестра. Тематичним планом передбачено проведення семінарських занять з усіх тем курсу. На семінари виносяться питання, передбачені тематичним планом. Семінари проводяться під керівництвом викладача з використанням різних форм та методів контролю знань студентів: просте опитування, вільна дискусія, обговорення реферативних повідомлень, практичних ситуацій тощо. При підготовці студенти повинні звернути увагу, по-перше, на ретельне конспектування лекцій; по-друге, на самостійне вивчення Закону України «Про інформацію», новітніх законодавчих актів та наукових праць, перелік яких надається в планах семінарських занять. При висвітленні питань теми дозволяється користуватись особистим конспектом для цитування окремих положень законодавчих актів або наукових джерел. Наприкінці семінарського заняття викладач оцінює виступи окремих студентів і рівень підготовки групи в цілому, визначає питання, які потребують більш глибокого вивчення під час самостійної роботи. Завершується вивчення курсу "Інформаційне право" складанням заліку, до якого допускаються ті студенти, які активно працювали над освоєнням матеріалу курсу та не мають академічних заборгованостей.

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 1. “Теоретичні та методологічні засади інформаційного права”- 2 год.

 1. Історія розвитку та виникнення інформаційного права.

 2. Інформаційне право: поняття, зміст, сутність, система, джерела.

 3. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства.
^
Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання:

Використовуючи знання щодо історії розвитку та виникнення інформаційного права складіть відповідну схему, а також визначте поняття «інформаційна цивілізація», охарактеризуйте її позитивні та негативні сторони та вкажіть джерела інформаційного права
^

Методичні рекомендації


Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни – “Інформаційне право”.

Необхідно визначити роль інформації в культурі соціальних відносин на різних історичних етапах розвитку суспільства, а також надати характеристику інформаційного права як галузі суспільних відносин, як інституції в юридичній науці та як навчальної дисципліни.

Контрольні питання:

 1. Що таке інформаційні цивілізація?

 2. Визначте інформаційне суспільство через його особливості та характеристики.

 3. Що таке інформатизація та її основні напрямки?

 4. Охарактеризуйте державну інформаційну політику.

 5. Охарактеризуйте інформаційне право як галузь суспільних відносин, як інституцію в юридичній науці та як навчальну дисципліну.

 6. Що таке інформаційне суспільство та інформатизація?

Рекомендована література до теми:

Нормативні акти.

 1. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [ Електронний ресурс ] : закон України від 05.07.1994  № 80/94-ВР в редакції Закону України від 19.03.2009 N 1180-VI. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 2. Про інформацію [ Електронний ресурс ] : закон України від 02.10.1992  № 2657-12 в редакції Закону України 10.08.2012 № 5029-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 3. Про Національну програму інформатизації [ Електронний ресурс ] : закон України від 04.02.1998  № 74/98-ВР із змін., внес. згідно із Законами України від 02.12.2012 № 5463-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

Книжкові видання (підручники, навчальна посібники, наукові книжки, кодекси, науково-практичні коментарі).

 1. Цимбалюк В.С. Основи інформаційного права України [ Текст ] : Навч посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.  за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника . – К. : Знання, 2004. – 274 с.

 2. Гавловський В.Д. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики[ Текст ] : Навч. посіб. /В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.С. Цимбалюк  та ін.  . – К. : МУАП, 2003. – 336 с.

 3. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління [ Текст ] / С.П. Кулицький. - К. : МАУП, 2002. - 224 с.

 4. Копылов В.А. Информационное право [ Текст ] : Учебник / В.А. Копылов. – М : Юристъ, 2002. – 512с.

 5. Машуков В.М. Компьютерное право [ Текст ] / В.М. Машуков. – Львов : Аверс, 1998. - 256 с.

 6. Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності [ Текст ] : Навчальний посібник / Марущак А.І. – К., 2008. – 344 с.ТЕМА 2. “Інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини” –

2 год.

 1. Інформаційно-правові норми: поняття, зміст та класифікація.

 2. Поняття, зміст та структура інформаційних правовідносин.

 3. Інформаційна діяльність: поняття, основні види та напрямки.
^
Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання:

Використовуючи знання щодо змісту та структури інформаційних правовідносин охарактеризуйте соціальні аспекти інформаційних відносин
^

Методичні рекомендації


При підготовці до семінарського заняття студентам слід детальніше зупинитися на основних положеннях теорії інформації щодо розуміння суспільних відносин та соціальних аспектах інформаційних відносин (правовий, психологічний, економічний, управлінський і т.ін.). Слід також вказати основні принципи інформаційних відносин: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; об'єктивність, вірогідність інформації; повнота і точність інформації; законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.
^

Контрольні запитання


 1. Що таке інформаційно-правові норми? Надайте класифікацію інформаційно-правових норм.

 2. В чому полягає специфіка інформаційно-правових норм?

 3. Структура та класифікація інформаційних відносин.

 4. Визначте основні напрямки інформаційної діяльності.

 5. Специфіка організації інформаційної діяльності.


Рекомендована література до теми:

Нормативні акти.

 1. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [ Електронний ресурс ] : закон України від 05.07.1994  № 80/94-ВР в редакції Закону України від 19.03.2009 N 1180-VI. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 2. Про інформацію [ Електронний ресурс ] : закон України від 02.10.1992  № 2657-12 в редакції Закону України 10.08.2012 № 5029-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 3. Про Національну програму інформатизації [ Електронний ресурс ] : закон України від 04.02.1998  № 74/98-ВР із змін., внес. згідно із Законами України від 02.12.2012 № 5463-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 4. Про державну таємницю [ Електронний ресурс ] : закон України від 21.01.1994 р.  № 3855-12 із змін., внес. згідно із Законами України від 18.01.2013 N 4212-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 5. Про інформаційні агентства [ Електронний ресурс ] : закон України від 28.02.1995  № 74/95-ВР в редакції Закону України від 28.07.2013 р. № 409-18 – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

Книжкові видання (підручники, навчальна посібники, наукові книжки, кодекси, науково-практичні коментарі).

 1. Цимбалюк В.С. Основи інформаційного права України [ Текст ] : Навч посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін. [ за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника ]. – К. : Знання, 2004. – 274 с.

 2. Гавловський В.Д. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики[ Текст ] : Навч. посіб. /В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.С. Цимбалюк [ та ін. ] . – К. : МУАП, 2003. – 336 с.

 3. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління [ Текст ] / С.П. Кулицький. - К. : МАУП, 2002. - 224 с.

 4. Копылов В.А. Информационное право [ Текст ] : Учебник / В.А. Копылов. – М : Юристъ, 2002. – 512с.

 5. Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності [ Текст ] : Навчальний посібник / Марущак А.І. – К., 2008. – 344 с.^

ТЕМА 3. “Об’єкти та суб’єкти інформаційних правовідносин” – 2 год.


 1. Інформація як основний об'єкт інформаційної сфери та діяльності.

 2. Джерела інформації в системі суб'єктно-об'єктних відносин інформаційної діяльності та інформаційні посередники.

 3. Суб’єкти інформаційних правовідносин та інформаційна культура.
^
Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання:

Встановіть функції інформаційних посередників у задоволенні інформаційних потреб суб'єктів інформаційних відносин та значення джерел інформації (друковані видання, електроні джерела, консультативні послуги).

^ Методичні рекомендації

У процесі вивчення даної теми студенти повинні засвоїти, що відповідно до Закону України "Про інформацію" (ст. 1), інформація - це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Особливої уваги заслуговує класифікацію об’єктів інформаційних відносин: інформація, технічні засоби та технології, бази даних та знань, інформатизація, інформаційні ресурси, інформаційні культура і політика, інформаційна безпека, засоби масової інформації, архівна, бібліотечна та видавнича діяльність, реклама піар, недобросовісна конкуренція, інформаційна боротьба та комп’ютерні програмні продукти.
^

Контрольні запитання


 1. Що таке інформація та які види інформації Вам відомі?

 2. Основні характеристики інформації.

 3. Надайте визначення комп’ютерної та правової інформації.

 4. Охарактеризуйте джерела інформації в системі суб'єктно-об'єктних відносин інформаційної діяльності.

 5. Перелічить об’єкти інформаційних правовідносин.

 6. Охарактеризуйте інформаційні ресурси як об’єкти інформаційних відносин.

 7. Надайте визначення суб’єкту інформаційних правовідносин та вкажіть їх види.

Рекомендована література до теми:

Нормативні акти.

 1. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [ Електронний ресурс ] : закон України від 05.07.1994  № 80/94-ВР в редакції Закону України від 19.03.2009 N 1180-VI. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 2. Про інформацію [ Електронний ресурс ] : закон України від 02.10.1992  № 2657-12 в редакції Закону України 10.08.2012 № 5029-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 3. Про доступ до публічної інформації [ Електронний ресурс ] : закон України від 13.01.2011  № 2939-17 із змін., внес. згідно із Законами України від 09.06.2013 № 224-18. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 4. Про науково-технічну інформацію [ Електронний ресурс ] : закон України від 25.06.1993  № 3322-XII із змін., внес. згідно із Законами України від 09.05.2011 N 2938-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

Книжкові видання (підручники, навчальна посібники, наукові книжки, кодекси, науково-практичні коментарі).

 1. Гавловський В.Д. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики [ Текст ] : Навч. посіб. / В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.С. Цимбалюк та ін. – К. : МУАП, 2003. – 336 с.

 2. Цимбалюк В.С. Основи інформаційного права України [ Текст ] : Навч посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін. [ за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника ]. – К. : Знання, 2004. – 274 с.

 3. Компьютерные технологии в юридической деятельности [ Текст ] : Учебн.пособие. - М.: БЕК. - 1996. - 306с.

 4. Копылов В.А. Информационное право [ Текст ] : Учебник / В.А. Копылов. – М : Юристъ, 2002. – 512с.

 5. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління [ Текст ] / С.П. Кулицький. - К. : МАУП, 2002. - 224 с.

 6. Машуков В.М. Компьютерное право [ Текст ] / В.М. Машуков. – Львов : Аверс, 1998. - 256 с.


ТЕМА 4. “Система регулювання інформаційних правовідносин в Україні” –

2 год.

 1. Історія розвитку правових основ регулювання інформаційної діяльності.

 2. Методи правового регулювання суспільних відносин в галузі використання комп’ютерної інформації.

 3. Правове регулювання відносин в галузі створення та використання інформаційних систем та технологій.
^
Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання:

Визначте галузеве регулювання суспільних інформаційних відносин в Україні та особливості регулювання інформаційних відносин пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій.

^ Методичні рекомендації

При підготовці до семінарського заняття студентам слід визначити інформаційний підхід щодо розуміння конституційних прав, свобод та обов’язків людини. За правовою доктриною нашої країни основні положення інформаційного права базуються на юридичних нормах, визначених у Конституції України.

Слід детальніше розглянути конституційне визначення способів захисту в інформаційних правовідносинах: право на самозахист в інформаційних відносинах; право на юридичну допомогу як інституція захисту прав суб’єктів суспільних відносин; право на захист через громадські утворення; право на звернення до органів державної влади як інституція в захисті інформаційних відносин; судовий захист інформаційних відносин.
^

Контрольні запитання


 1. Надайте конституційне визначення ролі держави в регулюванні інформаційних відносин в Україні.

 2. В чому полягають конституційні обов’язки держави щодо забезпечення інформаційних правовідносин?

 3. Визначте роль і місце цивільного права в регулюванні інформаційних відносин.

 4. Охарактеризуйте інформацію як об’єкт майнового права.

 5. Охарактеризуйте порядок впровадження інформаційних систем, технологій та засобів їх забезпечення

 6. В чому полягає державне управління інформатизацією в Україні?

Рекомендована література до теми:

Нормативні акти.

 1. Цивільний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 16. 01. 2003 р. № 435-IV із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 11. 08. 2013 р. № 4416-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 2. Про авторське право та суміжні права [ Електронний ресурс ] : закон України від 23. 12. 1993 р. № 3792-XII в редакції Закону України від 05. 12. 2012 р. № 5460-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 3. Про інформацію [ Електронний ресурс ] : закон України від 02.10.1992  № 2657-12 в редакції Закону України 10.08.2012 № 5029-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 4. Про охорону прав на винахід і корисні моделі [ Електронний ресурс ] : закон України від 23.12.93 №3687-12 із змін., внес. згідно із Законами України від 05.12.2012 N 5460-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 5. Про охорону прав на промислові зразки [ Електронний ресурс ] : закон України від 23.12.93 р. № 3688-12 із змін., внес. згідно із Законами України від 05.12.2012 N 5460-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

Книжкові видання (підручники, навчальна посібники, наукові книжки, кодекси, науково-практичні коментарі).

 1. Гавловський В.Д. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики [ Текст ] : Навч. посіб. / В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.С. Цимбалюк та ін. – К. : МУАП, 2003. – 336 с.

 2. Цимбалюк В.С. Основи інформаційного права України [ Текст ] : Навч посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін. [ за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника ]. – К. : Знання, 2004. – 274 с.

 3. Компьютерные технологии в юридической деятельности [ Текст ] : Учебн.пособие. - М.: БЕК. - 1996. - 306с.

 4. Копылов В.А. Информационное право [ Текст ] : Учебник / В.А. Копылов. – М : Юристъ, 2002. – 512с.

 5. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління [ Текст ] / С.П. Кулицький. - К. : МАУП, 2002. - 224 с.

 6. Машуков В.М. Компьютерное право [ Текст ] / В.М. Машуков. – Львов : Аверс, 1998. - 256 с.
^


ТЕМА 5. “ Інформаційно-комп’ютерна злочинність та інформаційна безпека

” – 2 год.


 1. Загальна характеристика інформаційно-комп’ютерної злочинності.

 2. Класифікація злочинів у сфері використання інформаційних технологій.

 3. Сутність теорії інформаційної безпеки та її методи.
^
Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання:

Розглянте поняття інформаційна війна та інформаційна зброя, встановіть правові засади міжнародного співробітництва при розслідуванні комп’ютерних злочинів, юрисдикційні проблеми протидії комп’ютерним злочинам. Також слід більш детальніше розглянути розділ 5 Закону України “Про інформацію”, особливу увагу звернути на класифікацію правопорушень законодавства про інформацію, встановити порядок оскарження протиправних дій посадових осіб.

^ Методичні рекомендації

При підготовці студентам особливу увагу слід приділити проблемам забезпечення інформаційної безпеки, а також її складовим. Інформаційну безпеку слід розглядати як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави в інформаційній сфері від внутрішніх та зовнішніх загроз. При вивченні цього питання особливу увагу слід приділити об’єктам захисту, а саме реалізації та захисту прав громадян та основних інтересів суспільства в інформаційній сфері; захист інформації з обмеженим доступом.

Також необхідно звернути увагу на основні засоби захисту інформації до яких відносять організаційні, правові, технічні, програмні та криптографічні методи захисту інформації, комп’ютерів, комп’ютерних систем та мереж.
^

Контрольні запитання


 1. Охарактеризуйте інформаційно-комп’ютерну злочинність.

 2. Надайте класифікацію комп'ютерних злочинців.

 3. Надайте кримінально-правову характеристику злочинам у сфері використання комп’ютерної інформації.

 4. Визначте принципи та напрямки попередження інформаційно-комп’ютерної злочинності.

 5. Охарактеризуйте міжнародне співробітництво у сфері протидії комп’ютерним злочинам.

 6. Що таке інформаційна безпека?

 7. Охарактеризуйте комп’ютерну безпеку як складову інформаційної безпеки.

 8. Які методи та напрямки інформаційної безпеки Вам відомі?

Рекомендована література до теми:

Нормативні акти.

 1. Кримінальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від вiд 05.04.2001  № 2341-14 із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 04.07.2013 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 2. Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою [ Електронний ресурс ] : указ Президента України від 16.09.98 № 1033/98 із змін., внес. згідно із Законами України від 09.03.2000 N 400/2000. - Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 3. Про Положення про технічний захист інформації в Україні [ Електронний ресурс ] : указ Президента України від 27.09.99. № 1229/99 із змін., внес. згідно із Законами України від 11.04.2008 N 333/2008. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

Книжкові видання (підручники, навчальна посібники, наукові книжки, кодекси, науково-практичні коментарі).

 1. Біленчук П.Д. Криміналістика [ Текст ] / П.Д. Біленчук. - К. : Атіка, 1998. - 416 с.

 2. Біленчук П.Д. Комп'ютерна злочинність [ Текст ] : Навч. Посіб. / П.Д. Біленчук, Б.В. Романюк, В.С. Цимбалюк [ та ін. ]. – К. : Атіка, 2002. – 240 с.

 3. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества [ Текст ] / А.Г. Волевозд. – М. : Юрлитинформ, 2002. – 496с.

 4. Голубєв В. О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій [ Текст ] :. Монографія / За заг. ред. д-ра юрид. наук Р. А. Калюжного. – Запоріжжя : Просвіта, 2001.

 5. Інформаційні технології та захист інформації [ Текст ] : Збірник наук, праць. – Запоріжжя : Юрид. Ін-т МВС України. – 1998. – Вип. 2.

 6. Калюжний Р. А. Інформатизація державного управління і національна безпека України [ Текст ] / Р. А. Калюжний, В.С. Цимбалюк // Розбудова держави. – 1993. – № 8.

 7. Комментарий Уголовного кодекса Украины [ Текст ] / /Под ред. Ю.А. Кармазина, Е.Л. Стрельцова. - X. : Одисей, 2001. - 950 с.

 8. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления [ Текст ] / В.В. Крылов. - М. : Норма, 1997. - 285 с.

 9. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации [ Текст ] / Под ред. Н.Г. Шурухнова. - М. : Щит-М, 1999. - 254 с.

 10. Руководство Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, связанных с применением компьютеров, и по борьбе с ними //Международный обзор уголовной политики №№ 43 и 44 1994 г. – Нью-Йорк: ООН, 1994.

 11. Эд Тайли. Безопасность комп’ютера [ Текст ] / Эд Тайли. – Минск : Попурри, 1997. - 480 с.


ТЕМА 6. “Міжнародне інформаційне право” – 2 год.

 1. Теоретичні та методологічні засади міжнародного інформаційного права.

 2. Міжнародне співробітництво та міжнародні договори у сфері інформаційних правовідносин.

 3. Правове регулювання, охорона та захист інформації за законодавством різних країн.
^
Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання:

Використовючи нормативно-правові акти та рекомендовану до теми літературу вкажіть особливості регулювання інформаційних відносин згідно законодавству США та Росії, а також визначте особливості регулювання інформаційних відносин згідно законодавству західноєвропейських країн.

Теми рефератних повідомлень:

 1. Міжнародне співробітництво у галузі інформації та у сфері інформатизації.

 2. Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.

 3. Тенденції міжнародного інформаційного права.

Методичні рекомендації

При вивченні цієї теми студенти повинні усвідомити, що формування системи інформаційного законодавства висунуло проблему гармонізації його на міждержавному рівні з урахуванням засад міжнародного права. Для з’ясування сутності міжнародного інформаційного права на рівні окремих країн слід визначитися у їхніх правових доктринах. Кожна країна має свою правову доктрину. Проте в теорії міжнародного права за певними критеріями визначаються наступні: правова доктрина загального права англо-американської сім’ї права, правова доктрина європейської континентальної сім’ї права. Сьогодні можна констатувати, що в міжнародному праві активно формується нова інституція – міжнародне інформаційне право світової інформаційної цивілізації.
^

Контрольні запитання


 1. Що таке міжнародне інформаційне право?

 2. Вкажіть основні джерела міжнародного інформаційного права.

 3. Охарактеризуйте принципи міжнародного інформаційного права.

 4. .Охарактеризуйте міжнародну діяльність України в галузі захисту інформації.

Рекомендована література до теми:

Нормативні акти.

 1. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [ Електронний ресурс ] : закон України від 05.07.1994  № 80/94-ВР в редакції Закону України від 19.03.2009 N 1180-VI. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

 2. Про інформацію [ Електронний ресурс ] : закон України від 02.10.1992  № 2657-12 в редакції Закону України 10.08.2012 № 5029-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 3. Про Національну програму інформатизації [ Електронний ресурс ] : закон України від 04.02.1998  № 74/98-ВР із змін., внес. згідно із Законами України від 02.12.2012 № 5463-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

Книжкові видання (підручники, навчальна посібники, наукові книжки, кодекси, науково-практичні коментарі).

 1. Об охране литературных и художественных произведений” от 9 сентября 1886 г. [ Текст ] : Бернская конвенция // Основи интелектуальной собственности. – К. : Издательский дом ИнЮре, 1999.

 2. Минков А. М . Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения фонограмм [ Текст ] / А.В. Минков // Международная охрана интеллектуальной собственности. – СПб. : Питер, 2001.

 3. Цимбалюк В.С. Основи інформаційного права України [ Текст ] : Навч посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін. [ за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника ]. – К. : Знання, 2004. – 274 с.

 4. Копылов В.А. Информационное право [ Текст ] : Учебник / В.А. Копылов. – М : Юристъ, 2002. – 512с.

 5. Машуков В.М. Компьютерное право [ Текст ] / В.М. Машуков. – Львов : Аверс, 1998. - 256 с.


Питання для підсумкового контролю

 1. Історія розвитку та виникнення інформаційного права.

 2. Інформаційне право як галузь суспільних відносин.

 3. Інформаційне право як інституція в юридичній науці.

 4. Інформаційне право як навчальна дисципліна.

 5. Система та методи інформаційного права.

 6. Джерела інформаційного права.

 7. Місце інформаційного права в юридичній науці.

 8. Роль інформації в культурі соціальних відносин на різних історичних етапах розвитку суспільства.

 9. Інформаційна цивілізація: позитивні та негативні сторони.

 10. Поняття та сутність інформаційного суспільства.

 11. Державна інформаційна політика: поняття та напрямки.

 12. Інформатизація як провідна ознака інформаційного суспільства.

 13. Основні положення теорії інформації щодо розуміння суспільних відносин.

 14. Загальна характеристика інформаційно-правових норм.

 15. Класифікація інформаційно-правих норм.

 16. Поняття та структура інформаційних правовідносин.

 17. Класифікація інформаційних відносин.

 18. Основні принципи та мова інформаційних відносин.

 19. Інформаційна діяльність: поняття та напрямки.

 20. Галузі інформації та інформаційних відносин.

 21. Режими доступу до інформації: відкрита інформація та інформація з обмеженим доступом.

 22. Об’єкти інформаційних правовідносин: поняття, сутність, їх види.

 23. Інформація як основний об'єкт інформаційних правовідносин.

 24. Класифікація інформації.

 25. Юридичні властивості інформації.

 26. Джерела інформації в системі суб'єктно-об'єктних відносин інформаційної діяльності.

 27. Інформаційні посередники.

 28. Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських рішень.

 29. Електронні джерела інформації.

 30. Джерела статистичної інформації.

 31. Інформаційна культура як об’єкт правовідносин.

 32. Інформаційно-правова культура як складова інформаційної культури.

 33. Учасники (суб’єкти) інформаційних правовідносин та їх класифікація.

 34. Види суб’єктів інформаційних правовідносин щодо суспільної організації та за правовим статусом.

 35. Інформаційні системи: поняття, структура.

 36. Принципи формування інформаційних систем та підсистем.

 37. Правові режими інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення.

 38. Порядок розробки та впровадження інформаційних технологій, систем та засобів їх забезпечення.

 39. Правове регулювання відносин в галузі створення інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення.

 40. Конституційно-правове регулювання інформаційних відносин.

 41. Конституційні гарантії держави в регулюванні інформаційних відносин в Україні.

 42. Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин.

 43. Особливості цивільно-правового регулювання інформаційних відносин, які пов’язані з використанням комп’ютерних систем.

 44. Основні джерела інституту інтелектуальної власності.

 45. Право авторства та порядок реєстрування. Знак охорони авторських прав.

 46. Комп'ютерні програми як об'єкт авторського права.

 47. Види законодавчої охорони комп’ютерних програм.

 48. Комп’ютерні програми як об’єкти патентного права.

 49. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом ноу-хау.

 50. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права.

 51. Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин.

 52. Юридичні делікти в інформаційних відносинах.

 53. Види юридичних деліктів в інформаційних відносинах щодо галузей права.

 54. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.

 55. Сутність та принципи цивільно-правового захисту інформаційних відносин.

 56. Кримінально-правовий захист інформаційних відносин.

 57. Історія виникнення та розвитку інформаційно-комп’ютерної злочинності.

 58. Суспільна безпека протиправного посягання на правові системи органів державної влади, правоохоронних органів та громадських організацій.

 59. Характерні риси інформаційно-комп’ютерної злочинності.

 60. Класифікація комп’ютерних злочинців.

 61. Комп'ютерний вірус як основна загроза комп'ютерної інформації.

 62. Основні засоби розповсюдження комп’ютерних вірусів.

 63. Міжнародна класифікація злочинів у сфері використання сучасних інформаційних технологій.

 64. Особливості попередження та протидії інформаційно-комп'ютерним злочинам.

 65. Суб'єкти протидії інформаційно-комп'ютерній злочинності.

 66. Правові засади міжнародного співробітництва у сфері протидії інформаційно-комп'ютерній злочинності.

 67. Форми повідомлення про інформаційно-комп'ютерні злочини.

 68. Поняття про інформаційну безпеку.

 69. Інформаційна безпека як складова загальної безпеки держави.

 70. Напрямки інформаційної безпеки.

 71. Інформаційна війна та інформаційна зброя.

 72. Методи та засоби здійснення інформаційної безпеки.

 73. Комп'ютерна безпека як складова інформаційної безпеки держави.

 74. Правові засади захисту об’єктів інформаційних правовідносин від посягань в інформаційній сфері.

 75. Захист прав і свобод в інформаційній сфері в умовах інформатизації.

 76. Поняття та сутність міжнародного інформаційного права.

 77. Принципи міжнародного інформаційного права.

 78. Суб’єкти та об’єкти міжнародного інформаційного права.

 79. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних правовідносин.

 80. Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації.

 81. Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.

 82. Міжнародний захист інформаційних технологій.

 83. Правове регулювання суспільних інформаційних відносин у західноєвропейських країнах.

 84. Правове регулювання суспільних інформаційних відносин по законодавству США.

 85. Правове регулювання суспільних інформаційних відносин по законодавству Росії.Схожі:

Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconНавчальна програма дисципліни Методичні рекомендації до вивчення...
Вирішенню цієї проблеми сприяє дисципліна «Основи управлінського консультування», яка є однією з провідних та обов’язковою, що вивчається...
Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо підготовки, написання та оформлення курсових робіт з дисципліни
Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами під час опанування дисципліни...
Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо підготовки, написання та оформлення курсових робіт з дисципліни
Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами під час опанування дисципліни...
Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробила асистент...
Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconМетодичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Соціологія»
Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Соціологія»
Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з соціології
Уявлення про суспільне життя в „Слово про Закон І благодать” Іларіона Київського
Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами уявлення про стан та тенденції розвитку окремої юридичної дисципліни iconМетодичні рекомендації та завдання до курсової роботи
України. Курсова робота передбачає набуття студентами теоретичних знань, досвіду І практичних навичок самостійного опрацювання літературних,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка