Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План
Скачати 217.57 Kb.
НазваПредмет, метод, принципи І системи аграрного права. План
Дата конвертації23.08.2014
Розмір217.57 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
ВНЗ „ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА”

ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВАМетодичні вказівки та практичні завдання до семінарських занять

з дисципліни "Аграрне право України"

Галузь знань 0304 „Право”

Напрям підготовки 6.030402 „Правознавство”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Полтава -- 2013

Укладач: доцент кафедри правознавства Аванесян Г.М.

Методичні вказівки та практичні завдання до семінарських занять з

з дисципліни "Аграрне право України"

Полтава. Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Полтавський інститут економіки і права. 2013 р

Розглянуто на засіданні кафедри

правознавства, подана до схвалення

протокол № 3 від „ 4 ” листопада 2013 р.

Завідувач кафедри правознавства,

_______________к.ю.н., доцент Кальян О.С
Затверджено на засіданні науково-методичної ради

Полтавського інституту економіки і права.

протокол № 2 від „27” листопада 2013 р.

^ Загальні зауваження
Ці вказівки розроблені для студентів юридичного факультету на основі програми курсу “Аграрне право” яка базується на принципах комплексності, універсальності, безперервності цільової підготовки студентів, з метою оволодіння цими навичками практичної діяльності щодо застосування норм аграрного законодавства.

Методичні вказівки допомагатимуть студентам у визначені методики вивчення нормативного курсу аграрного права шляхом вибору найбільш оптимальних методів у процесі застосування норм аграрного законодавства до конкретних обставин представлених у формі задач-казусів.

Готуючись до занять, студентам необхідно знати відповідні розділи навчальних посібників, конспектів лекцій, зміст рекомендованих джерел, спеціальної, обов’язкової і додаткової літератури, законодавчих і підзаконних актів, узагальнень судової, господарської, прокурорської й управлінської практики застосування аграрного законодавства.

На основі теоретичних знань, аналізу чинного аграрного законодавства далі необхідно приступати до розв’язання практичних завдань.

До кожної теми семінарських занять наводиться перелік нормативно-правових актів.

Тема:1. Предмет, метод, принципи і системи аграрного права.
План


 1. Предмет аграрного права України і його зміст та особливості.

 2. Принципи аграрного права України.

 3. Система аграрного права.

 4. Джерела аграрного права.Методичні вказівки
При вивчені першого питання слід звернути увагу на те, що предмет аграрного права це сукупність однорідних суспільних відносин які регулюються нормами цієї галузі права. Предмет правового регулювання є основою виокремлення аграрного права в комплексну, спеціалізовану та інтегровану галузь у системі права. До особливості належить: по перше - земельні відносини, щодо земель сільськогосподарського призначення є базовими в системі аграрних відносин; по друге – приватна власність поширилась і на майнові аграрні відносини.

Щодо принципів права - це засади, які закріплені в правових нормах і відображають закономірності певних галузей права. Щодо аграрного права то вона має систему спеціальних принципів наявність яких зумовлена особливостями мети та змісту аграрних відносин. При цьому слід враховувати два таких фактори:

 1. селяни своєю працею створюють життєво необхідні й незамінні блага для всього суспільства;

 2. аграрні відносини пов’язані з процесом сільськогосподарського землекористування.

Система галузі права – це закономірно послідовна , повна і внутрішньо узгоджена сукупність складових, основи якої становить правовий інститут. Система аграрного права як навчальна дисципліна передбачає послідовну наявність 3 складових, якими є:

 1. загальну частину;

 2. особливу частину;

 3. спеціальну частину.

Що стосується джерел аграрного права як комплексної галузі права то вони мають свої особливості:

1)у нормативних актах, що стосуються аграрного права містяться норми, якими регулюються як аграрні відносини так і відносини інших галузей права;

2)окремі норми аграрного законодавства належать до приватного а деякі з них - до публічного права.
^ Тестові завдання для самоконтролю.
1. Основним методом аграрного права із перелічених є:

а) імперативний;

б) рекомендацій;

в) заохочування;

г) автономних рішень.
2. Основним джерелом аграрного права є:

а) нормативний договір;

б) правовий звичай;

в) нормативно-правовий акт;

г) юридичний прецедент.
3. До локальних норм аграрного права не належить:

а) рішення місцевої ради;

б) розпорядження голови місцевої державної адміністрації;

в) договір про створення аграрного підприємства;

г) наказ директора аргофірми про звільнення працівника.
4. Найважливішим об’єктом аграрних відносин, є:

а) тварини;

б) майнові паї;

в) земля.
5. Аграрне право України є правонаступником:

а) цивільного права;

б) сільськогосподарського права;

в) господарського права.
6. Предметом аграрного права є:

а) правовідносини з приводу сплати податків;

б) правовідносини у сфері сільськогосподарської діяльності;

в) правовідносини з організації аграрного бізнесу;

г) правовідносини з регулювання аграрного підприємства.
^ Практичне завдання
Задача:

Обласна Рада народних депутатів, розглядаючи проект програми перспективного використання, відтворення та охорони земель регіону, прийняла рішення, згідно з яким усі землі в межах області визнавалися земельним фондом області і розпорядження ними покладалися на обласну Раду, за винятком земель міст, селищ і сільських населених пунктів. Крім того, на обласну Раду відповідно до цього рішення покладається координація діяльності природоохоронних та землевпорядних органів, визначення основних засад земельної політики на території області, затвердження ставок земельного податку за групами грунтів земель сільськогосподарського призначення та здійснення державного контролю у цій сфері.

Прокурор області опротестував це рішення як незаконне.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи підлягає протест прокурора задоволенню?

Вирішити справу.
Нормативно-правові акти і література

Конституція України.- К. 2005.

Земельний кодекс України від 25.10.2001р.//Відомості Верховної Ради України-2002.-№3-4.

Господарський кодекс України від 16.01.2003. Голос України.2003.-№49-50-14 березня.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003//Відомості Верховної Ради України.-2003-№№40-44.

Аргарне право України: підручник/ За ред.О.О. Погрібного.- К.:”Істіна”, 2008.

Аргарне право: під. для студ. вищ. нав. закл../В.П.Жушман та інш.: за ред. В.П.Жушмана та А.М.Статівки . – Х.: Право, 2010.

Аргарне право України: Підручник/ В.М.Ермоленко, О.В.Гафурова та ін. : за заг.ред.В.М.Ермоленко.—К.:Юрінком Інтер, 2010.

Тема: 2. Відповідальність за порушення аграрного законодавства.
План


 1. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства.

 2. Види відповідальності за порушення аграрного законодавства.

  1. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у с/г виробництві.

  2. Матеріальна відповідальність працівників с/г підприємств.

  3. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення.

  4. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.^ Методичні вказівки
При вивчені першого питання слід пам’ятати що під юридичною відповідальністю розуміється державний примус до виконання вимог, передбачених законодавством, охоронне правовідношення в якому порушник зобов’язаний відповідати за свої винні вчинки. В аграрному праві відповідальність являє собою комплексний правовий інститут, який охоплює сукупність юридичних норм, що закріплюють види, засоби і порядок застосування заходів за порушення в с/г виробництві.

При вивчені другого питання слід використовувати певну схему-послідовність викладання матеріалу:

 • нормативно-правове регулювання;

 • підстава відповідальності;

 • умови (склад) відповідальності;

 • суб’єкти відповідальності;

 • особливості відповідальності в аграрному секторі;

 • види і порядок притягнення до відповідальності.


Тестові завдання для самоконтролю.
1. Захід впливу на порушення трудової дисципліни, що є законним, полягає у:

а) позбавленні премії;

б) догані;

в) вилученні земельної ділянки, наданої в користування;

г) накладення штрафу.
2. Потерпіла сторона має право на відшкодування збитків за умов:

а) незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

б) якщо це передбачено законом;

в) якщо це передбачено договором;

г) якщо це передбачено законом і договором.
3. Вимогами кредиторів юридичної особи, що задовольняються в першу чергу, є:

а) вимоги щодо податків;

б) вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами;

в) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

г) вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної діяльності.
4. Достатньою умовою для застосування неустойки є:

а) протиправна поведінка;

б) наявність збитків;

в) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і завданими збитками;

г) вина порушника.
5. Оперативно-господарські санкції застосовуються:

а) при наявності вини суб’єкта який порушив господарське зобов’язання;

б) незалежно від вини суб’єкта який порушив господарські зобов’язання.
6. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) належить до:

а) штрафних санкцій;

б) адміністративно-господарських санкцій;

в) відповідальності за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства;

г) оперативно-господарських санкцій.


^ Практичні завдання
Задача 1.

На підставі рішення облвиконкому новоствореній фінансово-промисловій групі було надано в користування 38 га землі за рахунок орних земель колективного сільськогосподарського підприємства “Славутич” та 79 га спеціалізованого плодоягідного сільськогосподарського кооперативу “Яблунька”.

Фінансово-промислова група згідно з рішенням оціночної комісії відшкодувала збитки первинним власникам землі, однак відмовилася відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарський кооператив “Яблунька” звернувся з позовом до арбітражного суду про відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва на його користь.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішить справу.
Задача 2.

У процесі здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства державний інспектор з використання та охорони земель встановив порушення правил використання земель і приховування даних земельного кадастру керівництвом сільськогосподарського акціонерного товариства “Україна”.

Державний інспектор виніс постанову про притягнення голови правління товариства до адміністративної відповідальності шляхом накладання адміністративного штрафу в розмірі двадцяти п’яти мінімальних розмірів заробітної плати за сукупністю санкцій, передбачених за вказані правопорушення.

Голова правління звернувся зі скаргою до органів прокуратури про опротестування цієї постанови, оскільки вона винесена, на його погляд, з порушенням вимог чинного законодавства.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи підлягає постанова державного інспектора опротестуванню?

Вирішити справу.
Нормативно-правові акти і література
Конституція України.- К. 2005.

Земельний кодекс України від 25.10.2001р.//Відомості Верховної Ради України-2002.-№3-4.

Господарський кодекс України від 16.01.2003. Голос України.2003.-№49-50-14 березня.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003//Відомості Верховної Ради України.-2003-№№40-44.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984.

Аргарне право України: підручник/ За ред.О.О. Погрібного.- К.:”Істіна”, 2008.

Аргарне право: під. для студ. вищ. нав. закл../В.П.Жушман та інш.: за ред. В.П.Жушмана та А.М.Статівки . – Х.: Право, 2010.

Аргарне право України: Підручник/ В.М.Ермоленко, О.В.Гафурова та ін. : за заг.ред.В.М.Ермоленко.—К.:Юрінком Інтер, 2010.

Тема: 3. Правове становище господарських товариств в АПК.
План


 1. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК.

 2. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств.

 3. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.

 4. Особливості ліквідації сільськогосподарських АТ і ТзОВ.^ Методичні вказівки
Господарські товариства в аграрному секторі економіки діють на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України від 19 вересня 1991 року “Про господарські товариства”, Закону України від17 вересня 2008 року “Про акціонерні товариства”.

Суб’єктами господарювання у сфері сільськогосподарського товарного виробництва є учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків передбачених чинним законодавством.

За даними Мінагрополітики станом на кінець2003 року в ході реформування КСП діяло 7, 8 тис. аграрних господарських товариств що становить 48,1 % від загальної кількості недержавних сільськогосподарських товаровиробників в Україні.

При вивчені четвертого питання зверніть особливу увагу на положення ст.44 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” стосовно особливості ліквідації с/г акціонерних товариств. Крім цього зверніть увагу на положення ст.139 Цивільного кодексу України.
^ Тестові завдання для самоконтролю
1. Мінімальний розмір оплати акцій засновниками сільськогосподарського акціонерного товариства на момент скликання установчих зборів становить:

а) не менш як 50% номінальної вартості акцій;

б) 35% номінальної вартості акцій;

в) не менш як 30% номінальної вартості акцій;

г) 40% номінальної вартості акцій.
2. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю( не меншою як 3/4 кількості )голосів акціонерів, які беруть участь у зборах з питання:

а) створення та припинення діяльності дочірніх зборів;

б) обрання членів ради акціонерного товариства;

в) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства;

г) внесення змін до статуту товариства.
3. Цивільна правоздатність юридичної особи припиняється:

а) з дня винесення господарським судом рішення про банкрутство юридичної особи;

б) з дня скасування державної реєстрації;

в) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності юридичної служби ;

г) з дня анулювання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності.
4. До основних ознак суб’єкта аграрного господарювання відносять:

а) наявність прав інтелектуальної власності;

б) найменування;

в) наявність відокремленого майна;

г) податкові зобов’язання.
5. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить:

а)625 мінімальних заробітних плат.

б)1250 мінімальних заробітних плат;

в)1250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
6. Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені:

а) протягом одного місяця з дати повної оплати акцій засновниками;

б) протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками;

в) протягом двох місяців з дати повної оплати акцій засновниками.
7. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати:

а) 50 акціонерів;

б) 100 акціонерів;

в) 75 акціонерів.
^ Практичні завдання

Задача 1.

За рішенням колективу колишнього колгоспу створено сільськогосподарське акціонерне товариство, яке внесло клопотання до сільської Ради про передачу їм безплатно у колективну власність земель у розмірі 1045 га, що раніше були у користуванні колгоспу. Сільська Рада це клопотання задовольнила, і акціонерному товариству було видано державний акт на право колективної власності, а кожному члену товариства вручено сертифікат на право приватизації власності 7,3 га в умовних податкових гектарах .

Члени новоствореного сільськогосподарського товариства Зарільський і Підлуганський не погодилися з таким рішенням, вважаючи, що їм безпідставно відмовили у виділенні земельних ділянок у визначеному в заяві місці. Ці землі у свій час належали їхньому дідусеві на праві приватизації, які у часи колективізації були незаконно, на їх погляд, реквізовані.

Вони звернулися із скаргою до районної Ради і просили задовольнити їх заяву. В разі ж відмови вони бажали б одержати наділені їм частини землі в обсязі, необхідному для ведення сільського (фермерського) господарства.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи підлягають заяви громадян задоволенню?

Вирішити справу.
Задача 2.

Старший державний інспектор з використання та охорони земель обласного управління по земельних ресурсах наклав адміністративні стягнення на керівників ряду сільськогосподарських промислових підприємств за порушення щорічного терміну подання даних про якість земель, необ’єктивний облік закріплених за ними угідь та несвоєчасне внесення земельного податку. Керівник аграрної акціонерної фірми “Сяйво” оскаржив це рішення до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Обґрунтувати рішення суду.

Вирішити справу.
Задача 3.

Фермер Москаленко К. використовує на праві власності земельну ділянку в розмірі 45 га сільськогосподарських угідь. Перед проведенням весняно-польових робіт він звернувся до районної Ради народних депутатів із заявою про надання йому у користування ще 60 га з метою організації літніх відгінних пасовищ.

Районна Рада розглянула подану заяву і відмовила Москаленку в наданні додаткової земельної ділянки для цієї мети, мотивуючи відсутність ділянок земельного запасу.

Фермер Москаленко оскаржив це рішення районної Ради народних депутатів до арбітражного суду.

Визначити коло суспільних відносин.

Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.
Задача 4.

Фермеру Сікорі передано у власність 70 га орних земель та 42 га землі надано у тимчасове користування для будівництва кошари і заняття вівчарством.

Через відсутність належних сільськогосподарських машин орні землі два роки не оброблялися належним чином, і тому фермер Сікор змушений був 35 га продати своєму сусідові, 35 га подарувати своїм братові та сестрі.

Сільська Рада народних депутатів винесла рішення про вилучення всіх земель, переданих Сікорі для ведення селянського (фермерського) господарства.

Це рішення фермером було оскаржено до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи є законним рішення сільської Ради народних депутатів?

Вирішити справу.
Нормативно-правові акти і література
Конституція України.- К. 2005.

Земельний кодекс України від 25.10.2001р.//Відомості Верховної Ради України-2002.-№3-4.

Господарський кодекс України від 16.01.2003. Голос України.2003.-№49-50-14 березня.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003//Відомості Верховної Ради України.-2003-№№40-44.

Закон України “Про господарські товариства”від 19.09.1991.

Закон України ”Про акціонерні товариства”від 17.09.2008.//Відомості Верховної Ради України.-2008-№50-51.

Аргарне право України: підручник/ За ред.О.О. Погрібного.- К.:”Істіна”, 2008.

Аргарне право: під. для студ. вищ. нав. закл../В.П.Жушман та інш.: за ред. В.П.Жушмана та А.М.Статівки . – Х.: Право, 2010.

Аргарне право України: Підручник/ В.М.Ермоленко, О.В.Гафурова та ін. : за заг.ред.В.М.Ермоленко.—К.:Юрінком Інтер, 2010.


Тема: 4. Правове становище фермерських господарств

1. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств

2. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності

3. Майнові правовідносини у фермерському господарстві

4. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства
Нормативно-правові акти і література
Конституція України.- К. 2005.

Земельний кодекс України від 25.10.2001р.//Відомості Верховної Ради України-2002.-№3-4.

Господарський кодекс України від 16.01.2003. Голос України.2003.-№49-50-14 березня.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003//Відомості Верховної Ради України.-2003-№№40-44.

Закон України “Про господарські товариства”від 19.09.1991.

ЗУ „Про фермерське господарство” від 16.06.2003 р.

Аргарне право України: підручник/ За ред.О.О. Погрібного.- К.:”Істіна”, 2008.

Аргарне право: під. для студ. вищ. нав. закл../В.П.Жушман та інш.: за ред. В.П.Жушмана та А.М.Статівки . – Х.: Право, 2010.

Аргарне право України: Підручник/ В.М.Ермоленко, О.В.Гафурова та ін. : за заг.ред.В.М.Ермоленко.—К.:Юрінком Інтер, 2010.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Право на створення фермерського господарства має громадянин України, який досяг:

а) 16-річного віку;

б) 18-річного віку;

в) 20-річного віку.\
2. Членом фермерського господарства не можуть бути:

а) батьки засновника фермерського господарства;

б) діти чотирнадцятирічного віку;

в) особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором.

3. Фермерське господарство створюється:

а) за рішенням місцевої державної адміністрації;

б) на добровільних засадах;

в) за рішенням місцевої ради.

Тема: 5. Договірні відносини сільськогосподарських організацій.
План


 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві.

 2. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві.

 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.


^ Методичні вказівки
При вивчені першого питання слід звернути увагу, що аграрне право не визначає загальні положення про договори, правочини; всі аграрно-правові договори підпорядковуються загальним правилам цивільного та господарського законодавства.

При вивчені другого питання треба наголосити на тому: щоб досягти як практичної так і наукової мети в аграрному праві проводиться класифікація договорів у сільському господарстві за певними ознаками:

  1. за предметом (дивись систему договірних зобов’язань за ЦКУ);

  2. система договорів на реалізацію сільськогосподарської продукції;

  3. особливе місце у системі аграрно-правових договорів належить біржовим договорам на реалізацію с/г продукції.

Договори контрактації є традиційною формою закупівлі с/г продукції ще з часів радянського права. При характеристиці договору особливу увагу звернути на положення ЦКУ і ГКУ.

^ Тестові завдання для самоконтролю.
1. Предметом договору лізингу не може бути такий вид майна:

а) рухоме майно;

б) нерухоме майно;

в) земельні ділянки;

г) індивідуально визначена річ.
2. До суб’єктів, який порушив господарське зобов’язаня, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено:

а) законом;

б) договором;

в) адміністративним актом;

г) законом і договором.
3. Вимогам закону відповідає твердження:

а) договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди в усіх істотних умовах договору;

б) договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди в основних умовах договору;

в) договір є укладеним , якщо сторони підписали попередній договір;

г) договір є укладеним, якщо сторони підписали протокол про наміри.
4. До істотних умов господарського договору не відносять:

а) предмет договору;

б) форс-мажорні обставини;

в) ціну;

г) термін дії договору.
5. Формування державних ресурсів сільськогосподарської продукції здійснюється переважно за договором:

а) купівлі-продажу;

б) контрактації;

в) поставки.
6. Відносини щодо оренди земельної ділянки регулюються:

а) Цивільним кодексом України;

б) Земельним кодексом України;

в) Законом.
7. До договору контрактації застосовуються:

а) Загальні положення про купівлю-продаж якщо інше не встановлено договором або законом;

б) загальне положення про договір поставки якщо інше не встановлено договором або законом;

в) загальне положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки якщо інше не встановлено договором або законом.
^ Практичні завдання

Задача 1.

З метою будівництва складських приміщень та залучення додаткових коштів фермер Карпенко С. уклав договір застави земельної ділянки, наданої йому у постійне землекористування, з місцевим іпотечним банком. За умовами договору фермер зобов’язувався повернути заставні гроші за рахунок доходів від майбутнього врожаю.

Однак у червні поточного року внаслідок прориву дамби відстійників тваринницької ферми врожай на землях було знищено, землі виведено із сільськогосподарського використання.

У зв’язку з неможливістю виконання зобов’язень за договором іпотеки земельної ділянки, іпотечний банк оголосив публічні торги на продаж заставної ділянки. Фермер Карпенко С. звернувся з позовом до суду про визнання торгів недійсними.

Визначити коло суспільних відносин.

Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.
Задача 2.

Під час перевірки додержання земельного законодавства державним інспектором з використання та охорони земель було встановлено, що мале будівельне підприємство “Успіх”, створене з метою надання будівельних послуг населенню, проводить на землях сільськогосподарського кооперативу добування вапна та торфу, які реалізує на місцевому ринку.

Як з’ясувалося, керівник малого будівельного підприємства уклав угоду з правлінням сільськогосподарського кооперативу про спільну діяльність, згідно з якою кооператив використовує частину кар’єру для добування вапняка та родовища та родовища торфу, а взамін проводить асфальтування шляхів внутрішньогосподарського використання населеного пункту, в якому мешкають працівники сільськогосподарського кооперативу.

Державний інспектор склав протокол про порушення обов’язків землекористування сільськогосподарського кооперативу і звернувся з позовом до арбітражного суду про визнання такої угоди недійсною.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.
Задача 3.

Акціонерне товариство “Інтернафта” уклало договір про спільну діяльність з колективним сільськогосподарським підприємством щодо ведення тепличного господарства.

Згідно з договором колективне сільськогосподарське підприємство передає для спільної діяльності 174 га землі, забезпечує здійснення будівельних робіт своїми працівниками та передає частину вирощеної сільськогосподарської продукції правлінню акціонерного товариства.

Відповідно друга сторона цієї угоди зобов’язалася систематично забезпечувати колективне сільськогосподарське підприємство необхідними нафтопродуктами пально-мастильними матеріалами, виділяти кошти, необхідні для зведення теплиць та передавати запчастини для сільськогосподарської техніки.

Вивчаючи матеріали про використання земель у колективному сільськогосподарському підприємстві, старший державний інспектор з використання та охорони земель видав розпорядження щодо приведення вказаної угоди до вимог земельного законодавства і зобов’язав керівника колективного сільськогосподарського підприємства у тижневий термін припинити виконання умов договору.

Це розпорядження не було виконано у визначений термін, а тому старший інспектор з використання та охорони земель наклав на керівника цих господарюючих суб’єктів адміністративний штраф, неправомірність якого вони оскаржили до суду.

Визначити коло і характер суспільних правовідносин.

Чи відповідає така угода вимогам чинного законодавства?

Вирішити справу.
Нормативно-правові акти і література
Конституція України.- К. 2005.

Земельний кодекс України від 25.10.2001р.//Відомості Верховної Ради України-2002.-№3-4.

Господарський кодекс України від 16.01.2003. Голос України.2003.-№49-50-14 березня.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003//Відомості Верховної Ради України.-2003-№№40-44.

Закон України “Про фінансовий лізінг”від 11.12.2003.

Закон України “По оренду землі”в ред.від 02.10.2003.

Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні”від 04.07.2002.

Закон України “Про страхування”від 07.03.1996.

Закон України “Про поставки продукції для державних потреб” від 22.12.1995р.

Лист Вищого арбітражного суду України від 2.03.1996р. №01-8/110 “Про Закон України“Про поставки продукції для державних потреб”.

Аргарне право України: підручник/ За ред.О.О. Погрібного.- К.:”Істіна”, 2008.

Аргарне право: під. для студ. вищ. нав. закл../В.П.Жушман та інш.: за ред. В.П.Жушмана та А.М.Статівки . – Х.: Право, 2010.

Аргарне право України: Підручник/ В.М.Ермоленко, О.В.Гафурова та ін. : за заг.ред.В.М.Ермоленко.—К.:Юрінком Інтер, 2010.

Схожі:

Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План iconПредмет, метод, принципи І система аграрного права
Студентам необхідно самостійно слідкувати за новими зако­нодавчими та нормативними актами. Після виконання студентами усіх вимог...
Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План iconТема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План

Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План iconТема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права
Характеристика, види та юридична сила внутрішньогосподарських локальних нормативних актів як джерел аграрного права
Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План iconПоняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову...
Поняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову природу господарського права
Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План iconПонятие, предмет, метод и система земельного права
Предмет земельного права составляют общественные отношения между государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами,...
Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План icon1. Понятие налогового права как подотрасли финансового права. Предмет и метод налогового права
Это достаточно большой блок норм права, которые регулируют налоговые отношения. Это очень большой объём отношений. Поэтому мы можем...
Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План iconПлан Предмет и метод дисциплины «Международные экономические отношения»...
Предмет и метод дисциплины «Международные экономические отношения» и история развития мэо
Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План icon1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права
Предмет, метод, принципи І системи аграрного права. План iconПримерный перечень вопросов к зачету по всему курсу
Предмет и метод жилищного права. Место жилищного права в системе российского права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка