Економіко-правовий факультет
НазваЕкономіко-правовий факультет
Сторінка1/6
Дата конвертації22.08.2014
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра конституційного


права та правосуддя

Програма курсу та методичні рекомендації

до вивчення навчальної дисципліни

«ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ»


Для студентів денного відділення економіко-правового факультету

Спеціальність: 7.060101 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

^ ОДЕСА - 2013


Укладачі:
Ромашкін С.В., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та правосуддя.
Кармазіна К.Ю., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та правосуддя.

^

Рецензенти:

Корчевна Л.О., д.ю.н., професор кафедри конституційного права та

правосуддя;


Кузнєцова З.В., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та правосуддя.
Затверджено:
рішенням кафедри конституційного права та правосуддя,

протокол №1 від «____» серпня 2013 р.

^ Рекомендовано до друку:
Вченою ради економіко-правового факультету,

протокол №1 від «____» вересня 2013 р.


ЗМІСТ


стор.

1.

Пояснювальна записка

4

2.

Тематичний план навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд в Україні»

10


3.

Зміст лекцій, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки

11


4.

Змістовий модуль І

11

5.

Питання до змістового модулю І

24

6.

Змістовий модуль ІІ

26

7.

Питання до змістового модулю ІІ

45

8.

Питання до іспиту з навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд в Україні»

47


9.

Список рекомендованих джерел до вивчення курсу навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд в Україні»

51^ Пояснювальна записка
Курс “Прокурорський нагляд в Україні” – учбова дисципліна, яка вивчається студентами вищих навчальних закладів юридичного напрямку. Ця дисципліна надає можливість і ставить за мету підготовку професійних юристів, спеціалістів вищого готунку не тільки майбутніх працівників правоохоронних органів, але й спеціалістів інших галузей права.

^ Навчальий курс «Прокурорський нагляд в Україні” являє собою самостійну правову дисципліну, яка включає як знання законодавства про прокурорський нагляд, теоретичні проблеми, так і основні напрями діяльності прокурорсько-слідчих працівників.

^ Практична необхідність цього курсу обумовлена й тим, що в умовах катастрофічного росту злочинності, у тому числі організованої і корумпованої, а також погіршення її криміногенної характеристики, зростає роль органів прокуратури в посиленні нагляду за органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю та проводять оперативно-розшукову діяльність, в забезпеченні одного з головних принципів кримінального судочинства – невідворотності покарання за кожен вчинений злочин.

^ У предметі курсу студентам надається аналіз і шляхи реалізації функцій прокуратури України, а також основних принципів організації і діяльності органів прокуратури, засобів прокурорського реагування як на усунення, так і на попередження порушень закону, проводиться класифікація цих процесуальних актів та їх необхідних реквізитів.

^ Мета і завдання курсу:

- ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку прокуратури України, показати її значення у становленні правової держави в України;

- сприяти розвитку в студентів самостійності мислення, засвоєнню ними спеціальної юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової культури.

Конституція України зберігла частину традиційних галузей прокурорського нагляду. Це — підтримання державного обвинувачення в суді; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; та нагляд при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Як відомо, головне в діяльності органів прокуратури — це правильна, науково обгрунтована організація нагляду і управління, підвищення дієвості і ефективності нагляду.

При вивченні цього курсу студенти повинні ознайомитись та знати положення Конституції України, Закон України "Про прокуратуру", витяги з кодексів та інших законів, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення Конституційного Суду України, листи та роз'яснення Вищих спеціалізованих судів України тощо.

Також важливе значення мають "Відомчі нормативні акти", до яких відносяться Регламент Генеральної прокуратури України, накази і розпорядження Генерального прокурора, які конкретизують і деталізують законодавство або роз'яснюють порядок застосування тих чи інших законів, їх окремих норм.

Прокуратура, безперечно, повинна реформуватися, має розвиватися і вдосконалюватися законодавча база, що регулює її діяльність.

Виходячи з актуальності статусу прокуратури та суспільних правовідносин, на які впливає діяльність органів прокуратури, а також питань, які будуть вирішувати у майбутньому студенти, до вивчення цього курсу вони повинні віднестися дуже поважно та відповідально.

^ Тому, студенти повинні вміти:

 • орієнтуватися в законодавстві про діяльність прокуратури;

 • вирішувати практичні завдання за участю працівників прокуратури при реалізації ними своїх повноважень;

 • складати проекти актів прокурорського реагування.


Розподіл

навчального часу та форми перевірки знань студентів з курсу “Прокурорський нагляд в Україні”.
Форма навчання Курс Лекції Семінари Контр. роботи Форма контролю
Денна 5 (10) 24 8 - іспит
Заочна 6 (12) 12 2 + іспит

^ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна нормативна дисципліна «Прокурорський нагляд в Україні» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, стабільної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістових модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в четвертому семестрі складають іспит. На іспит виносяться вузлові питання, типові і комплексні завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 30-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 60 балів (по 30 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь усного завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 30

0 – 30

0 - 40

0 - 100


Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 3 балів;

 • експрес опитування – до 3 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • самостійна робота – до 4 балів;

 • домашня робота – до 4 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.


У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці.
^ Шкала оцінювання: національна та ESTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою


для екзамену

90-100

А

відмінно

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліниПроведення семінарських та практичних занять має за мету, крім сприяння глибшому засвоєнню основних теоретичних положень, навчити майбутніх спеціалістів - слідчих, юрисконсультів, суддів, прокурорів - правильно і свідомо застосовувати набуті знання та діючі правові норми при вирішенні конкретних справ, що виникають у процесі діяльності органів прокуратури, у відносинах їх з підприємствами та організаціями, з органами державного управління.

Розв'язуючи ситуації, студент повинен навчитися відшуковувати необхідні правові норми в кодексах і збірниках законів, правильно застосовувати їх при вирішенні конкретних питань, а також вміти викласти результат проведеної роботи в належній формі - скласти проекти актів прокурорського реагування (протест, припис, подання, постанова прокурора), відповіді на скаргу від імені органу прокуратури і т. іп.

Практичні заняття найефективніша форма самостійної роботи студентів. При підготовці до них студент повинен:

- вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а також спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викладачем;

- вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опрацюванні літератури;

- знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з даної теми, засвоївши назви нормативних актів, основні їх положення і рік видання.

При підготовці до практичних занять необхідно користуватись, крім підручників, збірниками законодавчих актів, періодичними виданнями, в яких друкуються но­воприйняті нормативні акти, журналами, де висвітлюються нові теоретичні питання права та практика йото застосування. Важливе значення при підготовці до занять має також озна­йомлення з практикою.

Практичні заняття з проводяться в такому порядку:

- усний виклад студентом змісту завдання (не наводячи всієї умови задачі, студент у стислій формі передає її зміст, висвітлюючи всі обставини справи):

- розв'язання ситуацій (студент відповідає по суті ситуації, обґрунтовує теоретичними положеннями, посилаючись на відповідні правові норми, що регулюють дані конкретні відносини):

- запитання студентів відповідаючому з метою уточнення змісту ситуації та по суті його вирішення:

- запитання викладача, який проводить практичні заняття;

- обговорення вирішення ситуації (при обговоренні рішення студенти поправляють виступаючого, доповнюють рішення новими доводами та додатковими посиланнями на нормативно-правові акти);

- вирішення тестових завдань;

- висновок викладача.

Вирішення задач на практичних заняттях повинно бути грамотним, достатньо повним і теоретично обгрунтованим з посиланнями на відповідні правові норми. На практичних заняттях студенти в спеціальному зошиті роблять записи щодо вирішення ситуацій.

^ Тематичний план навчальної дисципліни.№ теми

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади прокурорського нагляду.


Лекції

Практ. та

семінар.Предмет та система навчального курсу. Правові основи і завдання прокуратури України.


2

-^ Система та структура органів прокуратури України


2

-Кадри органів прокуратури України


2

-Організація роботи і управління в органах прокуратури України


2

1Функції органів прокуратури України

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика окремих функцій прокуратури.

2

-Підтримання державного обвинувачення в суді.

2

1
Представництво прокуратурою інтересів громадян або держави у суді

2

1Нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

2

1Нагляд за виконанням при виконанні судових рішень по кримінальним справам, а також при прийнятті інших засобів примусового характеру, пов’заних з обмеженням свободи громадян

2

1^ Нагляд за додержанням і застосуванням законів

4


2Організація діяльності органів прокуратури в іноземних державах

2

1Разом 24 8

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Економіко-правовий факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Чайковська В. В., к ю н., доцент кафедри адміністративного та господарського права
Економіко-правовий факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Укладач: Чайковська В. В., к ю н., доцент кафедри адміністративного та господарського права
Економіко-правовий факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Тематичний план навчальної дисципліни «Правове регулювання обігу цінних паперів в Україні»
Економіко-правовий факультет iconРозклад занять
Економіко правовий факультет 9 семестр 2012/2013 навчальний рік денна форма навчання
Економіко-правовий факультет iconОдеська національна юридична академія економіко-правовий факультет
Класифікація міжнародних договорів. Форма, структура І найменування міжнародного договору
Економіко-правовий факультет iconЛіга студентів Асоціації правників України Донецький осередок Молодіжний...
Ліги студентів Асоціації правників України спільно з економіко-правовим факультетом Донецького національного університету та Координаційною...
Економіко-правовий факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Маріупольський...
Розділ організаційно-методологічні засади проходження окремих видів практики
Економіко-правовий факультет iconIX. Економіко-правовий механізм (legal basis for economic mechanism) у галузі земельних відносин
Поняття та загальна характеристика економіко-правового механізму у галузі земельних відносин
Економіко-правовий факультет iconМаріупольський державний університет Економіко-правовий факультет...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного...
Економіко-правовий факультет iconМіжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут курсова робота

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка