Задача Довірче товариство «Сова»
Скачати 292.28 Kb.
НазваЗадача Довірче товариство «Сова»
Сторінка1/3
Дата конвертації18.06.2013
Розмір292.28 Kb.
ТипЗадача
mir.zavantag.com > Право > Задача
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін


ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни:
"біржове ПРАВО"

Київ – 2010Розробник: Гайворонський Євген Петрович, доцент кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін

Рецензенти: Смітієнко Зінаїда Дмитрівна, к.ю.н., професор, зав. кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін.

^ Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін

(протокол № 1 від «___» вересня 2010 р.)


Розглянуто та схвалено на засіданні Вченої Ради факультету правознавства та міжнародних відносин

(протокол № 1 від «___» вересня 2010 р.)
УДУФМТ, 2010 р.


Семінарське заняття №1
Тема: Предмет біржового права. Виникнення і розвиток біржових структур. Історія діяльності товарних бірж в Україні
Задача 1.

До місцевого суду м. Борисполя звернувся громадянин Солодкий із позовом до громадянина Ковріжкіна про визнання недійсною біржової угоди купівлі-продажу житлового будинку на підставі ст.ст. 657, 220 ЦК України як такої, що не була нотаріально посвідченою. Представник біржі, яку було залучено в процес як третю особу на стороні відповідача, визнав, що угода купівлі-продажу житлового будинку була дійсно укладена і зареєстрована на біржі, проте заперечив вимогу про визнання уго­ди недійсною на тій підставі, що біржове право є інститутом господарського, а не цивільного права; відносини між сторонами з приводу укладення біржової угоди регулюються спеціальним законодавством, зокрема ст. 15 Закону України «Про товарну біржу», а тому положення ЦК України не регулюють цих суспільних відносин.

В чому полягає різниця між системою права і системою законодавства, яке їх співвідношення? До предмету якої галузі права належать спірні правовідносини? Якою нор­мою права належить керуватись у даному випадку? Дайте юридичну характеристику спору та вирішіть справу.
Задача 2.

Довірче товариство «Сова» звернулось до закритого акціонерного товариства «ЛМК», посилаючись на принципи прозорості та відкритості рин­ку і надійності захисту інвесторів, з вимогою надати для ознайомлення бізнес-план та іншу стратегічну інформацію з метою зниження ризику інвестування залучених коштів в цінні папери товариства. Акціонерне товариство відмовило в наданні цієї інформації, посилаючись на прин­ципи рівності, конкурентності та соціальної справедливості, стверджу­ючи, що інвестор не має жодних переваг порівняно з емітентами.

Покажіть співвідношення між вказаними принципами. В яких випадках правозастосовчий орган може керуватись безпосередньо принципами при вирішенні спору? Якими нормами права забезпечується реалізація даних принципів в Україні? Вирішіть справу.


Семінарське заняття №2
Тема: Зміст правового регулювання біржової діяльності
1. Поняття товарної біржі та принципи її діяльності.

Задача 1.

Фермер Котов вирішив продати певну кількість виробленої сільськогосподарської продукції на біржових торгах. З цією метою він уклав договір перевезення з транспортною організацією і повіз продукцію до обласного центру (м. Черкаси), у якому розташована біржа, оплативши за послуги перевезення 1000 грн.. Проте до біржових торгів його не було допущено з тих мотивів, що Котов не є чле­ном біржі, не подавав заявок на продаж свого товару на цих біржових торгах, а товар Котова не пройшов перевірку якості. Біржові тор­ги відбулись без участі Котова. Товар, аналогічний тому, який мав намір продати Котов, продавався на біржових торгах по ціні 5000 грн.

Продукція на суму 4000 грн., яка тривалий час перебувала в дорозі, зіпсувалась. У зв'язку з цим Котов направив претензію біржі про відшкодування заподіяної йому шкоди в розмірі 6000 грн., з яких 4000 грн. – вартість зіпсованої продукції, 1000 грн. – вартість витрат на транспортування продукції, 1000 грн. – упущена вигода (неотримані доходи).

^ Дати юридичну характеристику ситуації. У чому полягає відмінність біржі від ринку та ярмарку? Підготувати письмову відповідь на пре­тензію Котова від імені біржі.
Задача 2.

Правилами Харківської аграрної біржі передбачено, що до біржових торгів допускається сільськогосподарська продукція, стан­дартні контракти на таку сільськогосподарську продукцію, а також продукція, яка забезпечує виробництво сільськогосподарської продукції за умови, що операції з її продажу не перевищують 40% від загального обсягу товарів.

^ До якого виду бірж можна віднести Харківську аграрну біржу?
Задача 3.

За результатами роботи за рік акціонерного товариства «Товарна біржа «Воля», відповідно до рішення загальних зборів членів, акціо­нерам були виплачені дивіденди. Довідавшись про це прокурор виніс протест, мотивуючи його тим, що товарна біржа не має на меті отримання прибутку.

Товарна біржа погодилась із підставами протесту. На загальних зборах членів біржі було прийнято рішення про скасування раніше прийнятого рішення про виплату дивідендів та зобов'язано акціонерів повернути отримані в якості дивідендів кошти.

Акціонер Боровик не має бажання повертати отримані кошти. Боровик звернувся до суду із позовом до акціонерного товариства «То­варна біржа «Воля» із вимогою про визнання недійсним рішення загальних зборів членів біржі.

^ Дати юридичну характеристику спору. Яка мета діяльності товарної біржі? Чи обґрунтовані вимоги Боровика? Підготувати проект позовної заяви від імені Боровика.
^ 2. Умови створення товарної біржі.

Задача 4.

При утворенні товарної біржі громадянин Несвітайло прид­бав 3 акції товарної біржі загальною номінальною вартістю 300 грн. Через три місяці після створення біржі біржовий комітет затвердив вартість одного біржового місця в розмірі 100 грн. Довідавшись про це, громадянин Несвітайло, не відчужуючи своїх акцій, продав два біржових місця з трьох, які припадали на вартість придбаних Несвітайлом акцій, своїм сусідам подружжю Сидорчуків за ціною 120 грн.

Маючи намір прийняти участь у біржовій діяльності Сидорчуки з'явились на товарну біржу, щоб зареєструватись як учасники біржових торгів. Однак, біржовий комітет відмовився допустити їх до участі в біржових торгах, мотивуючи свою відмову тим, що правила продажу біржового місця ще не були встановлені, а також тим, що Несвітайло не набув права на відчужені ним біржові місця. Тоді Сидорчуки зобов'язали Несвітайла повернути їм сплачені гроші та відшкодувати завдані збитки.

Для того, щоб заробити кошти для розрахунку з сусідами, Несвітайло звернувся до біржі з вимогою надати йому інформаційні послуги щодо біржових цін на певну продукцію на різних біржах України, де би він міг її продати. Проте біржа відмовила йому в цьому, мотивуючи свою відмову тим, що Несвітайло не є членом біржі, а тому біржа не несе перед ним таких зобов'язань.

^ Дати юридичну характеристику ситуації. Хто є членом біржі? Чи правомірна відмова біржі? Які права має власник біржового місця?
Задача 5.

Реєструючим органом була проведена державна реєстрація колективного підприємства «Загальна біржа», основною метою якого було торговельне обслуговування населення та організація ринкової торгівлі продовольчими товарами. Прокуратурою було подано по­зов в інтересах держави в особі реєструючого органу про скасування державної реєстрації КП «Загальна біржа», оскільки установчі доку­менти останнього суперечать законодавству.

В чому полягає відмінність біржі від ринку? Чи може ринок водночас являти собою біржу? Вирішіть справу.
^ 3. Етапи створення товарної біржі.

Задача 6.

Рішенням Міністерства аграрної політики та про­довольства України 13.09.2010 р. було утворено товарну біржу в формі повного товариства. Нотаріально посвідчена копія рішення, реєстраційна картка та документ, який засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, були подані в Кабінет Міністрів України для проведення державної реєстрації. Проте у зв'язку з підготовкою пропозицій до закону про державний бюджет на наступний рік, реєстрація не була проведена у встановлений строк.

Дати юридичну характеристику ситуації. Які документи подаються для проведення державної реєстрації біржі? Які саме органи і в який строк зобов'язані провести реєстрацію біржі?
Задача 7.

Реєструючий орган відмовив в державній реєстрації акціо­нерного товариства «Товарна біржа «Благодійність», оскільки в статуті останнього було вказано, що акціонерне товариство «Товарна біржа «Благодійність» не має на меті одержання прибутку. Зазначене, на думку реєструючого органу, супере­чить самому визначенню господарського товариства. Тому, у письмовій відмові в державній реєстрації керівник реєструючого органу зазначив, що названу біржу належить реєструвати у порядку, передбаченому для об'єднань громадян. Засновники товарної біржі звернулися до юридичної консультації.

^ Надайте роз’яснення. Чи суперечать положен­ня статуту акціонерного товариства «Товарна біржа «Благодійність» чинному законо­давству?
Задача 8.

Державним реєстратором відмовлено в державній реєстрації товарної біржі «Колорадо-сіті» у зв'язку із порушенням Зако­ну УРСР «Про мови в Українській РСР». Використання в найменуванні іншомовних слів, на думку реєстратора, не відповідає законодавству. Однак, на пропозицію змінити найменування засновники не погоди­лись, оскільки вважають, що з таким найменуванням товарній біржі буде легше посісти гідне місце у міжнародному товарному обороті, і таке найменування є достатньо зрозумілим та привабливим для ук­раїнських підприємців.

Чи правомірні дії реєстратора? Кому належить право визначати найменування товарної біржі? Які вимоги до найменування товарної біржі встановлює законодавство України? Вирішіть справу.
Задача 9.

Брокер Лютий вирішив утворити товарну біржу, яка б спеціалізувалась на організації торгівлі металопрокатом. Однак, інші брокери, до яких звернувся Лютий, відмовились прийняти участь в утворенні такої товарної біржі, мотивуючи це тим, що в даному регіоні відсутнє виробництво металопрокату, а тому не вдасться забезпечити належну предметну концентрацію торгівлі. Не погодившись із ними, Лютий вирішив самостійно заснувати товарну біржу у формі то­вариства з обмеженою відповідальністю, виступивши її єдиним за­сновником. Товарна біржа «Лютий-маркет» була зареєстрована державним реєстратором.

Всупереч негативним прогнозам, товарна біржа «Лютий-маркет» на­лежно функціонувала. Під час проведення біржових торгів, брокер Червоний в інтересах свого клієнта – виробника металопрокату, уклав біржову угоду купівлі-продажу металопрокату на користь казенного підприємства, яке, згідно зі статутом, має право укладати договори купівлі-продажу товару лише за результатами торгів, у тому числі біржових. Брокер Сомов, який також приймав участь у цих біржових торгах, намагаючись продати металопрокат цьому казенному підприємству, але не зміг запропонувати кращих умов, ніж ті, які запропонував Червоний, звернувся із позовом про визнання недійсним біржової уго­ди, укладеної брокером Сомовим із казенним підприємством на тій підставі, що така угода суперечить законодавству та статуту казенного підприємства, оскільки створена тільки одним засновником товарна біржа є створеною з порушенням закону, а тому не може визнаватись юридичною особою відповідно до ст. 80 ЦК України.

^ На яких засадах може утво­рюватись товарна біржа? Підготувати проект мотивувальної та резо­лютивної частини судового рішення за результатами розгляду позову Сомова.
Задача 10.

Брокери Пітанов та Козловський вирішили утворити то­варну біржу у формі товариства з додатковою відповідальністю та ви­ступити її засновниками. Станом на дату державної реєстрації кожен з них вніс свою частку до статутного фонду (капіталу) товарної біржі в розмірі 50%. Однак, дружина Пітанова, довідавшись про це і не бажа­ючи витрачання її чоловіком коштів з сімейного бюджету, звернулась із позовом про визнання недійсним засновницького договору, укладеного між брокерами Пітановим та Козловським, як такого, що був укла­дений без її згоди. Рішенням суду засновницький договір був визнаний недійсним.

Через рік після державної реєстрації товарної біржі, статутний фонд (капітал) не був повністю сформований, хоча біржа функціонувала. Довідавшись про це, прокурор звернувся із позовом в інтересах дер­жави в особі реєструючого органу до товарної біржі із вимогою про скасування її державної реєстрації як такої, що була проведена всупе­реч Закону України «Про товарну біржу», а саме: без укладення угоди між засновниками, а також у зв'язку із несформуванням статутного фонду (капіталу) у повному розмірі.

Які існують підстави для ска­сування державної реєстрації товарної біржі? Підготувати від імені товарної біржі контраргументи проти позову прокурора. Вирішіть справу по суті.
^ 4. Управління товарною біржею.

Задача 11.

Рішенням загальних зборів членів акціонерного товариства «Товарна біржа «Колос» було затверджено кількісний склад виконавчої дирекції – три особи. Цим же рішенням загальні збори членів делегува­ли раді біржі повноваження щодо регулювання діяльності підрозділів організаційної структури біржі. На своєму першому засіданні рада біржі прийняла рішення про збільшення кількості членів виконавчої дирекції до п'яти осіб, з яких не менше двох повинні бути обрані з членів ради біржі.

^ Чи законне таке рішення? Який орган є вищим органом управління біржі? Рішення якого органу біржі повинно мати перевагу при виникненні колізії?
Задача 12.

Громадянин Бєбик при створенні товарної біржі придбав її акції, які в сукупності становлять 40% статутного фонду (капіталу) та своєчасно оплатив їх вартість. Через рік після придбан­ня акцій, товарна біржа оголосила про скликання чергових загальних зборів членів біржі. Бєбик, як власник значного пакету акцій біржі, розраховуючи на обрання себе до складу керівних органів біржі, з'я­вився у визначений час на збори. Проте на загальні збори членів біржі його не допустили, мотивуючи це тим, що він не набув статусу чле­на товарної біржі, а тому не може приймати участь в роботі загальних зборів членів біржі. Водночас, Бєбику пообіцяли, що коли скликати­муться загальні збори акціонерів біржі, він безумовно зможе прийняти участь в їх діяльності. Вважаючи свої права акціонера грубо порушени­ми, Бєбик звернувся до прокуратури з заявою.

^ Який орган є вищим ор­ганом управління товарної біржі? Чи має правові підстави скарга Бєбика? Наведіть юридичну аргументацію на захист Бєбика.
Задача 13.

Загальними зборами членів біржі було обрано головою ради біржі Карного. Проте автономно зібрані збори трудового ко­лективу біржі запропонували на цю посаду Васильєва. Загальні збори акціонерів рішення зборів трудового колективу підтримали і головою ради біржі обрали Васильєва. Будучи обраним на посаду голови ради біржі, Васильєв підписав рішення, яким встановлювались такі додаткові вимоги до претендентів на посаду голови ради біржі, яким Карного завідомо не відповідав, а саме: знаючи, що Карний не має вищої економічної освіти, обов'язковою вимогою для претендентів на посаду голови ради біржі було встановлено її наявність.

Карний звернувся із позовом до суду з вимогою про визнання недійсним такого рішення загальних зборів акціонерів. Однак, суд в позові відмовив з тих міркувань, що згідно із законодавством рішення обох органів є рівними за силою та юридичними наслідками, а тому при вирішенні спору слід керува­тись пізнішим рішенням.

Довідавшись про це, позачергові загальні збори членів біржі знову обрали на посаду голови ради біржі Карного. Як голова ради біржі, Карний скасував усі рішення, які були прийняті Васильєвим. Васильєв звернувся із позовною заявою до суду із вимогою про виз­нання недійсним рішення позачергових загальних зборів членів біржі, якими на посаду голови ради біржі був обраний Карний.

Рішенням суду позов був задоволений з тих мотивів, що, приймаючи рішення про обрання на посаду голови ради біржі Карного, Васильєв з цієї посади звільнений не був, і підстави для його звільнення, передбачені у ст. 36 КЗпП України, відсутні.

Довідавшись про це і дочекавшись вчинення Васильєвим одноразо­вого грубого порушення своїх обов'язків, загальні збори членів біржі звільнили його з посади голови ради біржі і обрали на цю посаду Карного.

Васильєв оспорив таке рішення в судовому порядку. При цьому він погодився з підставами для його звільнення із посади голови ради біржі, однак оспорює законність обрання на цю посаду Карного.

^ Які є органи управління товарної біржі? Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення повинно бути прийняте судом?
Задача 14.

Голова виконавчої дирекції товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «Русалка» підписав від імені ТОВ міжбіржову угоду, за якою планувалось створення нової електронної міжбіржової мережі. На створення такої мережі вимагались значні ка­піталовкладення, які всі сторони угоди повинні були нести порівну. Однак, коли надійшов термін платежу, ТОВ на вимогу ревізійної комісії від­мовилось платити належні кошти, мотивуючи свою відмову тим, що голова виконавчої дирекції не уповноважений розпоряджатись майном біржі та не має повноважень на укладення міжбіржових угод.

Внаслідок несплати ТОВ належних коштів, електронна міжбіржова мережа не була створена, у зв'язку із чим був зірваний проект входження ряду бірж на міжнародні ринки. Інші сторони міжбіржової угоди звернулись із позовом до ТОВ, вимагаючи стягнути кошти, передбачені міжбіржовою угодою.

Які повноваження належать виконавчій дирекції товарної біржі? Яке рішення має прийняти суд за таким позовом? Підготувати аргументацію на захист товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа».


^ Семінарське заняття №3
  1   2   3

Схожі:

Задача Довірче товариство «Сова» iconМарион Вудман Сова была раньше дочкой пекаря Юнгианская психология
«Сова была раньше дочкой пекаря. Ожирение, нервная анорексия и подавленная женственность»: Когито-Центр; Москва; 2011
Задача Довірче товариство «Сова» iconЗадача №2 Вихідні дані Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто+»
Досвід діяльності показав, що для ефективної діяльності кожної торгівельної точки необхідно щоб її роботу забезпечували
Задача Довірче товариство «Сова» iconЗадача товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа» зареєстроване...
Ваша оцінка ситуації? Чи відповідають ці положення законодавству України? Обгрунтуйти з посиланнями на норми законодавства
Задача Довірче товариство «Сова» iconПлан Розвиток туризму в Україні у міжвоєнний період (1918-1939 рр.):...
Об’єднане екскурсійне бюро (1926-1928 рр.), “Радянський турист” (“Радтур”) (з 1928 р.), Російське товариство туристів, Товариство...
Задача Довірче товариство «Сова» iconСтан­ція Ві­сова пат "норд"

Задача Довірче товариство «Сова» iconВыпускников высших медицинских учебных заведений по специальности...

Задача Довірче товариство «Сова» iconРосійське товариство ім. О. Пушкіна
Наша громадська організація, Російське товариство ім. О. Пушкіна, висловлює занепокоєння з приводу суспільно-політичної ситуації,...
Задача Довірче товариство «Сова» iconВирішення практичних завдань Перше завданн я
Незважаючи на це, товариство затримувало його оплату. На пред'явлену підприємством претензію товариство відповіло, що її вимоги воно...
Задача Довірче товариство «Сова» iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання завдань контрольних...
Мов, задача вибору постачальника, задача вибору місця роз­та­шування розпо­діль­чо­го складу на полігоні обслуговування, задача вибору...
Задача Довірче товариство «Сова» iconИсполнительные документы Задача 2
Задача Можно ли выдать исполнительный лист на основании следующих юрисдикционных актов
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка