Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання
Скачати 483.71 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання
Сторінка1/4
Дата конвертації18.02.2014
Розмір483.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кримський інститут права

Кафедра цивільно-правових дисциплін

методичні рекомендації

з підготови до семінарських занять

з дисципліни «Фінансове право»

для студентів ДЕНної форми навчання

Спеціальність - «Правознавство»

Сімферополь 2013

Укладач: к.ю.н. Колюка М.М.

Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання спеціальності - «Правознавство» обговорені, схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін від 28 серпня 2012 р., протокол № .

Семінарські заняття покликані закріплювати теоретичні знання, отримані в ході прослуховування лекційного матеріалу, вивчення чинного законодавства, ознайомлення з навчальною і науковою літературою з з дисципліни «Фінансове право». Підготовка до семінару - це послідовно здійснювана розумова діяльність , що складається з певних етапів.

Підготовка до семінару з дисципліни «Фінансове право», як правило, починається з прослуховування лекції з відповідної теми курсу. Часто зустрічається помилкою є думка студентів про те, що для підготовки до семінару досить ознайомитися лише з підручником. Це невірне уявлення. Сучасна вузівська лекція вирішує серйозні і відповідальні завдання, масштабність яких постійно зростає у зв'язку з кількісним зростанням і якісним зміною змісту наукової інформації. Лекція служить організуючим елементом у вивченні курсу, забезпечує початкове ознайомлення студента з навчальним матеріалом, систематизує отримані знання, формує його професійний світогляд, направляє самостійну роботу студентів.

Далі студенти повинні уважно ознайомитися з планом семінарського заняття, а також з навчальною програмою з даної теми. Самостійна робота студента при підготовці до занять включає в себе осмислення лекційного матеріалу і опрацювання підручників , навчальних посібників, монографій, наукових статей, рекомендованих програмою та публікуються в періодичній пресі, а також вивчення чинного законодавства.

Семінар передбачає поглиблення знань студента по темі, тому питання, які викликають утруднення при підготовці, повинні бути заздалегідь сформульовані і озвучені під час занять в аудиторії для додаткового роз'яснення викладачем. Відповіді, що виносяться на обговорення, повинні бути ретельно підготовлені і по них складено схему (план), якій студент має право скористатися на семінарі. При відповіді студент повинен вміти логічно грамотно висловлювати та обгрунтовувати свою точку зору, вільно оперувати поняттями і категоріями .

Тема 1. Фінансова діяльність держави.

 1. Поняття і сутність фінансів.

 2. Принципи та методи фінансової діяльності держави.

 3. Фінансова система України, її склад.

 4. Система і правове становище органів влади, що здійснюють фінансову діяльність держави.

Теми рефератів:

1.Фінанси як економічна і юридична категорія.

2. Співвідношення фінансів і грошей.

Література:

 1. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні: Монографія. – Х.: Ксилон, 2004. – 326 с.

 2. Бердар М.М. Фінанси підприємства: Навч. посіб.– М.:Центр учбової літератури, 2011.-296 с.

 3. Бюджетний кодекс України. Станом на 10,09,2013р. – Т.:Центр учбової літератури, 2013.-112 с.

 4. Вдовенко Л.О. Фінанси: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2010.-152 с.

 5. Веприняк Д.М. Фінансове право: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2008.-168 с.

 6. Воронова Л. К. Фінансове право України: підручник / Л.К. Воронова. –К.: Прецедент; Моя книга, 2007. – 448 с.

 7. Вовчак О.Д. Гроші та кредит: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2012.-360 с.

 8. Ківалов С. В., Біла-Тіунова Л. Р., Зубов К. М., Фоміч А. В. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Одеса: Фенікс, 2011. – 184 с.

 9. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: Навч. посіб.– М.:Центр учбової літератури, 2013.-578 с.

 10. Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук.: спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Л.М. Корнута. – О., 2013. – 23 с.

 11. Кравчук О.М. Фінансова діяльність суб 'ектів підприємництва: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2010.-504 с.

 12. Кремень О.І. Фінанси: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2012.-416 с.

 13. Лужковська С.І. Фінансове право: Навч. посібник., 2010.- 296с.

 14. Любенко Н.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб.– М.:Центр учбової літератури, 2010.-264 с.

 15. Макаренко М.І. Міжнародні фінанси: Навч. посіб.– Т.:Центр учбової літератури, 2013.-548 с.

 16. Меглаперідзе А.С. Фінанси: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2013.-420 с.

 17. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

 18. Селецький С.І. Теорія держави і права.: Навч. посіб.– Т.:Центр учбової літератури, 2012.-246 с.

 19. Скакун О.Ф. Теорія тержави і права:підручник – К.: Правова єдність, 2013.- 4-те видання – 520 с.

 20. Стойко О.Я. Фінанси: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 430 с.

Законодавчі акти:

 • Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.

 • Закон Украины «О счетной палате Верховной Рады Украины» от 11 июля 1996 года № 315/96-ВР

 • Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.

 • Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07 жовтня 2010 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа

 • Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.

 • Указ Президента Украины № 335 от 27.04.1995г «О государ­ственном казначействе Украины».


Тема 2. Поняття фінансового права, його предмету метод, система.

 1. Поняття, предмет і метод фінансового права.

 2. Система і джерела фінансового права.

 3. Місце фінансового права в системі права України.

 4. Поняття, завдання та функції науки фінансового права.

Теми рефератів:

1. Фінансове право і наука фінансового права.

2. Методи фінансово - правового регулювання.
Література:

 1. Алисов Е.А. Финансовое право Украины. - Харьков, 2000.

 2. Бердар М.М. Фінанси підприємства: Навч. посіб.– М.:Центр учбової літератури, 2011.-296 с.

 3. Вдовенко Л.О. Фінанси: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2010.-152 с.

 4. Веприняк Д.М. Фінансове право: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2008.-168 с.

 5. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учеб­ное пособие для студентов юридических вузов и факульте­тов. - Харьков: Легас», 2003. - 360 с.

 6. Денежное обращение в Украине. - Харьков, 2000.

 7. Дмитренко Е.С. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юринком Інтер. 2007. - 528 с.

 8. Зюнькін А.Г. Финансовое право Украины: Підручнік, 2009.- 568с.

 9. Костенко Ю. О. Фінансове право України: Навч. посіб. / Ю. О. Костенко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 240 с. 

 10. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: Навч. посіб.– М.:Центр учбової літератури, 2013.-578 с.

 11. Лужковська С.І. Фінансове право: Навч. посібник., 2010.- 296с.

 12. Любенко Н.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб.– М.:Центр учбової літератури, 2010.-264 с.

 13. Мальчик М.В. Фінансова статистика Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2011.-184 с.

 14. Пархоменко-Цироциянц С.В. О проблемах, связанных с решением налоговых споров судами / / Современное состояние и перспективы развития финансового права. Тезисы доп. Международной научно-практической конференции. НИИ финансового права. - М.: ООО «Укртехнопринт», 2007. - С. 255 - 258.

 15. Пархоменко-Цироциянц С.В. Правовое регулирование налогообложения доходов физических лиц в Украине: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук.: спец. 12.00.07 «теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право». – С.В. Пархоменко-Цироциянц – О., 2005. – 25 с.

 16. Пархоменко-Цироциянц С.В. Современные направления развития подоходного налогообложения физических лиц в свете налоговой реформы в Украине / / Зб.наук.праць "Научный вестник". - М.: АДПСУ, 2002 - № 4 (18). - С. 358-360.

 17. Роль В.Ф. Фінансове право України Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2011.-392 с.

 18. Фінансове право / під ред. Л.К. Воронової. - Харків, 2009.

 19. Фінансове право: Хрестоматія. Посібник для студентів юр, вузов. - К: Віл бор, 1998. - 640 с.

Законодавчі акти:

 • Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.

 • Закон Украины «О счетной палате Верховной Рады Украины» от 11 июля 1996 года № 315/96-ВР

 • Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07 жовтня 2010 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа

 • Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.

 • Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.Тема 3. Фінансово - правові норми, фінансово-правові відношення - поняття, зміст.

 1. Фінансово - правові норми: поняття, зміст, види.

 2. Структура фінансово-правою норми.

 3. Класифікація норм фінансового права.

 4. Особливість санкцій фінансово-правових норм.

Теми рефератів:

1. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансово-правових відносин.

2. Поняття суб'єкта фінансового права і суб'єкта фінансових правовідносин.

Література:

 1. Бердар М.М. Фінанси підприємства: Навч. посіб.– М.:Центр учбової літератури, 2011.-296 с.

 2. Бюджетний кодекс України. Станом на 10,09,2013р. – Т.:Центр учбової літератури, 2013.-112 с.

 3. Веприняк Д.М. Фінансове право: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2008.-168 с.

 4. Костенко Ю.О. Фінансове право України Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2009.-240 с.

 5. Кравчук О.М. Фінансова діяльність суб 'ектів підприємництва: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2010.-504 с.

 6. Кремень О.І. Фінанси: Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2012.-416 с.

 7. Нестеренко А.С. Правовые основы формирования и использования местных финансовых ресурсов в Украине: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук.: спец. 12.00.07 «теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право». – Одесская национальная юридическая академия – Одесса, 2003.. А.С. Нестеренко – О., 2003. – 23 с.

 8. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

 9. Пархоменко-Цироциянц С.В. Деякі питання виконання функцій податкових агентів щодо доходів, що виникають при відчуженні фізичними особами майна // Часопис адміністративістики. Науково-практич. журнал. – Вип. 1. – Одеса, 2007. – С. 33 – 35.

 10. Роль В.Ф. Фінансове право України Навч. посіб. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2011.-392 с.

Законодавчі акти:

 • Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.

 • Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07 жовтня 2010 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа

 • Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.

 • Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.Тема 4. Правові основи фінансового контролю.

 1. Поняття і сутність фінансового контролю

 2. Види і форми фінансового контролю

 3. Методи фінансового контролю

 4. Органи фінансового контролю

 5. Аудиторський контроль

Теми рефератів:

1. Організація фінансового контролю в Україні.

2. Етапи аудиторської перевірки

Література:

 1. Азаров М.Я. НПК бюджетного кодексу України.– Т.:Центр учбової літератури, 2011.-480 с.

 2. Алисов Е.А. Финансовое право Украины. - Харьков, 2000.

 3. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Підручник. – К.: ПП «Влад і Влада». – 1996. – 320 с.

 4. Бердар М.М. Фінанси підприємства: Навч. посіб.– М.:Центр учбової літератури, 2011.-296 с.

 5. Воронова Л. К., Кучерявенко М. П., Пришва Н. Ю. Фінансове право України: Навч. посіб –К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

 6. Банки та банківська діяльність. Збірник офіційних текстів законів.– М.:Центр учбової літератури, 2012.-498 с.

 7. Бюджетний кодекс України. Станом на 10,09,2013р. – Т.:Центр учбової літератури, 2013.-112 с.

 8. Дмитренко Е.С. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юринком Інтер. 2007. - 528 с.

 9. Зюнькін А.Г. Финансовое право Украіи: Підручнік, 2009.- 568с.

 10. Ківалов С.В. Адміністративне право України: Навчальний посібник – 5-е вид. перероб. і доп. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2011, 400 с.

 11. Ківалов С. В., Біла-Тіунова Л. Р., Зубов К. М., Фоміч А. В. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Одеса: Фенікс, 2011. – 184 с.

 12. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: Навч. посіб.– М.:Центр учбової літератури, 2013.-578 с.

 13. Костенко Ю. О. Фінансове право України: Навч. посіб. / Ю. О. Костенко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 240 с. 

 14. Котковський В.С., Головко С.І. Банківський нагляд: Навч. посіб. – К.: Каравела,2011. – 314 с.

 15. Лужковська С.І. Фінансове право: Навч. посібник., 2010.- 296с.

 16. Немченко В.В. Аудит в Україні.: Підр. реком. МОН – Т.:Центр учбової літератури, 2012.-536 с.

 17. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

 18. Рішення Європейського суду з прав людини.– М.:Центр учбової літератури, 2012.-388 с.

 19. Фінансове право / під ред. Л.К. Воронової. - Харків, 2009.

Законодавчі акти:

 • Закон Украины «О государственной налоговой службе в Ук­раине» от 04.12.1990 года № 509-ХИ.

 • Закон Украины «О порядке погашения обязательств пла­тельщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» от 21.12.2000г.

 • Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 16.07.1999г.

 • Закон Украины «О государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и других обязательных платежей» от 22.12.1994 года № 320-94/ВР.

 • Закон Украины «О государственной контрольно- ревизионной службе» от 26 января 1993 года № 2939 Закон Украины «О Счетной палате Верховной Рады Украины» от 1 июля 1996года№ 315/96-ВР Закон Украины «Об аудиторской деятельности» от 22.04.93г.

 • Положение о Государственной таможенной службе Украины, Утв. Указом Президента Украины «Вопросы Госу­дарственной таможенной службы Украины» от 24.08.2000г. № 1022.

 • Указ Президента Украины «Об образовании ГНА Украины и местных ГНА» № 760/96 от 22.08.1996г. Указ Президента Украины «О некоторых мероприятиях по урегулированию предпринимательской деятельности» от 23.07.1998 года №817.

 • Порядок оформления результатов документальных проверок по соблюдению налогового и валютного Законодательства субъектами предпринимательской деятельности - юридиче­скими лицами, их филиалами, отделениями и другими отделенными подразделами, Утв. Приказом ГНАУ ОТ 16.08.2002 года №429.

 • Рішення Конституційного суду України.Станом на 03.12.2013р.– М.:Центр учбової літератури, 2012.-570 с.


  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для семінарських занять І самостійної підготовки...
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «юридична психологія» для студентів...
Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Робоча програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки до семінарських занять та написання...
Міжнародне право: Методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять та написання контрольних робіт (для студентів заочної...
Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconЗовнішня політика україни
Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання
Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconЗатверджую
Фінансове право ” призначені для студентів IV курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030401 “Право” галузі знань...
Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента з...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
Плани, завдання для семінарських занять та методичні рекомендації до ним з учбової дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів...
Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка