Методичні рекомендації та плани семінарських занять
Скачати 123.32 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та плани семінарських занять
Дата конвертації12.10.2013
Розмір123.32 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації та плани семінарських занять
Мета проведення семінарських занять з дисципліни Актуальні проблеми конституційного права– поглиблене вивчення та засвоєння найскладніших і найважливіших тем цього курсу.

Семінари – ефективна і традиційна форма навчального заняття, що сприяє розвитку творчого аналітичного мислення, забезпечує набуття курсантами і слухачами навичок правильного формулювання і висловлювання своїх думок під час обговорення тем, допомагає закріпленню і творчому осмисленню матеріалу лекційного курсу та стимулює індивідуальну активність. Готуючись до занять, курсанти і слухачі повинні самостійно опрацювати першоджерела – Конституцію та законодавство України, законодавчі акти зарубіжних країн, монографії та статті з конституційно-правової тематики.

На кожному семінарському занятті слід виявляти активність у дискусії, уміння відстоювати свою позицію, що враховується при виставленні підсумкової залікової оцінки з зазначеного курсу.

Серед конктретних рекомендацій до семінарських занять слід назвати наступні.

1. Підготовка до семінарського заняття здійснюється за допомогою рекомендованої наукової літератури та юридичних джерел, конспекту лекцій та усних індивідуальних консультацій з викладачем.

2. На кожне питання семінару робиться одна основна доповідь, що обіймає до 10 – 12 хвилин, після якої доповідач відповідає на запитання та вислуховує зауваження колег. Крім основних доповідей на семінарі також робляться співдоповіді, повідомлення та доповнення. Для оголошення співдоповіді, повідомлення чи доповнення надається 5 – 7 хвилин.

3. Дозволяється відповідати на питання семінару по заготовленому плану чи власному рукописному конспекту виступу.

4. Розгляд кожного питання завершується формулюванням певних висновків, що бере на себе або основний доповідач, або будь-хто зі слухачів. Завершується тема семінарського заняття підведенням загальних підсумків за темою, що робить викладач та/або хтось бажаючий з числа курсантів чи слухачів.

5. На кожне питання семінару курсанти мають знайти автореферати захищених дисертацій кандидата чи доктора наук, висвітлити їх основні положення і запропонувати власне бачення проблеми.

6. На початку або наприкінці семінару може проводитися письмове опитування для оцінки кожного слухача з даної теми. Наприкінці кожного заняття викладач оцінює роботу кожного учасника, включаючи тих, хто ставив запитання, здійснював доповнення, виступав із повідомленнями та підводив підсумки.

Тема 1. Актуальні проблеми теорії конституційного права (4 години)

1. Система конституційного права та її елементи.

2. Взаємодія держави і громадянського суспільства.

3. Конституційно-правова відповідальність.

4. Державний режим.
Методичні рекомендації:

Відповідаючи на питання 1 слід розкрити поняття системи конституційного права, її елементів – інститутів і норм. Необхідно показати існуючі погляди щодо класифікації останніх. Особливу увагу варто звернути на проблемні питання щодо підгалузей конституційного права і погляди науковців на конституційно-процесуальне право.

У відповіді на питання 2 потрібно дати визначення громадянського суспільства, розкрити його риси, показати теоретичні погляди на взаємодію держави і громадянського суспільства та вітчизняну практику і проблеми такої взаємодії.

Відповідь на питання 3 полягає у розкритті поняття конституційно-правового делікту, конституційно-правової відповідальності, визначенні її суб’єктів та санкцій.

Питання 4 вимагає визначення поняття державного режиму. Необхідно показати існуючу в юридичній літературі типологію державних режимів. Важливо звернути увагу на співвідношення державного та політичного режиму.
Рекомендована література:

Бориславський Л. Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (Матеріали XI регіональної науково-практичної конференції 3 – 4 лютого 2005 р.). – Львів, 2005. – С. 102 – 103.

Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. О некоторых дискуссионных теоретико-методологических вопросах курса конституционного права (Читая новейшую учебную литературу) // Государство и право. – 2001. – №1. – С. 14 – 24.

Задорожня Г. Щодо конституційно-правової відповідальності // Право України. – 2007. – № 9. – С. 107 – 109.

Коваленко А. Відповідальність виконавчої влади: порівняльно-політологічні аспекти // Віче. – 2001. – № 11 (116). – С. 11 – 21.

Ладиченко В. Методологічні аспекти взаємодії держави і громадянського суспільства // Право України. – 2007. – № 10. – С. 9 – 13.

Линецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України // Право України. – 2000. – № 6. – С. 19 – 23.

Мельник О. Державна влада в контексті конституційної відповідальності // Віче. – 2001. – № 5 (110). – С. 59 – 63.

Наливайко Л. Конституційно-правова відповідальність: критерії класифікації та види // Віче. – 1999. – № 10.

Наливайко Л.Р. Теоретичні аспекти конституційного делікту // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 13. – С. 3 – 8.

Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності // Право України. – 2002. – № 5. – С. 126 – 130.

Погорілко В., Федоренко В. Конституційно-правова відповідальність // Правова держава. – 2002. – Вип. 13. – С. 114 – 131.

Савчин М. Конституційна відповідальність у контексті правового захисту Основного Закону // Держава і право. – 2002. – № 16. – С. 103 – 108.

Скоблик Н. Відповідальність влади і контроль над нею // Віче. – 2000. – № 7. – С. 146 – 152.

Степаненко В. Влада і незалежний громадський контроль // Віче. – 2000. – № 6 (99). – С. 8 – 20.

Стецюк Н. Конституційно-правова відповідальність в Україні: поняття, особливості, суб’єкти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (Матеріали XI регіональної науково-практичної конференції 3-4 лютого 2005 р.). – Львів, 2005. – С. 145 – 146.

Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави // Право України. – 2007. – № 10. – С. 14 – 17.

Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.: Факт, 2000.

Федоренко В.Л. Принципи системи конституційного права України (до постановки проблеми) // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 35. – С. 148 – 154.

Федоренко В.Л. Система конституційного права України: матеріальне, процесуальне та колізійне право // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 36. – С. 193 – 199.
Тема 2. Форма держави: пошуки оптимальної моделі (4 год.)

1. Форма державного устрою України:

1.1. Реформи адміністративно-територіального устрою України у радянський період;

1.2. Можливі шляхи реформування адміністративно-територіального устрою;

1.3. Ідеї федералізації.

2. Українська держава з точки зору форми правління.

3. Погляди щодо оптимальної форми правління в Україні.
Методичні рекомендації:

Аналіз форми державного устрою сучасної України розпочинається з підпитання 1.1, відповідаючи на яке слід показати, як змінювався адміністративно-територіальний устрій у 20 – 50-ті роки ХХ ст.

Відповідь на підпитання 1.2 має містити правовий аналіз висловлених точок зору щодо реформування адміністративно-територіального устрою України.

У відповіді на підпитання 1.3 треба охарактеризувати ідеї федералізації України, що мали місце у 1917 – 1918 рр., а також ті, що висувалися окремими політичними силами в останній час.

Опираючись на знання теорії держави і права та конституційно-правових дисциплін, у відповіді на питання 2 треба визначити форму правління сучасної Української держави.

Юридичний аналіз існуючих точок зору щодо оптимальної форми правління в Україні має становити зміст відповіді на питання 3.
Обов’язкова література:

Конституція України № 254к/96-вр від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради (далі – ВВР). – 1996. – № 30. – Cт. 141 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004 (ВВР. – 2005. – № 2. – Ст. 44)).
Рекомендована література:

Будзінський Т. Регіональні тенденції в країнах Європейської Спільноти // Нова політика. – 1999. – №3. – С.8 – 14.

Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу регіонів // Право України. – 2004. – № 10. – С. 19– 21.

Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз: Пер. з французької. – К., 1996.

Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. – К.: Таксон, 2002.

Орлов А.Г. Политические системы стран латинской Америки. – М.: Междунар. отношения, 1982.

Политические институты США. – М.:Наука, 1988.

Телешун С. Державний лад і державний устрій. Знайомі незнайомці? // Віче. –2000. –№1. – С.30 – 39.

Телешун С. Державний устрій України. Перспективи розвитку // Віче. – 2000. – № 7. – С. 56 – 67.

Телешун С. Конституційні засади територіального устрою України. Альтернативи і перспективи // Віче. – 2000. – № 5. – С. 13 – 19.

Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України. – 2000. № 6. – С.14 – 19.

Федерации в зарубежных странах. – М., 1993.

Федчишин М., Фрончко В. АТУ вчора, сьогодні і завтра // Віче. – 2000. – № 9. – С. 38 – 46.

Тема 3. Механізм стримувань і противаг: світовий досвід і вітчизняна модель (2 год.)

1. Моделі механізму стримувань і противаг.

2. Сучасний вітчизняний механізм стримувань і противаг: недоліки і перспективи їх усунення.
Методичні рекомендації:

Відповідаючи на питання 1, слід, опираючись на знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін “Теорія держави і права”, “Історія вчень про державу і право”, “Конституційне право України”, “Державне право зарубіжних країн”, розкрити принцип поділу влад та його забезпечення за допомогою механізму стримувань і противаг. Необхідно показати, які моделі механізму стримувань та противаг застосовуються у сучасних зарубіжних країнах.

У відповіді на питання 2 необхідно проаналізувати особливості вітчизняного механізму стримувань і противаг, показати його дієвість, виявити існуючі недоліки, запропонувати шляхи їх усунення.
Обов’язкова література:

Конституція України № 254к/96-вр від 28.06.1996 // ВВР. – 1996. – № 30. – Cт. 141 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004 (ВВР. – 2005. – № 2. – Ст. 44)).

Закон України “Про Кабінет Міністрів України” № 514-V від 21.12.2006 р. // ВВР. – 2007. – № 11. – Ст. 94.
Рекомендована література:

Авер’янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктринального тлумачення // Право України. – 2007. – № 6. – С. 3 – 8.

Берназюк Я.О. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України: проблеми теорії та практики // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 36. – С. 199 – 2005.

Осавелюк А.М. Современный механизм системы сдержек и противовесов // Государство и право. – 1993. – № 12.

Энтин Л.М. Разделение властей: Опыт современных государств. – М., 1995.

Тема 4. Проблемні питання діяльності представницьких установ (4 год.)

1. Верховна Рада України.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради.
Методичні рекомендації:

Відповідь на питання 1 вимагає виявлення проблем діяльності Верховної Ради України. Передусім, слід звернути увагу на переваги та недоліки формування депутатського корпусу Верховної Ради України внаслідок застосування різних виборчих систем. Також потрібно проаналізувати, яке місце у системі державної влади посідає коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Аналогічно, відповідаючи на питання 2, необхідно з’ясувати, які проблеми існують в процесі діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад. Зокрема, треба показати переваги та недоліки формування депутатського корпусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад внаслідок застосування різних виборчих систем. Також слід звернути увагу на взаємодію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, місцевих рад з місцевими державними адміністраціями.
Обов’язкова література:

Конституція України № 254к/96-вр від 28.06.1996 // ВВР. – 1996. – № 30. – Cт. 141 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004 (ВВР. – 2005. – № 2. – Ст. 44)).

Закон України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” № 90/98-ВР від 10.02.1998 р. // ВВР. – 1998. – № 29. – Ст. 191 (із змінами).

Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” № 350-XIV від 23.12.1998 р. // ВВР. – 1999. – № 5 – 6. – Ст. 43.

Закон України “Про місцеве самоврядування” № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // ВВР. – 1997 – № 24. – Ст. 170 (із змінами).

Закон України “Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим ” № 1524-ІІІ від 02.03.2000 р. // ВВР. – 2000. – № 21. – Ст. 158.

Постанова Верховної Ради України “Про Регламент Верховної Ради України” // ВВР. – 2006. – № 23, 24 – 25. – Ст. 202 (із змінами).
Рекомендована література:

Денисов В. Методологія сучасного парламентаризму // Віче. – 2000. – № 8. – С. 3 – 18.

Довбиш В., Кравченко Н. Шляхи вдосконалення політико-правового статусу вітчизняного омбудсмана: застосування західноєвропейського досвіду // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9 (141). – С. 62 – 65.

Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України. – 2001. – №3. – С. 33 – 35.

Кривенко Л. Парламентський контроль. Бар’єри і колізії // Віче. – 2004. – № 6. – С. 9 – 13.

Кривенко Л. Український парламент: двопалатність чи однопалатність? // Віче. –1999. –№ 9. – С. 3 – 19.

Кутуєв П. Конгрес США в рамках президентської системи // Віче. – 2000. – № 1. – С. 153 – 159.

Марисюк К. Парламент Канади // Право України. – 1999. – № 7.

Очерки парламентского права. – М., 1993.

Скрипнюк В. Парламент в системі органів державної влади: українська модель і світовий досвід // Держава і право. – 2003. – Вип. 19. – С. 46 - 54.

Слідчі функції парламенту: національний і зарубіжний досвід та напрями удосконалення. – К., 2007. – 42 с.

Філіндаш Є. Чи потрібен Україні двопалатний парламент? // Держава і право. – 2003. – Вип. 19. – С. 194 – 196.

Шаповал В. Парламент як орган народного представництва // Віче. – 1999. – № 5. – С. 3 – 10.

Шаповал В., Журавльова Г. Феномен парламенту. Спроба наукового тлумачення дефініції // Віче. – 2000. – №2. – С. 12 – 17.

Ясюк В.М. Правові проблеми двопалатних парламентів у контексті запровадження результатів всеукраїнського референдуму // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 13. – С. 151 – 159.

Тема 5. Реалізація прав і свобод людини в Україні (4 год.)

1. Особисті права та свободи.

2. Політичні права та свободи.

3. Соціально-економічні та культурні права та свободи.
Методичні рекомендації:

Відповідь на всі питання даної теми потребує аналізу законодавчого закріплення особистих, політичних, соціально-економічних та культурних прав людини з врахуванням стандартів, закріплених у відповідних міжнародно-правових актах, а також проблемних питань їх реалізації в Україні.
Обов’язкова література:

Конституція України № 254к/96-вр від 28.06.1996 // ВВР. – 1996. – № 30. – Cт. 141 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004 (ВВР. – 2005. – № 2. – Ст. 44)).
Рекомендована література:

Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. – №4. – С. 8 – 11.

Білорус О., Зернецька О. Право на комунікацію: Концепція глобальної комунікаційнї політики в інформаційну еру // Віче. – 2000. – №2. – С. 115 – 132.

Біляцький С., Хахлюк А. Білль про права людини праці // Віче. – 2000. – №3. – С. 129 – 144.

Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації // Право України. – 2001. – № 12.

Давидова М. Соціально-економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України. – 2001. – № 8.

Защита прав человека в современном мире: Сб. статей. – М.,1993.

Национальный вопрос, государство и право в странах западной демократии. – М., 1994.

Права людини. Міжнародні договори, декларації, документи. – К., 1992.

Рабінович С. Права людини “першого покоління” і канонічні джерела християнства // Право України. – 2001. – № 3. – С. 50 – 53.

Селіванов В. Парадокси свободи і демократії //Віче. – 2000. – №12. – С. 67 – 85.
Тема 6. Місцеве самоврядування в Україні та за кордоном (2 год.)

1. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування.

2. Проблеми вітчизняного місцевого самоврядування.

3. Можливі шляхи реорганізації місцевого самоврядування в Україні.
Методичні рекомендації:

Відповідь на питання 1 потребує опрацювання розділів конституцій зарубіжних країн, присвячених місцевому самоврядуванню, відповідних законів, а також наукових публікацій з даного питання.

У відповіді на питання 2 має міститися аналіз як законодавчої бази, так і практики місцевого самоврядування в Україні, результатом чого має бути окреслення кола його проблем. Необхідно звернути увага на суперечливі аспекти взаємодії державних органів, передусім виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування.

Відповідаючи на питання 3, потрібно проаналізувати можливі шляхи реорганізації місцевого самоврядування в Україні, запропоновані вченими й державними і політичними діячами.

Обов’язкова література:

Конституція України № 254к/96-вр від 28.06.1996 // ВВР. – 1996. – № 30. – Cт. 141 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004 (ВВР. – 2005. – № 2. – Ст. 44)).

Закон України “Про місцеве самоврядування” № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // ВВР. – 1997 – № 24. – Ст. 170 (із змінами).

Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” № 2493-III від 07.07.2001 р. // ВВР. – 2001. – № 33. – Ст. 175 (із змінами).
Рекомендована література:

Батанов О.В. Суб’єкти відповідальності у місцевому самоврядуванні: питання теорії і практики // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2003. – Вип. 19. – С. 182 – 188.

Буряк В. Порівняльний аналіз правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні та Італії // Підприємництво. Господарство. Право. – 2004. – № 7. – С. 112 – 115.

Європейська Хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000. – №3. – С. 43 – 50.

Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з французької. – К., 1996.

Тарасюк В. Кодифікація законодавства промісцеве самоврядування: теоретичні питання//Право України. –2000. – № 11. – С. 71 – 74.

Трачук П. Проблеми юридичної відповідальності у системі місцевого самоврядування // Держава і право. – 2002. – Вип. 18. – С. 98 – 103.

Яцунська О. Місцеве самоврядування. Історико-правові аспекти світового та українського досвіду // Віче. – 2000. – № 7. – С. 39 – 48.

Схожі:

Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Плани семінарських занять
Громенко Юлією Олександрівною, старшим викладачем кафедри господарського та екологічного права Донецького юридичного інституту мвс...
Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconМетодичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconЗатверджую
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять Навчальна...
Плани семінарських занять «Реалізація І гарантія прав на землю» для студентів вечірньої форми навчання епф ну «оюа» у м. Сімферополі...
Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню
Кафедра кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців кримінальної міліції
Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconЗовнішня політика україни
Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання
Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconМетодичні поради для підготовки до семінарських занять
Плани семінарських занять обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін
Методичні рекомендації та плани семінарських занять iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка