Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту
Скачати 56.48 Kb.
НазваТема Поняття, предмет та система права соціального захисту
Дата конвертації10.10.2013
Розмір56.48 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Тема 1. Поняття, предмет та система права соціального захисту.
Форма проведення: семінар-бесіда побудована на основі евристичної бесіди (студенти дають відповіді на запитання, що мають проблемний характер і вимагають творчого, продуктивного мислення).
Перелік питань для підготовки

 1. Основні напрямки реформи системи соціального захисту населення в Україні.

 2. Поняття соціального захисту та його структура в Україні.

 3. Поняття та система соціальних ризиків за законодавством України.

 4. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері соціального захисту.

 5. Поняття права соціального захисту, його предмет, метод та система.

 6. Співвідношення права соціального захисту з іншими галузями права: трудовим, адміністративним, фінансовим та цивільним.


Завдання.

 • Підготуйте доповідь (5-10 хвилин) на тему: «Соціальна політика в Україні на сучасному етапі: основні проблеми та перспективи розвитку». Напишіть тези для доповіді (в межах 1 сторінки).

 • Сформулюйте дефініції та визначить співвідношення понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення».

 • Охарактеризуйте прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт. Яке значення рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для здійснення соціального забезпечення громадян?

 • Випишіть із Закону України «Про державний бюджет…» (на поточний рік) розміри державних соціальних стандартів та гарантій.


Евристична бесіда

Для проведення евристичної бесіди студентам необхідно вивчити відповідні розділи підручників (основна література), основні положення нормативно-правових актів (рекомендоване законодавство для підготовки до семінару).
Приклади запитань

 • Дайте визначення понять «соціальний захист» і «соціальне забезпечення». Як на Вашу думку співвідносяться ці поняття?

 • Доведіть, що загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це організаційно-правова форма соціального захисту. Які Ви знаєте ще організаційно-правові форми соціального захисту?

 • На Вашу думку система соціальних ризиків, закріплена в законодавстві є достатньою для забезпечення потреб населення? Обґрунтуйте свою думку.

 • Доведіть, що втрата працездатності – це соціальний ризик.

 • Доведіть, що безробіття – це соціальний ризик.

 • Доведіть, що прожитковий мінімум – це державний соціальний стандарт.

 • Який порядок визначення розміру прожиткового мінімуму. Чи відповідає, на Вашу думку, розмір прожиткового мінімуму сьогодні реальним потребам громадян? Обґрунтуйте свою думку.

 • Доведіть, що право соціального захисту – самостійна галузь права.

 • Назвіть особливості методу правового регулювання права соціального захисту.

 • Окресліть коло суспільних відносин, які становлять предмет права соціального захисту.

 • Дайте визначення системи права соціального захисту як галузі права, з яких структурних елементів вона складається. Назвіть основні інститути. Назвіть основні підходи до розподілу правових інститутів.

 • Чим право соціального захисту відрізняється від інших галузей права? Відповідь обґрунтуйте.

 • Що об’єднує право соціального захисту з іншими галузями права ? Відповідь обґрунтуйте.


Теми для доповідей

 • Соціальна політика в Україні на сучасному етапі: основні проблеми та перспективи розвитку. Етапи становлення соціального захисту в Україні.

 • Загальна характеристика концепцій соціального захисту.

 • Системи соціального захисту населення в зарубіжних країнах.

 • Організаційно-правові форми соціального захисту в Україні.

 • Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт.


Законодавство.

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. 3агальна декларація прав людини (ООН, 1948) //Права людини. Міжнародні договори України, Декларації, документи: Збірник. – К, 1992.

 3. Європейська соціальна хартія // ІАЦ Ліга.

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини і громадянина // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1976. – № 17. – Ст. 291.

 5. Про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція МОП №2 102 // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.

 6. Про допомоги по інвалідності, по старості і у випадку втрати годувальника: Конвенція МОП №2 128 // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.

 7. Про Державний бюджет України на поточний рік.

 8. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-111 // Офіційний вісник України. –2000. – № 44. – Ст. 1876.

 9. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 червня 1999 року № 966-ХІУ //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст.348.

 10. Концепція соціального забезпечення населення України: Затв. постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 6. – Ст.. 31.

 11. Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей. Указ Президента України від 11 липня 2005 р. № 1086/2005 //Офіційний вісник України. – 2005. – № 28. – Ст. 1618.

 12. Про Стратегію подолання бідності: Указ Президента України від 15 липня 2001 р. № 637/2001// Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. – Ст. 1525.

 13. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. № 656 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 216. – Ст. 675.

 14. Методика визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України від 17 травня 2000 р. № 109/95/157 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 1028.

 15. Методика комплексної оцінки бідності: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів У країни, Міністерства економіки У країни, Державного комітету статистики України, Національної академії наук України від 5 квітня 2002 р. № 171/238/100/149/2нд // Офіційний вісник України. – 2002. – № 18. – Ст. 952.

 16. Стратегія розвитку пенсійної системи: Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 525-р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 51. – Ст. 3205.


Література

Основна

 1. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. /М. Д. Бойко. ‑ К: “Олан”, 2004. ‑ 312 с.

 2. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. /Н. Б. Болотіна. ‑ К.: Знання, 2005. ‑ 615 с.

 3. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні: [монографія] / Н. Б. Болотіна. ‑ К.: Знання, 2005. – 382 с.

 4. Надточій Б., Демчук Л. Пенсія в Україні. Коментар Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” / Б. Надточій, Л. Демчук. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2006. ‑ 512 с.

 5. Пенсійна система України: Навч. посібн. / [ В. І. Грушко, Н. В. Грушко, О. В. Бевзенко та ін./ За заг. ред. В. І. Грушка]. – К.: Кондор, 2006. ‑ 336 с.

 6. Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення України: Навч.посіб. /П. Д. Пилипенко – К.: Істина,2010. – 224 с.

 7. Пільги. Регулювання та захист / [За ред. В.С. Ковальського]. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 416 с.

 8. Право социального обеспечения: Конспект лекций / [Авт-сост. А. П. Толмачев]. – М.: Приор-издат, 2003. – 176 с.

 9. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / [В. С. Стичинський, І. В. Зуб, П. І. Мінюков та ін.]. – К.: Юридична книга, 2003. ‑ 440 с.

 10. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [За ред. П. Д. Пилипенка]. ‑ К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2008. – 504 с.

 11. Синчук С. М., Бурак В. Я. Право соціального забезпечення України/С. М. Синчук, В. Я. Бурак. ‑ К.: Знання, 2006. – 318 с.

 12. Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні. Курс лекцій /І. М. Сирота. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

 13. Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні / І. М. Сирота. – Х.: “Одіссей”, 2007. – 408 с.

 14. Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи / [Т. В. Семигіна, К. С. Міщенко, Т. Г. Кіча та ін.]. – К.: ВК “Зірка”, 2007. – 52 с.

 15. Сташків Б. І. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. / Б. І. Сташків. – К.: Знання, 2007. – 567 с.

 16. Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. /Б. І. Сташків. – К.: Знання, 2005. – 405 с.

 17. Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения / Г. В. Сулейманова. ‑ М.: Издательсько-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2006. ‑ 464 с.

 18. Юрій С. І. Соціальне страхування / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. ‑ К.,2004. – 464 с.

 19. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. /І. С. Ярошенко. ‑ К.: КНЕУ, 2005. – 232 с.

Схожі:

Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту icon1. право соціального захисту як галузь національного права україни...
До 60-х років відносини щодо соціального забезпечення різних категорій трудящих регулювалися нормами кількох галузей права: робітників...
Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту icon1. Поняття, предмет та система права соціального захисту
Форма проведення: семінар-бесіда побудована на основі евристичної бесіди (студенти дають відповіді на запитання, що мають проблемний...
Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту iconТема поняття, предмет, метод І система адміністративного права
Поняття адміністративного права. Співвідношення адмі­ністративного права з іншими галузями права
Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту iconМодуль буде проводитись у письмовій формі. Крім теоретичних питань...
Поняття, система та значення основних принципів права соціального захисту України
Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту icon№1: Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення
Про пенсійне забезпечення”, “Про міліцію”, “Про зайнятість населення”, “Про відпустки”, “Про державний бюджет України”, інші закони,...
Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту iconПлан лекції Поняття, предмет І система банківського права. Норми...
Тема Банківське право та банківські правовідносини. Банківська система України, місце Національного банку України в цій системі
Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту iconПравова держава – головний організатор І гарант здійснення та захисту основних прав людини
Поняття, структура, предмет юридичної науки. Функції юридичної науки. Поняття І склад методології юридичної науки. Предмет, методологія...
Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту icon№ Поняття, система та завдання конкурентного права Історичний аспект...
На державну атестацію кафедрою господарського та екологічного права факультету права виносяться наступні навчальні дисципліни
Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Тема Поняття, предмет та система права соціального захисту iconПоняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права
Поняття І види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка