Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство»
Скачати 179.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство»
Дата конвертації09.10.2013
Розмір179.15 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

КРИМІНАЛІСТИКА Ч.1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство»
Затверджено

на засіданні кафедри

кримінального права і процесу

Протокол № від .2012 р.Львів - 2012
Правознавство: конституційне право: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство»/ Укл. А.С.Крижановський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 14 с.

Укладач Крижановський А.С., асистент

Відповідальний за випуск Крижановський А.С., асистент

Рецензенти: Гумін О.М., д.ю.н., проф.

Кушпіт В.П., к.ю.н., ас.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета вивчення дисципліни

У системі наук, що вивчаються у навчальних закладах та факультетах юридичного спрямування, «Криміналістика» займає повноправне, і в той же час, дещо особливе місце. Адже, вона належить до наук, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста – юриста. Володіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого (дізнавача), прокурора, судді, адвоката, оскільки виконувані ними функції безпосередньо пов’язані із застосуванням саме знань цієї науки. Інші представники юридичного фаху також не можуть обійтися у своїй діяльності без напрацювань криміналістики.

Основна мета вивчення курсу – набуття студентами знань, навиків і умінь, пов’язаних з використанням криміналістичних засобів, прийомів і методів у розкритті, розслідуванні, попередженню злочинів та судового розгляду справ щодо них.
Завдання вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з необхідною літературою, прищепити вміння працювати з нею; навчити використовувати її зміст при вирішенні конкретних ситуацій (слідчих, судових, експертних, оперативно-розшукових) та правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти навики складання протоколів слідчих дій, оформлення додатків до них, фіксацій слідчих дій та судового розгляду додатковими засобами (аудіо-, відеозапис) та процесуального оформлення їх матеріалів, складання постанов про призначення експертизи; дати чітке уявлення про роль криміналістики у діяльності з розкриття, розслідування, попередження злочинів та судового розгляду справ щодо них.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • предмет, систему, завдання і методи криміналістики;

 • теорію криміналістичної ідентифікації, встановлення групової приналежності (груповфікації, класифікації), діагностики;

 • техніко-криміналістичні засоби, прийоми їх використання для виявлення, дослідження, вилучення, використання доказової інформації при здійсненні невідкладних слідчих дій;

 • криміналістичне вчення про сліди;

 • криміналістичні балістику, зброєзнавство, документознавство, габітоскопію, реєстрацію і їх застосування при здійсненні невідкладних слідчих дій;

 • положення криміналістичної тактики, криміналістичних ситуацій, версій та основ планування і організації розслідування,

 • тактику здійснення слідчих та судово-слідчих дій;

 • методику розслідування окремих видів злочинів;

 • питання підготовки матеріалів для проведення криміналістичних та інших експертних досліджень.

Вивчивши курс, студент повинен вміти:

а) в рамках розділу «Криміналістична техніка»:

 • відповідно до вирішуваного завдання оптимально вибирати технічні засоби і використовувати їх для виявлення, фіксації і вилучення слідів дій злочинця та його самого;

 • виявляти, фіксувати та вилучати сліди злочину в ході огляду місць події та інших слідчих дій;

 • володіти прийомами габітоскопії при описанні зовнішності людини, а також прийомами узнавання за композиційно-словесними портретами;

 • здійснювати перевірку документів для встановлення факту їх повної чи часткової підробки; здійснювати попередні ідентифікаційні дослідження текстів, виконаних поліграфічним, репрографічним, машинописним та рукописним способами;

 • володіти навиками виявлення, вилучення (вільних) та відібрання експериментальних зразків для порівняльного дослідження;

 • вміти використовувати інформацію криміналістичних обліків;

б) в рамках розділу «Криміналістична тактика»:

 • висувати версії про подію, визначати загоди для їх перевірки;

 • складати плани розслідування кримінальних справ;

 • володіти тактичними прийомами здійснення слідчих та судово-слідчих дій;

 • складати протоколи слідчих дій процесуально оформлювати додатки до них;

 • готувати матеріали для проведення криміналістичних та інших експертиз;

в) в рамках розділу «Криміналістична методика»:

 • здійснювати розслідування окремих видів злочинів.


Список джерел:
Нормативно-правові акти


 1. Конституція України (із змінами і доп.). – К.: Атіка, 2006.- 64с.

 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 25-26. – ст.. 131.

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960р. – К.: Велес, 2009.

 4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.94 №4038-ХІІ // //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 7: Судові експертизи в Україні. – С.5-10.

 5. Закон України "Про прокуратуру" від 05.ІІ.І99І р. // Відомості Верховної Ради України, 1991. 53, ст.799; 1993, № 2, ст. 229; 1993, № 50,ст. 474 та ін.

 6. Закон України "Про міліцію" від 20.І2.І990 р.// Відомості Верховної Ради України, 1991. № 4, ст. 20; 1992, № 36,ст. 256; 1993, № 11, ст. 83; 1994,№6; ст. 2І6 та ін.

 7. Закон України "Про службу безпеки" від 25.03.1992 р. //Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст. 383.

 8. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 22, ст. 303; 1992, № 39, ст. 572; 1993. № 11, ст. 83; 1994, № 11, ст. 52.

 9. Закон України "Про організаційно – правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30.06.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993, № 35, ст. 358; 1994, № 24, ст. 184.

 10. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23.І2.І993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, №, ст.

 11. Закон України " Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 0З.1993 р. // Відомості Верховної Ради України 1994, № ст.

 12. Закон України "Про адвокатуру" //Відомості Верховної Ради України, 1993, №9, ст.62.

 13. Наказ МВС України від 14 січня 1994 р. за № 190 «Про затвердження Інструкції про формування, ведення і використання криміналістичних обліків Криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України» // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 7: Судові експертизи в Україні. – С.82-88.

 14. Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 7: Судові експертизи в Україні. – С. 39-82.

 15. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 30 травня 1997 р. // Вісник Верховного Суду України. – 1997. - №3 (5). – С.5.Спеціальна література

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2003.

 2. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 2003.

 3. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. - М., 1999.

 4. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987.

 5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. М., 1988. –

 6. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 2000.

 7. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. М., 1997.

 8. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., доп. – М., 2001.

 9. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986.

 10. Біленчук П.Д. та ін. Криміналістика. - К., 1998.

 11. Боровичка В.П. Невероятные случаи зарубежной криминалистики /Пер.с чеш. А.Н.Зарицкого. Ч.1. - М., 1991.

 12. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет: система и теоретические основы криминалистики. - М., 1984.

 13. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. - Калининград, 1997.

 14. Домбровский Р. Предмет криминалистики. - Рига, 1973.

 15. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 1987.

 16. Клименко Н.И., Биленчук П.Д. Логико-математические методы в криминалистике. - К., 1988.

 17. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій. – К., 2008.

 18. Когутич І. І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання : монографія. – Львів, 2008.

 19. Когутич І. І.Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді: монографія. – Львів, 2009.

 20. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. - М., 1985.

 21. Коломацкий В.Г. Курс криминалистики: (Дидактика и методика). - М., 1991.

 22. Корноухов В.Е. и др. Курс криминалистики. Ч. 1. - Красноярск, 1996.

 23. Корноухов В.Е. и др. Основы общей теории криминалистики. - Красноярск, 1993.

 24. Корноухов В.Е. Логико-психологический практикум по криминалистике. Красноярск, 1983.

 25. Краснобаев Ю.И. Совершенствование предварительного следствия и предмет советской криминалистики. - Волгоград, 1979.

 26. Криминалистика /Под ред. А.В.Дулова. - Минск, 1996.

 27. Криминалистика /Под ред. А.Г.Филиппова и А.Ф.Волынского. - М., 1998.

 28. Криминалистика /Под ред. А.Ф.Волынского. - М., 1999.

 29. Криминалистика /Под ред. В.А.Образцова. - М., 1997.

 30. Криминалистика /Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. М., 1993. -

 31. Криминалистика /Под ред. Н.И.Порубова. - Минск, 1997.

 32. Криминалистика /Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я.Колдина. - М., 1990.

 33. Криминалистика /Под ред. Р.С.Белкина. - М., 1999.

 34. Криминалистика /Руковод. авт. кол. и отв. ред. Н.П.Яблоков. - М., 1995.

 35. Криминалистика в судебной медицине.- К., 1970.

 36. Криминалистика социалистических стран. - М., 1986

 37. Криминалистика. 2-е изд. дополн. и перед. /Под ред. А.В.Дулова. - Минск, 1997.

 38. Криминалистика. 2-е изд. перероб. и дополн. /Под ред. В.А.Образцова. - М., 1999.

 39. Криминалистика: Краткая энциклопедия. - М., 1993.

 40. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. – М., 2007.

 41. Криминалистический словарь /Пер. с нем. - М., 1993.

 42. Криміналістика /За ред. В.Ю.Шепітька. - Харків, 1998.

 43. Криміналістика: навчальний посібник /заг. ред. Є.В.Пряхіна. – Львів,2010.

 44. Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – 3-тє вид., перер. і доп. – К., 2004.

 45. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч. посібник / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моїсєєва. – К., 2001.

 46. Курс криминалистики: В 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. – СПб., 2004.

 47. Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. - М., 1997.

 48. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. - М., 1996.

 49. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. - Н.Новгород, 1997.

 50. Методология советской криминалистики /Под ред. И.Ф.Пантелеева. - М., 1982.

 51. Настільна книга слідчого: [Наук. - практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2007.

 52. Основы криминалистики /Под ред. И.Ф.Пантелеева. - М., 1988.

 53. Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. - М., 1980.

 54. Порубов Н.И. Практикум по криминалистике /Под ред. Н.П.Яблокова. - М., 1989.

 55. Порубов Н.И., Закатов А.А. Семинары по криминалистике. - Минск, 1984.

 56. Радянська криміналістика. Криміналістична техніка і слідча тактика. /За заг. ред. В.П.Колмакова. - К., 1973.

 57. Рощин В.И. и др. Книга криминалиста. - К., 1995.

 58. Салтевский М.В. Криминалистика: В современном изложении юристов. - Харьков, 1997.

 59. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник: У 2 ч. – Х., 2001.

 60. Самыгин А.Д. Расследование преступлений как система деятельности. - М., 1989.

 61. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. - М., 1982.

 62. Скригонюк М. І. Криміналістика : підручник / М. І. Скригонюк. – К., 2005.

 63. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений /Под ред. В.К.Лисиченко. - К., 1988.

 64. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К., 2003.

 65. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Енциклопедичний словник. – Х., 2001.

 66. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Словник термінів. – К., 2004.

 67. Шеремет А. П. Криміналістика : навч. посібник / А. П. Шеремет. – К., 2005.

 68. Эскархопуло А.А. Основы криминалистической теории. - Спб., 1992.

 69. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – М., 2000


Варіант № 1.

 1. Поняття та предмет криміналістики. Зміст і сучасні підходи до конструювання їх визначень. Природа криміналістики.

 2. Поняття, ознаки, структура і види криміналістичної діяльності.

 3. Типи, види та форми криміналістичної ідентифікації.


Варіант № 2.

 1. Злочинна і криміналістична діяльність - основні об’єкти криміналістичного вивчення.

 2. Процес пізнання у криміналістиці.

 3. Поняття ідентифікаційних ознак і властивостей, їх класифікація.


Варіант № 3.

 1. Криміналістична техніка як частина криміналістики.

 2. Основи загальної фотографії. Поняття судової фотографії, її види, завдання та значення для розслідування злочинів.

 3. Дактилоскопія. Сліди рук.


Варіант № 4.

 1. Поняття криміналістичного зброєзнавства, його наукові основи, система і місце в криміналістиці.

 2. Виникнення і розвиток криміналістики.

 3. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності. Види та форми ототожнення людини.


Варіант № 5.

 1. Поняття і наукові засади криміналістичної одорології. Завдання і можливості використання запахових слідів людини в розкритті та розслідуванні злочинів.

 2. Оперативно-пошукові та криміналістично довідкові обліки.

 3. Поняття, завдання, значення та наукові основи криміналістичної реєстрації.


Варіант № 6.

 1. Завдання і можливості використання запахових слідів людини в розкритті та розслідуванні злочинів.

 2. Облік злочинців. Прізвищний облік. Системи дактилоскопічного обліку.

 3. Співвідношення криміналістичної та кримінальної реєстрації.


Варіант № 7.

 1. Криміналістика в системі юридичних наук.

 2. Сліди ніг людини. Сліди стопи, сліди взуття. "Доріжка" слідів ніг і її криміналістичне значення. Фотографування, вимірювання і опис слідів ніг. Виготовлення копій зі слідів ніг.

 3. Сліди зубів і нігтів. Інші матеріальні сліди, які мають криміналістичне значення.


Варіант № 8.

 1. Співвідношення криміналістики з кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією.

 2. Сліди знарядь зламу та інструментів, їх класифікація. Фіксація слідів знарядь зламу та інструментів.

 3. Об’єкти судової балістики. Вогнепальна зброя, її класифікація. Боєприпаси до вогнепальної зброї. Види і характеристика слідів пострілу.


Варіант № 9.

 1. Взаємозв’язок криміналістики з теорією оперативно-розшукової діяльності, судовою медициною, судовою психологією і психіатрією.

 2. Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації і вилучення слідів транспортних засобів.

 3. Слідчий огляд і дослідження зброї та слідів пострілу на місці події. Огляд і дослідження боєприпасів. Визначення напрямку пострілу. Метод візирування.


Варіант № 10.

 1. Криміналістика в системі юридичних наук.

 2. Класифікація криміналістичних версій. Слідчі, оперативно-розшукові, експертні, судові версії. Загальні і окремі версії. Типові версії.

 3. Науково-технічні засоби і методи, які використовуються для лабораторного дослідження речових доказів.

Варіант № 11.

 1. Співвідношення криміналістики з кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією.

 2. Побудова версій. Підстави для побудови версій.

 3. Мікроскопічне, вимірювальне, аналітичне дослідження — основні завдання і можливості їх застосування.


Варіант № 12.

 1. Взаємозв’язок криміналістики з теорією оперативно-розшукової діяльності, судовою медициною, судовою психологією і психіатрією.

 2. Основні правила і методи перевірки версій.

 3. Роль судових доказів, оперативно-розшукових даних і наукових узагальнень судової, слідчої і експертної практики в побудові версій.


Варіант № 13.

 1. Характеристика зовнішніх ознак та властивостей людини, їх класифікація. Анатомічні та функціональні ознаки, статичні і динамічні ознаки. Загальні і окремі ознаки.

 2. Поняття криміналістичної документалістики (криміналістичного дослідження документів), її наукові основи, система та завдання.

 3. Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.


Варіант № 14.

 1. Система криміналістичного описання ознак зовнішності. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.

 2. Документ як об’єкт криміналістичного дослідження.

 3. Сучасний стан криміналістики в Україні та за кордоном.


Варіант № 15.

 1. Значення і завдання ідентифікації людини за зовнішніми ознаками. Співвідношення описання, впізнання та ідентифікації особи.

 2. Криміналістична класифікація документів.

 3. Судово-балістична експертиза та її завдання.


Варіант № 16.

 1. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.

 2. Діагностичні завдання та методика їх вирішення.

 3. Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення контрасту. Фотозйомка в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських променях. Макро - і мікрофотографія.


Варіант № 17.

 1. Наукові засади криміналістичної діагностики.

 2. Поняття і сутність моделювання як методу пізнання у ході розслідування злочинів. Види криміналістичних моделей та їх основні риси.

 3. Судовий відеозапис. Методи та прийоми відеозйомки.


Варіант № 18.

 1. Значення криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів.

 2. Поняття і завдання криміналістичної фоноскопії та фонографії. Наукові засади судово-фоноскопічних (фонографічних) досліджень.

 3. Система криміналістичного описання ознак зовнішності. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.


Варіант № 19.

 1. Діагностичні та ідентифікаційні можливості фоноскопічних (фонографічних) і лінгвістичних методів дослідження звукозапису.

 2. Криміналістична версія як розумова модель.

 3. Значення і завдання ідентифікації людини за зовнішніми ознаками. Співвідношення описання, впізнання та ідентифікації особи.


Варіант № 20.

 1. Методика словесного портрета. Застосування фоторобота в слідчій і оперативно-розшуковій роботі.

 2. Поняття і завдання криміналістичної фоноскопії та фонографії. Наукові засади судово-фоноскопічних (фонографічних) досліджень.

 3. Діагностичні та ідентифікаційні можливості фоноскопічних (фонографічних) і лінгвістичних методів дослідження звукозапису.


Варіант № 21.

 1. Судово-портретна експертиза та її можливості. Генотипоскопічний аналіз і його криміналістичне значення.

 2. Ідентифікація особи за голосом. Судово-фоноскопічна та судово-фонографічна експертизи.

 3. Дослідження закреслених і залитих текстів. Встановлення тексту спалених документів. Відтворення маловидимих і невидимих текстів.


Варіант № 22.

 1. Встановлення технічних підробок підписів. Дослідження машинописних текстів. Можливість індентифікації і встановлення групової належності засобів виготовлення комп’ютерних документів.

 2. Поняття, сутність і форми взаємодії слідчого з оперативними і розшуковими органами. Взаємодія слідчого з контрольно-ревізійними органами в процесі розкриття злочинів.

 3. Науково-технічні засоби і методи, які використовуються для виявлення, фіксації, вивчення та вилучення слідів злочину і речових доказів в умовах слідчої і оперативно-розшукової діяльності.Варіант № 23.

 1. Умови і сутність залучення громадськості до участі в розкритті злочинів.

 2. Види судової фотографії.

 3. Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення контрасту. Фотозйомка в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських променях. Макро - і мікрофотографія.


Варіант № 24.

 1. Судово-оперативна фотографія. Фотографування місця події та його види. Особливості фотозйомки трупа, слідів і предметів. Використання фотозйомки у відтворенні обстановки і обставин події, обшуці, пред’явленні для впізнання та інших слідчих діях.

 2. Об’єкти судової балістики. Вогнепальна зброя, її класифікація. Боєприпаси до вогнепальної зброї. Види і характеристика слідів пострілу.

 3. Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.


Варіант № 25.

 1. Методи судово-оперативної фотографії. Панорамна, вимірювальна та впізнавальна (сигналетична) фотозйомки.

 2. Слідчий огляд і дослідження зброї та слідів пострілу на місці події. Огляд і дослідження боєприпасів. Визначення напрямку пострілу. Метод візирування.

 3. Слідчий огляд документів. Встановлення змін (підробок) у тексті документів. Види та ознаки підробок документа. Підчистка, витравлювання, змивання, дописування та інші зміни тексту документа.

Варіант № 26.

 1. Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення контрасту. Фотозйомка в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських променях. Макро - і мікрофотографія.

 2. Встановлення підробки відбитків печаток і штампів. Ідентифікація печаток і штампів за їх відбитками. Можливості експертного дослідження відбитків печаток і штампів.

 3. Об’єкти судової балістики. Вогнепальна зброя, її класифікація. Боєприпаси до вогнепальної зброї. Види і характеристика слідів пострілу.


Варіант № 27.

 1. Судово-балістична експертиза та її завдання. Встановлення придатності та бойових властивостей зброї. Встановлення групової належності і тотожності зброї. Ототожнення зброї за стріляними гільзами і кулями.

 2. Встановлення підробок бланків та іншої акциденції. Основи дослідження паперових грошей і цінних паперів. Ознаки фальсифікації і способи їх виявлення.

 3. Ідентифікаційні ознаки письма, їх класифікація. Ознаки письмової мови. Типографічні ознаки. Ознаки почерку, їх класифікація. Загальні і окремі ознаки почерку.


Варіант № 28.

 1. Ознаки зміни почерку. Маскування почерку. Ознаки незвичного виконання рукопису. Імітація почерку.

 2. Питання, які вирішуються почеркознавчою експертизою. Методика почеркознавчої експертизи. Особливості почеркознавчого дослідження підпису.

 3. Структура і загальна характеристика субстанційного поля.


Варіант № 29.

 1. Почеркознавча експертиза. Підготовка матеріалів для почеркознавчої експертизи. Вільні, відносно вільні та експериментальні зразки почерку і підпису. Вимоги, які пред’являються до зразків.

 2. Поняття та класифікація мікрооб’єктів. Прийоми і засоби виявлення, вилучення та дослідження мікрооб’єктів.

 3. Значення і завдання ідентифікації людини за зовнішніми ознаками. Співвідношення описання, впізнання та ідентифікації особи.


Варіант № 30.

 1. Авторознавча експертиза та її можливості.

 2. Криміналістичне дослідження наркотичних, отруйних, ядовитих і сильнодіючих речовин. Інструментальні аналітичні методи дослідження складу і структури речовин. Типові об’єкти і методик

 3. Судово-портретна експертиза та її можливості. Генотипоскопічний аналіз і його криміналістичне значення.НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
КРИМІНАЛІСТИКА Ч.1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство»

Укладач Крижановський Анатолій Станіславович

Редактор

Комп’ютерна версткаСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconМетодичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту національний університет«львівська політехніка»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconКримінальне виконавче право методичні вказівки щодо написання контрольних...
Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Сімейне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Дутко А. О., Зільник...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 3 І 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки України Національний університет " Львівська...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Організація І економіка фармації” для студентів базового напрямку 120201 "Фармація"...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconМетодичні рекомендації до практики за темою бакалаврської роботи...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет “львівська політехніка”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconI. загальні методичні вказівки
Господарське право. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання інституту ігсн, спеціальність...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній університет «львівська політехніка» криміналістика ч. 1 Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму «Право» спеціальності «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни івано-Франківський...
Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 03040101 «Правознавство»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка