Предмет, метод, принципи І система аграрного права
Скачати 153.08 Kb.
НазваПредмет, метод, принципи І система аграрного права
Дата конвертації12.02.2014
Розмір153.08 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Виконання завдань з кожної теми курсу є обов’язковою умовою під­готовки до практичних занять. Розв’язання завдань має бути чітким та повним, з обов’язковим посиланням до конкретних статтей норматив­них актів. Необхідно також вичерпане вкладення заданих питань на підставі діючого законодавства й існуючої навчальної та наукової лі­тератури. Студентам необхідно самостійно слідкувати за новими зако­нодавчими та нормативними актами. Після виконання студентами усіх вимог навчальної програми навчання з курсу аграрного права завершу­ється здачею екзамену.

2. ^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Заняття І Тема: Предмет, метод, принципи і система аграрного права

 1. Завдання та зміст аграрної реформи та її основної складової зе­мельної реформи.в реалізації аграрної політики держави. Роль аграрного права у їх реалізації.

 2. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особли­вості.

.3. Предмет аграрного права України, його зміст та особливості.

 1. Основні методи правового регулювання аграрного права.

 2. Принципи аграрного права. -

 3. Аграрне право як галузь юридичної науки.

7. Система аграрного права як навчальної дисципліни.

Нормативні акти

 1. Декларація про державний суверенітет України від 31 липня 1990 року // ВВР . - 1990. -№31.- Ст. 429.

 2. Про економічну самостійність Української РСР: Закон України від З серпня 1990 року // ВВР. - 1990. -№ 34 - Ст. 449.

 3. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // ВВР. - 1991. - № 10. - Ст. 100.

 4. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовтня 2005 року // Урядовий кур’єр. - 2005. - № 218. - 16 листопада;

 5. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 3 грудня 1999 року № 1529 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 49. - Ст. 11;

 6. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента України № 666/94 від 10 листопада 1994 року // Збірник Указів Президента України. - 1994. - Вип. 4. (Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 650/2007 20.07.2007 крім статті 3).

Спеціальна література

 1. Аграрне право: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.ГІ. Жушмана. - X., 2003.

 2. Аграрне право України: Підручник / Заред. О.О.Погрібного. - К., 2007.

 3. Аграрне право України: Навчальний посібник / Під ред. Я.З. Га- єцька - Колотило, Н.А. Ільків. — К., 2008.

 4. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко,

О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін.; зазаг. ред. В.М. Єрмоленка. - К., 2010.

 1. Дем’яненко С., Свідерська І. До питання про стратегію розвитку аграрної політики України // Економіка України. - 2004. - № 8.

 2. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. - X., 2004.

 3. Каракаш И.И. Современная аграрная реформа и проблемы земельной собственности // Актуальні проблеми держави та права. - 2000. - Вип. 7.

 4. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин: Навчальний по­сібник. - К., 2005;

 5. Марценко Є.В. Реформування АПК. До питання аграрних реформ в Україні // Агросвіт. - 2002. - № 13,14. - С. 9-12;

 6. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельно­го ринків в Україні: Наукова доповідь / Авторський колектив. - К, 2005;

 7. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні / За ред. В.І. Семчика. - К., 2003.

 8. Правові основи майнових і земельних відносин: навч. посіб. / за ред. В.М. Єрмоленка. - К., 2006.

 9. Стан та перспективи розвитку аграрного права: матер, міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю докт. юрид. наук, проф. акад. АГІрН В.З. Ярчука / за ред. В.М. Єрмоленка, В.1. Ку­рила. - К., 2005.

 10. Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: моно­графія / В.Ю. Уркевич. - X., 2007.

Тема: Джерела аграрного права

 1. Поняття, ознаки і класифікація джерел аграрного права та їх осо­бливості.

 2. Конституція і Закони України як джерела аграрного права.

 3. Укази Президента України у системі джерел аграрного права.

 4. Урядові правові акти та акти органів державного управління у сис­темі аграрного законодавства.

 5. Види й юридична сила локальних правових актів як джерел аграр­ного права.

 6. Роль і значення узагальнень судової та господарської практики у забезпеченні правозастосування і зміцнення законності в аграрно­му секторі економіки країни.

Нормативні акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР. - 1996. - №30.-Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // ВВР. --

 1. - № 3-4. - Ст. 27.

 1. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року // ВВР. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

 2. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР. - 1997. - № 39. - Ст. 261.

 3. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 року. //Офіційний вісник України. - 2003. - № 23. - Ст. 1014.

 4. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Голос України. - 2003. - 19 липня року. - № 139.

 5. Про практику застосування судами земельного законодав­ства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верхо­вного суду України від 16 квітня 2004 року // Вісник Верховного суду України. - 2004. - № 5.

Спеціальна література

 1. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. - К.: Істина, 2007.

 2. Аграрне право України; Навчальний посібник / Під ред. ЯЗ. Га- єцька - Колотило, Н.А. Ільків. - К.: Істина, 2008.

 1. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко,

О.В. Гафурова, М.В. Гребешок та ін.; зазаг. ред. В.М. Єрмоленка. - К., 2010.

 1. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. - X.,

2004.

 1. Носик В.В. Аграрное законодательство Украины: проблемы развития // В кн. Проблемы совершенствования сельскохозяй­ственного законодательства. - К.: 1995.

 2. Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законо­давства України в умовах ринкової економіки: матер.державної наук.конф. - Біла Церква, 2004.

 3. Янчук В.З., Янчук В.В. Серія: Радянське аграрне право (ви­пуск п’ятий). Предмет, методи, система, завдання і джерела аграр­ного права. Навчальний посібник. - К.: УВШ АПН, 1991.

 4. Янчук В.З., Янчук В.В. Серія: Аграрне право України (випуск де­сятий). Предмет, джерела Аграрного права та аграрні правовід­носини в умовах переходу до ринку. Навчальний посібник. - К.: УВШ АПН, 1993.

Тема: Суб'єкти аграрного права

 1. Поняття, особливості і класифікація суб’єктів аграрного права.

. 2. Правосуб’єктність громадян - як суб’єктів аграрних правовід­носин.

 1. Правосуб’єктність кооперативних сільськогосподарських підпри­ємств.

 2. Правосуб’єктність аграрних підприємств корпоративного типу.

 3. Особливості правового статусу аграрних підприємств, заснованих на державній формі власності.

 4. Особливості гіравосуб’єктності міжгосподарських підприємств і об’єднань (агропромислових, агроторгівельних та інших об’єднань, комбінатів).

 5. Правові підстави і особливості правового регулювання реоргані­зації та ліквідації суб'єктів аграрного підприємництва.

Нормативні акти

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. -

 1. -№ 18, № 19.

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. - 2003. - № 40 - 44. - Ст. 22.

 2. Про господарські товариства: Закон України від 19 березня 1991 р. // ВВР України - 1991- № 44.- Ст. 682 (з відповідними змінами).

 3. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року // ВВР. - 2008. - № 50-51. - Ст. 384.

 4. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Голос України. - 2003. - 19 липня року. - № 139.

 5. Про колективне сільськогосподарське підприємство: За­кон України від 14 лютого 1992 р. // ВВР, - 1992. - 20. - Ст. 272.

 6. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. //Голос України - 1997,- № 150.

 7. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року // Урядовий кур'єр. - 2003. - 27 серпня.

 8. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 року // Офіційний вісник України. -

 1. - № 4.

 1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб під­приємців : Закон України від 15 травня 2003 рокуу/ Голос Украї­ни. - 2003. - 24 червня. - № 115

 2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 року // Урядо­вий кур’єр. - 1999. - № 37. - Ст.5.

Спеціальна література

 1. Аграрне право: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та

В.П. Жушмана.-Х.,2003.

 1. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. - К.: Істина, 2007.

 2. Гафурова О.В. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: пра­ва та обов’язки членів: монографія / О .В. Гафурова. - К., 2006.

 3. Єрмоленко В. Майнове становище фермерського господарства як суб’єкта аграрно-майнових правовідносин. // Підприємництво, господарство і право. - 2007. -№11.

 4. Єрмоленко В. Правове становище сільськогосподарських акціонер­них товариств // Підприємство, господарство і право. - 2007. - №10.

 5. Єрмоленко В. Сільськогосподарські товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю як суб’єкти аграрних майнових пра­вовідносин // Юридична України. - 2007. -№10.

 6. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогос­подарських підприємств: теорія, законодавство, практика: моно­графія / В.М. Єрмоленко. - К., 2005.

 7. Курман Т.В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий: монография / Т.В. Курман. - 2006.

 8. Науково-практичний коментар до Закону України «Про господар­ські товариства» // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2008. - №9.

 9. Носік В.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство». - К.: Кондор, 2004.

 10. Ііохиленко І. Поняття фермерського господарства як організацій­но-правової форми суб’єктів малого підприємництва II Підпри­ємництво, господарство і право. - 2007. - №11. - С. 56.

 11. Проценко В.О. Організація корпоративних форм господарюван­ня як фактор зростання економічної ефективності сільськогос­подарського виробництва // Економіка АПК. - 2003. - №10. -

С. 11-17.

 1. Уркевич В.Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти: мо­нографія / В.Ю. Уркевич. - X., 2004.

 2. Шульга М.В., Жушман В.П., Кулинич II.Ф., Уркевич В.Ю. Фер­мерське господарство: правові засади створення, функціонуван­ня та припинення: Навчально-практичний посібник / За заг. ред. М.В. Шульги. - X., 2004.

Задача № 1. Спільне (міжгосподарське) підприємство з відго­дівлі молодняка великої рогатої худоби доставило партію тварин до акціонерного м'ясокомбінату. М'ясокомбінат відмовився спла­тити підприємству витрати за транспортування та розвантаження тварин.

Завдання

1. Хто повинен пред'явити претензії до м'ясокомбінату щодо відшко­дування збитків:

а) п'ять ТОВ і два СГВК - як засновники спільного (міжгосподар­ського) підприємства;

б) чи саме спільне (міжгосподарське) підприємство?

Задача № 2. До Вас за допомогою звернувся голова правління AT «Нива» з проханням пояснити йому, чому його AT має відповідати за зобов'язаннями колишнього КСП і фермерів, які заснували очолюва­не ним AT.

Завдання

 1. Поясніть:

а) чи має відповідати AT за зобов'язанням засновників; якщо так, то у яких випадках?

б) що може бути підставою для визнання боргів участників AT?

в) чи має AT відповідати за зобов'язання КСП, якщо це AT було створено:

 1. на основі КСГІ;

 2. шляхом поділу КСП;

 3. шляхом реорганізації КСП і фермерських господарств?

г) які права та обов'язки несуть правонаступники?

Задача № 3. Мешканці с. Расави Миронівського району виріши­ли , що свого часу їх безпідставно об'єднали з сусіднім колгоспом, теперішнім КСП ім.Бузницького. Вони вважають, що їм краще роз­ділитися, одержати свою землю і роздати її своїм односельчанам. Вони звернулися до Вас - адвоката за роз'ясненнями: як можна на законних підставах розділити КСП ім.Бузницького, що буде з цим господарством: ліквідація, чи виділ, чи слід створювати ліквідаційну комісію.

Завдання

 1. Дайте мотивовані відповіді на ці запитання.

Тема: Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК

 1. Загальна характеристика правового регулювання ринкових пере­творень на селі.

 2. Правове регулювання приватизації в АПК.

 3. Правове регулювання паювання землі й майна.

 4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграр­ному секторі.

 5. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки .

 6. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.

Нормативні акти

 1. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 року // ВВР - 1992,- №24,- Ст. 348.

 2. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних дер­жавних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 року // ВВР.

1996. - № 3. - Ст. 9.

 1. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 року // ВВР. - 1996.-№41.

 2. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ді­лянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від

 1. червня 2003 року // ВВР. - 2003. - № 38. - Ст. 314.

 1. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 25 червня 2009 року // Офіційний вісник України. - 2009. - № 58. - Ст. 2024.

 2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року // ВВР. - 1991. - № 29. - Ст. 377.

 3. ГІро цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого

 1. року // ВВР. - 2006. - № ЗІ.

 1. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04 липня 2002 року // ВВР. - 2002. - № 35.

 2. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 01 червня 2010 року // ВВР. - 2010. - № 33. - Ст. 471.

Тема: Державне регулювання сільського господарства в Україні

 1. Поняття, суть і принципи державного регулювання сільського гос­подарства та їх правове закріплення.

 2. Методи і форми регулятивної діяльності державних органів у сіль­ському господарстві.

 3. Задачі та функції Міністерства аграрної політики та продоволь­ства України.

 4. Органи державного управління сільського господарства та їхні по­вноваження.

 5. Органи державного контролю та інспекції в сільському господар­стві.

 6. Правові підстави і межі державного втручання в діяльність аграр­них підприємств як суб’єктів підприємницької діяльності.

Нормативні акти

 1. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Голос України. - 2003. - 19 липня року. - № 139.

 2. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон Укра­їни від 14 лютого 1992 року //ВВР, - 1992. - № 20. - Ст. 272 (з відповідним змінами).

 3. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року //Голос України.- 1997,-№150.

 4. Про господарські товариства: Закон України від 19. березня 1991 року // ВВР. - 1991. - № 44. - Ст. 682 (з відповідними змінами).

 5. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромис­лового комплексу в народному господарстві: Закон України від 15 травня 1992 року // ВВР. - 1992. - №32. - Ст. 453 (з відповід­ними змінами).

 6. Про Основні засади розвитку соціальної сфери села : Указ Пре­зидента України від 20 грудня 2000 року // Урядовий кур'єр. - 2001. - 24 січня.

 7. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09 грудня 2010 року // Офіційний ві­сник України. - 2010. - № 94. - Ст. 15

 1. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента від 23 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2011. - № 31. - Ст. 1326.

 2. Про Державне агентство земельних ресурсів України: Указ Пре­зидента України від 08 квітня 2011 року // Офіційний вісник Укра­їни. - 2011. - № 29. - Ст. 1253.

 3. Про Державну інспекцію сільського господарства України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1265.

 4. Про Положення про Міністерство екології та природних ресур­сів України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1258.

 5. Про Аграрний фонд: Постанова Кабінету Міністрів України від

 1. липня 2005 року № 543 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 27. - Ст. 1574.

 1. Про затвердження типових положень про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромис­лового розвитку Севастопольської міської, районної держав­них адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів від 25 липня

 1. p. N 967 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 55. - Сг. 2224.

Спеціальна література

 1. Аграрне право: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - X., 2003.

 2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного. - К., 2007.

 3. АграрнеправоУкраїни:Навчальнийпосібник/Підред.Я.З.Гаєцька- Колотило, Н.А. Ільків. - К., 2008.

 4. АграрнеправоУкраїни: підручник/В.М.€рмоленко,0.В.Гафурова, М.В. Гребенюк та ін.; за заг. ред. В.М. Срмоленка. - К., 2010.

 5. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. - X., 2004.

 6. Піддубник О.Ю. Державні сільськогосподарські інспекції в Укра­їні: стан та можливості удосконалення правового регулювання: монографія / О.Ю. Піддубник. - К., 2009.

Задача № 1. В одному з районів Запорізької області начальник

райвідділу Міністерства внутрішніх справ надіслав кільком ферме-
Схожі:

Предмет, метод, принципи І система аграрного права iconТема: Предмет І система аграрного права. Джерела аграрного права
Характеристика, види та юридична сила внутрішньогосподарських локальних нормативних актів як джерел аграрного права
Предмет, метод, принципи І система аграрного права iconПредмет, метод, принципи І системи аграрного права. План
Полтава. Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Полтавський інститут економіки І права....
Предмет, метод, принципи І система аграрного права icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Предмет, метод, принципи І система аграрного права iconТема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План

Предмет, метод, принципи І система аграрного права iconПоняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову...
Поняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову природу господарського права
Предмет, метод, принципи І система аграрного права iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Предмет, метод, принципи І система аграрного права icon1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права
Предмет, метод, принципи І система аграрного права iconПонятие, предмет, метод и система земельного права
Предмет земельного права составляют общественные отношения между государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами,...
Предмет, метод, принципи І система аграрного права icon1. поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн
Норми К. П., які регул відносини виконавчо-розпорядчої влади – основа адм.І фін права
Предмет, метод, принципи І система аграрного права iconТема поняття, предмет, метод І система адміністративного права
Поняття адміністративного права. Співвідношення адмі­ністративного права з іншими галузями права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка