Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни
Сторінка1/7
Дата конвертації18.07.2013
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ
Кафедра ТРУДОВОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО

Дніпропетровськ – 2010

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № ___ __________ р.)

^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за спеціальністю Правознавство

С Х В А Л Е Н О

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол № _______________ р.)


Дніпропетровськ – 2010

Робоча навчальна програма з дисципліни Трудове право / Укладачі: доцент кафедри трудового та аграрного права, к.ю.н. Золоту хіна Л.О.; викладач кафедри трудового та аграрного права, к.ю.н. Бублейник В.А. ст. викладач кафедри трудового та аграрного права Татарінов В.І, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ЗЮІДДУВС Самборська С.Й. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 56 с.
Рецензенти:
Борисова В.І. – д.ю.н., доц.. кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
Веренич Н.В. - Декан факультету права ДЮІ_ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, к.ю.н., доц..

Обговорено та затверджено на засіданні навчально-наукового комплексу, протокол № 5 від 27.11.2009 р.
Обговорено на засіданні кафедри трудового та аграрного права, протокол № 4 від 27.11.2009 р.
Обговорено на засіданні кафедри трудового та аграрного права, протокол №___ від ________ 200_ р.
Обговорено на засіданні кафедри трудового та аграрного права, протокол №___ від ________ 200_ р.

Обговорено на засіданні кафедри трудового та аграрного права, протокол №___ від ________ 200_ р.
Обговорено на засіданні кафедри трудового та аграрного права, протокол №___ від ________ 200_ р.

^ АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Трудове право – це фундаментальна навчальна дисципліна, яка вивчається в юридичних вузах та є однією з найважливіших галузевих наук про право. Програма з трудового права – програма навчальної дисципліни, яка ґрунтується на структурі чинного трудового законодавства, враховує досягнення науки трудового права, але разом з тим побудована з врахуванням певно визначених навчально-методичних вимог, в яких знаходить своє відображення специфіка предмету вивчення. Оскільки кожне трудове правовідношення має, як правило, в своїй основі певні економічні відносини, в більшості тем, які вивчаються, передбачається коротка характеристика тих економічних відносин, які закладено до фундаменту даного інституту. В програмі дотримуються методичні вимоги, згідно яких вивчення предмету повинно починатися з загальних понять та категорій і рухатися від загального до окремого – в даному випадку до конкретних інститутів трудового права.

Відповідно до зазначених основних вимог програма передбачає розподіл матеріалу, що підлягає вивченню, на дев’ятнадцять самостійних тем, кожна з яких містить за своїм змістом питання, необхідність вивчення яких диктується методичними міркуваннями, змістовністю науки трудового права та чинного трудового законодавства, існуючими міжпредметними зв’язками з суміжними галузями права – цивільним, земельним, підприємницьким, міжнародним, адміністративним, приватним, цивільним процесуальним тощо.

^ Мета дисципліни – досконале опанування студентами змістом трудово-правових інститутів загальної та особливої частини трудового права, глибоке засвоєння теоретичного матеріалу, усвідомлення безумовного виконання у майбутній практичній діяльності трудових законів. Навчити студентів чітко орієнтуватися в чинному трудовому законодавстві, тлумачити нормативно-правові акти та вміло застосовувати їх в реальних умовах своєї майбутньої професійної діяльності.

За підсумками вивчення нормативної дисципліни “Трудове право” студент повинен:

Знати:

 • предмет та систему трудового права;

 • джерела трудового права, юридичну природу його окремих інститутів;

 • дію трудового законодавства у часі, просторі, за колом осіб;

 • підстави виникнення трудових прав та обов’язків; межі здійснення трудових прав та способи їх захисту;

 • суб’єкти та об’єкти трудових відносин; вплив часу на здійснення та захист трудових прав;

 • підстави настання відповідальності за порушення трудового законодавства.

Уміти:

 • орієнтуватися в чинному трудовому законодавстві;

 • аналізувати юридичні факти, які є підставами встановлення трудових правовідносин;

 • правильно застосовувати норми трудового права до конкретних життєвих ситуацій;

 • складати проекти основних документів, пов’язаних з трудовими відносинами


^ ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ
Предмет: Трудове право
Курс:


Напрям,

освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 1

Модулів: ^ 3
Змістових модулів: 3
Загальна кількість годин: 180
Тижневих годин:

9,5

Юридична освіта

бакалавр

спеціаліст

магістр


3-4 семестри

Лекції

(теоретична підготовка):

36 год.

Семінари:

54 год.

Практичні:

0 год.

Самостійна робота:

45 год.

Індивідуальна робота:

45 год.

Вид контролю: іспит


^ РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ
Змістовний модуль №1
Тема №1 Предмет, метод, та система трудового права. Функції та принципи трудового права.

Трудове право України як самостійна галузь права, її співвідношення з суміжними галузями права. Предмет трудового права. Метод трудового права та його особливості. Функції тру­дового права. Система трудового права як галузі права і науки.
Тема № 2 Джерела трудового права

Поняття та види джерел трудового права. Внутрішні джерела трудового права. Зовнішні джерела права. Сфера дії норм трудового права. Єдність та диференціація правового ре­гулювання праці.

Тема № 3 Суб’єкти трудового права

Поняття суб'єктів трудового права. Громадяни як суб'єкти трудового права, трудового договору, трудових пра­вовідносин. Правовий статус роботодавців. Трудовий колектив підприємства, установи, організації. Профспілкові організації. Державні органи по нагляду і контролю за охороною праці як суб'єкти трудового права.
Тема № 4 Трудові правовідносини

Система правовідносин у сфері застосування найманої праці. Поняття, загальна характеристика трудових правовідносин. Сторони трудових правовідносин. Зміст трудових правовідносин.

Тема № 5 Колективний договір та угоди

Соціальне партнерство та його співвідношення з колектив­но-договірним регулюванням соціально-трудових відносин. По­няття та сторони колективного договору. Порядок укладення коле­ктивного договору. Зміст колективного договору. Контроль за ви­конанням колективного договору. Відповідальність за порушення і невиконання умов колективного договору. Генеральні, галузеві, ре­гіональні угоди та їх суб'єкти. Порядок укладення соціально-економічних угод та контроль за їх виконанням.

Тема № 6 Правове регулювання зайнятості та працевлаштування.
Поняття зайнятості населення і напрями державної політики у цій сфері. Правовий статус громадян, які шукають роботу, та безробітних, порядок їх реєстрації, перереєстрації та ведення обліку. Поняття підходящої роботи. Порядок бронювання та визначення квоти робочих місць. Органи, які здійснюють працевлаштування та їх правовий статус. Відповідальність підприємств за невиконання законодавства про працевлаштування.


ЗМІСТОВИЙ Модуль іІ
Тема№ 7 Поняття, зміст та види трудового договору

Поняття та зміст трудового договору. Факультативні умови трудового договору. Форма та строк трудового договору. Порядок укла­дення трудового договору. Необґрунтована відмова при прийнятті на роботу. Види трудового договору. Контракт, як особливий вид трудового договору. Трудовий договір з роботодавцем – фізичною особою, Трудовий договір з сезонними та тимчасовими працівниками.
Тема № 8 Зміна змісту трудового договору.
Зміна умов трудового договору. Поняття та види пере­ведень на іншу роботу. Гарантії при переведенні. Переведення з ініціативи працівника. Переведення з ініціативи роботодавця. Переміщення, на інше робоче місце. Зміна істотних умов праці,
Тема № 9 Припинення трудового договору

Поняття припинення й розірвання трудового договору. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудово­го договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового до­говору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору. Відсторонення від роботи. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Порядок оформлення звільнення. Трудова книжка та її оформлення. Строки розрахунку із звільненим працівником. Вихідна допомога.

Тема № 10 Робочий час та час відпочинку.

Поняття та види робочого часу. Поняття та види режи­му робочого часу. Облік робочого часу. Робота понад встанов­лену тривалість робочого дня (надурочні роботи, чергування). Право на відпочинок та його гарантії. Поняття і види часу від­починку. Щорічні відпустки працівників та їх види. Відпустки без збереження заробітної плати. Відпустки цільового призна­чення: учбові, творчі, соціальні.

Тема № 11 Оплата праці

Поняття, функції і принципи оплати праці. Методи пра­вового регулювання оплати праці. Тарифна система оплати праці. Системи оплати праці. Поняття заробітної плати та її структура. Мінімальна заробітна плата. Форми виплати заробі­тної плати. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Гарантії в оплаті праці для працівників при відхиленні від нормальних умов праці. Обмеження відрахувань із заробіт­ної плати. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про оплату праці. Відповідальність за порушення законодавст­ва про оплату праці. Поняття гарантій та види гарантій. Понят­тя та види компенсацій. Порядок надання гарантійних і ком­пенсаційних виплат і їх розмір.
ЗМІСТОВИЙ Модуль іІІ

Тема № 12 Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність за порушення трудового законодавства

Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ, орга­нізацій. Поняття та види дисциплінарної відповідальності.

Поняття та склад дисциплінарного проступку. Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень, по­рядок їх зняття. Оскарження дисциплінарних стягнень.
Тема № 13 Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

Поняття та функції матеріальної відповідальності праців­ників, її відмінності від майнової відповідальності осіб в інших га­лузях; права. Трудове майнове правопорушення та його елементи. Випадки, що виключають матеріальну відповідальність працівни­ків. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність та її випадки. Поняття, зміст і порядок укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Поняття, зміст і порядок укладення договору про повну колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Порядок визначення розміру заподіяної шкоди. Строки притягнення працівників до матеріальної відповідальності. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди та його зменшенню. Порядок покриття шкоди.
Тема № 14 Охорона праці
Поняття охорони праці та її зміст. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Правове регулювання організації охорони праці на виробництві. Правовий статус служби охорони праці на підприємстві. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. Порядок відшкодування власником підприємства, установи, організації шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. Моральна шкода, її поняття та порядок відшкодування. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
Тема №15 Трудові спори

Поняття трудових спорів. Види трудових спорів. При­чини й обставини виникнення трудових спорів. Принципи роз­гляду трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори. Особливості роз­гляду окремих видів трудових спорів. Порядок, строки, вико­нання рішень КТС по індивідуальних трудових спорах. Особ­ливості виконання судових рішень по трудових спорах.

Поняття колективних трудових спорів, їх предмет, сторони. Порядок мирних процедур розв'язання колективних трудових спо­рів. Правове положення незалежного посередника. Правове поло­ження Національної служби посередництва і примирення. Прими­рна комісія, її склад і компетенція. Трудовий арбітраж, його склад і компетенція. Право на страйк і його обмеження. Здійснення права на страйк. Гарантії та правове положення працівників у зв'язку з проведенням страйку. Відповідальність за порушення законодавст­ва про колективні трудові спори.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Лекції

С/З

Самостійна робота

Індивідуаль­на робота


^ Змістовний модуль №1 Предмет, джерела та правовідносини у трудовому праві України

1

Предмет, метод, та система трудового права. Функції, та принципи трудового права.

2

2

4

2

Джерела трудового права

2

2

4

3

Суб’єкти трудового права

2

2

4

4

Трудові правовідносини

2

4

8

5

Колективний договір та угоди

2

4

8

6

Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

2

2

4

^ Змістовний модуль № 2 Трудовий договір та його реалізація

7

Поняття, зміст та види трудового договору

2

4

8

8

Зміна змісту трудового договору.

2

4

4

9

Припинення трудового договору

4

6

10

10

Робочий час та час відпочинку.

2

4

4

11

Оплата праці

2

4

4

^ Змістовний модуль № 3 Відповідальність у трудовому праві. Трудові спори

12

Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність за порушення трудового законодавства

2

4

8

13

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

4

4

8

14

Охорона праці

2

4

4

9

Трудові спори

4

4

8

10

Всього

36

354

90

^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ Модуль і
ТЕМА №1: Предмет, метод, та система трудового права. Функції та принципи трудового права.

^ Семінар – 2 години

Ключові поняття: трудове право, предмет трудового права, принципи трудового права, система трудового права, система трудового законодавства, трудові правовідносини, трудова правоздатність, трудова дієздатність.
ПЛАН:

 1. Поняття та предмет трудового права.

 2. Метод та функції трудового права.

 3. Характеристика та особливості джерел трудового права.

 4. Загальні та галузеві принципи трудового права.

 5. Система трудового права


Література:

 1. Конституція України від 28 серпня 1996 року.

 2. Кодекс законів про працю України (КЗпП).

 3. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій. – К.: ТП Пресс, 2003. – 208 с.

 4. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – Ч.1. – 128 с.

 5. Карпенко Д.О. Основы трудового права: Навчальний посібник. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656с.

 6. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003.- 564с.

 7. Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення // Право України №4 - 2002 - С.89-94.

 8. Вишновецька С. Світоглядний компонент методології трудового права : проблема праворозуміння // Підприємництво,господарство і право - 2007 №10 - С.79-82.

 9. Гулєвська Г.Ю. Порівняння предмета та метода регулювання трудового права і міжнародно-правового права України // Підприємництво, господарство і право : науково - практичний господарсько - правовий журнал. - 2007 - №3. - С.9-12.

 10. Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юридична Україна. - 2006. - №9. - С.43-48.

 11. Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права // Право України : юридичний журнал. - 2007. - №2. - С.108-112.

 12. Черноус С.М. Про критерії поділу оціночних понять у трудовому праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - №7. - С.121-127.

 13. Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво,господарство і право. - 2007. - №2. - №99-102.

 14. Щербина В. Про основоположні принципи трудового права України // Підприємництво,господарство і право. - 2007. - №1. - С.13-17.

 15. Пилипенко П. Реформування трудового законодавства України // Юридична газета. - 2006. - №17 - 14 вересня. - С.14.


ТЕМА № 2. ^ ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА

Семінар 2 години

Ключові поняття: джерела трудового права, нормативно-правові акти, нормативно-правовий договір, локальні акти, колективний договір, роботодавець, працівник, єдність та диференціація.
ПЛАН:

 1. Поняття джерел трудового права та їх види.

 2. Особливості джерел трудового права.

 3. Нормативні акти як джерела трудового права.

 4. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права.

 5. Локальні нормативні акти як джерела трудового права.

 6. Сфера дії трудового законодавства.

 7. Акти судової влади як джерела трудового права.


Література:

1. Конституція України від 28 серпня 1996 року.

 1. Кодекс законів про працю України (КЗпП).

 2. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 45, ст.397

 3. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 17. — Ст. 121

 4. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361

 5. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – К.: Вид-во А.С.К., 2009.- 1024с.

 6. Могілевський Л.В. Підстави Диференціації правового регулювання праці // Вісник НУОС. - 2006. - №32. - С.315-320.
 1. Гетьманцеві Н.Д. Конвенції та рекомендації міжнародної організації праці як міжнародні договори про працю // Держава і право. – Спецвипуск, 2003.
 1. Заржицький О. Про необхідність створення трудового процесуального кодексу України // Право України. – 2006. - № 9. – с. 90.


ТЕМА № 3. ^ СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА.

Семінар 4 години

Ключові поняття: роботодавець, найманий працівник, професійна спілка, трудовий колектив, трудова правосуб’єктність, гарантії діяльності профспілок, колективний договір, сторони колективного договору, угода з соціально-економічних питань, колективні переговори.

ПЛАН:

 1. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права.

 2. Працівник і роботодавець - як суб’єкти трудових правовідносин

 3. Поняття та повноваження трудових колективів, їх класифікація.

 4. Поняття профспілок, їх завдання і функції.

 5. Інші суб’єкти трудового права

 6. Поняття трудових правовідносин, їх зміст  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни соціологія дніпропетровськ...
Робоча навчальна програма з дисципліни соціологія/ Укладач: канд. іст наук, доцент Журавель Н. О. Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародне право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни “Міжнародне право” Укладач: викладач кафедри конституційного та міжнародного права Філяніна...
Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни «екологічне право» Дніпропетровськ...
Робоча навчальна програма з дисципліни “Екологічне право” / Укладачі: доцент кафедри трудового та аграрного права, к ю н. Ю. О. Легеза....
Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни аграрне право дніпропетровськ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Аграрне право» / Укладачі: к ю н. М. М. Чабаненко, С. В. Черноп’ятов – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни політологія (політологія,...
Ддувс, Гринчак М. О., к.І. н., ст викладач кафедри філософії та політології Дніпропетровського державного університету внутрішніх...
Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни політологія (політологія,...
Ддувс, Гринчак М. О., к.І. н., ст викладач кафедри філософії та політології Дніпропетровського державного університету внутрішніх...
Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни політологія (політологія,...
Ддувс, Гринчак М. О., к.І. н., ст викладач кафедри філософії та політології Дніпропетровського державного університету внутрішніх...
Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни соціологія дніпропетровськ...
Робоча навчальна програма з дисципліни соціологія/ Укладач: канд. іст наук, доцент Журавель Н. О. Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни Кримінальне право Дніпропетровськ...
Кримінальне право / Укладачі: д ю н., професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін ддувс богатирьов І. Г., викладачі...
Робоча навчальна програма з дисципліни трудове право дніпропетровськ 2010 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни «адміністративний процес»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладачі: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загально-правових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка