Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни
НазваМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни
Сторінка1/5
Дата конвертації18.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНАЛІСТИКИ

Навчально-методичні матеріали

з дисципліни

«Кримінальне право України. Загальна частина»

для студентів 2 курсу

навчально-наукового інституту права та психології

Національної академії внутрішніх справ


Київ-2012

Укладачі:

  • доцент кафедри кримінального права і криміналістики навчально-наукового інституту права та психології НАВС Коробенко В.М.

  • доцент кафедри кримінального права і криміналістики навчально-наукового інституту права та психології НАВС Плугатир В.С.

  • доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету навчально-наукового інституту права та психології НАВС, кандидат юридичних наук Киренко С.Г.

  • викладач кафедри кримінального права і криміналістики навчально-наукового інституту права та психології НАВС ^ Крикун Г.С.Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС, протокол № 23 від 06.12.2012 р.

1. Опис дисципліни


Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів,

Відповідних ECTS: 3

Змістових модулів: 3

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: за розкладом

занять

Рік підготовки: 2012/2013

Семестр: 4

Всього з викладачем: 54

Лекції: 18

Семінарські заняття: 18

Практичні заняття: 18

Самостійна робота: 48

Індивідуальна робота: 6

Вид контролю: іспит, курсова робота


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна: Кримінальне право. Загальна частина.

Кримінальне право є однією з профілюючих дисциплін, які вивчають у юридичних вищих навчальних закладах України. Викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту закону про кримінальну відповідальність, взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосуванням. Конституція України є концептуальним джерелом кримінального права, яке містить норми прямої дії. Вона має вищу юридичну силу. Тому всі кримінально-правові норми повинні відповідати Конституції.

Курс «Загальна частина кримінального права України» має своїм завданням сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав і свобод, проголошених Конституцією України, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань.

Даний курс дає можливість поглибленого вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання. Порядок і послідовність викладу питань Загальної частини кримінального права прийнято іменувати системою курсу Загальної частини кримінального права. Система курсу Загальної частини кримінального права в основному визначається системою чинного кримінального законодавства. До Загальної частини входять норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права. Тому метою курсу є засвоєння студентами основних правових понять, категорій, кримінально-правових інститутів, базою для яких є Конституція України та чинне кримінальне законодавство. Зокрема, досконале знання законодавчих та теоретичних питань, які стосуються підстав кримінальної відповідальності, чинності закону в часі і просторі, поняття злочину та його видів, стадій вчинення злочину, складу злочину, співучасті у злочині, множини злочинів, звільнення від кримінальної відповідальності, поняття та мети покарання, його видів, призначення покарання і звільнення від нього та деякі інші.

Збагачення студентів теоретичними знаннями передбачає засвоєння ними різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань, які є в науці кримінального права, розвиток вміння критично обмірковувати проблемні питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвиток правового мислення, що допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі. У зв’язку з цим метою курсу також є не лише детальне вивчення студентами конспектів лекцій та діючого законодавства, керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, підручників і учбових посібників, а й необхідність вивчення додаткової літератури, що буде сприяти правильному вмінню аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми діючого законодавства, положення постанов Пленуму Верховного Суду України і застосовувати їх до конкретних обставин; засвоєнню основних проблем науки кримінального права; знанню сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні.

Вивчення кримінального права нерозривно пов’язане зі знанням положень інших загальних та спеціальних юридичних дисциплін, зокрема, кримінального процесу, кримінології, історії держави та права, теорії держави та права, конституційного права, трудового права, кримінально-виконавчого права.
^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

Студентам рекомендується готувати короткі конспекти виступів з кожного питання плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

У разі, коли до матеріалів семінарських або практичних занять додаються задачі, студент має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов'язковим посиланням, у разі необхідності, на конкретні статті діючого законодавства. У разі, якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, необхідно зазначити кожен з варіантів.

Виконання завдань для самостійної роботи перевіряється викладачем під час проведення семінарських занять або під час підсумкового заняття з модулю, коли воно передбачено навчальним планом. Питання, що випливають з завдань для самостійної роботи включаються до тестових завдань з кожного модулю та до підсумкового тесту з дисципліни.

З усіх питань, що виникають у зв’язку з підготовкою до семінарських та практичних занять студентам слід звертатись до викладача під час щотижневих консультацій.

Студентам рекомендується самостійно опрацьовувати відповіді на тестові завдання з метою підготовки до підсумкового тестування.

Навчально-методичні матеріалі та тестові завдання в електронному форматі наявні у читальному залі, комп’ютерному класі, методистів курсів та на кафедрах.

Перед проведенням модульного контролю (підсумкового тестування) проводиться індивідуальне заняття, на яке запрошуються студенти, що мають труднощі із самостійним засвоєнням навчального матеріалу або займаються поглибленим вивченням окремих питань з навчальної дисципліни.

2. Структура залікового кредиту
з/п


Назва теми


Всього


Лекцій


Семінари


Практичні


Інд.

робота

Самостійна

робота

Змістовий модуль 4.Множинність злочинів.

18

2

2

2

-

12Обставини, що виключають злочинність діяння.

6

2

2

2

-

-Звільнення від кримінальної відповідальності.

12

2

2

2

2

4
Всього:

36

6

6

6

2

16

Змістовий модуль 5.Поняття і мета покарання.

8

2

-

2

-

4Система і види покарань.

8

-

2

-

-

6Призначення покарання.

8

2

2

2

-

2Звільнення від покарання та його відбування.

12

2

2

2

2

4
Всього:

36

6

6

6

2

16

Змістовий модуль 6.

20.

Судимість.

10

2

2

2

-

4

21.

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

10

2

2

2

-

4

22.

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

10

2

2

2

-

4

23.

Основні положення Загальної частини кримінального права іноземних держав

6

-

-

-

2

4
Всього:

36

6

6

6

2

16
Форма контролю

Іспит^ Всього за семестр:

108

18

18

18

6

48


  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Раєцька Л. В. – доцент кафедри кримінального права І криміналістики нніпп національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
Навчально-методичні матеріали з курсу «Адвокатура України» для студентів 3 курсу навчально-наукового інституту права та психології...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Ринкова економіка” затверджений на засіданні кафедри фінансового та господарського права...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
«Кримінальний процес» (Особлива частина) для студентів 4 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
«Кримінальний процес. Загальна частина» для студентів 3 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Пустовіт Ж. М. – завідувач кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичні матеріали з дисципліни iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Денисенко О. А. – старший викладач кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат історичних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка