Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План
Скачати 65.08 Kb.
НазваТема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План
Дата конвертації18.07.2013
Розмір65.08 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права

Тези лекції
План.

 1. Сутність, предмет та метод господарського процесуального права;

 2. Поняття і система принципів господарського процесуального права;Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] / Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/1798-12/print1337627265420806

 2. Беляневич В. Е. Хозяйственно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / В. Е. Беляневич. – К. : Юринком Интер, 2011. - 673 с.

 3. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. — К. : Істина, 2009. — 360 с.

 4. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К. : КНЕУ, 2008. — 224 с.

 5. Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины : Учеб. пособие / С. В. Васильев. - [ изд. 2-е, перераб. и доп.]. - Х. : Эспада, 2004. - 408 с.

 6. Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/1798-12/print1337627265420806

 7. Господарське судочинство в Україні [Текст] : Правові засади та судова практика / уклад. В. С. Москаленко [та ін.] ; ред. Д. М. Притика ; Вищий господарський суд України. - К. : Видавничий дім «ІнЮре», 2004. - 769 с.

 8. Кройтор В. А. Джерела господарського процесуального права. Довідкова допомога / В. А. Кройтор. – Х. : Еспада, 2003. – 264 с.

 9. Арбитражный процесс: Учеб. пособие / Под ред. Р. Е. Гукасяна и В. Ф. Тараненко. – М. : Юрид. лит., 1996. – 208 с.


1.Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі — підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно зі встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною.

^ Предметом господарського процесуального права є юридичні процесуальні дії суду і зацікавлених осіб у ході здійснення правосуддя у справах, підвідомчих господарським судам1.

Що ж стосується питання методики цієї галузі права, воно й досі є малодослідженим. Утім, на думку В. С. Щербини, основними методами господарського процесуального права є метод субординації (централізоване, імперативне регулювання, при якому регулювання зверху донизу здійснюються на владно-імперативних засадах) та метод координації (децентралізоване, диспозитивне регулювання, при якому регулювання визначається також знизу, на його хід і процес впливає активність учасників суспільних відносин)2. Останнє пояснюється тим, що, з одного боку, господарський процес є владною діяльністю господарського суду із застосування норм матеріального і процесуального права, що припускає владний початок у механізмі господарського регулювання, з іншого — процес є формою примусового здійснення суб'єктивних прав в основному в тих галузях права, які будуються на рівності, диспозитивності їх суб'єктів3.

^ Функції господарського процесуального права можна визначити як обов’язки, встановлені законодавством у сфері підприємницької або іншої економічної діяльності4.

Досліджуючи питання функціонування господарських судів, можна дійти висновку, що господарський процес – це встановлена нормами господарсько-процесуального права форма діяльності господарських судів, спрямована на захист порушених прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання.

Сукупність правових норм, які регулюють порядок цієї діяльності, є господарським процесуальним правом. Тобто господарське процесуальне право регулює порядок здійснення господарського процесу. Таким чином, господарське процесуальне право можна визначити як систему правових норм, які регулюють діяльність господарського суду й інших зацікавлених осіб, пов'язану зі здійснення правосуддя у справах компетенції господарського суду5.

Утім, слід зазначити, що господарський процес — це не просто сукупність дій, урегульованих нормами господарського процесуального права, а їх визначена система. Так, судовий розгляд господарських справ здійснюється в певній логічній послідовності на різних стадіях процесу. А процесуальні дії, які здійснюють учасники господарського процесу, залежно від мети їх здійснення і змісту складають стадії господарського процесу. У кожній стадії процесуальні відносини носять специфічний характер, який визначається об’єктом цих відносин, суб’єктним складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій6. Таким чином, господарське судочинство, як будь-який процес, являє собою поступовий рух, що складається з ряду стадій. Кожна стадія господарського процесу має свій зміст, охоплює собою визначену сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення самостійної мети.

На думку В. Васильєва, існують такі стадії господарського процесу:

 1. провадження в господарському суді першої інстанції;

 2. провадження в апеляційній інстанції;

 3. провадження в касаційній інстанції;

 4. перегляд судових актів господарського суду за нововиявленими обставинами;

 5. виконання судових актів7.

2.В усіх сферах діяльності держави і його органів завжди лежать певні принципи. Це положення стосується і діяльності господарських судів. Принципи господарського процесуального права чітко виражають сутність процесу, характеризують зміст господарського судочинства.

Отже, лише завдяки ретельному дослідженню принципів як вихідних засад можливим є отримання системного знання про господарське процесуальне провадження, оскільки це дозволить «...розкрити його найважливіші визначальні риси, що у своїй єдності відображали б його якісну своєрідність і в той же час відрізняли його від суміжних явищ»8. На необхідність чіткого визначення принципів цілком слушно вказував Рудольф фон Ієринг: «Принцип – це та крапка, яку шукає законодавець, але доки ще йому не вдалося оволодіти нею, він повинен кружляти навколо неї, описувати її за допомогою казуїстичних постанов»9.

Господарський процес також має власні принципи, або вихідні засади, серед яких окремо слід виділити ті, що відбивали б його найсуттєвіші риси. У юридичній літературі принципи господарського процесуального права визначаються як закріплені в нормах господарського процесуального права основні засади (керівні положення), що визначають характер організації господарського суду та його діяльності щодо здійснення правосуддя в господарських відносинах10. Вони чітко виражають сутність процесу та закріплені в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» і нормах господарського процесуального права. Втім, кожний принцип знаходить своє закріплення і вираження, як правило, не в одній якій-небудь нормі права, а в ряді норм і процесуальних правил, що характеризують зміст даного принципу. Тому для того щоб правильно зрозуміти зміст того або іншого принципу, потрібно проаналізувати всі правові норми, у яких одержали відображення керівні положення господарського судочинства.

Класифікація принципів господарського процесуального права можлива за різними підставами:

 1. за характером нормативного джерела, у якому закріплений конкретний принцип;

2. Залежно від того, в одній чи кількох галузях права діють відповідні принципи, зберігається їхній розподіл на:

^ 3. Залежно від об'єкта регулювання принципи господарського процесуального права можна розбити на дві групи:

а) принципи, які визначають організацію та устрій господарського суду (організаційні принципи):

б) принципи, які регулюють процесуальну діяльність господарського суду (функціональні):

Усі принципи господарського процесуального права у своїй сукупності складають взаємозалежну і взаємозумовлену систему, що являє собою певне цілісне утворення, при цьому кожний із принципів послідовно розкриває зміст галузі права в цілому.

1 Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навчальний посібник / І. А. Балюк. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 40.

2 Притика Д. М. Арбітражний процес [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Притика, М. І. Тітов, В. С. Щербина. - Х. : Консум, 2001. – Ч. ІІ. – С. 23-24.

3 Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навчальний посібник / І. А. Балюк. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 40.

4 Пиляева В. В. Краткий курс арбитражного процессуального права: Учебное пособие /В. В. Пиляева. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. - С. 12.

5 Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навчальний посібник / І. А. Балюк. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 40.

6 Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 38.

7 Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины : Учеб. пособие / С. В. Васильев. - [ изд. 2-е, перераб. и доп.]. - Х. : Эспада, 2004. - С. 31.

8 Керимов Д. А. Философские проблемы права / Д. А. Керимов. - М. : Мысль, 1972. – С. 64.

9 Иеринг Р. Юридическая техника / Рудольф Иеринг [Сост. А. В. Поляков]. – М. : Статут, 2008. – С. 63.

10 Притика Д. М. Арбітражний процес : навч. посіб. / Д. М. Притика, М. І. Тітов, В. С. Щербина. - Х. : Консум, 2001. – Ч. ІІ. – С. 26.
Схожі:

Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План iconПоняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову...
Поняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову природу господарського права
Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План iconТема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права
Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального...
Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План icon1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права
Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План icon1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права
Підприємництво, як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень
Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План iconЗ курсу “ Цивільне процесуальне право України”
Поняття цивiльного процесуального права. Предмет, метод I система цивiльного процесуального права
Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План icon9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України
Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План iconПоняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права
Поняття І види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики
Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План iconПредмет, метод, принципи І системи аграрного права. План
Полтава. Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Полтавський інститут економіки І права....
Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: предмет цивільного процесуального права, метод ци­вільного процесуального права, позовне провадження, наказне провадження,...
Тема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План iconПитання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот»
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка