Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Скачати 421.07 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Сторінка4/4
Дата конвертації17.07.2013
Розмір421.07 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4
^
Рекомендована література:


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28 – Ст. 180.


Навчальна та наукова література:

 1. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

 2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч. у двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. – 584 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2005. – 552 с.

 4. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу. – К.: Атіка, 2005. – 351 с.

 5. Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юстиция и административное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции: Сборник. – СПб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2004. – 332 с.

 6. Теория юридического процесса / Под общей ред. проф. В.М. Горшенева. – Харьков: Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения “Вища школа”, 1985. – 192 с.

 7. Конституція України: Науково-практичний коментар / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Видавництво “Право”; К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 808 с.

 8. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навчальний посібник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с.Семінарське заняття № 2. Правовий статус учасників адміністративного процесу.
Основним призначенням діяльності адміністративних судів відповідно до ст. 124 Конституції України є здійснення правосуддя щодо публічно-правових спорів, які виникають у державі.

Адміністративний суд – це складова судової гілки влади (система організаційно та функціонально самостійних суб’єктів судової влади), яка через корпус професійних суддів, на основі норм Конституції та законів України, здійснює правосуддя у справах, пов’язаних із публічно-правовими спорами.

Учасником адміністративного процесу є особа, яка відповідно до КАС України наділена адміністративною процесуальною правосуб’єктністю (адміністративна процесуальна правоздатність – здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві, адміністративна процесуальна дієздатність – здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові).

Законодавець розподіляє учасників адміністративного процесу за підставою наявності в них юридичної заінтересованості у результатах вирішення адміністративної справи. Виходячи з цього, таких учасників можна поділити на дві основні групи:

- особи, які зацікавлені в результаті справи – відповідно до ст. 47 КАС України особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб – реалізують надані їм процесуальні права та обов’язки у адміністративному процесі для того, щоб досягти певного правового результату, в якому вони зацікавлені – розгляд та вирішення адміністративної справи.

- особи, які не мають юридичної заінтересованості у результатах вирішення адміністративної справи – відповідно до ст. 62 КАС України учасниками адміністративного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник перекладач (особи, які обслуговують судовий розгляд адміністративної справи), свідок, експерт, спеціаліст (особи, які сприяють розгляду справи).

Навчальні питання:

 1. Поняття, види та особливості організаційної побудови адміністративних судів.

 2. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

 3. Підсудність адміністративних справ: поняття, значення та види.

 4. Поняття та правила предметної підсудності і наслідки її недотримання.

 5. Поняття та правила територіальної підсудності і наслідки її недотримання.

 6. Поняття та правила інстанційної підсудності і наслідки її недотримання.

 7. Альтернативна підсудність та підсудність пов’язаних між собою кількох вимог.

 8. Учасники адміністративного процесу: види, права та обов’язки.

 9. Поняття та правовий статус осіб в адміністративному процесі.

 10. Поняття та правовий статус третіх сторін в адміністративному процесі.

 11. Поняття та правовий статус представників сторін та третіх сторін в адміністративному процесі.

 12. Правовий статус секретаря судового засідання, судового розпорядника та перекладача в адміністративному процесі.

 13. Правовий статус свідка, експерта та спеціаліста в адміністративному процесі.

 14. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано захищати права, свободи та інтереси інших осіб.


^
Рекомендована література:


Нормативно-правові акти:

 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 153-154.

 2. Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28 – Ст. 180.

 3. Закон України „Про статус суддів” від 15 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

 4. Закон України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 354.

 5. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 6. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

 7. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 8. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

 9. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2434.

 10. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

 11. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

 12. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 153-154.

 13. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів” від 12 квітня 1996 року № 4 // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. – № 1.

 15. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997 року № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 2.

 16. Наказ Міністерства юстиції України “Про внесення змін та доповнень до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5” від 30 грудня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 5. – Ст. 325.

 17. Інформаційний лист Верховного Суду України “Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами” від 26 грудня 2005 року № 3.2.–2005 // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 2.

 18. Інформаційний лист Вищого господарського суду України “Про деякі питання, пов’язані із розмежуванням компетенції господарських і адміністративних судів” від 7 лютого 2006 року № 01-8/301 // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 2.Навчальна та наукова література:

 1. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навчальний посібник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с.

 2. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2005. – 552 с.

 4. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу. – К.: Атіка, 2005. – 351 с.

 5. Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юстиция и административное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции: Сборник. – СПб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2004. – 332 с.Контрольні питання з дисципліни „Адміністративний процес”:


 1. Провадження та стадії адміністративного процесу.

 2. Загально-правові принципи адміністративного процесу.

 3. Принципи адміністративного процесу, закріплені у Кодексі адміністративного судочинства України.

 4. Основні джерела адміністративного процесу.

 5. Учасники адміністративного процесу.

 6. Судові органи, уповноважені розглядати справи адміністративної юрисдикції. Поняття адміністративного суду та його склад.

 7. Поняття та ознаки сторін у адміністративному процесі.

 8. Процесуальне правонаступництво у адміністративному процесі.

 9. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.

 10. Участь у адміністративному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

 11. Прокурор в адміністративному процесі. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в адміністративному процесі.

 12. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність осіб, які є іншими учасниками процесу.

 13. Представництво в судах адміністративної юрисдикції.

 14. Поняття, ознаки та види адміністративного процесуального представництва.

 15. Повноваження представників в судах адміністративної юрисдикції: документальне оформлення та зміст.

 16. Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі.

 17. Юридична природа процесуальних строків та їх види в адміністративному процесі.

 18. Поняття та види заходів процесуального примусу у адміністративному процесі.

 19. Поняття, критерії та види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції.

 20. Зміст та види підсудності справ адміністративної юрисдикції.

 21. Процесуальний порядок та підстави передачі адміністративної справи з одного суду до іншого.

 22. Поняття адміністративного позову, його ознаки та елементи.

 23. Види позовів у адміністративному процесі. Право на позов.

 24. Доказування і докази в адміністративному процесі.

 25. Сутність та зміст доказування у адміністративному процесі.

 26. Характеристика і види доказів.

 27. Засоби доказування у адміністративному процесі: види та особливості.

 28. Порушення адміністративної справи.

 29. Форма та зміст адміністративного позову.

 30. Порядок відкриття провадження в адміністративній справі. Забезпечення адміністративного позову.

 31. Підготовче провадження.

 32. Поняття і ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду та її роль у адміністративному процесі.

 33. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.

 34. Попереднє судове засідання.

 35. Завершення підготовчого провадження.

 36. Судові виклики і повідомлення.

 37. Судовий розгляд адміністративної справи.

 38. Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи та її особливості.

 39. Частини (етапи) судового розгляду адміністративної справи.

 40. Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.

 41. Судові рішення в адміністративному процесі.

 42. Юридична природа та види судових рішень в адміністративному процесі.

 43. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів.

 44. Процесуальний порядок ухвалення та зміст судових постанов.

 45. Ухвали адміністративних судів: поняття, структура та особливості постановлення.

 46. Загальна характеристика проваджень з окремих категорій адміністративних справ.

 47. Особливості провадження у адміністративних справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

 48. Особливості провадження у адміністративних справах пов’язаних із здійсненням виборчих прав.

 49. Провадження по адміністративним справам, які виникають із інших публічно-правових відносин підвідомчих адміністративним судам.

 50. Апеляційне провадження.

 51. Касаційне провадження.

 52. Підстави та порядок перегляду судових рішень за винятковими обставинами.

 53. Підстави та зміст перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять,...

Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до семінарських, практичних занять та самостійної...
Спеціаліст за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) / [розр. І. Б. Ковтун]....
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до семінарських, практичних занять та самостійної...
Спеціаліст за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) / [розр. І. Б. Ковтун]....
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconЕкономіко-правовий факультет
Зміст лекцій, плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка