Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення»
Скачати 69.35 Kb.
НазваПитання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення»
Дата конвертації17.07.2013
Розмір69.35 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення»

3-й курс денних факультетів (крім ф-ту № 2 та №10);

4-й курс вечірнього факультету


 1. Трудове право як самостійна галузь в системі галузей права України..

 2. Предмет трудового права.

 3. Метод трудового права.

 4. Єдність та диференціація правового регулювання відносин у сфері праці.

 5. Поняття і види джерел трудового права.

 6. Конституція України – правова засада регулювання соціально-трудових відносин.

 7. Загальне і спеціальне законодавство про працю.

 8. Міжнародні договори і нормативні акти міжнародних організацій у соціально-трудовій сфері.

 9. Значення рішень Конституційного Суду України та постанов Пленуму Верховного Суду України для правового регулювання відносин у сфері праці.

 10. Оціночні поняття у законодавстві про працю.

 11. Поняття, класифікація та правовий статус суб'єктів трудового права.

 12. Поняття і правовий статус безробітного.

 13. Поняття і зміст трудових правовідносин.

 14. Основні трудові права працівників.

 15. Право на працю: поняття та гарантії його забезпечення.

 16. Права профспілок у сфері соціально-трудових відносин.

 17. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин.

 18. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу.

 19. Поняття трудового договору та його відмінності від суміжних цивільно-правових договорів.

 20. Зміст трудового договору.

 21. Трудова функція як умова трудового договору.

 22. Випробування при прийнятті на роботу.

 23. Контракт як особливий вид трудового договору.

 24. Поняття сумісництва та його відмінності від суміщення професій та заміщення тимчасово відсутнього працівника.

 25. Загальний порядок прийняття на роботу.

 26. Особливості правового регулювання праці сезонних та тимчасових працівників.

 27. Поняття, види та порядок переведення на іншу роботу.

 28. Переміщення та його відмінності від переведення на іншу роботу.

 29. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору (ст. 36 КЗпП).

 30. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника; його відмінності від припинення трудового договору за угодою сторін.

 31. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною.

 32. Розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 1 ст.40 КЗпП України.

 33. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або
  виконуваній роботі та відмовою або скасуванням допуску до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП).

 34. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за систематичне невиконання працівником без поважних причин
  трудових обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП).

 35. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП).

 36. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців
  підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП).

 37. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
  роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП).

 38. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП).

 39. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі вчинення працівником за місцем роботи розкрадання (п. 8 ст. 40 КЗпП).

 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації (п. 1 ст. 41 КЗпП).

 41. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають
  підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 ст.41 КЗпП).

 42. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку вчинення працівником, який виконує виховні функції,
  аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП).

 43. Відсторонення працівника від роботи та його відмінності від розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 44. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 45. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

 46. Порядок ведення трудової книжки працівника.

 47. Правове регулювання службових відряджень.

 48. Поняття та види робочого часу.

 49. Робота понад встановлену тривалість робочого часу (надурочні роботи, чергування).

 50. Поняття та види часу відпочинку.

 51. Відпустки та їх види.

 52. Оплата праці та методи її регулювання.

 53. Системи оплати праці.

 54. Тарифна система.

 55. Поняття трудової дисципліни та правове регулювання її забезпечення.

 56. Поняття та види дисциплінарної відповідальності.

 57. Стягнення за порушення трудової дисципліни та порядок їх застосування.

 58. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності за окремими законами, положеннями та статутами про дисципліну.

 59. Поняття, функції та види матеріальної відповідальності працівників.

 60. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників.

 61. Випадки повної матеріальної відповідальності працівників.

 62. Договори про повну матеріальну відповідальність працівників.

 63. Визначення розміру та порядок покриття матеріальної шкоди, заподіяної працівником.

 64. Охорона праці як інститут трудового права.

 65. Навчання з техніки безпеки. Види інструктажів.

 66. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань, виробничих аварій на підприємствах, в установах, організаціях.

 67. Поняття і види трудових спорів.

 68. Організація комісії по трудових спорах, її компетенція. Порядок виконання рішень КТС.

 69. Колективні трудові спори: предмет, сторони, момент виникнення.

 70. Органи та порядок вирішення колективних трудових спорів.

 71. Поняття страйку та порядок його проведення.

 72. Національна служба посередництва і примирення. Її роль у вирішенні колективних трудових спорів.

 73. Особливості правового регулювання праці жінок.

 74. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх.

 75. Пільги для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

 76. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю.

 77. Конституційні засади права соціального забезпечення в Україні.

 78. Предмет права соціального забезпечення.

 79. Поняття та види джерел права соціального забезпечення .

 80. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування: поняття, види та принципи.

 81. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

 82. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

 83. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

 84. Загальна характеристика законодавчого забезпечення пенсійної реформи в Україні.

 85. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

 86. Поняття та види пенсій. Відмінності пенсій від інших виплат громадянам.

 87. Пенсійний Фонд України як суб’єкт відносин у пенсійному забезпеченні.

 88. Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 89. Види пенсійних виплат і соціальних послуг за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

 90. Страховий стаж у солідарній пенсійній системі.

 91. Пенсія за віком в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 92. Пенсії по інвалідності в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 93. ^

  Пенсії в разі втрати годувальника в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.


 94. Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду.

 95. Система недержавного пенсійного забезпечення.

 96. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії.

 97. Пенсії за вислугу років: суб’єкти, підстави, порядок призначення.

 98. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури.

 99. Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

 100. Поняття інвалідності. Групи інвалідності, порядок їх встановлення.

 101. МСЕК: функції, структура, повноваження.

 102. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

 103. Порядок призначення пенсій.

 104. Порядок виплати пенсій.

 105. Порядок і умови індексації та перерахунку пенсій.

 106. Поняття, види та порядок надання соціальних послуг.

 107. Види та загальна характеристика державних допомог сім’ям з дітьми.

 108. Допомога по тимчасовій непрацездатності.

 109. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

 110. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Схожі:

Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» iconЙ курс денні факультети, 4-й курс вечірній факультет Трудове право...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право»
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» iconПитания з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудов е право»
Питания з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право»
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни трудове право та право соціального забезпечення для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» icon6. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
«Порівняльне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напрям підготовки 030401 «Право», освітньо-кваліфікаційного рівня –...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента з...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» iconЗатверджую
Фінансове право ” призначені для студентів IV курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030401 “Право” галузі знань...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» iconПитання до державного іспиту з предмету «Право пенсійного забезпечення»
Поняття пенсійного забезпечення та його місце в системі соціального забезпечення в Україні
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право соціального...
Методичні матеріали перезатверджені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Робоча програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка