Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
Скачати 384.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
Сторінка1/3
Дата конвертації17.07.2013
Розмір384.45 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3
Міністерство ОСВІТИ і науки, молоді та спорту України

нАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАїни

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

для студентів заочної форми навчання

Харків

2012
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального процесу. Важливою формою контролю знань і вмінь студента є виконання ним індивідуальних навчально-дослідних завдань: написання наукової роботи, реферату та курсової роботи.

Мета курсової роботи - набуття студентом поглиблених знань з предмета, навичок тлумачення чинного законодавства, вміння аналізувати літературні джерела, які відбивають сучасні наукові дослідження кримінального судочинства, самостійно шукати і знаходити відповіді на питання юридичної практики.

Процес підготовки курсової роботи сприяє оволодінню знаннями не тільки з однієї теми, обраної студентом, але й вимагає опанування предмета в цілому, оскільки вирішення навіть вузького питання буде успішним, якщо воно ґрунтується на більш широкій науковій обізнаності в даній галузі. Тому написанню курсової роботи має передувати вивчення відповідного розділу курсу.

Для курсових робіт пропонуються найважливіші і найактуальніші в кримінальному процесуальному праві теми, до кожної з них надається зразковий план і список рекомендованої літератури. При розкритті першого пункту плану потрібно також обґрунтувати актуальність обраної теми. У заключній частині роботи слід зробити висновки.

Обов'язковими є посилання в тексті на літературні джерела. Якщо їх використано менше п'яти, то робота до захисту не приймається.

Поряд з традиційними джерелами (законодавчі акти, міжнародні документи, відомчі нормативні акти та методичний матеріал, монографії, статті тощо) базовими можуть бути дані: а) про діяльність органів досудового розслідування, прокуратури й суду, опубліковані в спеціальних правових виданнях та в пресі; б) узагальнення слідчої, прокурорської й судової практики, проведені працівниками відповідних правозастосовчих органів; в) одержані шляхом анкетування та проведення інтерв'ю з працівниками органів досудового розслідування, прокуратури, слідчими суддями та суддями.

Обов'язковим при написанні роботи з кримінального процесу є долучення матеріалів про діяльність органів досудового розслідування, прокурорської й судової практики, опублікованих у офіційних виданнях.

Важливою вимогою до курсових робіт є правильність оформлення і викладення. Робота має бути написана акуратно, розбірливо, грамотно, без повторювань. Сторінки нумеруються у верхньому правому куті. У підрядкових виносках при посиланні на літературне джерело необхідно вказувати: прізвище, ініціали автора, повну назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання, сторінку посилання. Це ж стосується й оформлення літератури, яка повинна наводитися наприкінці курсової роботи після висновків.

Дослівне переписування фрагментів з монографій, підручників, статей чи інших літературних джерел без відповідного посилання на них у тексті курсової роботи є підставою для повернення роботи на доопрацювання.

Оформлена належним чином курсова робота (обсяг — 30-45 сторінок рукописного тексту) з викладенням плану роботи, списком використаних нормативних актів та літератури подається на кафедру.

^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

для студентів заочної форми навчання
Т е м а 1. Система кримінального процесу України

(стадії та окремі кримінальні провадження)
П л а н
1. Поняття та структура кримінального процесу.

2. Диференціація кримінальної процесуальної форми.

3. Загальна характеристика стадій кримінального провадження.

4. Окремі кримінальні провадження в системі кримінального процесу.

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и:
1. Конституція України.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012.- 768 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред.. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1124 с.

6. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005.

7. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. – К. : Істина, 2012. – 288 с.
Т е м а 2. Законність у кримінальному провадженні
П л а н
1. Поняття, значення та нормативний зміст засади законності кримінального провадження.

2. Місце законності в системі загальних засад кримінального провадження.

3. Роль практики Європейського суду з прав людини в забезпеченні законності кримінального провадження.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и:
1. Конституція України.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 КЗпП (справа про тлумачення терміна «законодавство») від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 // www. zakon.rada.ua/.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ. 1973-2011: упоряд. Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, В.І. Тютюгін. - Х.: Право, 2011. - С. 113-119.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012.- 768 с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. Ред.. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1124 с.

8. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

9. Альбрехт П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права и европейской безопасности. – Х.: Право, 2012. – 184 с.

10. Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. – Х.: ФІНН, 2011. – 216 с.

11. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. – К. : Істина, 2012. – 288 с.

12. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.
Т е м а 3. Публічність як загальна засада кримінального провадження
П л а н
1. Поняття, значення та нормативний зміст публічності як засади кримінального провадження.

2. Місце публічності в системі загальних засад кримінального провадження.

3. Особливості реалізації засади публічності при здійсненні кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

4. Особливості реалізації засади публічності в кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и:
1. Конституція України.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012.- 768 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

5. Наказ Генерального прокурора України від 17.08.2012, № 69 «Про затвердження положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань // www. zakon.rada.ua/.

6. Наказ Генерального прокурора України від 14.11.2012, № 113 «Про затвердження змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідування, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 р. № 69 // www. zakon.rada.ua/.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. Ред.. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1124 с.

8. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

9. Альбрехт П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права и европейской безопасности. – Х.: Право, 2012. – 184 с.

10. Беспалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. – Х.: ФІНН, 2011. – 216 с.

11. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. – К. : Істина, 2012. – 288 с.
Т е м а 4. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як загальна засада кримінального провадження
П л а н
1. Поняття, значення та нормативний зміст забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як загальна засада кримінального провадження.

2. Місце забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в системі загальних засад кримінального провадження.

3. Гарантії права людини на свободу та особисту недоторканність при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

4. Роль практики Європейського Суду з прав людини в забезпеченні права на свободу та особисту недоторканність при здійсненні кримінального провадження.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и:
1. Конституція України.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012.- 768 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

5. Наказ Генерального прокурора України від 17.08.2012, № 69 «Про затвердження положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань // www. zakon.rada.ua/.

6. Наказ Генерального прокурора України від 14.11.2012, № 113 «Про затвердження змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідування, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 р. № 69 // www. zakon.rada.ua/.

7. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав. наук України. – 2-ге вид., – Х.: Право, 2011.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. Ред.. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1124 с.

9. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

10. Беспалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. – Х.: ФІНН, 2011. – 216 с.

11. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні / В. І. Борисов, Н. В. Глинська, В. С. Зеленецький, О. Г. Шило. – Х. : Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 160 с.

12. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. – К. : Істина, 2012. – 288 с.

13. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві України. – Одеса: Астропринт, 2012. – 148 с.

14. Тищенко О. І. Застосування та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому провадженні у кримінальних справах: навч.- практ. посіб. / О. І. Тищенко/. – Х. : Фінн, 2011. – 132 с.

15. Уваров, В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів / В. Г. Уваров // Право і суспільство. - 2012. - № 2. - С. 294-297.

16. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 3-тє. – К.: Реферат, 2010. – 848 с.
Т е м а 5. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження
П л а н
1. Поняття, нормативний зміст та значення презумпції невинуватості як засади кримінального провадження.

2. Місце презумпції невинуватості в системі загальних засад кримінального провадження.

3. Роль презумпції невинуватості в доказуванні.

4. Презумпція невинуватості в процесі прийняття процесуальних рішень.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и:
1. Конституція України.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012.- 768 с.

4. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав. наук України. – 2-ге вид., – Х.: Право, 2011.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. Ред.. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1124 с.

7. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

8. Альбрехт П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права и европейской безопасности. – Х.: Право, 2012. – 184 с.

9. Беспалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. – Х.: ФІНН, 2011. – 216 с.

10. Лобойко, Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. – К. : Істина, 2012. – 288 с.

11. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 3-тє. – К.: Реферат, 2010. – 848 с.
Тема 6. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості як загальна засада кримінального провадження
П л а н
1. Поняття, нормативний зміст та значення змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості як засади кримінального провадження.

2. Місце змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості в системі загальних засад кримінального провадження.

3. Особливості реалізації змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень.

4. Межі активності суду в змагальному кримінальному провадженні.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и:
1. Конституція України.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012.- 768 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. Ред.. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1124 с.

6. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

7. Банчук О. А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. – К. : Леста, 2005. – 116 с.

8. Беспалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. – Х.: ФІНН, 2011. – 216 с.

9.Лобойко, Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. – К. : Істина, 2012. – 288 с.

10. Маркуш, М. А. Принцип змагальності у кримінальному процесі України. - Х. : Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2006. - 208 с.

11. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 3-тє. – К.: Реферат, 2010. – 848 с.
Т е м а 7. Розумні строки як загальна засада кримінального провадження
П л а н
1. Поняття, нормативний зміст та значення розумних строків як загальної засади кримінального провадження.

2. Місце розумних строків у системі загальних засад кримінального провадження.

3. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження.

4. Процесуальний механізм забезпечення розумних строків кримінального провадження.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и:
1. Конституція України.

2. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (стаття 6)

3. Кримінальний процесуальний кодекс України.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012.- 768 с.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1124 с.

7. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

8. Баев О. Я. К проблеме правового закрепления положения о «разумности срока уголовного судопроизводства» // Криминалист первопечатный. – 2010. – № 1. – С. 11–26.

9. Банчук О. А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. – К. : Леста, 2005. – 116 с.

10. Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини – Вид. 3-тє. – К. : Фенікс, 2006. – 192 с.

11. Лобойко, Л. М. «Розумність» строків у кримінальному процесі [Текст] / Л. М. Лобойко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 4. – С. 248–257.

12.Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. – К. : Істина, 2012. – 288 с.

13. Судова практика Європейського Суду з прав людини. Рішення щодо України. – К. : Праксіс, 2005. – 480 с.

14. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 3-тє. – К.: Реферат, 2010. – 848 с.

15. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України. – Х.: Право, 2011. – 472 с.
Т е м а 8. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень як загальна засада кримінального провадження
П л а н
1. Поняття, нормативний зміст і значення доступу до правосуддя та обов’язковості судових рішень як загальної засади кримінального провадження.

2. Місце доступу до правосуддя та обов’язковості судових рішень в системі загальних засад кримінального провадження.

3. Особливості реалізації доступу до правосуддя та обов’язковості судових рішень при здійсненні досудового розслідування.

4. Забезпечення доступу до правосуддя при здійсненні кримінального провадження в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и:
1. Конституція України.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України.

3. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (стаття 6).

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // www. zakon.rada.ua/.

5. Рішення Конституційного Суду України № 9-рп/1997 від 25 грудня 1997 р. у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненням жителів міста Жовті Води) // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 1. – Ст. 25.

6. Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів з питань доступу до правосуддя: резолюція № 78 (8) від 2.03.78 р. про юридичну допомогу та консультації; рекомендації № R (93) 1 від 08.01.93 р. про ефективний доступ до закону та правосуддя для найбільш бідних верств населення, № R (86) 12 від 16.09.86 р. відносно заходів щодо недопущення та скорочення надмірного робочого навантаження на суди, № R (81) 7 від 14.05.81 р. відносно шляхів забезпечення доступу до правосуддя, № R (94) 12 від 13.10.94 р. про незалежність, ефективність та роль суддів, № R (95) 11 від 11.09.95 р. відносно відбору, обробки, надання та архівації судових рішень у правових інформаційно-пошукових системах // Рос. юстиция. – 1997. – № 6. – С. 2–3.

7. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав. наук України. – 2-ге вид., – Х.: Право, 2011.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012.- 768 с.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. Ред.. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1124 с.

11. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

12. Банчук О. А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. – К. : Леста, 2005. – 116 с.

13. Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини – Вид. 3-тє. – К. : Фенікс, 2006. – 192 с.

14. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. – К. : Істина, 2012. – 288 с.

15. Марочкін І. Є., Овчаренко О.М. Проблеми доступності судової влади: соціально-правовий аналіз // Вісн. Верхов. Суду України. – 2007. – № 1. – С. 30–35.

16. Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації. – Х.: Право, 2008. – 304 с.

17. Прокопенко О.Б. Право на справедливий суд: концептуальний аналіз і практика реалізації. – Х., 2011.

18. Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах. – Х. : Право, 2010. – 256 с.

19. Сердюк В. В. Верховний Суд України в системі розподілу функцій влади. – К. : Істина, 2007. – 232 с.

20. Судова практика Європейського Суду з прав людини. Рішення щодо України. – К. : Праксіс, 2005. – 480 с.

21. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 3-тє. – К.: Реферат, 2010. – 848 с.

22. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України. – Х.: Право, 2011. – 472 с.
Т е м а 9. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: його функція та процесуальні повноваження
П л а н
1. Слідчий суддя як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності.

2. Функція та процесуальні повноваження слідчого судді.

3. Загальні обов’язки слідчого судді щодо захисту прав людини.

4. Особливості реалізації процесуальних повноважень слідчого судді при розгляді клопотань слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та при розгляді скарг на дії, бездіяльність та рішення слідчого і прокурора.
С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и:
1. Конституція України.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // www. zakon.rada.ua/.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012.- 768 с.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1124 с.

7. Бринцев, В. Д. Досудове слідство: судовий слідчий чи «следственный судья»? // Право України. – 1997. – № 7. – С. 7–9.

8. Ковтун, Н. Н. О понятии и содержании понятия «судебный следователь» («следственный судья») // Рос. судья. – 2010. – № 5. – С. 15–19.

9. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. – К. : Істина, 2012. – 288 с.

10. Скрипіна, Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.

11. Філін, Д. Функції суду в досудових стадіях кримінального процесу// Право України. – 2005. – № 1. – С. 63–65.

12. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України. – Х.: Право, 2011. – 472 с.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”, напрям підготовки 030401 „ Правознавство” для студентів 4 курсу денних факультетів/...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських...
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconРектору Нац іонального університету «Юридична академія України імені...
Ректору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconУкраїни кримінільний процесуальний кодекс україни науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова І стилістика"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка