З курсу “ Цивільне процесуальне право України”
Скачати 83.34 Kb.
НазваЗ курсу “ Цивільне процесуальне право України”
Дата конвертації26.11.2013
Розмір83.34 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Екзаменаційні питання
з курсу  “ Цивільне процесуальне право України”
  
1. Поняття цивiльного процесуального права. Предмет, метод i система цивiльного процесуального права.
2. Поняття судової форми захисту цивільних прав.
3. Співвідношення цивiльного процесуального права з іншими галузями права України.
4. Джерела цивiльного процесуального  права.  Межі  дії цивільного процесуального законодавства.
5. Поняття цивільного судочинства i його види.
6. Стадії цивільного судочинства (процесу).
7. Поняття, значення та система принципів цивільного процесуального права.
8. Принцип здійснення правосуддя в цивільних справах виключно судами.
9. Принцип співвідношення одноособовості і колегіальності складу суду при розгляді цивільних справ.
10. Принцип призначуваності та виборності суддів. 
11. Принцип державної мови в цивільному судочинстві.
12. Принцип рівності громадян перед судом i законом в цивільному процесі.
13. Принцип законності учасників процесу в цивільному процесі.
14. Принцип гласності та відкритості в цивільному процесі.
15. Доступність судового захисту цивільних прав як принцип цивільного процесу.
16. Принцип охорони особи в цивільному процесі (недоторканість особи, житла, охорона особистого та сімейного життя, таємниця телефонних розмов, телеграфних повідомлень, листування).
17. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.
18. Принцип юридичної істини в цивільному судочинстві: поняття, зміст.
19. Принцип змагальності в цивільному процесі.
20. Принцип процесуальної рівноправності сторін в цивільному процесі.
21. Принцип публічності в цивільному процесі.
22. Принцип судового керівництва цивільним процесом.
23. Принцип безпосередності судового розгляду справ судом.
24. Принцип усності судового розгляду цивільних справ.
25. Поняття та особливості цивільних процесуальних правовідносин. 
26. Передумови  виникнення цивільних процесуальних відносин.
27. Поняття i види суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.
28. Зміст і об’єкт цивiльних процесуальних правовідносин.
29. Поняття та основні ознаки сторін. Позивач і відповідач в цивільному процесі.
30. Цивільні процесуальні права та обов’язки сторін. 
31. Цивільна процесуальна співучасть: поняття, підстави, види.
32. Поняття належної i неналежної сторони. Умови і порядок заміни неналежної сторони.
33. Цивільне процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок здійснення.
34. Поняття i види третіх осіб в цивільному процесі.
35. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. 
36. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.
37. Мета і форми участі прокурора в цивільному процесі.
38. Процесуально-правове  становище прокурора в цивільному процесі.
39. Участь в цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи інших осіб: мета, підстави, процесуальні форми участі.
40. Поняття та ознаки судового представництва.
41. Види судового представництва.
42. Суб’єкти судового представництва. Особи, які не можуть бути судовими представниками.
43. Повноваження судового представника в цивільному процесі.
44. Поняття i значення цивільних процесуальних строків.
45. Види цивільних процесуальних строків.
46. Порядок обчислення процесуальних строків.
47. Зупинення, продовження та поновлення цивільних процесуальних строкiв.
48. Поняття цивільної юрисдикції.
49. Поняття і види підсудності цивільних справ суду. 
50. Територіальна підсудність цивільних справ. Види територіальної підсудності.
51. Поняття і мета судового доказування.  
52. Процес доказування (стадії доказування) в цивільному процесі.
53. Поняття i види судових доказів.
54. Правила оцінки доказів.
55. Предмет доказування. Факти, які не підлягають доказуванню.
56. Загальні правила доказування в цивільному процесі.
57. Забезпечення доказів в цивільному процесі .
58. Пояснення сторін i третіх осіб, як засіб доказування. Особливості дослідження та оцінки.
59. Показання свідка: поняття, права і обов’язки, процесуальний порядок допиту.
60. Процесуальні особливості допиту неповнолітнього свідка в цивільному процесі.
61. Письмові докази: поняття, види, порядок дослідження.
62. Речові докази: поняття, види, порядок дослідження.
63. Висновок експерта, як засіб доказування: поняття, підстави і порядок проведення.
64. Поняття, значення i види судових витрат.
65. Порядок обчислення  і сплати державного мита (судового збору).
66. Витрати, які пов’язані з розглядом цивільної справи.
67. Розподіл судових витрат у цивільному процесі.
68. Поняття, види й функції санкцій цивiльного процесуального права.
69. Цивiльнi процесуальнi штрафи. 
70. Відшкодування майнових збитків.
71. Позовне провадження : поняття, особливості.
72. Поняття позову в цивільному процесі.
73. Складові елементи позову.
74. Види позовів у цивільному процесі.
75. Поняття права на позов. Структура і процесуальний порядок реалізації права на позов.
76. Об’єднання i роз’єднання позовних вимог: поняття, підстави, суб’єкти.
77. Зміни у позовному спорi: зміна підстави або предмета позову; збільшення або зменшення розміру позовних вимог; відмова від позову; визнання позову; укладення мирової угоди.
78. Процесуальнi засоби захисту прав відповідача.
79. Оформлення позовної заяви: зміст і форма позовної заяви.
80. Порядок подання позовної заяви до суду. Підстави відмови в прийнятті позовної заяви.
81. Забезпечення позову в цивільному процесі: підстави, порядок, наслідки.
82. Поняття, значення, мета i завдання проводження у справі до судового розгляду.
83. Зміст процесуальних дій, пов’язаних з підготовкою справи до судового розгляду.
84. Судовi виклики й повідомлення в цивільному процесі.
85. Поняття, мета; завдання і значення стадії судового розгляду.
86. Процесуальний порядок проведення судового засідання.
87. Вiдкладення розгляду цивільної справи в суді.
88. Зупинення провадження у справі.
89. Пiдстави закриття провадження по справi в суді І інстанції.
90. Випадки залишення заяви без розгляду.
91. Фіксування цивільного процесу.
92. Поняття i види судових рішень.
93. Сутність судового рішення. Зміст судового рішення.
94. Вимоги, якi пред’являються до судового рiшення.
95. Зміст судового рішення.
96. Виправлення недоліків у судовому рiшенні судом, який його постановив.
97. Законна сила судового рiшення.
98. Ухвали суду першої iнстанцiї.
99. Поняття, особливості наказного провадження.
100. Поняття і сутність судового наказу.
101. Стадії наказного провадження.
102. Поняття заочного провадження. Умови розгляду справи в заочному провадженні.
103. Заочне рішення. Перегляд заочного рішення.
104. Поняття, особливості розгляду справ окремого провадження.
105. Процесуальний порядок визнання фізичної особи обмежено дiєздатною чи недiєздатною. Поновлення в дієздатності
106. Процесуальний порядок визнання фізичної особи безвiсно вiдсутнього або оголошення її померлою.
107. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
108. Порядок розгляду справ про встановлення фактiв, що мають юридичне  значення.
109. Розгляд справ про усиновлення.
110. Порядок розгляду справ про вiдновлення права на втраченi цiннi папери на пред’явника та векселі.
111. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
112. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
113. Розгляд справ судом про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
114. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
115. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
116. Поняття і значення апеляційного провадження.
117. Порушення апеляційного провадження.
118. Процесуальний порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції.
119. Повноваження суду апеляційної інстанції.
120. Апеляційне оскарження  ухвал суду першої інстанції.
121. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції.
122. Суть і значення касаційного провадження.
123. Порушення касаційного провадження : суб’єкти, об’єкти, строки оскарження.
124. Процесуальний порядок розгляду касаційної скарги.
125. Повноваження суду касаційної інстанції.
126. Значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами.
127. Підстави перегляду рішень і ухвал суду в зв’язку з нововиявленими обставинами.
128. Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.
129. Поняття, значення провадження у зв’язку з винятковими обставинами.
130. Підстави і процесуальний порядок перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.
131. Поняття і значення стадії виконання судових рішень.
132. Учасники виконавчого провадження. Судовий контроль за виконанням судових рішень.
133. Поворот виконання.
134. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом.                                                                    
135. Правове становище іноземців у цивільному процесі.
136. Підсудність справ з іноземним елементом.
137. Докази і доказування у справах з іноземним елементом
138. Виконання доручень іноземних судів.
139. Визнання і виконання рішень іноземних судів.

Схожі:

З курсу “ Цивільне процесуальне право України” icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
З курсу “ Цивільне процесуальне право України” icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
З курсу “ Цивільне процесуальне право України” icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
З курсу “ Цивільне процесуальне право України” icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
З курсу “ Цивільне процесуальне право України” icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
З курсу “ Цивільне процесуальне право України” iconЦивільне процесуальне право України практичне

З курсу “ Цивільне процесуальне право України” iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
З курсу “ Цивільне процесуальне право України” iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
З курсу “ Цивільне процесуальне право України” iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
З курсу “ Цивільне процесуальне право України” iconІ. опис навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Цивільне процесуальне право України» передбачена навчальним планом факультету соціології І права Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка