Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Сторінка6/7
Дата конвертації14.11.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 9. Зміна умов трудового договору.

Відсторонення від роботи.

План

 1. Переведення на іншу роботу: поняття, класифікація переведень.

 2. Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від переведення.

 3. Зміна істотних умов праці.

 4. Порядок переведення на іншу роботу.

 5. Атестація працівників: поняття, значення, правові наслідки.

Контрольні запитання і завдання:

1. Як визначається “ переведення на іншу роботу”?

2. Який порядок проведення зміни істотних умов праці?

 1. Який порядок проведення атестації працівників?

 2. Дайте визначення “примусова праця”.

 3. Дайте визначення “істотні умови праці” і охарактеризуйте їх.

 4. Назвіть класифікацію переведень на іншу роботу.

Завдання 1

Наказом начальника будівельного комбінату Дашковська була переміщена з котельної бойлерного цеху комбінату в котельну гуртожитку цього ж комбінату на таку ж посаду, на якій вона й працювала. Дашковська від переведення відмовилася і звернулася до суду з позовом про поновлення її на колишній роботі. У позовній заяві вона вказала, що нове місце роботи знаходиться на значній відстані від її будинку, що істотно погіршує умови праці, оскільки вона страждає безліччю захворювань.

Визначіть правомірність цього переміщення.

Чим відрізняється переведення на іншу роботу від переміщення?

Завдання 2

Тимченко був прийнятий на автотранспортне підприємство шофером легкової автомашини. Наказом директора АТП він був переміщений для роботи на автобусі. За відмову від виконання наказу директора АТП його перевили строком на три місяці на роботу вантажником.

Дайте аргументований висновок, щодо правомірності дій директора.

Завдання 3

Водій автокомбінату Демидов у зв’язку з ремонтом його автомашини був переведений на іншу роботу як вантажник. За відмову вуд переведення на цю роботу Демидов був звільнений за прогул.

Демидов звернувся до місцевого районного суду з позовом про поновлення на колишній роботі.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання 4

Слюсар Кисильов був переміщений з ремонтного цеху судноремонтного заводу в механічний цех. Кисильов відмовився приступити до роботи, оскільки на новому робочомі місці у нього зменшився розмір заробітної плати. Директор заводу в обгрунтування правомірності такого переміщення послався на ч. 2 ст. 32 КЗпП України передбачає можливість переміщення працівника без його згоди на тому ж підприємстві на інше робоче місце у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Дайте правову оцінку ситуації.

Завдання 5

Русін працював саксофоністом в оркестрі цирку. Після тривалої хвороби йому було встановлено діагноз “емфізема легенів” . Згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії робота на духових інструментах йому була протипоказана. Оскільки Русін не вмів грати на інших інструментах директор цирку запропонував йому іншу роботу на вибір: вахтера, прибиральника, підсобного працівника. Після довгих сперечань Русін нарешті погодився працювати вахтером але вимагав збереження його середнього заробітку, оскільки оклад вахтера був на 80грн. менший від окладу саксофоніста. Директор сказав, що такого в законодавстві не передбачено. Русін звернувся за консультацією до адвоката.

Складіть аргументоване пояснення.

Теми наукових доповідей:

 1. Поняття і види переведень на іншу роботу.

 2. Правове регулювання суміщення професій.

 3. Порядок укладання трудового договору з трудящим мігрантом.

 4. Порядок укладання трудового договору з педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

 5. Порядок укладання трудового договору з державними службовцями.

Нормативно-правові акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

2. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

3. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України . – 2003. -№11. –Ст.462. (із змін. від 04.02.2005; 03.03.2005; 20.03.2005; 16.06.2005; 23.06.2005; 06.07.2005; 01.12.2005; 23.02.2006; 14.09.2006; 09.01.2007; 17.09.2008; 31.10.2008; 21.12.2008; 05.03.2009.

4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992р. (в ред. Закону України від 21.11.2002.) // ВВРУ. – 2003. - №2. – Ст. 10.

 1. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // ВВРУ. – 1993. - №52. – Ст. 490.

 1. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. №301. Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – Х.: Одіссей, 2004. – 848с.

 2. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03. 1993р. № 203. – Зібрання законодавства України. – т. 6. – Із змін. від 26.07.2001; 26.03.2003; 28.01.2009.

 3. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993р. № 245. – Зібрання законодавства України. – т. 6. Із.змін. від 31.08.96.

 4. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96. № 992. ЗПУ. – 1996. - №7. –Ст.460. – Із змін від 04.09.2003; 12.07.2004.

 5. Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. . Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97. № 700. ОВУ. – 1997. - №7. –С. 88

 6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993р. №59. // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1993. - №9-10. – 1996. - №5

 7. Типова форма контракту з працвником: Зат. наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994р. № 23 (із змінами внесиними наказом Мінпраці від 12 квітня 1995р. № 20) // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1994. - №6; – 1995. - №6.

 8. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992р. №9. (із змінами внесиними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994р. №4, від 26 жовтня 1995р. №18, від 25 травня 1998р. №15) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. - №3.

 9. Андрюшкова О.А. Правове визначення роду роботи у трудовому договорі // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 43-44.

 10. Барабаш А. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. – 1997. - №8.

 11. Баранюк.Ю. особливості змісту трудових контрактів// право України. – 1998. - №9. – С. 74.

 12. Болотіна. Н. Б. Трудовий договір за законодавством України : Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В. , 2002. – 124с.

 13. Гершанов Е.М. Трудово договор. – М., 1991 –128с.

 14. Глазырин В. В. Трудовые договоры (контракты) с иностранными гражданами // Право и экономика. – 1998. №4. – С.61-66.

 15. Гудимов В.И. увольнение руководителя предприятия за невыполнения условий контракта // Государство и право. – 1995. - №6.

 16. Головань Т.Г. Диференціація правового регулювання праці сумісників // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 46-52.

 17. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособие. – М.: 1995.

 18. Коваленко О.О. Щодо визначення трудової правосуб’єктності. // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 27-31.

 19. Луценко С. Проблемы правового регулирования контракта как особой формы трудового договора // Предпринимательство хохяйство и право. – 1997. - №9.

 20. Пашков А.С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики // государство и право. – 1993. -№6.

 21. Покровская М.М. Дополнительные условия трудового договора (практический комментарий) // Трудовое право. – 2003. - №5. – С. 10-14.

 22. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3.

 23. Процевський О.І. Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 39-42.

 24. Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. - №9.

 25. Панкин М.Е. Совместительство и совмещение. – М.: Юрид. лит., 1991. – 208с.

 26. Чанішева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. – 1992. №7.

Тема 10. Припинення трудового договору

План

 1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору.

 2. Загальні підстави припинення трудового договору (ст. 36 КЗпП).

 3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП України).

 4. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (статті 40,41 КЗпП України).

 5. Розірвання трудового договору на вимогу органів, що не є його стороною.

 6. Додаткові підстави припинення трудового договору.

 7. Гарантії від необгрунтованих звільнень.

 8. Порядок звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога.

 9. Правові наслідки незаконного переведення і звільнення працівників.

 10. Поняття, випадки відсторонення від роботи.

Контрольні запитання і завдання:

 1. Назвіть класифікацію підстав припинення трудового договору.

 2. Яка різниця між припиненням трудового договору і відстороненням працівника від роботи?

 3. Проаналізуйте підстави припинення трудового договору.

 4. Які обов’язки роботодавця при звільненні працівника.?

 5. Які існують додаткові гарантії при звільненні для деяких категорій працівників?

Завдання 1

Директор акціонерного товариства звернувся до адвоката за юридичною консультацією з наступних питань:

 • Чи укладаються контракти з працівниками відкритих акціонерних товариств? Чи правомірно вносити вимогу про укладання контракту у колективний договір?

 • Чи повинен укладатися строковий трудовий договір з працівником, який оформляє пенсію за віком, але бажає продовжувати трудову діяльність на тому самому підприємстві?

 • Чи допускається звільнення працівника з ініціативи власника у зв’язку з інвалідністю?

Виступіть в ролі адвоката і дайте юридичну консультацію з посиланнями на законодавство.

Завдання 2

Водій Одеської лікарні швидкої допомоги Лаптєв був затриманий працівниками ДАІ за кермом власного автомобіля в нетверезому стані, внаслідок чого його було позбавлено прав на управління транспортними засобами строком на 1 рік. Наступного дня Лаптєв був звільнений з роботи за п.2 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з невідповідністю займаній посаді.

Лаптєв звернувся до суду і вимагав поновлення на роботі. У позовній заяві він пояснював, що затриманий він був працівником ДАІ у вихідний день за кермом власного автомобіля, отже трудової дисципліни він не порушував, адміністрація не погодила звільнення з виборним органом первинної профспілкової організації лікарні і не запрпонувала йому іншу роботу.

Як повинен вирішити справу суд?

Завдання 3

Карпенко завідуючий складом Соколівської турбази “Карпати”, подав заяву про звільнення за власним бажанням. Карпенко пояснив, що він знайшов іншу роботу на сусідній турбазі “Водограй” , де обіцяють більш високу заробітну плату. Керівник турбази відмовився звільнити Карпенка, оскільки з ним було укладено строковий трудовий договір на два роки, строк договору не закінчився. Крім того керівник попередив Карпенка, що він буде звільнений за прогул , якщо не буде виходити на роботу, і до нього буде пред’явлено позов до суду за незбереження ввіреного йому на складі майна. На що Карпенко заявив, що адміністрація не мала права укладати з ним строкового договору за даною посадою, оскільки законодавством таке не передбачено. Через два тижні після подачі заяви Карпенко залишив роботу, а через два місяці подав до суду позов про стягнення з турбази “Карпати” середньої зарплати за цей період, оскільки турбаза не провела з ним розрахунку і не видала трудової книжки.

Вирішіть справу.

Завдання 4

Назарова студентка денної форми навчання національного університету, одночасно працювала на півставки лаборантом кафедри філософії. За академічну заборгованість вона була відрахована з університету і одночасно звільнена з посади лаборанта. Назарова звернулася з позовом до суду про поновлення на роботі.

Суддя, вважаючи, що Назарова працювала за сумісництвом і звільнена у зв’язку з припиненням навчання, визнав звільнення законним. Назарова оскаржила рішення районного місцевого суду до обласного апеляційного суду.

Що таке сумісництво? Який порядок укладання і розірвання трудового договору про роботу за сумісництвом? У яких правовідносинах з університетом знаходилася Назарова? Якою повинна бути ухвала обласного суду?

Завдання 5

Молодий спеціаліст Панов, випускник Донецького державного інституту нафти і газу, отримав направлення на роботу до Луганського виробничого об’єднання “Нафтобуд”. При влаштуванні на роботу Панову і його сім’ї (жінці і сину) було виплачено гарантійні і компенсаційні суми, які передбачені чинним законодавством при переїзді в іншу місцевість в смі 1.5 тис.грн. Панов уклав з адміністрацією строковий трудовий договір на три роки, за яким виробниче об’єднання зобов’язувалося протягом шести місяців надати йому квартиру. Однак цього зроблено не було. Через сім місяців після початку роботи Панов подав заяву про звільнення за влвсним бажанням, мотивуючи тим, що адміністрація не виконала своїх зобов’язань. Керівник ВО “Нафтобуд” попередив Панова, що він є молодим спеціалістом і не має права на звільнення, крім того йому необхідно повернути ВО “Нафтобуд” всі кошти які були йому виплачені при переїзді. Панов звернувся до юрисконсульта.

Дайте правову консультацію.

Завдання 6

Бухгалтер монтажно-будівельного управління Зінченко подала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Через два тижні адміністрація управління заявила, що вона не може знайти на цю посаду іншого працівника і відмовилася приймати у Зінченко бугалтерську документацію та видати їй трудову книжку.

Зінченко звернулася до юридичної консультації за розясненням: чи може вона самовільно залишити роботу і куди їй потрібно звернутися з вимогою про розірвання трудового договору.

Вирішіть дану справу.

Завдання 7

Трофимов працював економістом в АТ “Арола”. Наказом від 21 жовтня 2009р. він був звільнений за ст. 38 КЗпП україни. Вважаючи звільнення не правомітним, Трофимов звернувся до суду про поновлення його на роботі, посилаючись на те, що 10 жовтня 2009р. ним була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням, а 22 жовтня 2009р. він захворів, після хвороби вирішив не звільнятися, а коли прийшов на роботу 3 листопада 2009р. то йому повідомили, що він звільнений з роботи згідно з поданою заявою.

Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника?

Чи включається час хвороби в строк попередження про звільнення за власним бажанням? Вирішіть спір.

Теми наукових доповідей:

 1. Правове регулювання відсторонення від роботи.

 2. Припинення трудового договору з ініціативи працівника.

 3. Припинення трудового договору з ініціативи власника.

 4. Особливості припинення дії трудового контракту.

 5. Порівняльно правовий аналіз розірвання трудового договору в зарубіжних країнах.

Нормативно-правові акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

2. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О –К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

3. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України . – 2003. -№11. –Ст.462. (із змін. від 04.02.2005; 03.03.2005; 20.03.2005; 16.06.2005; 23.06.2005; 06.07.2005; 01.12.2005; 23.02.2006; 14.09.2006; 09.01.2007; 17.09.2008; 31.10.2008; 21.12.2008; 05.03.2009.

4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992р. (в ред. Закону України від 21.11.2002.) // ВВРУ. – 2003. - №2. – Ст. 10.

5.Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // ВВРУ. – 1993. - №52. – Ст. 490.

 1. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. №301. Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – Х.: Одіссей, 2004. – 848с.

 2. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03. 1993р. № 203. – Зібрання законодавства України. – т. 6. – Із змін. від 26.07.2001; 26.03.2003; 28.01.2009.

 3. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993р. № 245. – Зібрання законодавства України. – т. 6. Із.змін. від 31.08.96.

 4. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96. № 992. ЗПУ. – 1996. - №7. –Ст.460. – Із змін від 04.09.2003; 12.07.2004.

 5. Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. . Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97. № 700. ОВУ. – 1997. - №7. –С. 88

 6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993р. №59. // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1993. - №9-10. – 1996. - №5

 7. Типова форма контракту з працвником: Зат. наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994р. № 23 (із змінами внесиними наказом Мінпраці від 12 квітня 1995р. № 20) // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1994. - №6; – 1995. - №6.

 8. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992р. №9. (із змінами внесиними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994р. №4, від 26 жовтня 1995р. №18, від 25 травня 1998р. №15) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. - №3.

 9. Андрюшкова О.А. Правове визначення роду роботи у трудовому договорі // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 43-44.

 10. Барабаш А. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. – 1997. - №8.

 11. Баранюк.Ю. особливості змісту трудових контрактів// право України. – 1998. - №9. – С. 74.

 12. Болотіна. Н. Б. Трудовий договір за законодавством України : Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В. , 2002. – 124с.

 13. Гершанов Е.М. Трудово договор. – М., 1991 –128с.

 14. Глазырин В. В. Трудовые договоры (контракты) с иностранными гражданами // Право и экономика. – 1998. №4. – С.61-66.

 15. Гудимов В.И. увольнение руководителя предприятия за невыполнения условий контракта // Государство и право. – 1995. - №6.

 16. Головань Т.Г. Диференціація правового регулювання праці сумісників // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 46-52.

 17. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособие. – М.: 1995.

 18. Коваленко О.О. Щодо визначення трудової правосуб’єктності. // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 27-31.

 19. Луценко С. Проблемы правового регулирования контракта как особой формы трудового договора // Предпринимательство хохяйство и право. – 1997. - №9.

 20. Пашков А.С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики // государство и право. – 1993. -№6.

 21. Покровская М.М. Дополнительные условия трудового договора (практический комментарий) // Трудовое право. – 2003. - №5. – С. 10-14.

 22. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3.

 23. Процевський О.І. Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 39-42.

 24. Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. - №9.

 25. Панкин М.Е. Совместительство и совмещение. – М.: Юрид. лит., 1991. – 208с.

 26. Чанішева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. – 1992. №7.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка