Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Сторінка5/7
Дата конвертації14.11.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 7. Міжнародно-правове регулювання праці (2 години)

Ключові слова:Міжнародна організація праці, міжнародно-правове регулювання праці, працівники-мігранти.

Метою вивчення даної теми є ознайомлення студентів з основами міжнародно-правового регулювання праці. насамперед увагу студентів слід зосередити на вивченні нормотворчої діяльності ООН в галузі створення світових стандартів правового регулювання трудових прав людини і громадянина.

Доцільно зосередити увагу на вивченні структури і характеристиці діяльності Міжнародної організації праці (МОП). як спеціалізованого органу ООН діяльність якого спрямована на покращення умов праці працюючих.

Необхідно розглянути основні міжнародно-правові акти, що регулюють права людини в галузі праці. а саме: Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція про права людини, Європейська соціальна хартія, міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини. Доцільно приділити увагу розгляду двосторонніх договорів України з іншими державами стосовно питань працевлаштування і соціального захисту громадян України за кордоном та трудових прав іноземців в Україні.

Після вивчення цієї теми студенти повинні вміти вирішувати практичні ситуації та завдання.

План

 1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці, його суб’єкти.

 2. Джерела міжнародно-правового регулювання праці.

 3. Міжнародна організація праці, її структура, основні напрями діяльності.

 4. Конвенції і рекомендації міжнародної організації праці.

 5. Двосторонні договори України про працевлаштування і соціальний захист працівників.

6.Трудові права громадян України за кордоном, трудові права іноземців в Україні.

Контрольні запитання і завдання:

 1. Дайте поняття і назвіть суб’єкти міжнародно-правового регулювання праці.

 2. Охарактеризуйте основні джерела міжнародно-правового регулювання праці.

 3. Охарактеризуйте значення рекомендацій і конвенцій Міжнародної організації праці.

 4. Дайте загальну характеристику міжнародно-правового регулювання актами МОП з питань зайнятості; умов праці; охорони праці.

 5. Декларація МОП про основні принципи і права у сфері праці: зміст і значення.

 6. Співвідношення міжнародно-правових норм і законодавства про працю України.

 7. Вплив міжнародного та європейського трудового права на розвиток трудового права України.

Завдання №20.

Керівник управління районної державної адміністрації звернувся до юрисконсульта з питанням про правомірність залучення його до роботи у вихідні дні відповідно до ст.20 ЗУ “Про державну службу”. Він зазначив, що на його думку, порушуються Конвенція МОП №29 про примусову чи обов’язкову працю та Конвенція МОП №111 про дискримінацію в галузі праці і занять.

Яку відповідь повинен дати юрисконсульт?

Завдання №21.

Гр. Панов звернувся до суду з заявою про стягнення підвищеної оплати за кожний час надурочної роботи. У заяві він зазначив, що Конвенція МОП №47 про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень ратифікована 9 червня 1956р., а він з 1980 до 1993 року на підставі діючого у цей період законодавствав 41 годину на тиждень.

Яке рішення повинен прийняти суд7

Завдання №22.

Лещенко який отримує заробітну плату нижче встановленого прожиткового мінімуму, звернувся до суду з заявою про стягнення заробітної плати у розмірі прожиткового мінімуму. У позовній заяві він посилався на ст.23 Загальної декларації прав людини та ст.7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, які гарантують отримання справедливої винагороди за працю, що забезпечує достойне існування людини.

Чи повинен суд керуватися вказаними міжнародними актами?

Яке рішення винесе суд?

Завдання №23.

У газету “” Юридична практика” надійшов лист від машиніста локомотива який працює і заочно навчається. Він запитує, чи є правомірним позбавити машиніста права керування локомотивом з наданням роботи помічника машиніста строком на один рік у порядку дисциплінарного стягнення. На його думку таке переведення є примусовою працею, що суперечить положенням Конституції України, Конвенції МОП №29 про примусову чи обов’язкову працю, ст. 31 КЗпП.

Підготуйте аргументовану відповідь на лист.

Завдання №24.

Нормувальниця Грінченко поступила на навчання до Міжрегіональної академії управління персоналом, за час навчання вона довідалася що є рекомендація МОП 1974р. про оплачувані навчальні відпустки , п.6 ст.20 де зазначено: що тим хто вчиться повинна виплачуватися фінансова допомога для відшкодування великих додаткових затрат, що пов’язані з освітою та підготовкою.

Чи повинна адміністрація підприємства де працює Грінченко відшкодувати їй витрати на навчання що виплачуються нею. Надайте консультацію з цього питання.

Теми наукових доповідей:

 1. Міжнародно-правове регулювання праці та його джерела.

 2. Міжнародна організація праці, її структура, основні напрями діяльності.

 3. Всесвітні міжнародні стандарти прав людини в галузі праці.

 4. Європейська соціальна хартія – джерело соціальних стандартів у сфері праці.


Нормативно-правові акти і література

 1. Всеобщая декларация прав человека: Принята и провозглашена резолюцией 217 А (ІІІ) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948г. // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – НОРМА-ИНФРА, М., 1998г. – С. 39-43.

 2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – НОРМА-ИНФРА, М., 1998г. – С. 44-52.

 3. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4лютого 1994р..// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №23. –Ст. 161.

 4. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996р.// Офіційний Вісник України . – 2006. - №40. –Ст.2660.

 5. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні : Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999р. №2028 ( із змінами внесиними згідно з Постановою КМ № 649 від 17.05.2002р.) // Офіційний вісник України . – 1999. -№44.

 6. Про міжнародні договори України : закон України від 22.12.1993р. №3767-XII // Відомості Верховної Ради УКраїни . – 1994. -№10. –Ст. 45.

 7. Акти європейського права із соціальних питань. / Заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Парламенське вид-во, 2005, - 543с.

8. Горбань О.П. Міжнародні стандарти забезпечення права на працю іноземців та осіб без громадянства в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.38 . – К.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. –С. 454-459.

9.Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Прао України .- 2002. - №4. –С.59.

 1. Жернаков В.В. Трудове право України на шляху до Європи6 теоретичні та практичні проблеми // Часопис Київського ун-ту права.. –2006. - №2. – С. 115-120.

 2. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Прао України .- 2002. - №3. –С.69.

 3. Занфірова Т.А. Теоретичні основи роботодавчої правосуб’єктності фізичних осіб // Держава і право. Зб. Наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 24. – К.: Ін-т Держави і права ім В.М. Корецького, 2004. – С.293.

 4. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України . – 1999. - №11.

 5. Лаврінчук І. Європейська конвенція і трудове право України // Праця і зарплата. 2004. - №18. С. 2-3.

 6. Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації: Монографія. – К.: Знання, 2005.

Модуль 2. Трудовий договір

Тема 8. Укладання трудового договору (4 години)

Ключові слова:трудовий договір, трудова функція, професія, спеціальність, юридичні гарантії,свобода праці.

Метою вивчення даної теми є засвоєння студентами знань про правове регулювання укладення трудового договору, його зміст і відмінність від цивільно-правового договору про працю.

Доцільно приділити увагу вивченню змісту та реалізації права на працю , зокрема: юридичним гарантіям при укладенні, зміні і припиненні трудового договору; випробуванні при прийнятті на роботу; порядку укладення трудового договору з певними категоріями працівників; особливостям укладення контракту; особливостям укладення трудового договору з іноземними працівниками; порядку укладення трудового договору з суб’єктом підприємницької діяльності. Опанування цієї теми вимагає усвідомлення студентами особливостей правового регулювання трудового договору в Україні.

Після ґрунтовного вивчення цієї теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання укладення трудового договору та вміти вирішувати практичні ситуації з визначеної теми.

План

 1. Поняття і значення трудового договору.

 2. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею (підряду, доручення, та ін.).

 3. Сторони трудового договору.

 4. Зміст і форма трудового договору.

 5. Юридичні гарантії при прийомі на роботу.

 6. Порядок укладання трудового договору.

 7. Види трудових договорів.

 8. Особливості укладання окремих видів трудових договорів.

Контрольні запитання і завдання:

 1. Який порядок укладення звичайного трудового договору на невизначений строк? А строкового?

 2. Які умови для укладення трудового договору є основними, а які факультативними?

 3. Проаналізуйте особливості трудових договорів з окремими категоріями працівників:

 • з державним службовцем;

 • з працівником, який приймається за конкурсом;

 • при суміщенні професій (посад);

 • при роботі за сумісництвом;

 • з молодим спеціалістом.

 1. Дайте визначення контракту та його змісту.

 2. Як визначається сфера укладення контракту?

Завдання 25.

Приватна фірма подала до місцевої газети “Працевлаштування” обяву такого змісту: “ Запрошуємо на роботу секретаря-референта, вродливу жінку віком до 25 років, з інтелігентними манерами, вищою освітою, вільним володінням англійською мовою, комп’ютерною технікою”.

Проаналізуйте це оголошення на предмет відповідності його трудовому законодавству.

Завдання 26.

Гр. Хоменко заочно закінчив економічний інститут і звернувся до підприємства з проханням прийняти його на роботу економістом. Директор погодився його взяти на роботу але з місячним строком випробування. Гр. Хоменко заперечував проти цього, посилаючись на ст. 26 КЗпП України, якою заборонено встановлювати випробувальний термін для молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів.

Директор вважає, що ст.26 КЗпП України в даному випадку значення не має.

Як вирішити даний спір? Які випадки заборони встановлення випробувального терміну передбачає ст. 26 КЗпП України?

Завдання 27.

Директор будівельної фірми відмовив у прийнятті на роботу трьом будівельникам, направленим службою зайнятості для працевлаштування , на тій підставі, що за попереднім місцем роботи вони були звільнені за систематичне невиконання трудових обов’язків і за появу на роботі в нетверезому стані.

Як Ви вважаєте, відмова директора є законною чи ні? У яких випадках відмова у прийнятті на роботу є обґрунтованою? Куди можна оскаржити відмову у прийнятті на роботу?

Завдання 28.

Столяр Скрипник подав заяву про звільнення за власним бажанням і попросив видати йому належним чином оформлену трудову книжку. Адміністрація підприємства відмовила у задоволенні вимог Скрипника, посилаючись на те, що влаштовуючись на роботу, він пред’явив не трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи.

Чи правомірні дії адміністрації?

Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться? Чи можна працівнику при звільненні видати довідку замість трудової книжки?

Завдання 29.

При реорганізації орендного будівельно-монтажного управління №9 в акціонерне товариство, адміністрація запропонувала працівникам перейти на контрактну форму трудового договору, в якому передбачався режим роботи з 7-00 до 17-00 при шестиденному робочому тижні, заробітну плату виплачувати за підсумками кожного кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками в будинок відпочинку.

Чи правомірні дії адміністрації підприємства?

Поясніть сферу використання контрактної форми трудового договору з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

Завдання 30

Іванчук який влаштувався на роботу на посаду завідую чого відділом інформації комерційного банку, було запропоновано: подати трудову книжку, паспорт, військовий квиток, диплом про вищу освіту, характеристику з останнього місця роботи, три рекомендації фахівців. Крім того, Іванчуку належало пройти тестування, яке містило 500 питань, що стосувалися професійних знань у галузі інформації, загальної ерудиції, способу мисленя, особистісних якостей. Після тестування передбачалося проведення співбесіди з керівником банку. Але до співбесіди Іванчука допущено не було, оскільки рішення комісії спеціалістів з приводу проведеного тестування було негативним. Іванчуку було відмовлено у прийомі на роботу як такому, що не пройшов тестування.

Проаналізуйте ситуацію і сформулюйте правові питання, які з неї витікають, з посиланням на законодавство про прийняття на роботу. Які права підприємств, установ, організацій, зокрема приватних із встановленням умов професійного відбору при прийомі на роботу?

Завдання 31.

Власник малого приватного підприємства “Ятрань” видав розпорядження в якому передбачалися такі положення:

 • для всіх працівників підприємства вводиться контрактна форма трудового договору;

 • начальнику відділу кадрів попередити працівників у 2–тижневий термін і укласти з ними контракти;

 • при відмові укласти контракт звільнення працівників проводити за п.1 ст. 40 КЗпП України;

 • передбачити в контрактах повну матеріальну відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству;

 • строк контракту встановити один рік.

Дайте правовий аналіз наведених положень розпорядження власника.

Завдання 32.

При розгляді трудового спору в суді про стягнення заробітної плати за 4-місячний період роботи електрика Абрамова в ТОВ “Вест”, було встановлено, що його прийняття на роботу не було належним чином оформлене, зокрема, не було наказу. Заробітна плата документально не нараховувалася. Необхідно встановити коли саме Абрамов вступив у трудові відносини з ТОВ “Вест”.

Вирішіть спір. Які правові наслідки неправильного оформлення документів при прийнятті на роботу?

Теми наукових доповідей:

 1. Трудовий договір у ринковій економіці.

 2. Трудовий договір з молодим спеціалістом.

 3. Трудовий договір з працівником-мігрантом.

 4. Контракт – особливий вид трудового договору.

 5. Трудовий договір про суміщення та сумісництво професій.

Нормативно-правові акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

2. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

 1. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003р.№436 – IV Голос України. – 2003. – 14 березня. - №49-50 з подальшими змінами та доповненнями.

 2. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992р. (в ред. Закону України від 21.11.2002.) // ВВРУ. – 2003. - №2. – Ст. 10.

 3. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // ВВРУ. – 1993. - №52. – Ст. 490.

 4. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. №301. Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – Х.: Одіссей, 2004. – 848с.

 5. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. Наказом Міністерства праці України , Міністерства юстиції України, міністерства соціального захисту населення №58 від 29.07.1993р.// http://zakonrada.qov.ua.

 6. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03. 1993р. № 203. – Зібрання законодавства України. – т. 6. – Із змін. від 26.07.2001; 26.03.2003; 28.01.2009.

 7. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993р. № 245. – Зібрання законодавства України. – т. 6. Із.змін. від 31.08.96.

 8. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96. № 992. ЗПУ. – 1996. - №7. –Ст.460. – Із змін від 04.09.2003; 12.07.2004.

 9. Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. . Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97. № 700. ОВУ. – 1997. - №7. –С. 88

 10. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993р. №59. // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1993. - №9-10. – 1996. - №5

 11. Типова форма контракту з працвником: Зат. наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994р. № 23 (із змінами внесиними наказом Мінпраці від 12 квітня 1995р. № 20) // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1994. - №6; – 1995. - №6.

 12. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992р. №9. (із змінами внесиними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994р. №4, від 26 жовтня 1995р. №18, від 25 травня 1998р. №15) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. - №3.

 13. Андрюшкова О.А. Правове визначення роду роботи у трудовому договорі // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 43-44.

 14. Барабаш А. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. – 1997. - №8.

 15. Баранюк.Ю. особливості змісту трудових контрактів// право України. – 1998. - №9. – С. 74.

 16. Болотіна. Н. Б. Трудовий договір за законодавством України : Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В. , 2002. – 124с.

 17. Гершанов Е.М. Трудово договор. – М., 1991 –128с.

 18. Глазырин В. В. Трудовые договоры (контракты) с иностранными гражданами // Право и экономика. – 1998. №4. – С.61-66.

 19. Гудимов В.И. увольнение руководителя предприятия за невыполнения условий контракта // Государство и право. – 1995. - №6.

 20. Головань Т.Г. Диференціація правового регулювання праці сумісників // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 46-52.

 21. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособие. – М.: 1995.

 22. Коваленко О.О. Щодо визначення трудової правосуб’єктності. // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 27-31.

 23. Луценко С. Проблемы правового регулирования контракта как особой формы трудового договора // Предпринимательство хохяйство и право. – 1997. - №9.

 24. Пашков А.С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики // государство и право. – 1993. -№6.

 25. Покровская М.М. Дополнительные условия трудового договора (практический комментарий) // Трудовое право. – 2003. - №5. – С. 10-14.

 26. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3.

 27. Процевський О.І. Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 39-42.

 28. Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. - №9.

 29. Панкин М.Е. Совместительство и совмещение. – М.: Юрид. лит., 1991. – 208с.

 30. Чанішева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. – 1992. №7.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка