Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Сторінка3/7
Дата конвертації14.11.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 2. Джерела трудового права (2 години)

Ключові слова:. джерело права, закони, підзаконні акти, акти

соціального партнерства, локальні акти, єдність,уніфікація, диференціація, кодифікація.

Основною метою вивчення теми є надання студентам знань про поняття джерел трудового права, їх види та усвідомлення їх особливостей. Студент оволодівши знаннями з даної теми повинен вміти охарактеризувати існуючі в Україні джерела права, види систематизації трудового законодавства.

Особливу увагу слід приділити визначенню понять: диференціація, уніфікація, у правовому регулюванні праці.

На основі отриманих знань студент повинен вміти надавати правову оцінку джерелам трудового права та вирішувати практичні ситуації з даної теми.

План

 1. Поняття, види, особливості джерел трудового права.

 2. Загальне і спеціальне трудове законодавство.

 3. Єдність і диференціація правового регулювання праці.

 4. Конституція України як основне джерело трудового права.

 5. Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною як джерела трудового права.

 6. Кодекс законів про працю України: загальна характеристика.

 7. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права.

 8. Акти соціального партнерства: колективні угоди та колективні договори.

 9. Локальні нормативно-правові акти: поняття види, особливості.

Контрольні запитання:

 1. Дайте визначення поняття “джерела права”.

 2. Конституція України як основне джерело трудового права.

 3. Кодекс законів про працю України: загальна характеристика. Проект нового Трудового кодексу України.

 4. Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною як джерела трудового права.

 5. Що таке єдність і диференціація правового регулювання праці?

 6. Як класифікуються джерела трудового права за юридичною силою, за сферою дії?

 7. Назвіть основні закони України, які регулюють трудові відносини.

 8. Чи можна вважати міжнародний договір джерелом трудового права в Україні?

 9. Що таке акти соціального партнерства? Чи є вони джерелом трудового права? А інших галузей права?

 10. Яке значення мають рішення Конституційного Суду України та керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду УкраїниЗавдання до практичних занять

6. У яких статтях Конституції України закріплено основні принципи правового регулювання відносин у сфері суспільної організації праці?

У яких статтях Конституції України закріплено основні права і свободи людини і громадянина у сфері суспільної організації праці?

Розкрийте роль локальних нормативно-правових актів у регулювання умов праці. Наведіть приклади таких актів.

Розкрийте значення керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України. Щодо розгляду трудових спорів.

7.Наведіть приклади загальних і спеціальних правових норм що регулюють трудові відносини.

Якими нормативно-правовими актами регулюється: праця тимчасових і сезонних працівників, надомників, сумісників?

8.У чому проявляється єдність і диференціація правового регулювання праці? Які повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері регулювання трудових відносин? Як діють нормативно-правові акти про працю у часі, у просторі та за категоріями працівників?

9. У правилах внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Успіх» містяться пункти, що передбачають позбавлення права на відпустку за прогул без поважної причини, накладення штрафу в розмірі двох мінімальних заробітних плат, на особу яка з’явилася на роботі в нетверезому стані. А також за порушення трудової дисципліни позбавлення премій. Передбачених системою оплати праці. Чи відповідає такий зміст вказаного локального акту чинному законодавству? Дайте правову оцінку зазначеним положенням.

10. ТОВ “Крокус” уклало з художником Гордієнко трудову угоду терміном на шість місяців. Згідно цієї угоди Гордієнко зобов’язався оформити вітрину магазину відповідно до наданих ескізів, за що ТОВ “Крокус” зобов’язалось виплатити йому винагороду в сумі 600грн., виплачуючи її частинами по 100 грн., по закінченню роботи та остаточному розрахунку Гордієнко зажадав, щоб крім обумовленої суми йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку і надали оформлену належним чином трудову книжку.

Чи правомірні вимоги Гордієнка?

Чи його відносини з ТОВ “Крокус” є предметом трудового права?

Теми наукових доповідей:

 1. Конституція України як джерело трудового права.

 2. Закони України як джерела трудового права.

 3. Єдність і диференціація джерел трудового права України.

 4. Судова практика та її роль у застосуванні трудового законодавства.

 5. Генеральна угода як джерело норм трудового права.

Нормативно-правові акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

 1. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

 2. Про зайнятість населення: Закон україни від 1 березня 1991р. ( із змінами від 17.12.99; 08.06.2000; 21.12.2000; 26.04.2001; 07.02.2002; 03.04.2003; 01.03.2005; 17.11.2005; 19.01.2006; 23.02.2006; 19.12.2006; 28.12.2007; 25.12.2008; 19.03.2009; 17.11.2009.)// Відомості Верховної Ради України.

 3. Про оплату праці: Закон україни від 10.09.96.- ВВРУ. – 1996. - №45. Ст. 229.

 4. Про відпустки: Закон України від 15.11.96. – ВВРУ. – 1997. - №2.

Ст. 4. Із змін. від 02.11.2000; 06.02.2003; 10.07.2003; 22.10.2004; 12.01.2005; 02.06.2005; 23.09.2008; 16.04.2009; 19.05.2009.

 1. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Р.М. Хуторян. – К.: Ін. Юре, 1999. – С. 4-5.

 2. Жигалкін П.І.. Прилипко С.М.. Ярошенко О.М. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: Монографія. – К.: ФІНН, 2008. – 544с.

 3. Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми і перспективи // Право України. – 2009. - №3. – С. 7-13.

 4. Процевський О. новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України. – 1999. - №6. – С. 101-105.

 5. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. – Х., 2006. – 450 с.Тема 3. Основні принципи трудового права

(тема для самостійного вивчення)

Ключові слова: принципи трудового права, принцип свободи праці.

Вивчення цієї теми передбачається як самостійне. Студенти ґрунтуючись на знаннях з теорії права, повинні усвідомити, що таке принципи трудового права та яке їх значення, які види принципів трудового права існують (загальногалузеві, міжгалузеві, внутрішньогалузеві). Особливу увагу студентам слід приділити визначенню змісту принципів: свободи праці. принцип справедливої винагороди, принцип захисту трудових прав.

Контрольні запитання:

 1. За якими критеріями можна класифікувати принципи трудового права?

 2. Розкрийте принципи, що притаманні індивідуальному трудовому праву?

 3. Що означає принцип соціального партнерства у правовому регулюванні трудових відносин?

 4. Що означає принцип соціальної стандартизації і державного гарантування?

Теми наукових доповідей:

 1. Поняття та види принципів трудового права України в умовах формування ринкової економіки.

 2. Рівність прав і заборона дискримінації як принцип трудового права.

 3. Соціальне партнерство як принцип правового регулювання трудових відносин.

Нормативно-правові акти і література

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

 1. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С.– К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

 2. Акопова Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989. -№2. – С. 28-32.

 3. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Советское государство и право. – 1971. - №10.

 4. Гаврилюк О. сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. - №9. – С.56-58.

 5. Жернаков В.В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. - №3. – С.34.

 6. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. – 2000. - №2. – С.43.

 7. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений. – Львов , 1977.

 8. Карпенко Д. Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України . – 1998. - №3. – С. 41-44.

 9. Халдеева Н.В. Единство и дифференциация правового регулирования труда // Трудовое право. – 2003. №1. – С. 91-96.

 10. Черленяк М. Регулювання праці на недержавних підприємствах // Право України. – 1996. -№12. – С. 49-53.

 11. Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. – 2000. - №7. – С. 53-55.

Тема 4. Правовідносини у сфері трудового права (2 години).

Ключові слова: трудові правовідносини, суб’єкти трудових правовідносин, трудова правосуб’єктність.

Вивчення цієї теми передбачає розуміння студентами двох груп правовідносин – трудових і похідних від трудових. При вивченні цієї теми студент повинен усвідомити. Що трудові правовідносини займають центральне місце у системі правовідносин. Що регулюються нормами трудового права.

Другу групу правовідносин становлять відносини спрямовані на створення належних умов для виконання певної роботи, а також відновлення порушеного права. До цих відносин належать відносини стосовно: зайнятості і працевлаштування; по підготовці кадрів і їх перекваліфікації; нагляду і контролю за організацією праці. відповідальності за порушення умов трудового договору.

Студенти повинні знати що являють собою ці правовідносини, який їх зміст, суб’єктний склад, та які юридичні факти породжують їх виникнення. Після детального вивчення цієї теми студенти повинні вміти вирішувати практичні ситуації з означеної теми.

План

 1. Поняття види особливості індивідуальних трудових правовідносин.

 2. Структура індивідуальних трудових правовідносин: підстави виникнення зміни і припинення правовідносин.

 3. Правовий статус суб’єктів індивідуальних трудових правовідносин.

 4. Трудова правосуб’єктність працівника: виникнення, зміст і припинення, випадки обмеження.

 5. Роботодавець як суб’єкт трудових правовідносин. Ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця.

 6. Поняття і особливості колективних трудових правовідносин.

 7. Види колективних трудових правовідносин.

 8. Структура колективних трудових правовідносин.

Контрольні запитання:

 1. Визначте поняття та склад індивідуальних трудових правовідносин.

 2. Хто є суб’єктами трудових правовідносин?

 3. Що таке трудова правосуб’єктність?

 4. Дайте визначення понять: трудова правоздатність, трудова дієздатність.

 5. Який склад колективних правовідносин?

 6. Сформулюйте основні права працівників, їх права та обов’язки у сфері праці.

 7. Які основні права та обов’язки роботодавця у сфері праці?

Завдання до практичних занять

11. Директор школи уклав з гр. Прокопенко угоду, відносно до якої Прокопенко протягом двох місяців повинен був здійснити відстеклування вікон у школі. По закінченню роботи Прокопенко пред’явив додаткові вимоги: по-перше збільшити оплату (оскільки він працював у вихідні дні, робота у яких оплачується у підвищеному розмірі), та по-друге, оплатити лікарняний листок за 10 днів. Які відносини виникли у даному випадку, якою галуззю права вони регулюються? Чи підлягають задоволенню вимоги гр. Прокопенка?

12.Випускниця театрального вузу Шарова поступила на роботу до театру юного глядача. Головний режисер театру допустив її до участі у репетиціях нової постанови але взяв з неї розписку про те, що вона протягом 5 років не буде одружуватися. Наказ про зарахування її до роботи був виданий.

Дайте відповіді на питання:

Чи виникли у даному випадку трудові правовідносини?

Чи можуть встановлюватися в трудовому договорі додаткові порівняно з КЗпП умови праці?

13. Сімнадцятирічний учень ПТУ Романов мав намір влаштуватися на роботу в період літніх канікул на завод “Азот”. Але у відділі кадрів йому в цьому відмовили, посилаючись на неповноліття та відсутність дозволу батьків на працевлаштування.

Чи правомірна відмова? З якого віку та за яких умов громадяни можуть бути суб’єктами трудового права?

14. Профспілковий комітет державного підприємства “Спецзв’язок”, розглянувши матеріали щодо систематичних порушень трудових обов’язків водієм підприємства Гордієнко О.О., поставив перед директором підприємства вимоги щодо звільнення водія Гордієнко О.О. з роботи.

Чи правомірні вимоги профспілкового комітету та чи зобов’язаний директор їх виконати?

15. Випускник ПТУ Сергієко був направлений на роботу в АТП-116 і за наказом директора був зарахований був зарахований в бригаду мулярів. Але більшістю голосів члени бригади не дали згоди на зарахування в бригаду нового працівника і вимагали від директора АТП-116 скасувати наказ.

Чи правомірні вимоги членів бригади мулярів?

16. В зв’язку із звільненням за власним бажанням бригадира ремонтників Дяченка, всупереч волі членів бригади, наказом директора підприємства бригадиром бригади ремонтників був призначений Мельник, який раніше працював техніком, але посада техніка була скорочена.

Чи правомірні дії директора підприємства?

Теми наукових доповідей:

 1. Працівник як суб’єкт трудових правовідносин.

 2. Основні права та обов’язки працівника в трудових правовідносинах.

 3. Правовий статус роботодавця у трудових правовідносинах.

 4. Права та обов’язки роботодавця.Нормативно-правові акти і література

1.Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –

№ 30.- Ст. 141.

2.Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С.– К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.

3. Александров Н.Г.Трудовое правоотношение. – М.:Юрид. изд-во Министерство юстиции СССР, 1948.- 336с.

4. Жернаков В.В. До питання про правове регулювання праці та трудових відносин // Держава і право. Зб. Наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 34. – К.: Ін-т Держави і права ім В.М. Корецького, 2004. – С.293.

5.Занфірова Т.А. Теоретичні основи роботодавчої правосуб’єктності фізичних осіб // Держава і право. Зб. Наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 24. – К.: Ін-т Держави і права ім В.М. Корецького, 2004. – С.293.

6. Лукаш С.С. Принципи оптимального поєднання центрального і локального правового регулювання трудових відносин // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 38. – К.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. –С. 361-366.

7. ПилипенкоП.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин : Монографія. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. –146 с.

 1. Пилипенко П.Д. Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових правовідносинах // Право України. – 1999. - №12. – С. 94-98.

 2. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999.

 3. Трудовое право: Учебник / Под.ред. С.П. Маврина и Е.Б. Хохлова. – М.: Высшее образование, 2005. – 410с.

 4. Трудовое право: в вопросах и ответах / Под ред. В.В. Жернакова. –Х.: Одиссей, 2007. –664с.

 5. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О.: Юрид. літ., 2001. – 328 с.

 6. Хуторян Н.М. Проблема визначення поняття “роботодавець” за законодавством України // Держава і право. Зб. Наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 31. – К.: Ін-т Держави і права ім В.М. Корецького, 2006. – С.135-138.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка