Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Сторінка1/7
Дата конвертації14.11.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

МВС УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
Кафедра правового забезпечення господарської діяльності


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

ТРУДОВЕ ПРАВО

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 8.03040201 ПРАВОЗНАВСТВО

Спеціалізація ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА

м. Харків

2011
Передмова


________________________________________________________

(рекомендації Методичної ради ХНУВС)

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

____________________ Протокол № _________________________________________________________

(рекомендації Вченої ради ННІ)

Вченою радою навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

____________________ Протокол № ___


Рецензенти:


  • доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Процевський О. І.


- доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри трудового та господарського права ННІПФКМ ХНУВС Мельник К.Ю.

^ Трудове право: навчало-методичні матеріали до семінарських занять/ Розробник: Колєснік Т.В. доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. – с.


Затверджено

на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

« » ____2011 р.

Протокол №

Затверджено

на засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

« » ____2011 р.

Протокол №


© Колєснік Т.В.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011.
^ 1. Загальні методичні вказівки

Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права в Україні. Особливе значення трудове право набуває саме в період становлення ринкових відносин, формування та функціонування ринку праці. Правове регулювання праці передбачається об’єктивними умовами розвитку суспільства. У сучасний період відчувається гостра потреба у створенні такого типу трудового права який би ґрунтувався на засадах гуманізму. демократії та справедливості у сфері трудових відносин.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Трудове право» складено відповідно до вимог кредитно-модульної системи та навчального плану Харківського національного університету внутрішніх справ з напряму підготовки «Правознавство».

Підготовка до практичних занять передбачає вивчення студентом тієї чи іншої теми не тільки на лекції але і самостійно. Перш ніж розпочати вирішення практичних занять студент повинен опрацювати теоретичний матеріал та питання до теми як шляхом використання лекційного матеріалу так і розглядаючи запропоновану літературу, нормативно-право акти та судову практику. До кожної теми подано методичні вказівки, плани практичних занять, перелік основних нормативно-правових актів, список літератури, задачі, теми наукових доповідей.

Рішення практичних завдань студент має виконувати письмово з посиланням на статті нормативно-правових актів, які регулюють відповідне питання. Студенти повинні знати Конституцію України, Кодекс законів про працю України при цьому повинен також керуватися керівними роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України та рішенням Конституційного Суду України. Водночас студентам необхідно звернутися й ознайомитися з положенням проекту Трудового кодексу України. У процесі розв’язання практичних завдань студент повинен вміти детально аналізувати обставини справи, визначити характер правовідносин та надати обгрунтоване юридичними нормами рішення по суті.

Самостійна робота студентів є необхідною складовою при підготовці студентів до практичних занять. Вона передбачає з’ясування студентами питань, які не розглядаються під час аудиторної роботи , за літературою вказаною до теми. Студент не обмежується у виборі літературних джерел і може використовувати будь які інші джерела. Вивчення теми є успішним у випадку засвоєння студентом сутності ключових слів та можливості відповісти на поставлені до кожної теми питання.

^ 2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських занять

^ Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю


Модуль 1Змістовий модуль № 1:

Загальні положення трудового права.

64

модульний контроль
^ Тема № 1: Трудове право як галузь права України

8Лекція 1 за темою № 1: Трудове право як галузь права України.

2^ Семінарське заняття: Трудове право як одне з галузей права України

2
Самостійна робота *

4^ Тема № 2: Джерела трудового права України.

8
Лекція 1 за темою № 2: Джерела трудового права України.

2^ Семінарське заняття: Джерела трудового права України.

2
Самостійна робота *

4
^ Тема № 3: Принципи трудового права.

8Лекція 1 за темою № 3: Принципи трудового права.

2^ Семінарське заняття: Принципи трудового права.
Самостійна робота *

6

^ Тема № 4: Правовідносини у сфері трудового права.

10Лекцій 2 за темою № 4: Правовідносини у сфері трудового права.

4^ Семінарське заняття: Правовідносини у сфері трудового права.

2
Самостійна робота *

4
^ Тема № 5: Соціальне партнерство.

10Лекція 1 за темою № 5: Соціальне партнерство.

2^ Семінарське заняття: Соціальне партнерство.

2
Самостійна робота *

6

^ Тема № 6: Правове регулювання зайнятості та працевлаштування.

12Лекцій 2 за темою № 6: Правове регулювання зайнятості населення і працевлаштування.

4^ Семінарське заняття: Правове регулювання зайнятості населення і працевлаштування.

2
Самостійна робота *

6

^ Тема № 7: Міжнародно-правове регулювання праці.

8Лекція 1 за темою № 7: Міжнародно-правове регулювання праці.

2^ Семінарське заняття: Міжнародно-правове регулювання праці.

2
Самостійна робота *

464

2


Модуль 2
Змістовий модуль № 2:

Трудовий договір

44

модульний контроль
^ Тема № 8: Укладання трудового договору.

14Лекцій 2 за темою № 8: Укладання трудового договору.

4^ Семінарське заняття: Укладання трудового договору.

4
Самостійна робота *

6^ Тема № 9: Зміна умов трудового договору. Відсторонення від роботи.

14
Лекцій 2 за темою № 9: Зміна умов трудового договору . відсторонення від роботи.

4^ Семінарське заняття: Зміна умов трудового договору . відсторонення від роботи.

4
Самостійна робота *

6


^ Тема № 10: Припинення трудового договору.

16
Лекція 2 за темою № 10: Припинення трудового договору.

6^ Семінарське заняття: Припинення трудового договору.

4
Самостійна робота *

6

2

Всього за 1-2 модуль: 108 4


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка