Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право»
НазваМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право»
Сторінка1/27
Дата конвертації16.07.2013
Розмір4.14 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка

професор

______________Е.В.Віленська

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
Методичні рекомендації до с семінарських і практичних

занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи

д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання

(галузь знань «Право» - 0304, освітньо-кваліфікаційний

рівень «бакалавр», напрям підготовки «Правознавство» - 6.030401)

на 2012-2013 навчальний рік

(термін навчання 4 роки)
(електронне видання)

Луганськ

2012

Розробники: В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

К.К. Афанасьєв, завідувач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

О.В. Тельпов, викладач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.

Ухвалено на засіданні кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

(Протокол № ______ від_______________________ 2012 р.)

^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО"

(за вимогами ECTS)
ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КУРСУ
Предмет: ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО.

Навчальну дисципліну слід охарактеризувати як систему наукових знань щодо регулювання суспільних відносин, які виникають між транспортними підприємствами і клієнтами у зв’язку з користуванням шляхами сполучення і транспортними засобами, а також відносини між транспортними підприємствами під час здійснення процесу перевезень.


Курс:

підготовка

бакалаврів

Напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчального

курсу

Кількість кредитів

ECTS: (3 кредити)

Модулів: 3 м.к.

Змістовних

модулів: 3

Загальна кількість годин: 90 г.

Тижневих годин: 4


Напрям: ^ Право

Шифр: 0304

Спеціальність: 6.030401 Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

За вибором – 6–7 семестри

Лекції (теоретична підготовка): 20 години.

Семінари: 12 год.

Практичні: 12 год.

Самостійна робота: 46 год.

Індивідуальна робота: (структурно-логічна схема; навчальний план; структура залікового кредиту курсу тощо)

Вид контролю: іспит


МЕТА

- освітня (навчальна) – підготувати студентів до необхідності отримання базових знань з дисципліни „Транспортне право ” та сприяти становленню сучасного висококвалі-фікованого фахівця у сфері транспортних відносин в Україні;

- розвиваюча – ознайомити студентів із системою загальних знань про транспортну діяльність та дати їм уявлення про реальну сутність і зміст транспортного права України; навчити орієнтуватися у структурі та змісті нормативно-правових актів якими регулюється діяльність транспортного комплексу України; правильно застосовувати набуті знання у практичній діяльності; уміти самостійно приймати рішення і здійснювати їх виконання; захищати права і свободи громадян та інтереси юридичних осіб; займатися підвищенням рівня професійної підготовки та загальної самоосвіти;

- виховна – виховання відповідального ставлення і творчого підходу до вивчення курсу „Транспортне право України ”, формування у майбутнього спеціаліста – юриста правової свідомості та правової культури, професійних та особистих якостей, що допоможе йому стати на варті неухильного дотримання прав і свобод громадян.

Вивчення дисципліни "Транспортне право" передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, за якого студент повинен

знати: головні завдання вищої освіти в Україні, у тому числі юридичної, з урахуванням вимог Болонського процесу; процес зародження та розвитку транспортних відносин; вимоги, які ставляться до працівників транспортних підприємств, з урахуванням міжнародних стандартів.

^ ВМІТИ: застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

ПЕРЕДМОВА
Державна політика становлення та розвитку транспортного комплексу України перед- бачає забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях, створення різних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм власності та входження транспортного комплексу України до європейської і світової транспортної системи.

Забезпечуючи взаємодію різних сфер матеріального виробництва, транспорт створює необхідні умови для постійного функціонування суспільного виробництва й комплексного розвитку всіх його галузей. Роль транспорту в народному господарстві й надалі зростати-ме.

У зв’язку з цим, важливого значення набуває проблема подальшого розвитку підготовки відповідних фахівців, особливо юристів, у транспортній галузі, проведення дослідження процесів правового забезпечення та глибокого правового аналізу транспортної діяльності.

Головна мета вивчення курсу транспортне право полягає у визначенні поняття та місця транспортного права як комплексної галузі права у системі права України, засвоєнні студентами основних категорій і понять галузі, організаційної побудови та правових основ діяльності транспортного комплексу України.

Структура навчального курсу “Транспортне право” традиційно складається з двох частин: Загальної й Особливої.

Загальна частина містить теоретичні положення та нормативне визначення транспортних правовідносин, поняття транспортного права, його принципи, роль і значення державного управління транспортом, організаційно-правові засоби діяльності транспортної системи в цілому, а також аналіз правопорушень на транспорті та юридичної відповідаль­ності за їх вчинення. В Особливій частині викладено нормативний матеріал і теоретичні положення, що регулюють, розкривають сутність та зміст діяльності кожного окремого виду транспорту, їхні особливості та відмінності. Норми Загальної та Особливої частин транспортного права органічно взаємопов`язані, а їх зміст становить єдине ціле.

З метою якісного оволодіння студентами курсу «Транспортне право» тематичним планом передбачено здобуття необхідних знань на лекціях, у процесі роботи на семінарських заняттях і при виконанні практичних завдань, а також у процесі самостійної роботи.

В процесі вивчення дисципліни „Транспортне право” студенти повинні засвоїти: теоретичні та правові засади транспортного права; його поняття та структуру; принципи транспортного права; поняття та правовий статус учасників транспортних відносин; зміст транспортних відносин, які виникають у процесі здійснення транспортних перевезень різними видами транспорту (залізничним, автомобільним, водним, повітряним та трубопровідним); особливості міжнародних транспортних перевезень та ін.

Курс передбачає формування у студентів наступних навичок: вільного володіння основними категоріями предмету „Транспортне право”; вміння вільно користуватися значним обсягом нормативного матеріалу;юридично-обґрунтованого підходу до вирішення питань застосування норм транспортного права у практичній діяльності; самостійного прийняття рішень й організації їх виконання; вміння займатися самоосвітою та самовихованням.

Досягненню поставленої мети сприяє структура курсу, яка об’єднує дванадцять тем з основних проблем транспортного права. Таке розділення відповідає логіці курсу, що вивчається та сприяє більш глибокому засвоєнню знань. Курс розраховано на 90 годин, з котрих 44 - аудиторні. Формою підсумкового контролю знань студентів є іспит.

Програма розроблена у відповідності до вимог, які ставляться до вищої освіти в Україні з урахуванням європейських стандартів держав - учасниць Болонського процесу.

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

^ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО"

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

"бакалавр" за спеціальністю "Правознавство"ТЕМА

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Практичні заняття

Семінарські

заняття

Самостійну робота

Транспортне право України

Змістовний модуль 1.

Тема 1.

Основні засади транспорт-ного права

2
2

5

Тема 2.

Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності

2

2
5

Тема 3.

Суб’єкти транспортного права

2
2

2

Тема 4.

Державне управління діяльністю у сфері надання транспортних послуг

2

2
2

Змістовний модуль2.

Тема 5.

Правові основи організації перевезення на залізничному транспорті

2
2

5

Тема 6.

Правове регулювання перевезення водним транс-портом
2

4

Тема 7.

Нормативно-правове регулювання перевезення автомобільним транспортом

2
2

5

Тема 8.

Правова регламентація перевезення повітряним транспортом

24

Змістовний модуль 3.

Тема 9.

Правові засади управлінської діяльності трубопровідного транспорту

2
2

2

Тема 10.

Забезпечення законності та дисципліни під час здійс-нення транспортних пере-везень

2

2
2

Тема 11.

Юридична відповідальність у вітчизняному транспортному праві

2

4
3

Тема 12.

Правове регулювання міжнародни транспортних перевезень
2
7

^ Усього годин

20

12

12

46


Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може становити 60% до 40% або 40% до 60% залежно від змісту навчального курсу.

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО»
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ

АСПЕКТИ

РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

Тема 1. Поняття та зміст транспортного права

Основні поняття: право, правова система, правовий порядок, галузь права, предмет галузі права, публічне право, приватне право, транспортне право, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, принципи права, джерела права.
РОЗДІЛ 2

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 2. Загальні засади адміністративно-правового регулювання діяльності транспортного комплексу України

Основні поняття: транспорт, єдина транспортна система, транспортні послуги, державне замовлення, ліцензування, патентування, квотування, сертифікація, стандарти-зація, державний контроль, державний нагляд.
РОЗДІЛ 3

^ СУБ’ЄКТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

Тема 3. Поняття, види та правовий статус суб’єктів транспортного права

Основні поняття: суб’єкти транспортного права, органи управління транспортом, державний департамент, державна адміністрація, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, трубопровідний транспорт, залізниця, пароплавство (судноплавна компанія), порт, автомобільне підприємство, авіаційне транспортне підприємство.
РОЗДІЛ 4.

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ

НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Робоча програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Робоча програма з дисципліни «Кримінологія» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять,...

Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації для семінарських занять І самостійної підготовки...
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «юридична психологія» для студентів...
Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів...
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента з...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка