Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності
Сторінка1/2
Дата конвертації16.07.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2

МВС УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
Кафедра правового забезпечення господарської діяльності
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 6030401 ПРАВОЗНАВСТВО

Кваліфікація БАКАЛАВР З ПРАВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ВСІ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Харків

2012


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Вченої ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

від « » 20 р.

Протокол №


^ РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ

Методичною радою

Харківського Національного університету внутрішніх справ

від « » 20 р.

Протокол №


^ Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник: ст. викл. Гришина І.І. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 37 с.

Розробник: Гришина І.І. – старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС
Рецензенти:

Кройтор В.А. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор;

Сергієнко В.В. – завідуючий кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету кандидат юридичних наук, доцент.

Затверджено

на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

«___» ________ 2012 р.

Протокол №

Затверджено

на засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

«___» ________ 2012 р.

Протокол № __

© Гришина І.І.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012.ВСТУП


Навчальна дисципліна "Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності" передбачає поглиблене засвоєння як основних теоретичних та практичних питань формування механізму забезпечення безпеки підприємницької діяльності, в тому числі правового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів підприємництва, захисту їх законних прав та інтересів.

Семінарські заняття з навчальної дисципліни "Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності" ставлять собі за мету, усвідомлення слухачами зростаючої ролі підприємницької діяльності та її безпеки в умовах ринкової економіки, засвоєння положень чинного законодавства, що регулює відповідну діяльність, ознайомлення з порядком забезпечення безпеки здійснення діяльності суб’єктами підприємництва.

Зміст завдань для семінарських занять складають конкретні ситуації, з якими у свої повсякденній діяльності зустрічаються суб'єкти підприємницької діяльності. Для правильного вирішення завдань слухач повинен, ознайомитися з методичними вказівками з конкретної теми, звернутися до рекомендованих нормативних актів і літератури, перевірити засвоєння теми за питаннями для самоконтролю. Після цього слухачі мусять розібратися з завданнями, проаналізувати взаємовідносини і позиції сторін, обґрунтувати відповіді на поставлені питання. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість декількох рішень шляхом самостійного внесення змін і доповнень у обставини справи. Своє рішення слухач повинен викласти письмово в такій послідовності: 1) зробити правовий аналіз викладеної ситуації; 2) виявити момент виникнення конфліктної ситуації і відхилення від норм права; 3) проаналізувати правове становище сторін на даний момент; 4) вказати норми права, якими слід керуватися при вирішенні ситуації; 5) підготовити проект висновку (бажано у вигляді відповідного документу); 6) свій коментар.

Ці завдання мають за мету забезпечення належної організації семінарських занять і зокрема закріплення та поглиблення знань, одержаних слухачами на лекціях і в процесі самостійної роботи з рекомендованими джерелами, а також вироблення навичок самостійного аналізу конкретних проблемних ситуацій, які можуть виникнути при здійсненні підприємницької діяльності. Слухач повинен вміти: проводити аналіз нормативно-правових актів, вирішувати проблемні завдання, складати необхідні документи і виконувати іншу роботу, пов'язану з забезпеченням безпеки суб'єктів підприємницької діяльності.

Окремим завданням у методичних вказівках для проведення семінарських занять є підготовка реферату за напрямом семінарського заняття. Реферат готується з питань вказаних за планом теми та за рекомендацією викладача. Він повинен містити: 1) титульний лист; 2) план; 3) вступ, викладення змісту з посиланнями на норми права, судові рішення, точки зору науковців та практичних працівників, висновки; 4) список використаної літератури. Титульний лист має містити тему реферату, а також інформацію про автора (прізвище, ініціали, факультет, курс, номер групи). Реферат може бути надрукований або представлений у вигляді рукопису за умови, що є можливість його прочитати. Реферати заслуховуються на заняттях.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

2.1. Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни

^ Номер семестру

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Наявність курсових робіт

Кількість модулів

^ Кількість змістових модулів

Вид контролю

Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS

з них:

аудиторні

самостійна робота

всього

з них:

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

лабораторні заняття

VI

72\2

36

20

1636
1

1

ПМК

Всього

72\2

36

20

1636
1

1

^ 2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами

^ Номер модулю

Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

^ Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота


Модуль 1
Змістовий модуль № 1:

72

20

1636Тема № 1

10

4

24Тема № 2

6

2

22Тема № 3

8

2

24Тема № 4

8

2

24Тема № 5

8

2

24Тема № 6

8

2

24Тема № 7

8

2

24Тема № 8

8

2

24Тема № 9

6

2


4Всього

72

20

1636
залік
^ 2.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських занять

^ Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1

72Змістовий модуль № 1:

Загальні положення правових основ безпеки підприємницької діяльності

72


Мод. контроль
^ Тема № 1: Підприємницька діяльність та правові заходи забезпечення її безпеки

10Лекція 1 за темою № 1: Підприємницька діяльність та правові заходи забезпечення її безпеки

4Семінарське заняття: Підприємницька діяльність та правові заходи забезпечення її безпеки

2
Самостійна робота *

4^ Тема № 2: Законодавча база забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

8Лекція 1 за темою № 2: Законодавча база забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

2Семінарське заняття: Законодавча база забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

2
Самостійна робота *

4
^ Тема № 3: Правові та організаційні основи безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

8Лекція 1 за темою № 3: Правові та організаційні основи безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2Семінарське заняття: Правові та організаційні основи безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2
Самостійна робота *

4

^ Тема № 4: Підприємницькі ризики та їх мінімізація

8Лекція 1 за темою № 4: Підприємницькі ризики та їх мінімізація

2Семінарське заняття: Підприємницькі ризики та їх мінімізація

2
Самостійна робота *

4
^ Тема № 5: Попередження недобросовісної конкуренції як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

8Лекція 1 за темою № 5: Попередження недобросовісної конкуренції як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2Семінарське заняття: Попередження недобросовісної конкуренції як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2
Самостійна робота *

4

^ Тема № 6: Попередження зловживання монопольним становищем як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

8Лекція 1 за темою № 6: Попередження зловживання монопольним становищем як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2Семінарське заняття: Попередження зловживання монопольним становищем як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2
Самостійна робота *

4

^ Тема № 7: Інформація як об’єкт захисту у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

8Лекція 1 за темою № 7: Інформація як об’єкт захисту у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

2Семінарське заняття: Інформація як об’єкт захисту у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

2
Самостійна робота *

4^ Тема № 8: Організаційна структура юридичної особи як складова забезпечення її безпеки

8Лекція 1 за темою № 8: Організаційна структура юридичної особи як складова забезпечення її безпеки

2Семінарське заняття: Організаційна структура юридичної особи як складова забезпечення її безпеки

2
Самостійна робота *

4^ Тема № 9: Взаємодія суб’єктів підприємницької діяльності з правоохоронними та контролюючими державними органами

6Лекція 1 за темою № 9: Взаємодія суб’єктів підприємницької діяльності з правоохоронними та контролюючими державними органами

2Семінарське заняття: Взаємодія суб’єктів підприємницької діяльності з правоохоронними та контролюючими державними органамиСамостійна робота *

4
Всього : 72


^ 3. Методичні вказівки до семінарських практичних та
лабораторних занять

Модуль № 1
Змістовий модуль № 1 Загальні положення правових основ безпеки підприємницької діяльності

  1   2

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconПитання до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Процевський О. І
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconІ. В. Кущенко опис навчальної дисципліни (спецкурсу)
Основи психології та педагогіки // Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни Основи психології та педагогіки. – Навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка