Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни
Дата конвертації10.11.2013
Розмір186 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ЗАВДАННЯ

ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

(ЧАСТИНА 1)
Для студентів 3 курсу

Заочного факультету

Харків

2005

Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу заочного факультету / Уклад.: В.І. Борисова, Н.Є. Яркіна, О.П. Печений та ін. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2005. -11с.

Укладачі: В.І. Борисова,

Н.Є. Яркіна,

О.П. Печений,

Н.В. Негребецька,

C.B. Казанцев

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 3 від 15.04.2005 р.)


^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО НАПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Написання контрольної роботи полягає у письмовому рішенні трьох завдань за одним із вказаних варіантів. Студен­ти, прізвища яких починаються з літери від А до Д, викону­ють І варіант; від Е до К - II варіант; від Л до П - III варіант; від Р до Ф - IV варіант; від X до Я - V варіант. Недотримання цих вимог не допускається. Зміст наведених завдань не можна змінювати або доповнювати. Не треба переписувати саме за­вдання, достатньо лише зазначити відповідно до початкової літери свого прізвища варіант та номер завдання.

У рішенні необхідно встановити, на яке питання роз­раховане завдання. Відповідь має бути чіткою, лаконічною й обгрунтованою, з обов'язковим посиланням на відповідні статті Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства. Якщо юридична ситуація, запропонована для аналізу, дозволяє винести альтернативне рішення, необхідно дати усі можливі варіанти. В роботі обов'язково повинен бути належним чином оформлений список використаного норма­тивного матеріалу та наукової і навчальної літератури. Обов'язковим є особистий підпис студента й дата виконання наприкінці контрольної роботи.

Нормативні акти та література
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. в редакції закону від 11.07,2001 р. // Уряд, кур'єр. - 2001.-№ 159.

Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16.09.1997 р. // Відом. Верхов. Ради України.,-1997.-№46. -Ст. 292.

Про господарські товариства: Закон України, від 19.09.1991 р. // Відсім. Верхов. Ради У PCP. -1991.-№49.-Ст. 682.

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 p. /'/ Нілом. Верхов. Ради України. - 1993. -№ 39. - Ст. 383.

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: За­кон України в редакції Закону від 01.06.2000 р. // Там же. -

 1. -№37.-Ст. 307.

Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 р. зі змінами // Там же. - 1999. -№ 32. - Ст. 267.

Про охорону прав на промислові зразки: Закон Украї­ни від 15.12.1993 р.//Там же. - 1994. - № 7. - Ст. 34.

Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 15.12.1993 р. в ред. Закону України від 17.01.2002 р. // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 7. - Ст. 278.

Про охорону прав на топографії інтегральних мікро­схем: Закон України від 05.11.1997 р. зі змін. // Там же. -1998.-№8 -Ст. 28.

Про охорону права на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.1993 р. зі змін. // Там же. - 1994. -№ 7. - Ст. 36.

Про племінне тваринництво: Закон України від 21.12.1999 р, // Там же. - 2000. - № 6. - Ст. 37.

Про цінні папери і фондову біржу: Закон УкраІїни від 18.06.1991 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1991і. -№38.-Ст. 508.

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. // Нотаріат в Україні. - К.: Юрінком.

 1. -С. 375.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій від­критих акціонерних товариств і облігацій підприємств, за­тверджена рішенням ДКЦПФР від 09.02.2001 р.

Про порядок виявлення та обліку безхазяйного майна: Інструкція Мінфіну України від 17.12.1987 р.-№ 112.

Про практику розгляду судами України справ про спад­кування: Постанова Пленуму Верхов. Суду України в редакції від 25.12.1992 р. // 36. постанов Пленуму Верхов. Суду Украї­ни (1963 - 1997). - Сімферополь: Таврія, 199,8.

Про судову практику в справах про івизнання угод не­дійсними: Пост. Пленуму Верхов. Суду України від 28.10.1978 р. // Бюл. законодавства та юрид. практики Украї­ни. - 1993.-№ 2.

О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с признанием сделок недействительными: Разъяс­нение Высшего арбитражного суда Украины № 02-5/111 от 12.03.1999 г. // Баланс. 1999. № 40-43.

Цивільне право України: Підруч.: Y 2 т. I Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова I.B. та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової, I.B. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 1.

Цивільне право України: Підруч.: У 2 кн. / Дзера О.В. (кер. авт. кол.), Боброва Д.В., Довгерт A.C. та ін.; За ред. Ü.B. Дзери, Н.С. Кузнецової. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Кн. 1.

Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. Особлива частина / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - К.: Ін Юре, 2003.-Т.1.


ВАРІАНТ 1
1. Сергій, якому виповнилося 16 років, почав працю­вати у магазині "Лілея" кур'єром. Через три місяці до дирек­тора магазину звернувся батько хлопця і поскаржився, що той неекономно витрачає' зароблені кошти, зокрема придбав собі музичний центр, занадто часто відвідує комп'ютерні клуби. У той же час в сім'ї, за словами батька, склалося скрутне мате­ріальне становище, виховується ще двоє маленьких дітей, у зв'язку з чим мати Сергія тимчасово не працює. Крім того, на думку батька, хлопець повинен за зароблені кошти придбати навчальну літературу, що потрібна йому для підготовки до вступу до кулінарного технікуму. Директор магазину погоди­вся з батьком Сергія і вирішив видати хлопцю лише частину (1/3) зарплати, а решту віддав батькові.

Чи правомірно поступив директор? Які поради можуть бути дані батькові Сергія? ' І

 1. Юмошенко, Зелененко та Борошенко вирішили створити Благодійний фонд „Європейський вибір". Засновни­ків фонду цікавлять наступні питання:
 • на підставі яких установчих документів створюється благодійний фонд?

 • чи може благодійний фонд здійснювати від свого імені підприємницьку діяльність?

 • які права та обов'язки благодійного фонду?

 • якими можуть бути джерела формування майна та коштів благодійного фонду?

 • як здійснюється управління благодійним фондом?

 • чи отримають засновники благодійного фонду майно благодійного фонду у випадку його ліквідації?

 • чи може благодійний фонд бути перетворений у то­вариство з обмеженою відповідальністю?

^ Дайте відповіді.

 1. 9 лютого 2005 р. Данкова звернулася до суду з по­зовом до В.Коваленка про стягнення з нього 7 000 грн., об­ґрунтовуючи свої; вимоги наступними фактами. 20 вересня 2002 р. вона передала у борг А.Коваленку -7 000 грн. з умовою повернення грошей не пізніше 20 жовтня 2003 р. В обумов­лений строк зобов'язання не було виконано з приводу того, що 12 травня 2003 р. він помер. Все майно А.Коваленка за правом спадкування перейшло до його сина - Б.Коваленка, який помер 30 червня 2004 р. Б.Коваленко все своє майно за­повідав своєму племінникові - В.Коваленку, який, на думку позивачки, і повинен сплатити їй названу суму.

Чи підлягає позов задоволенню?
ВАРІАНТ 2
1. Шістнадцятирічна Катасонова, навчаючись в еко­номічному коледжі, отримувала стипендію, за яку придбала магнітофон "Океан". Через, місяць після покупки вона помі­няла його разом із годинником, який був подарований їй бать­ками, на мобільний телефон, що належав! її подрузі п'ятнадцятирічний Білковій. Мати Катасонової, дізнавшись про обмін, зажадала повернення речей від батьків Білкової, мотивуючи свої вимоги тим. що вартість годинника та магні­тофона в декілька разів перевищує вартість телефона. Однак в поверненні речей їй відмовили.

Мати Катасонової звернулася за порадою до адвоката.

Підготуйте висновок по справі.

 1. Сидоренко є вкладником командитного товариства. За своїм власним зобов'язанням він заборгував кредиторам грошову суму, що перевищувала суму вкладу.

Кредитори, не отримавши повного відшкодування бо­ргу за рахунок майна Сидоренка, звернули стягнення на май­но командитного товариства в сумі, що дорівнювала грошовій оцінці вкладу Сидоренка. Товариство заперечувало проти ви­мог кредиторів Сидоренка.

Зробіть висновок по справі.

 1. Прохоров продав Кальченку відеокамеру за 1 000 грн. За погодженням сторін відеокамера повинна була бути пере­дана покупцю за 10 днів після укладення договору купівлі-продажу. Прохоров отримав гроші, а відеокамеру передати відмовився. ''

Кальченко звернувся з позовом до суду про повернен­ня сплачених грошей. Прохоров у суді пояснив, що з позива­чем у нього ніяких домовленостей не було і гроші від нього він не отримував. Кальченко стверджував, що при укладенні договору були присутніми Долін та Костіна, які можуть під­твердити, що гроші за відеокамеру ним сплачені.

Як слід вирішити спір?

ВАРІАНТ 3
1. Карпенко звернулася до суду, із заявою про оголо­шення померлим її чоловіка Володимира. В заяві вона вказа­ла, що її чоловік працював на рибацькому човні в. Норвегії. Півроку тому Володимир під час шторму випав за борт човна.

Пошуки його тіла, проведені рятувальною експедицією, ре­зультатів не дали, про що свідчить повідомлення, надіслане Карпенко органами влади Норвегії. Заява мотивована також тим, що без рішення суду органи реєстрації актів цивільного стану відмовляють заявниці в реєстрації смерті її чоловіка. Яке рішення повинен прийняти суд?

 1. TOB „Комп'ютерний світ" за договором купівлі-продажу передало місцевій лікарні 5 комп'ютерів за ціною 3500 грн. кожний із зобов'язанням оплатити товар впродовж місяця. Після передання товару TOB з'ясувало, що в договорі не вказані банківські реквізити покупця. У відповідь на вимо­гу TOB повідомити про них покупець заявив, що не має влас­ного рахунку в банку і знаходиться на балансі державного підприємства „Завод будівельних конструкцій". TOB зверну­лося за консультацією до адвоката.

За якими ознаками можна визначити юридичний статус лікарні? Зробіть висновок по справі.

 1. У фермера Богуненка було викрадено трактор. Через деякий час Богуненко у крамниці автозапчастин виявив двигун та деякі інші номерні агрегати з свого трактора.;

Фермер подав до крамниці позов про витребування знайдених агрегатів, які в нього були викрадені. Адміністрація крамниці заявила, що придбала зазначені речі на ринку автозапчастин у фізичної особи.

" Яке рішення має прийняти суд? Які умови подання віндикаційного позову?


ВАРІАНТ 4

1. Сімнадцятирічний Таренко, який півроку працював

продавцем на ринку, вирішив відкрити власне торгове місце для продажу цукерок. В державній реєстрації Таренку як суб'єкту підприємницької діяльності було, відмовлено на тій підставі, що на момент реєстрації йому не виповнилося 18 ро­ків. Таренко звернувся за консультацією до адвоката.

Підготуйте висновок по справі. У яких випадках непо­внолітня особа може набути статусу підприємця і в якому порядку?

 1. Маляренко, акціонер АТ „Майкронард", не бажаю­чи надалі бути акціонером, звернувся до правління товариства з вимогою викупу в нього акцій товариства за номінальною вартістю. Товариство відповіло відмовою.

Дайте висновок, чи зобов'язано акціонерне товарист­во (а якщо так, то в яких випадках) придбати акції власної емісії в акціонерів?

Визначте режим оборотоздатності акцій закритих та відкритих акціонерних товариств.

 1. У Борисенка було викрадено корову. Через деякий час з'ясувалося, що її купила Степаненко, яка мешкає в сусідньому селі. Борисенко подав позов про відібрання корови. Під час розгляду справи в суді виявилося, що Степаненко дійсно купила корову, яка належала Борисенку у невідомого їй чоловіка, але через деякий час корова захворіла і Степаненко змушена була її забити. Додавши до суми, одержаної від реалізації м'яса, ще 300 грн., Степаненко придбала іншу корову, яка і знаходилася в неї.

На яке питання теми розраховане завдання? Як слід вирішити цей спір?

ВАРІАНТ 5
1. Миронова з двома неповнолітніми дітьми, 10-річ-ною Оленою та 8-річним Олесем, займала двокімнатну кварти­ру. У липні 2003 р. вона приватизувала цю квартиру, в березні 2004 р. продала її Слимакову, а в грудні 2004 р. померла. .......

Прокурор звернувся до суду в інтересах неповнолітніх дітей Миронової з позовом про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним, спираючись на те, що в порушення вимог законодавства органи опіки й піклування на укладення правочину згоди не давали. Суд визнав правочин недійсним і прийняв рішення повернути квартиру неповнолі­тнім дітям, а покупцю - Слимакову - повернути 71 000 гри., тобто вартість квартири, вказаної в договорі. Опікун неповно­літніх Миронових у суді заявив, що таких грошей у дітей не­має і не може бути, тому що їх померла мати ці гроші пропила й розтратила. У відповідь Слимаков заявив, що не звільнить квартиру, доки йому не повернуть усі гроші. Прокурор пора­див Слимакову звернутися до суду з позовом до нотаріуса про відшкодування шкоди, який незаконно посвідчив правочин.

Дайте аргументовану відповідь, як слід вирішити

спір?

 1. Ляшенко, Бєлкін і Букрєєва звернулися до суду з позовом до Журавського з вимогою про встановлення серві­туту на право користування ставком, розташованим на сусід­ній земельній ділянці, закріпленій за фермерським господарс­твом на праві довічного володіння, що передається у спадщи­ну, головою якого був Журавський. В обґрунтування своїх вимог громадяни вказали, що користування ставком їм необ­хідно тільки у літній період, коли на відпочинок до них при­їжджають діти й онуки. До іншого водоймища їм необхідно добиратися рейсовим автобусом близько двох годин. Вказа­ний ставок розташований у 5 - 10 хвилинах пішки від житло­вих будинків. Відмовляючи у встановленні сервітуту, Журав­ський стверджував, що під час купання діти будуть здіймати шум, що буде несприятливо впливати на риб, розведенням яких він займається.

Яке рішення повинен винести суд?

 1. Працівник заводу "Зоря" під час виконання службо­вих обов'язків зробив винахід. Він звернувся до юриста з проханням дати роз'яснення, які права він має на цей об'єкт і яким чином може їх реалізувати й захистити.

Дайте аргументовану відповідь. Який винахід визна­ється службовим? Як розподіляються права між працівни­ком і роботодавцем?

Навчальне видання

^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

(частина 1)

для студентів III курсу заочного факультету

Укладачі: БОРИСОВА Валентина Іванівна, ^ ЯРКІНА Наталія Євгенівна, ПЕЧЕНИЙ Олег Петрович, НЕГРЕБЕЦЬКА Карина Валеріївна, КАЗАНЦЕВ Сергій Володимирович

Відповідальний за випуск В.І. Борисова

Редактор О. І. Борисенко Коректор Л. В. Русанова Комп'ютерна верстка Л б. Старжинської

, План 2005, поз. ,

Підп. до друку 06.07.2005. Формат 84x108 '/52. Папір офсетний. Друк: ризограф. Умови, друк. арк. 0,34. Облік.-вид. арк. 0,33. Вид. № 39. Тиражеі'Сприм Зам. №2412 Ціна договірна

Редакційно-видавничий відділ Національної юридичної академії України, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

Друкарня

Національної юридичної академії України, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”, напрям підготовки 030401 „ Правознавство” для студентів 4 курсу денних факультетів/...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських...
...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconШтефан М. Й., Заворотько П. П. Судове рішення
Мшістерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconРектору Нац іонального університету «Юридична академія України імені...
Ректору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний...
Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconУкраїни кримінільний процесуальний кодекс україни науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconКонкурс «Студент року Національного університету «Юридична академія...
Конкурс проводиться за ініціативи Студентського самоврядування Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни iconКонкурс проводиться за ініціативи Асоціації випускників Національного...
Асоціація випускників національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка