Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право»
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право»
Сторінка1/10
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
mir.zavantag.com > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТРУДОВЕ ПРАВО»

(відповідно до вимог ECTS)


1. ВСТУП
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства про працю України.

Дисципліна "Трудове право" передбачає такі форми на­вчального процесу: лекції, практичні заняття, колоквіуми, інди­відуальні навчально-дослідницькі завдання, консультації, само­стійну роботу студентів, які забезпечені програмою, текстами лекцій, завданнями, тестами, базами даних юридичної практики тощо.

Підсумковою формою контролю знань студентів у IV семестрі є залік за результатами ПМК, у V - іспит.

Основна мета навчального курсу - формування знань положень трудового права, умінь правильного застосування по­ложень нормативно-правових актів щодо відносин у сфері праці та відносин, що тісно пов'язані з трудовими.

Студенти повинні

знати:

  • основні положення Конституції України, Кодексу за­конів про працю України, рішень Конституційного Суду Украї­ни, постанов Пленуму Верховного Суду України з питань за­стосування трудового законодавства, стан судової практики;

  • предмет, метод, систему і принципи трудового права, зміст його основних інститутів;

- сферу дії законодавства про працю; вміти:

  • правильно визначати характер і зміст правовідносин у сфері праці;

  • точно розуміти зміст правової норми;

  • правильно застосовувати нормативний матеріал до кон­кретних відносин;

  • тлумачити чинне трудове законодавство;

  • надавати проведеній роботі належної форми (письмове рішення, складання документа тощо);

  • аналізувати тенденції юридичної практики та оціню­вати їх з точки зору відповідності законодавству.


З


^ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ
3. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТРУДОВЕ ПРАВО"
Аудиторні'5

V

гійна

п/п

Тема

Всього

лекції

практи

Самос: робота

/

2

3

4

5

6

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ L ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА, ПРИНЦИПИ ТА ПРАВОВІДНОСИНИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

1

Предмет, метод, система і функції тру-

є

А

7

2

дового права

о


2

Джерела трудового права

6

2

2

23

Принципи трудового права

4

2

-

2

4

Суб'єкти трудового права

6

2

2

25

Трудові правовідносини

6

2

2

2
Соціальний діалог. Угоди з соціально-

6

економічних питань та колективні до­говори

8

4

2

2

7

Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

6

2

2

2

Всього в модулі І

44

18

12

14

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ

8

Трудовий договір

36

18

12

6

9

Робочий час

8

4

2

2

10

Час відпочинку

6

2

2

2

11

Оплата праці

6

2

2

2

Всього в модулі II

56

26

18

12

Всього у 4 семестрі

100

44

ЗО

26

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національного

університету "Юридична

академія України імені

Ярослава Мудрого"

(протокол № 5 від 20.01.2012 р.)
^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ТРУДОВЕ ПРАВО"

*qr ' ■ і пі,' <■ ло лп , .<їлу і, •• л , >і • >

Розділ І. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА, ПРИНЦИПИ І ПРАВОВІДНОСИНИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Предмет, метод, система та функції трудового права. Поняття праці, ознаки найманої праці. Трудове право України як самостійна галузь права, її співвідношення з суміжними га­лузями права. Предмет трудового права. Класифікація відно­син, що складають предмет трудового права. Метод трудового права та його особливості. Функції трудового права. Система трудового права як галузі права і науки. Співвідношення систе­ми трудового права та системи законодавства про працю.

^ Джерела трудового права. Поняття, система та види джерел трудового права. Внутрішні джерела трудового права. Зовнішні джерела права. Локальні нормативні акти: поняття, види, особливості розробки і прийняття. Сфера дії норм трудо­вого права. Єдність та диференціація правового регулювання праці.

^ Принципи трудового права. Поняття і загальна характе­ристика принципів трудового права. Класифікація принципів трудового права, їх реалізація у нормах трудового права. Прин­ципи окремих інститутів трудового права.

^ Суб'єкти трудового права. Поняття суб'єктів трудового права. Працівники як суб'єкти трудового права, трудового до­говору, трудових правовідносин. Правовий статус роботодав­ців. Трудовий колектив підприємства, установи, організації та його представники. Профспілкові організації та їх органи як суб'єкти трудового права, основні функції профспілок у соціа­льно-економічній сфері. Представники роботодавців та їх пов­новаження. Державні органи як суб'єкти трудового права.

^ Трудові правовідносини. Поняття, ознаки та загальна ха­рактеристика трудових правовідносин. Сторони і зміст трудо­вих правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

^ Соціальний діалог. Угоди з соціально-економічних пи­тань та колективні договори. Соціальний діалог як механізм реалізації соціального партнерства. Рівні та сторони соціально­го діалогу. Форми здійснення соціального діалогу. Зміст і поря­док укладення угод із соціально-економічних питань. Поняття і зміст колективного договору. Порядок укладення колективного договору. Реєстрація угод і колективних договорів. Контроль за виконанням колективного договору. Відповідальність за пору­шення і невиконання умов колективного договору.

^ Правове регулювання зайнятості та працевлаштуван­ня. Поняття зайнятості населення і напрями державної політики у цій сфері. Правовий статус громадян, які шукають роботу, та безробітних, порядок їх реєстрації, перереєстрації та ведення обліку. Поняття підходящої роботи. Порядок бронювання та визначення квоти робочих місць. Органи, які здійснюють пра­цевлаштування та їх правовий статус. Відповідальність підпри­ємств за невиконання законодавства про працевлаштування.

Розділ ^ II. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ
Трудовий договір. Поняття і зміст трудового договору. Форма і строк трудового договору. Види трудового договору. Порядок укладення трудового договору. Фактичний допуск до роботи. Необгрунтована відмова в прийнятті на роботу. Оформ­лення трудової книжки.

Зміна умов трудового договору. Поняття і види переве­день на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце. Зміна істотних умов праці.

Відсторонення працівника від роботи.

Поняття припинення трудових правовідносин й розі­рвання трудового договору. Підстави припинення трудових правовідносин, їх класифікація. Припинення трудових право­відносин за підставами, у яких присутня взаємна воля сторін. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розі­рвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Класифі­кація підстав розірвання трудового договору з ініціативи робо­тодавця. Загальні та спеціальні юридичні гарантії працівникам, що звільняються за ініціативою роботодавця. Попередня згода профспілкового органу на розірвання трудового договору з іні­ціативи роботодавця.

Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Припинення трудових правовідносин у зв'язку з пору­шенням правил прийняття на роботу.

Порядок оформлення звільнення. Строки розрахунку із звільненим працівником. Вихідна допомога.

^ Робочий час. Поняття та види робочого часу. Принципи і методи регулювання робочого часу. Поняття й види режиму робочого часу. Характеристика робочого часу нормальної три­валості, скороченого та неповного. Облік робочого часу. Робота понад встановлену тривалість робочого дня (надурочні роботи, чергування). Випадки та порядок залучення до робіт понад встановлену тривалість.

^ Час відпочинку. Право на відпочинок та його гарантії. Поняття і види часу відпочинку. Щорічні відпустки працівників та їх види. Порядок надання відпустки, подовження, перене­сення та відкликання з відпустки. Відпустки без збереження за­робітної плати. Відпустки цільового призначення: учбові, твор­чі, соціальні.

^ Оплата праці. Поняття, функції і принципи оплати пра­ці. Методи правового регулювання оплати праці. Тарифна сис­тема оплати праці. Поняття заробітної плати та її структура. Мінімальна заробітна плата та індексація заробітної плати. Фо­рми виплати заробітної плати. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Гарантії в оплаті праці для працівни­ків при відхиленні від нормальних умов праці. Обчислення се-

^17337507314731^2020


редньої заробітної плати. Обмеження відрахувань із заробітної плати.

Поняття гарантій та види гарантій. Поняття й види ком­пенсацій. Порядок надання гарантійних і компенсаційних ви­плат і їх розмір.
Розділ ^ III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ

ПРАВІ
Трудова дисципліна. Поняття дисципліни праці й методи її забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ, організацій. Статути й положення про дисципліну для окремих категорій працівників. Заохочення за успіхи в роботі, порядок їх застосування.

Поняття й види дисциплінарної відповідальності. По­няття та склад дисциплінарного проступку. Загальний порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень, поря­док їх зняття. Особливості застосування дисциплінарних стяг­нень для окремих категорій працівників. Юридичне значення заходів громадського впливу та громадських стягнень.

^ Матеріальна відповідальність сторін трудового дого­вору. Поняття і функції матеріальної відповідальності, її від­мінності від майнової відповідальності осіб в інших галузях права. Взаємні обов'язки працівника та роботодавця в трудових правовідносинах щодо дбайливого ставлення до майна підпри­ємства, установи, організації.

Підстава й умови матеріальної відповідальності праців­ників. Випадки, що виключають матеріальну відповідальність працівників. Види матеріальної відповідальності. Випадки по­вної матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна від­повідальність працівників та її випадки. Договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Підстави й поря­док укладення договорів про повну колективну (бригадну) ма­теріальну відповідальність.

Порядок визначення розміру заподіяної шкоди. Строки притягнення працівників до матеріальної відповідальності. Об­

ставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди та його зменшенню. Порядок покриття шкоди.

Матеріальна відповідальність роботодавця перед пра­цівником.

^ Підготовка і підвищення кваліфікації працівників. Права та обов'язки роботодавця з підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Права працівників на професійну під­готовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Порядок оплати за час виробничого навчання, перекваліфікації, а також при навчанні іншим професіям. Гарантії та компенсації праців­никам, направленим на підвищення кваліфікації.

Розділ ^ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ЗАХИСТ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВАОхорона праці. Поняття охорони праці та її зміст. Основ­ні принципи державної політики в галузі охорони праці. Гаран­тії прав працівників на охорону праці під час укладення трудо­вого договору та під час роботи. Правове регулювання органі­зації охорони праці на виробництві. Правовий статус служби охорони праці на підприємстві. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці. Атестація робочих місць за умовами праці.

Розслідування нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій на виробництві. Розслідування нещасних випад­ків невиробничого характеру.

^ Трудові спори. Поняття трудових спорів. Види трудових спорів. Причини й обставини виникнення трудових спорів. Принципи розгляду трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори. Особливості розгляду окремих видів трудових спорів. Порядок, строки, виконання рішень КТС по індивідуальних трудових спорах. Особливості виконання судових рішень по трудових спорах.

Поняття колективних трудових спорів, їх предмет, сто­рони. Порядок мирних процедур розв'язання колективних тру-

дових спорів. Правове положення незалежного посередника. Правове положення Національної служби посередництва і при­мирення. Примирна комісія, її склад і компетенція. Трудовий арбітраж, його склад і компетенція.

Право на страйк і його обмеження. Здійснення права на страйк. Гарантії та правове положення працівників у зв'язку з проведенням страйку. Відповідальність за порушення законо­давства про колективні трудові спори.

^ Особливості регулювання праці окремих категорій пра­цівників. Особливості правового регулювання праці жінок. Особ­ливості правового регулювання праці неповнолітніх. Особливо­сті правового регулювання праці осіб із зниженою працездатні­стю. Правове регулювання праці осіб, які поєднують роботу з навчанням.

^ Нагляд і контроль за додержанням трудового законо­давства. Нагляд і контроль за додержанням законодавства, їх поняття та відмінності. Державний нагляд і контроль за додер­жанням законодавства про працю. Громадський контроль за до­держанням законодавства про працю.

:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «трудове право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка