Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали
Скачати 221.72 Kb.
НазваКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали
Дата конвертації07.11.2013
Розмір221.72 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з навчальної дисципліни „Іноземна мова

професійного спрямування”

для студентів 2 курсу

спеціальність „Правознавство”

І семестрКиїв-2010

Кафедра мовної підготовки ННІПП КНУВС


Навчально-методичні матеріали

з „Іноземна мова професійного спрямування”

для студентів навчально-наукового інституту права та психології

Укладачі:

кандидат педагогічних наук, доцент Т. В. Гороховська;

ст. викладач Богуцький В.М.;

ст. викладач Ружицька О.Г.;

викладач Чуб І. О.


Рецензенти:

завідувач кафедри іноземних мов КНУВС, доцент Романюк О.І.

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Тимошенко П. Ю.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки ННІПП КНУВС, протокол № 1 від «27» серпня 2010 року,

^ 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Однією із важливих сторін складових професійної освіти сучасного юриста є добре володіння ним іноземною мовою.

Мета та зміст навчання іноземної мови на юридичному факультеті та факультеті правового забезпечення підприємницької діяльності та психології ННІПП КНУВС орієнтовані на врахування сучасних тенденцій розширення Європейського Союзу, прагнення України до входу у ЄС, глобалізації та радикальними змінами у сфері освіти України. У 2010 році буде закінчено процес створення Європейського простору вищої освіти (Болонья, 1999 рік), що висуває певні завдання щодо мовної підготовки викладачів, студентів, магістрів, аспірантів та їх доступу до інформаційно-наукового простору.

Зміст навчання іноземної мови на юридичному факультеті та факультеті правового забезпечення підприємницької діяльності та психології ННІППР КНУВС надає можливість оволодівати необхідними теоретичними знаннями, розвивати мовленнєві вміння та навички, формувати мовну компетенцію, яка необхідна для ефективної участі як у повсякденному житті, так і у ситуаціях професійного спілкування.

Навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі освіти передбачає комплексну реалізацію практичної, освітньої, пізнавальної, розвиваючої, соціальної, соціокультурної цілей:

Практична: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, прагматичну, соціолінгвістичну) для забезпечення ефективного професійного спілкування;

Освітня: формувати у студентів акмеологічну компетенцію (декларативні знання, вміння, навички навчатися), сприяти розвитку мовленнєвих здібностей, здатності до самостійного навчання;

Пізнавальна: залучати студентів до таких видів навчальної діяльності, які активізують і розвивають їхні пізнавальні здібності;

Розвиваюча: допомагати студентам формувати акмеологічну компетенцію з метою розвитку їх мотивації; та позитивного ставлення до вивчення мови;

Соціальна: сприяти формуванню комунікативних вмінь, робити вагомий внесок у соціум, що постійно змінюється;

Соціокультурна: досягати розуміння важливих і рівноправних міжнародних соціокультурних проблем, для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та навчальних ситуацій.

Програма навчання іноземної мови на юридичному факультеті та факультеті правового забезпечення підприємницької діяльності ННІПП КНУВС на 2 курсі І семестр передбачає 90 години, з них 42 години – практичні заняття, 44 – самостійна робота, 4 годин – індивідуальна робота та складається з 2 модулів. Зміст модулів відповідає професійній спрямованості вивчення іноземної мови, надає студентам уявлення про системи права, політичні та судові системи країн, мова яких вивчається, специфіку юридичних професій у цих країнах. Перш за все увага приділяється професійній лексиці, роботі з оригінальними навчальними матеріалами, розвитку критичного мислення, вмінь та навичок порівняльного аналізу.

Навчання іноземної мови сприятиме оволодінню таких професійних умінь та навичок:

Аудіювання - розуміння стандартних усних текстів на навчальні та професійні теми іноземною мовою у нормальному темпі; розуміння основної інформації бесід, доповідей, презентацій, дискусій на навчальні та професійні теми іноземною мовою; розуміння основного змісту розмови з носіями мови у навчальному та професійному оточенні.

Діалогічне мовлення - уміння підтримувати розмову чи дискусію на загальні та професійні теми; уміння викладати свої ідеї та погляди на навчальні і професійні теми, надавати необхідні пояснення і коментарі, обґрунтовувати власну точку зору в офіційній та неофіційній бесіді.

Монологічне мовлення - уміння докладно й чітко описати і презентувати проблематику навчальних і фахових питань; уміння детально презентувати основні положення певних професійних питань з використанням відповідної фахової термінології; уміння обґрунтовувати доводи з актуальних навчальних та професійних питань, виділяти важливі моменти.

Читання - вміння самостійно отримувати інформацію, ідеї та погляди з широкого кола навчальних та професійних джерел, правильно розуміти терміни й абревіатуру, застосовувати довідкові джерела; вміння здійснювати пошук інформації у мережі Internet; вміння знаходити необхідну навчальну та професійно-орієнтовану інформацію у бібліотечних каталогах; вміння розуміти інструкції та правила, використовуючи словники та довідкову літературу.

Письмо - вміння написати наукове повідомлення на професійні теми; вміння складати анотації та реферувати навчальні тексти та тексти професійної спрямованості.

Формування у студентів вмінь та навичок іншомовної мовленнєвої діяльності здійснюється на практичних та індивідуальних заняттях під керівництвом викладача, під час самостійної роботи студентів, а також при проведенні консультацій.

Контроль (поточний, цикловий, рубіжний, підсумковий) вмінь та навичок студентів в межах програмного матеріалу в рамках одного змістового модуля здійснюється викладачем під час практичних, індивідуальних занять та проведення комп’ютерного тестування та модульної контрольної роботи в кінці кредиту та заліку.

Реалізація вищезгаданих цілей відбувається комплексно на всіх етапах навчання іноземної мови.
^ Дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування»

Кількість залікових кредитів ECTS: 2.5

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 90

Тижневих годин: за розкладом занять


Рік навчання: ІІ

Семестр: І

Лекції: 0

Семінарські заняття: 0

Практичні заняття: 42

Індивідуальні заняття: 4

Самостійні заняття: 44

Вид контролю: залік


^ 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ№ з/п

Назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

Індивідуальна робота з викладачем

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

 

Змістовий модуль І

36

14

 

 

14

2

1.

Тема 1. Виконавча та законодавча гілки влади країн, мова яких вивчається

16

6

 

 

6

 

2.

Тема 2. Судова система країн, мова яких вивчається

18

6

 

 

6

2

3.

Модульний контроль

2

2

 

 

2

 

 

Змістовий модуль 2

54

28

 

 

28

2

4.

Тема 3. Види злочинів та їх класифікація

18

10

 

 

10

 

5.

Тема 4. Проблема боротьби з викраденням творів мистецтва

16

8

 

 

8

 

6.

Тема 5. Проблема крадіжки автотранспорту.

18

8

 

 

8

2

7.

Модульний контроль

2

2

 

 

2

 

 

^ РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ:

90

42

 

 

42

4^ 3. Методичні рекомендації

Основними формами організації навчання іноземної мови в ННІПП КНУВС в умовах кредитно-модульної системи є практичні заняття; індивідуальна робота; самостійна робота.

На заняттях формуються та вдосконалюються мовленнєві навички та вміння повсякденного та професійного спілкування в умовах кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ України. Процес формування вмінь та навичок базується на загальних дидактичних принципах, а також на сучасних методиках, що відповідають концепції комунікативного підходу до навчання іноземної мови. Заняття проходять згідно до тематичного плану, що розглядається та затверджується на засіданні кафедри мовної підготовки, а також затверджується керівництвом інституту. Відповідно до тематичних планів складається розгорнуте поурочне планування кожного модуля, де відображається обов’язковий для вивчення лексичний, граматичний матеріал, базові тести, завдання для індивідуальної та самостійної роботи.

Під час практичного заняття оцінюється активність студента, знання лексики, вміння та навички діалогічного та монологічного мовлення за шкалою оцінювання, яка складена на базі «Методики комплексної діагностики знань студентів ННІПП» за вимогами КМСОНП.

Новою важливою складовою навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи є індивідуальне заняття, що входить до розкладу занять. Мета індивідуального заняття – створення умов для покращення знань, вмінь та навичок студентів, які мають проблеми з засвоєнням обов’язкового навчального матеріалу внаслідок або слабкої базової шкільної підготовки, або внаслідок пропусків. Індивідуальні заняття використовуються і для опрацювання індивідуальних завдань зі студентами, які мають високий рівень знання іноземної мови.

Значне місце в опрацюванні навчального модуля посідає самостійна робота студентів. Самостійна робота - це засіб навчання, який забезпечує адаптацію до індивідуальних особливостей студентів та сприяє інтенсифікації навчального процесу за рахунок зміни його структури.

За навчальним планом на самостійну роботу відведено 44 години.

Основна мета самостійної роботи:

 • орієнтувати студентів на самостійне опрацювання тематичних матеріалів;

 • закріпити та поглибити знання, отримані на практичних заняттях;

 • навчити розуміти літературу фахового спрямування, отримувати необхідну інформацію з юридичних текстів та газетних статей;

 • формувати вміння та навички, відтворювати зміст прочитаного іноземною або рідною мовами;

 • формувати активний словниковий запас (не менш 2500 слів та словосполучень);

 • розвинути вміння та навички працювати самостійно, творчо;

 • підвищити загальний інтерес до іноземної мови.

Згідно планування модулів основними видами самостійної роботи є переклад або реферування статей, уривків з суспільно-політичної та юридичної літератури; творчі завдання.

До творчих завдань можуть бути віднесені: твір, доповідь, підготовка міні-тренінгу, ділової гри.

Рекомендується активніше ініціювати участь студентів особливо у виконанні творчих завдань. Можливе оцінювання і підготовки, і проведення, наприклад, міні-тренінгу з вивчення нової лексики.

Навчання кожного модуля закінчується або тестовою роботою (по можливості з використанням комп’ютерних технологій), або модульною контрольною роботою. МКР повинна обов’язково включати перевірку усних мовленнєвих навичок (відповідь, доповідь за темою).

Самостійна робота є складовою частиною реалізації концепції кредитно-модульної системи навчання, сприяє комплексному оволодінню сучасною іноземною мовою та юридичною термінологією.

Планування та проведення самостійної роботи потребує врахування наступних факторів:

1. Специфіки юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології (підбір завдань, фахова спрямованість та змістове наповнення вправ);

2. Рівня підготовки студентів; індивідуального характеру допомоги, що надається студентам.

Організовуючи самостійну роботу необхідно враховувати поступовий характер формування вмінь та навичок оволодіння іноземною мовою. Слід починати з навчання роботи зі словником та лексико-граматичним матеріалом підручника і поступово переходити до творчих завдань таких, як переклад та реферування оригінальних фахових текстів та написання творів.

Самостійна робота дає можливість максимально реалізувати індивідуальний підхід до студентів з різним рівнем знань, дозволяє забезпечити активність навчального процесу, та робить його двостороннім.

Під час самостійної роботи особлива увага приділяється навчанню перекладати, реферувати, складати анотації до оригінальних текстів та писати твори.

При реферуванні текстового матеріалу студенти мають прочитати текст, усвідомити його зміст, виділити окремі положення щодо суті змісту, узагальнити найважливішу інформацію та викласти її в конспективній формі.

Суть анотації – узагальнити положення тексту в 3-5 реченнях і представити отримані дані у стислій формі.

Доцільність навчання реферуванню та складання анотацій полягає в тому, що такі види робіт сприятимуть формуванню вмінь та навичок правильного оформлення стислого викладу курсових та дипломних робіт фахового спрямування, оформлення доповідей та повідомлень, а в подальшому самостійного складання анотацій наукових статей та наукових досліджень. Також ці види самостійної роботи є могутнім засобом розширення рецептивного словникового запасу.

В процесі організації самостійної роботи потрібно приділяти увагу:

- реалізації юридично-прикладної спрямованості навчання і підбору актуальних та проблемних за змістом текстів;

- розширенню словникового запасу; систематичній роботі, що має на меті репродуктивне використання тематичних лексико-граматичних структур;

- врахуванню індивідуальних можливостей та схильностей студентів; проведенню консультацій з метою надання допомоги в складанні плану творчих робіт.

Матеріал для самостійної роботи не повинен втрачати новизни та має бути доступним для сприймання. Завдання повинні бути творчими, й спрямовані на подолання труднощів, пов’язаних з оволодінням іноземною мовою.

^ Методика оцінювання


модуль

П/з

С/р

МКР

М1

6х5=30

6х4=24

6х3=18

2х5=10

2х4 =8

2х3=6


27-60


М2

13х5=65

13х4=52

13х3=39

2х5=10

2х4 =8

2х3=6


24-35
^ 4. Плани практичних занять

Всього годин – 90. Пр. заняття – 38 год., сам. робота – 44год., інд. робота – 4 год., МКР – 4 год.
Англійська мова
Змістовий модуль 1.

Пр. заняття – 12 год., сам. робота – 20 год., інд. робота – 2 год., МКР – 2 год.


^ Назва теми

К-ть годин

Заняття

К-ть годин

Навчальні матеріали

Самостійна робота

^ К-ть годин

Базові тексти

Аудіо та відеоматеріали

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.Виконавча та законодавча гілки влади країн, мова яких вивчається (США, Канада).


61.1.1. Введення, первинне закріплення та тренування нових лексико-граматичних структур на основі базового тексту.


1.1.2. Активізація нового лексичного матеріалу в усному діалогічному та монологічному мовленні.

Навчання перекладу з рідної на англійську мову
1.1.3.Обговорення особливостей політичних систем та виконавчої влади у Великій Британії та США


2


2

2


Text 1: “The political system of the USA” // Англійська мова для юристів: навч. посібник / за заг. ред. Голік Л.О., Степаненко О.І. – Київ, 2010

Text 2. “The White House” // Англійська мова для юристів: навч. посібник / за заг. ред. Голік Л.О., Степаненко О.І. – Київ, 2010

Text 3 Text 1: “Local Administration” // Англійська мова для юристів: навч. посібник
Написання твору ''Особливості організаціїї державної системи в США''.


Підготовка повідомлень до обговорення.


6


41.2. Судова система країн, мова яких вивчається (США, Канада)6


1.2.1. Введення та закріплення нових лексико-граматичних структур.
1.2.2. Активізація нових лексико-граматичних структур . Розвиток умінь та навичок діалогічного мовлення. Моделювання комунікативних ситуацій. Повторення структури доповіді.

1.2.3. Проведення круглого столу:” Особливості судових систем України, Великобританії та США.”

2


2


2


Text 1. “The system of courts in the USA” // Англійська мова для юристів: навч. посібник / за заг. ред. Голік Л.О., Степаненко О.І. – Київ, 2010

Text 2. “The state courts” // Англійська мова для юристів: навч. посібник / за заг. ред. Голік Л.О., Степаненко О.І. – Київ, 2010

.


Переклад фахових юридичних текстів.
Підготовка повідомлень до круглого столу

6


4


МКР № 1

2
2


Змістовий модуль 2.

Пр. заняття – 26 год., сам. робота – 24, інд. робота – 2 год., МКР – 2 год.


^ Назва теми

К-ть годин

Заняття

К-ть годин

Навчальні матеріали

Самостійна робота

^ К-ть годин

Базові тексти

Аудіо та відеоматеріали

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.Види злочинів та їх класифікація.


10


2.1.1 Ознайомлення з особливостями класифікації злочинів у Великобританії.

Введення та закріплення нових лексико-граматичних структур. Розвиток навичок читання та комунікації на основі базового тексту.

2.2.1 Особливості класифікації злочинів. Введення та закріплення нових лексико-граматичних структур.

2.1.3. Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення за темою.

2.1.4. Розвиток навичок реферування. Підготовка до дискусії.

2.1.5. Дискусія за темою: “Advantages & Disadvantages of Classifications of Crimes in the GB & Ukraine ”.

2


2

2


2

2

Text 1. Classification of Crimes. Unit 7.// Англ. мова для правоохоронців // за ред. О.І.Романюк. – К., друкарня МВС України, 2005. – 475 С.99-100.

Text 2. Definitions of Criminals. . Unit 7. // Англ. мова для правоохоронців С.102-103.

Text 3. Burglary // Фіщенко І. І. Англ. мова : посібник з навчання реферуванню юридичної літератури. – К., 2001. – С.37-38Аудіо касета “Can I help you?”. Units 16, 19.

Переклад Text 3. Violence in the restaurant. . Unit 7 // 1. с. 110-111.

Переклад статтей юридичного спрямування “Kyiv Post”.
Підготовка до дискусіі за темою: “Advantages & Disadvantages of Classifications of Crimes in GB and Ukraine ”.

2


2

4


2.2.Проблема боротьби з викраденням творів мистецтва.

.

8

2.2.1. Ознайомлення з проблемами боротьби з викраденням творів мистецтв.

Введення та закріплення нових лексико-граматичних структур.

2.2.2. Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.


2.2.3. Контроль навичок та вмінь робити повідомлення за темою

2.2.4. Розвиток навичок непідготовленого читання та перекладу та обговорювання тексту фахового спрямування

2

2
2

2


Text 1. Police problems in combating stolen works of art. Unit 8.// Англ. мова для правоохоронців // за ред. О.І.Романюк. – К., друкарня МВС України, 2005. – 475 C.119-120.

Text 2. The theft of arts and antiques in the UK. Unit 8.// Англ. мова для правоохоронців. – С.125-126.


Реферування статті з газети “Kyiv Post”.

Підготовка повідомлень за темою.


4

4

2.3. Проблема крадіжки автотранспорту та його безпека.


8

2.3.1. Ознайомлення з особливостями проблеми крадіжки автотранспорту у Європі та США. Введення та закріплення нових лексико-граматичних структур.
2.3.2. Розвиток навичок читання та комунікації на основі базового тексту.


2.3.3. Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення по темі. Контроль навичок та вмінь робити повідомлення за темою.

2.3.4. Ознайомлення з проблемами безпеки руху.

Розвиток навичок непідготовленого читання, перекладу та обговорення тексту фахового спрямування.

2


2
2
2

Text 1. “A Big Break on Car Crime”. Unit 9// Англ. мова для правоохоронців // за ред. О.І.Романюк. – К., друкарня МВС України, 2005. – 475 С.129-130.

Text 2. “Protect Yourself Against Auto Theft” Unit 9.// Англ. мова для правоохоронців. – С.140

Ex. 16 “The Stolen Car” // Англ. мова для правоохоронців C 138-139

Ex. 23 “Florida addresses auto theft problem” // Англ. мова для правоохоронців C 144-145

Аудіо касета “Can I help you?”. Unit 5.


Реферування статті з газети “Kyiv Post”.
Написання твору “ The Problem of Vehicle Theft”


4


4

2.4. МКР № 2

2
2


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ
Англійська мова
Підручники

 1. Англійська мова для правоохоронців // за заг. ред. О. І. Романюк. – К. : друкарня МВС України, 2005. – 475 с.

 2. Англійська мова : навч. посібник з навчання реферування юридичної літератури // за ред. О. І. Романюк. – К. ‑ 2001.

 3. Английский для юристов: уч. пособие // под ред. Т. Н. Шишкиной. – М. : Гуманитарное знание, ТЕИС, 1997. – 198 с.

 4. Граматика сучасної англійської мови // Л. Г Верба, Г. В Верба. – К. : Логос, 2002. – 352 с.

 5. Alison Riley. English for Law. Forth Impression. Longman. – 2001. – 496 p

 6. Classification of Offences // Миронова О. О. Метод. розробка.

 7. The theft of the masterpiece // Катеренчук О. В. Метод. розробка.


Словники

 1. Oxford Dictionary of English. Oxford University Press. – 1993.

 2. Новый англо-русский юридический словарь // Ф. Березовенко и др. – К. : Евроиндекс Лтд, 1993. – 320 с.Статті


 1. Legal Aid, Advice and Assistance // Justice and law. Foreign and Commonwealth office. – London, 2000. – pp. 39-41.

 2. Administration of the law // Justice and law. Foreign and Commonwealth office. – London, 2000. – pp. 42-44.

 3. The Personnel of the law // Justice and law. Foreign and Commonwealth office. – London, 2000. – pp. 44-55.


Схожі:

Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...

Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...

Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
Навчально-методичні матеріали з курсу «Адвокатура України» для студентів 3 курсу навчально-наукового інституту права та психології...
Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Раєцька Л. В. – доцент кафедри кримінального права І криміналістики нніпп національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних...
Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Пустовіт Ж. М. – завідувач кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат юридичних наук, доцент
Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Денисенко О. А. – старший викладач кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат історичних наук
Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Чавес Техеда – заступник декана юридичного факультету Київського університету туризму, економіки І права, кандидат юридичних наук,...
Київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра мовної підготовки навчально-методичні матеріали iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Братасюк М. Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, доктор філософських наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка