Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
НазваГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Сторінка1/6
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
Міністерство внутрішніх справ України

Національна академія внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та психології

Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та

психології

Кафедра господарського права і процесу


Навчально-методичні матеріали з дисципліни

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань «Юридичні науки» за напрямом підготовки «Правознавство»
Київ -2011

Гелич Ю.О., Нескороджена Л.Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» .- К.: НАВС, 201 І.- 60 с
Укладачі:

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри господарського права і процесу Нескороджена Л.Л.

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права і процесу Гелич Ю.О.
Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор, перший проректор ВНЗ «Національна академія управління» Матвійчук В.К.
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права і психології Національної академії внутрішніх справ Лебідь В.1.
Обговорені та схвалені на засіданні кафедри господарського права і процесу (протокол №1 від «30» серпня 2011 року) для студентів навчально-наукового інституту права та психології.
Рекомендовано до друку Методичною радою НАВС від 14.12.2011р.

(протокол №4)

^ АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Україна, прагнучи відповідати статусу правової демократичної держави та маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів господарської діяльності, а саме: зовнішню торгівлю внутрішню торгівлю. зовнішньоекономічну діяльність, економічне, науково-технічне, співробітництво, інноваційну діяльність, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг, прийняла ряд законів, що регулюють зазначені види діяльності. Так, 16 квітня 1991 року був прийнятий Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", 20 грудня 1997 року - Постанова КМУ "Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України", 18 вересня 1991 року - Закон України "Про інвестиційну діяльність", 4 липня 2002 року - Закон України "Про інноваційну діяльність", 7 березня 1996 року - Закон України "Про страхування". 16 грудня 1997 року - Закон України "Про лізинг" тощо. Крім того, виникнення нових видів господарської діяльності зумовило появу зовсім нових видів договорів, що супроводжують господарську діяльність. Так, з'явилися договір фінансового лізингу, оперативного лізингу, міжнародного лізингу, факторингу, франчайзингу, агентський договір, біржовий контракт, концесійний договір, ліцензійний договір. З метою врахування нових господарських правовідносин, що виникли за час незалежності України, та вдосконалення чинного законодавства України 16 січня 2003 року були прийняті Господарський кодекс України та Цивільний кодекс України, які набули чинності 1 січня 2004 року.

Для ознайомлення студентів з теоретичними положеннями щодо господарської діяльності, її видів, суб'єктів господарювання, правового положення господарських товариств, особливостей правового регулювання господарсько-торговельної діяльності, інноваційної діяльності, комерційного посередництва у сфері господарювання, зовнішньоекономічної діяльності, банківської діяльності тощо, у вузах України викладаються курси "Господарське право", "Підприємницьке право", "Основи господарського права", "Основи підприємницького права".

Навчально-методичний комплекс з курсу "Господарське право" має за мету надати допомогу студентам у їх роботі над вивченням зазначеної дисципліни.

Зміст навчального курсу "Господарське право" складається із знань про господарську діяльність, правосуб'єктність господарюючих суб'єктів, джерела господарського права, про правовий режим майна в господарському обігу, про особливості регулювання певних видів господарської діяльності. Дисципліна "Господарське право" складається з двох частин: загальної та особливої.

Під час вивчення загальної частини "Господарського права" необхідно звернути увагу на співвідношення господарського права з іншими галузями права (конституційне, цивільне, трудове, цивільно-процесуальне, кримінальне право тощо), на загальні положення здійснення господарської діяльності, на поняття господарюючого суб'єкта, на підстави виникнення господарських відносин і т. д.

При вивченні особливої частий "Господарського права" слід звернути увагу на особливості правового регулювання певних видів господарської діяльності, а саме: підприємницької (комерційної) та непідприємницької (некомерційної), торгівельної діяльності, діяльності при перевезеннях, страхової, банківської, зовнішньоекономічної діяльності.

Програму розроблено враховуючи останні розробки та наукові здобутки вчених в галузі цивільного, господарського, господарсько - процесуального, цивільного процесуального, адміністративного, кримінального права: зміни та доповнення, які були внесені в законодавство України по вересень 2011 року.

Мета курсу:

- сприяти одержанню студентами основоположних знань з дисципліни "Господарське право";

- забезпечити правову підготовку, спрямовану на формування інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють основами теоретичних знань в галузі господарського права, необхідних для їх майбутньої трудової діяльності тощо.

Вимоги до знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

- становлення господарського законодавства України;

- сучасні тенденції державного регулювання господарських правовідносин;

- сутність правових категорій господарського права;

- зміст правових інститутів господарського права й об'єктивні закономірності їх розвитку;

- порядок застосування норм господарсько-процесуального законодавства.

Студент повинен уміти:

- орієнтуватися в особливостях правового регулювання господарської діяльності;

- своєчасно визначати проблеми правового регулювання господарсько-договірних відносин і, керуючись нормами діючого законодавства України, вирішувати питання захисту прав суб'єктів господарювання;

- тлумачити чинне господарське законодавство та правильно застосовувати його при вирішенні практичних завдань, аргументуючи власну точку зору щодо прийнятого рішення;

- захищати свої права та представляти інтереси суб'єктів господарювання при вирішенні спорів у господарських судах. Дисципліна "Господарське право" передбачає вивчення студентами основних правових інститутів господарської діяльності, спираючись на вже одержані знання з теорії держави і права, конституційного права, цивільного та цивільно-процесуального права тощо.

Більш глибоке опанування матеріалом забезпечить ознайомлення з нормативними актами з зазначеної дисципліни, що пропонуються до кожної теми, а також з рекомендованою додатковою літературою.

В запропонованій робочій програмі наводяться теми лекцій, які можуть доповнюватися або змінюватися в залежності від законодавства, специфіки аудиторії, завдань та мети підготовки майбутніх фахівців у галузі правознавства. Учбово-тематичний план та Програма курсу складаються з тем, по кожній з яких планується проведення лекцій, семінарських занять, написання контрольних робіт.

За результатами вивчення матеріалу дисципліни "Господарське право" студенти складають екзамен.

Тематичний план

з навчальної дисципліни «Господарське право» кафедри господарського

права і процесу факультету правого забезпечення підприємницької

діяльності та психології ННІПП ІІАВС на 2011-2012 навчальний рік для

студентів третього курсу№ з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Самостійна та індивідуальна робота

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота
Змістовний модуль 1

36

18

6

4

8

18

16

2

1.

Теоретичні основи господарського права

15

6

2

2

2

9

8

1

2.

Суб’єкти господарювання.

21

12

4

2

6 «+»

9

8

1
Змістовний модуль 2

36

18

4

4

10

18

16

2

3.

Правовий режим майна в господарському обігу

17

8

2

2

4

9

8

1

4.

Правові засоби державного регулювання економіки

19

10

2

2

6 «+»

9

8

1
Змістовий модуль 3

36

18

6

6

6

18

16

2
Відповідальність в господарському праві

12

6

2

2

2

6

6
6.

Господарські зобов’язання

12

6

2

2

2

6

5

1

7.

Виконання господарських зобов’язань

12

6

2

2

2«+»

6

5

1
^ Всього годин:

108

54

16

14

24

54

48

6
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconМетодичні рекомендації до навчальної дисципліни «Господарське право»
Господарське право України (загальна частина). Методичні рекомендації для студентів спеціальності правознавство (напрям підготовки...
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право соціального...
Методичні матеріали перезатверджені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології...
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «аграрне право»...
Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та...
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «екологічне право...
Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка