Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Скачати 204.78 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Дата конвертації06.11.2013
Розмір204.78 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації


Методичні рекомендації

до семінарських занять і самостійної підготовкиПравова статистика

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки 0304 «Право» ________________________­­­­___________

(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність _____________6.030401 «Правознавство»­________________________

(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація______________господарчо-правова____________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення _____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Сімферополь – 2013 рік

Укладач: к.ю.н. ____________ В. І. Романовська

Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної підготовки по навчальної дисципліні «ПРАВОВА СТАТИСТИКА» для студентів денної форми навчання обговорені, затверджені на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін

Протокол № __ від «___» __________2013 року

Зав. кафедри кримінально-правових дисциплін

к.ю.н., с.н.с. ________________

«___» ________ 2013 р.

^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ
У змісті програми курсу «Правової статистики» відображені необхідні для практичної роботи зведення про проведення етапів статистичного дослідження: збору даних, їхнє зведення й угруповання, проведення кількісного і якісного аналізу.

Курс складається із основних лекційних тем, останні теми практичних занять доповнюють матеріали лекцій та надають практичні навички. Перша тема розкриває роль і місце правової статистики в суспільному житті. Інші теми розкривають основні етапи проведення статистичного дослідження та навчають практичним навичкам його проведення.

Вивчення «Правової статистики» ставить перед собою ціль формування у слухачів системи знань і умінь застосування методів статистичного дослідження в юридичній діяльності.

Ця основна мета конкретизується шляхом рішення в процесі навчання приватних задач, у результаті чого кожен слухач повинний знати: основні задачі статистичного дослідження; місце правової статистики в статистичних дослідженнях суспільства; основні методи проведення статистичного дослідження; необхідність вивчення кількісної сторони суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їхньою якісною стороною; відмінності між різними галузями правової статистики; закон великих чисел і його роль у дослідженні громадського життя; поняття про облік і його роль у суспільстві; поняття узагальнюючих показників; середні величини і їхнє застосування в юридичній статистиці; поняття рядів динаміки; способи розрахунку сезонної динаміки; статистичні методи вивчення взаємозв'язків; способи установлення взаємозв'язків; статистичні можливості аналізу злочинності, причин, мотивів, особистості правопорушників; статистичні можливості вивчення діяльності правоохоронних органів; автоматизовану систему обробки даних правової статистики.

Отримані слухачами на навчальних заняттях знання й уміння є необхідною основою для подальшого більш глибокого вивчення методик статистичних досліджень.

В структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів предмет знаходиться у циклі професійно-орієнтованих дисциплін та практичної підготовки, тому взаємодіє з такими дисциплінами: «Кримінологія», «Кримінальне право», «Кримінально-процесуальне право».

Вивчення даної навчальної дисципліни передбачає такі види навчальної діяльності слухачів: відвідування лекцій, практичних занять, написання рефератів, вирішення тестових завдань, підготовка до підсумкового контролю (заліку).

^ Практичне заняття – одна з основних форм навчання при вивченні курсу юридичної психології, його мета полягає у відробітку навиків практичного вживання прийомів та методів психології для вирішення питань, які виникають в процесі професійного спілкування.

Метою практичного заняття є:

 • поглиблення, систематизація, закріплення знань;

 • розвиток загальної культури мови;

 • формування професійних і практичних навиків, уміння ставити питання і відповідати на нього;

 • аргументовано відстоювати свою точку зору;

 • застосовувати отримані теоретичні знання з практики (при вирішенні завдань).

На практичних заняттях розглядаються теоретичні питання і вирішуються завдання. Процес вирішення завдань можна умовно розділити на три етапи:

 • попереднє вивчення вказаної літератури і нормативно правових актів;

 • вирішення завдань в порядку домашнього завдання (з коротким записом в зошиті);

 • розбір рішення в аудиторії.

^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУФорма навчання


Курс


Семестр


всього

годинникаЗ них:


Форма

Звітності


всього

аудиторн.


лекцій


семінар. практичес.

занять


Самостоят.

робота


Залік


ІспитДенна


2

4

90

36

18

18

54

+

-


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п


Номер і тематика змістового модулю

Загальна кількість годин

^ Розподіл часу

Аудиторні

заняття

Самостійна робота

Лекції

семінарськзаняття

Практичні заняття

1.

Предмет, метод і задачі статистики

14

2

-

2

10

2.

Статистичне спостереження

16

4

-

4

8

3.

Методи зведення й угрупування

10

2

-

2

6

4.

Узагальнюючи показники в правовій статистиці

12

2

-

2

8

5.

Поняття статистичних взаємозв’язків і причинності

12

2

-

2

8

6.

Ряди динаміки

10

2

-

2

6

7.

Комплексний статистичний аналіз і його застосування в юридичній статистиці

16

4

-

4

8
Усього

90

18

-

18

54
Форма контролю – залік

^ Тема 1. Предмет, метод і задачі статистики
Семінарське заняття – 2 години
Мета: Познайомити слухачів із предметом і методами статистики, категоріями і галузями юридичної статистики. Розкрити значення юридичної статистики для юридичної науки і практики.
Питання для обговорення:

 1. Предмет статистичної науки.

 2. Закон великих чисел – математична основа статистичних закономірностей.

 3. Методологічна основа статистики.

 4. Категорії статистичної науки.

 5. Галузі юридичної статистики.


Методичні рекомендації до вивчення даної теми:

Статистика як самостійна суспільна наука. Предмет статистичної науки. Необхідність вивчення кількісної сторони суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їхньою якісною стороною. Загальна теорія статистики й окремі галузі статистики. Поняття правової статистики. Галузі правової статистики: кримінально-правова, кримінологічна, цивільно-правова, адміністративно-правова і т.д.

Закон великих чисел – математична основа статистичних закономірностей. Методологічна основа правової статистики: масове статистичне спостереження, зведення й угруповання даних, кількісний статистичний аналіз, якісний статистичний аналіз. Значення юридичної статистики для юридичної науки і практики.
Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів:

 1. Поняття і предмет статистичної науки.

 2. Поняття юридичної статистики.

^ Тема 2: Статистичне спостереження
Семінарське заняття – 4 години
Мета: Познайомити слухачів з поняттям статистичного спостереження та організацією його проведення.
Питання для обговорення:

 1. Поняття статистичного спостереження й організація його проведення.

 2. Організаційні форми статистичного спостереження.

 3. Види і способи статистичного спостереження.

 4. Об`єкти правової статистики

 5. Табличний спосіб викладу статистичних показників.

 6. Графічний спосіб викладу статистичних показників.

 7. Вибіркове статистичне спостереження та його застосування.


Методичні рекомендації до вивчення даної теми:

Поняття статистичного спостереження й організація його проведення. Організаційні форми статистичного спостереження. Поняття про облік і його роль у суспільстві. Значення статистичного обліку в роботі правоохоронних органів. Види і способи статистичного спостереження. Загальне поняття об'єктів статистичного спостереження. Об'єкти кримінально-правової статистики: характеристика кількісної сторони злочинів, особистості злочинця, покарань. Відображення окремих елементів складу злочину в кримінально-правовій статистиці. Вивчення карною статистикою злочинності, її причин, мір боротьби з нею. Об'єкти цивільно-правої статистики: характеристика з кількісної сторони споровши про цивільне право, позивачів і відповідачів, судових рішень.

Одиниці спостереження, одиниці сукупності й одиниці виміру в правовій статистиці. Поняття про програму статистичного спостереження. Загальні правила побудови програми статистичного спостереження.
Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів:

 1. Методологічна основа правової статистики.

 2. Галузі юридичної статистики.

 3. Значення юридичної статистики для юридичної науки і практики.
^Тема 3: Методи зведення й угрупування


Семінарське заняття – 2 години
Мета: Познайомити слухачів з методом статистичних досліджень – зведенням й угрупованням даних.
Питання для обговорення:

 1. Поняття статистичного зведення й угруповання.

 2. Види статистичних угруповань.

 3. Табличний спосіб викладу статистичних показників.

 4. Графічний спосіб викладу статистичних показників.

Методичні рекомендації до вивчення даної теми:

Загальне поняття про статистичне зведення й основні положення теорії угруповань. Основні задачі статистичних угруповань і їхнє значення в статистичному дослідженні. Угруповання – основа наукової обробки статистичних даних. Види статистичних угруповань. Типологічні, структурні й аналітичні угруповання. Способи викладу статистичних показників. Табличний спосіб викладу статистичних показників. Основні елементи таблиці: підмет і присудок. Види таблиць. Графічний спосіб викладу статистичних показників. Основні елементи графіка. Види графіків.
Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів:

 1. Об'єкти правової статистики (дати характеристику по галузях).

 2. Середні величини і їхнє застосування в юридичній статистиці.
^
Тема 4: Узагальнюючи показники в правовій статистиці


Семінарське заняття – 2 години
Мета: Познайомити слухачів зі способами розрахунку узагальнюючих показників та можливостями їх застосування.
Питання для обговорення:

 1. Види абсолютних величин і способи їхнього одержання.

 2. База відносних величин і її вибір.

 3. Види відносних величин, способів їхнього розрахунку і форми вираження.

 4. Загальне поняття індексу і значення індексного методу.

 5. Індивідуальні індекси.

 6. Зміст загальних індексів і принципи їхньої побудови.

 7. Агрегатний індекс – основна форма загального індексу.

 8. Індекси перемінного і фіксованого складу.

 9. Ряди індексів.


Методичні рекомендації до вивчення даної теми:

Необхідність попередньої обробки показників зведення й угруповання – обов'язкова умова їхнього аналізу. Поняття про абсолютні величини й узагальнюючих показниках. Види узагальнюючих показників і їхнє значення при проведенні статистичного аналізу. Відносні величини. Поняття про відносні величини в статистику і їхнє пізнавальне значення. Метод відносних величин як один з найважливіших прийомів узагальнення й аналізу статистичних даних.

Види відносних величин: розподілу, інтенсивності, динаміки, що характеризують виконання плану, ступені і порівняння. Застосування відносних величин. Рівень злочинності і коефіцієнти злочинності.

Види абсолютних величин і способи їхнього одержання. База відносних величин і її вибір. Види відносних величин, способів їхнього розрахунку і форми вираження.
Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів:

 1. Індекси.

 2. Способи розрахунку сезонної динаміки.


^ Тема 5: Поняття статистичних взаємозв’язків і причинності
Семінарське заняття – 2 години
Мета: Познайомити слухачів з поняттям статистичних взаємозв`язків і причинності.
Питання для обговорення:

 1. Основні види і форми середніх величин, способи їхнього обчислення.

 2. Середні величини і показники варіації.

 3. Середня арифметична, її можливості.

 4. Середня гармонійна.

 5. Основні показники варіації.

 6. Коефіцієнт варіації.


Методичні рекомендації до вивчення даної теми:

Суспільні явища, у тому числі і юридично значимі, взаємозалежні між собою, залежать друг від друга й обумовлюють один одного. Наявні взаємозв'язки реалізуються у формі причинності, функціонального зв'язку, зв'язку станів і т.д. Особлива роль у взаємозв'язках суспільних явищ належить причинності, тобто частці всесвітнього зв'язку, але не суб'єктивної, а об'єктивно реальної. Ця об'єктивно необхідний зв'язок, у якій одне чи кілька взаємозалежних явищ, іменованих причиною (фактором), породжують інше явище, іменоване наслідком (результатом), і може бути названа причинністю.

Юридичні науки конкретизують це поняття стосовно до явищ і процесів юридично значимого характеру. Серед юридичних дисциплін у вивченні причинності далі всі просунулися кримінологія — наука про злочинність, її причинах і попередженні — карне право, де встановлення причинного зв'язку між дією і наслідком — необхідна умова настання кримінальної відповідальності. Але питання причинного зв'язку важливі й в адміністративному, і в цивільній і іншій галузях права.

Між причинністю в кримінології й у праві мається не тільки спільність, але й істотні розходження. Причинний зв'язок між криміногенними факторами і здійсненням злочину (причинами і злочинністю) за часом передує причинного зв'язку між суспільно небезпечною дією (бездіяльністю) і злочинними наслідками. Останньої притаманні головним чином динамічні закономірності і функціональні зв'язки, а між криміногенними факторами і злочинним поводженням в основному діють статистичні закономірності і кореляційні зв'язки.
Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів:

 1. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків.

 2. Способи установлення взаємозв'язків.


Тема 6: Ряди динаміки

Семінарське заняття – 2 години
Мета: Познайомити слухачів з поняттям та можливостями застосування рядів динаміки.
Питання для обговорення:

 1. Поняття та види рядів динаміки.

 2. Абсолютний приріст рівня. Середній абсолютний приріст.

 3. Абсолютне значення одного відсотка приросту.

 4. Основні прийоми аналізу рядів динаміки.

 5. Прогнозування на основі рядів динаміки.

 6. Приведення рядів динаміки до єдиної основи.

 7. Зміст методу укрупнення періодів.

 8. Згладжування рядів динаміки.

 9. Вирівнювання рядів динаміки по прямій та по кривій.


Методичні рекомендації до вивчення даної теми:

Поняття про ряди динаміки і їхні види. Показники аналізу динаміки. Вирівнювання динамічних рядів. Способи розрахунку сезонної динаміки. Поняття середніх величин. Види середніх величин. Умови, необхідні для побудови і дослідження динамічних рядів. Про перетворення динамічних рядів. Використання динамічних рядів у правовій статистиці. Умови зіставлення показників динамічних рядів. Рівень ряду, абсолютний приріст, темп росту і темп приросту. Вплив на характер руху злочинності змін у карному законодавстві, в адміністративному розподілі і т.д. Застосування динамічних рядів при дослідженні злочинності.

Середні величини і їхнє застосування в юридичній статистиці. Основні види і форми середніх величин, способи їхнього обчислення.

Способи встановлення взаємозв`язків. Види і форми. Використання теорії кореляції.
Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів:

  1. Статистичні можливості аналізу злочинності, причин, мотивів, особистості правопорушників.


^ Тема 7: Комплексний статистичний аналіз і його застосування в юридичній статистиці
Семінарське заняття – 4 години
Мета: Познайомити слухачів з методами проведення комплексного статистичного аналізу у практичних органах.
Питання для обговорення:

 1. Аналіз роботи міліції, прокуратури, наслідку, суду і виправно-трудових заснувань.

 2. Показники статистичної звітності правоохоронних органів і їхній аналіз за допомогою основних прийомів статистики.

 3. Документи первинного обліку і їхнє значення в правовій статистиці.

 4. Види документів первинного обліку. Документи оперативно-статистичні і спеціально-статистичні.

 5. Документи первинного обліку (статистичні формуляри) в органах МВС, суді, прокуратурі, виправно-трудових заснуваннях.

 6. Оперативне використання документів первинного обліку. Розгляд основних документів первинного обліку – статистичної картки на виявлений злочин, підсудного, карна і цивільна справа. Правила заповнення, контролю і представлення карток.


Методичні рекомендації до вивчення даної теми:

Аналіз роботи міліції, прокуратури, наслідку, суду і виправно-трудових заснувань – найбільш важлива в практичному відношенні задача правової статистики. Показники статистичної звітності правоохоронних органів і їхній аналіз за допомогою основних прийомів статистики. Необхідність реального відображення діяльності правоохоронних органів і стану злочинності – найважливіша вимога, пропонована до статистичних показників, що піддається аналізу.

Документи первинного обліку і їхнє значення в правовій статистиці. Види документів первинного обліку. Документи оперативно-статистичні і спеціально-статистичні. Документи первинного обліку (статистичні формуляри) в органах МВС, суді, прокуратурі, виправно-трудових заснуваннях. Оперативне використання документів первинного обліку. Розгляд основних документів первинного обліку – статистичної картки на виявлений злочин, підсудного, карна і цивільна справа. Правила заповнення, контролю і представлення карток. Важливість чіткої організації первинного обліку для наступних стадій статистичної роботи – угруповання й аналізу.
Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів:

 1. Статистичні можливості вивчення діяльності правоохоронних органів.

 2. Автоматизована система обробки даних правової статистики.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття і предмет статистичної науки.

 2. Поняття юридичної статистики.

 3. Закон великих чисел – математична основа статистичних закономірностей.

 4. Методологічна основа правової статистики.

 5. Галузі юридичної статистики.

 6. Значення юридичної статистики для юридичної науки і практики.

 7. Поняття статистичного спостереження й організація його проведення.

 8. Організаційні форми статистичного спостереження.

 9. Види і способи статистичного спостереження.

 10. Об'єкти правової статистики (дати характеристику по галузях).

 11. Поняття статистичного зведення й угруповання.

 12. Види статистичних угруповань.

 13. Табличний спосіб викладу статистичних показників.

 14. Графічний спосіб викладу статистичних показників.

 15. Поняття узагальнюючих показників.

 16. Відносні величини розподілу.

 17. Відносні величини інтенсивності.

 18. Відносні величини динаміки.

 19. Відносні величини, що характеризують виконання плану.

 20. Відносні величини ступеня і порівняння.

 21. Середні величини і їхнє застосування в юридичній статистиці.

 22. Індекси.

 23. Ряди динаміки.

 24. Способи розрахунку сезонної динаміки.

 25. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків.

 26. Способи установлення взаємозв'язків.

 27. Поняття статистичного аналізу.

 28. Статистичні можливості аналізу злочинності, причин, мотивів, особистості правопорушників.

 29. Статистичні можливості вивчення діяльності правоохоронних органів.

 30. Автоматизована система обробки даних правової статистики.^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ


 1. Наказ від 26.03.02 № 20/84/293/126/18/5 Генеральна прокуратура України, МВС України, СБУ, ДПАУ, МЮУ “Про затвердження і введення в дію Інструкцій “Про єдиний облік злочинів” та “Про порядок заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ”.

 2. Лунєєв В.В. Юридична статистика: Підручник. – М.: Юрист, 1999. – 400с.

 3. Правова статистика. Бодянський Е.В., Іващенко П.А., Черв`яків І.М., Яковлєв С.В., Харків, 1996.

 4. Горемикіна Т.К. Загальна і правова статистика: Навчальний посібник. М.: МГІУ, 1999. – 164с.

 5. Громико Г.Л. Статистика. – М.: видавництво МГУ, 1981. С.3-6.

 6. Ряузов Н.Н. Загальна теорія статистики. – М.: Статистика, 1984. С.5-18

 7. Головач А.В. та ін. Статистика. – К.: Вища школа, 1993. С.6-24.

 8. Кулинич О.І. Теорія статистики. – Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво, 1996. С.4-8.

 9. Сєрова І.А., Мірошник Н.П. Практичні завдання з курсу “Загальна теорія статистики”. – Х.:ХІЕІ, 1994. С.3

 10. Правова статистика: збірник термінів/ За ред. Думка Ф.К. – Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. – 116с.

 11. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник для вузов. – М.: Юристь, 2002.

 12. Правова статистика: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 368 с. – Бібліогр.: с. 365.

 13. Брусникина С.Н. Правовая статистика: Учебно-методический комплекс. – М.:МЭСИ, 2005.

 14. Статистика: Підруч.для студ. вищ. навч. закл./ В.Б. Захожай, І.І. Попов. – К.: МАУП, 2006. – 536 с.: іл. – Бібліогр.: с. 531- 535.

 15. Теорія статистики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./В.Б. Захожай, В.С. Федорченко. – К.: МАУП, 2006. – 264 с.: іл. – Бібліогр.: с. 259.

 16. Мухин А.А. Правовая статистика: учебно-практическое пособие. Ч.1. – Ижевск, 2006.

 17. Скоморохов Р.В., Шиханов В.Н. Уголовная статистика: обеспечение достоверности. – М.: Волтерс Клувер, 2006.

 18. Гинзбург А.И. Статистика: Учебное пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2007.

 19. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. професора О.М. Джужи. – К: Атіка, 2008. – 392 с.

20.Правовая статистика: курс лекций / Л. Д. Матросова ; М-во внутренних дел России, ГОУ ВПО "Орловский юрид. ин-т М-ва внутренних дел Российской Федерации". - Орел : ОрЮИ МВД России, 2009.

21. Правовая статистика: учебное пособие / В. Н. Тронева ; Федеральное агентство по образованию, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Волгоградская акад. гос. службы".- Волгоград: Волгоградская акад. гос. службы, 2009.

22. Правовая статистика [Текст] : учебное пособие / Ю. А. Бикбулатов ; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Российская правовая акад. Мин-ва юстиции Российской Федерации". - Москва : РПА Минюста России, 2010.

23. Правовая статистика [Текст] : учебное пособие / С. Н. Папушина ; М-во образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный ун-т. - Архангельск : Северный (Арктический) федеральный ун-т, 2010.

24. Правовая статистика [Текст] : учебно-наглядное пособие / ФГОУ ВПО "Орловский юридический ин-т М-ва внутренних дел Российской Федерации" ; [сост. Матросова Л. Д., Подчерняев Н. Г.].- Орел : ОрЮИ МВД России, 2010.

25. Правовая статистика [Текст] : учебное пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. автономное образовательное учреждение высш. проф. образования "Южный федеральный ун-т". - Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2011.

26.Правовая статистика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / [В. Н. Демидов, О. Э. Згадзай, С. Я. Казанцев и др.] ; под ред. С. Я. Казанцева, С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

27.Правовая статистика : учебное пособие / А. П. Алексеева ; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Волгогр. акад.. - Волгоград : ВА МВД России, 2012.

Схожі:

Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни
Методичні рекомендації для самостійної роботи та підготовки до семінарських занять
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації для семінарських занять І самостійної підготовки...
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «юридична психологія» для студентів...
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи...
Спеціаліст за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи...
Розроблено за формою, затвердженою рішенням методичної ради хууп від 24. 01. 2013, протокол №4
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи...
Спеціаліст за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації до підготовки до семінарських занять та написання...
Міжнародне право: Методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять та написання контрольних робіт (для студентів заочної...
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи...
Спеціаліст з галузі знань 0306 Менеджмент І адміністрування за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка