Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права
Скачати 70.48 Kb.
НазваТема поняття, предмет, метод І система адміністративного права
Дата конвертації17.06.2013
Розмір70.48 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Історичний аспект становлення і розвитку українського адміністративного права.

2. Поняття адміністративного права. Співвідношення адмі­ністративного права з іншими галузями права.

3. Поняття і сутність предмета адміністративного права.

4. Метод адміністративного права.

5. Співвідношення адміністративного права і адміністратив­ного законодавства.

6. Роль і значення адміністративного права в умовах побудови демократичної, правової, соціальної держави Україна.

Реферати:

1. Поліцейське право як першооснова адміністративного права: поняття та зміст.

2. Адміністративне право радянського періоду: загальна ха­рактеристика.

Література:

3—9, 13, 19, 28, 29, 32, 34, 67, 71, 73, 78, 81, 85 та ін.

Тема 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ, ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Поняття та особливості адміністративно-правових норм.

2. Поняття та особливості структури адміністративно-пра- вової норми.

3. Види адміністративно-правових норм.

4. Реалізація адміністративно-правових норм.

5. Дія адміністративно-правових норм у часі, у просторі, за колом осіб.

6. Джерела адміністративного права. Адміністративний договір як джерело адміністративного права.

Реферати:

1. Адміністративний кодекс України 1927 р. як джерело адміністративного права: загальна характеристика.

2. Поняття, види та зміст адміністративного договору як джерела адміністративного права.

Література.

3. 6—9, 13, 19, 32, 67, 68, 73, 78, 81, 85, 148, 151, 152, 154—159, 161 — 166, 201, 206 та ін.

Тема 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

1. Поняття адміністративно-правових відносин.

2. Особливості адміністративно-правових відносин.

3. Види адміністративно-правових відносин.

4. Склад адміністративно-правових відносин.

5. Адміністративно-правові відносини та юридичні факти.

Реферати:

1. Класифікація адміністративно-правових відносин.

2. Поняття та види юридичних фактів як підстав виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

Література.

3. 6—9, 13, 19, 32, 67, 69, 73, 78, 81, 85, 103 та ін.

Тема 4. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Поняття та риси органу виконавчої влади.

2. Види органів виконавчої влади.

3. Президент України і органи виконавчої влади.

4. Кабінет Міністрів України як суб'єкт адміністративного права.

5. Система центральних органів виконавчої влади.

6. Місцеві органи виконавчої влади.

7. Інші державні органи як суб’єкти державного управління. Реферати:

1. Міністерства як суб’єкти адміністративного права: по­няття та особливості правового статусу.

2. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним ста­тусом як суб’єкти адміністративного права: особливості та види.

3. Особливості правового статусу урядових органів цент­ральних органів виконавчої влади.

Література.

1—3, 6—9, 13, 19, 32, 45, 67, 72, 81, 85, 107, 166, 182, 195, 201, 206, 383, 399, 403, 406, 407, 418, 429, 433, 440, 525, 527, 530, 550, 558, 590, 592—649 та ін.

Тема 5. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА І ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

1. Державна служба — інститут адміністративного права.

2. Поняття, ознаки, принципи і види державної служби.

3. Поняття та особливості державно-службових відносин.

4. Поняття і види державних службовців. Права й обов’язки державних службовців.

5. Порядок проходження державної служби. Присяга державного службовця. Атестація державного службовця. Особова справа державного службовця. Підстави припинення службових відносин.

6. Юридична відповідальність державних службовців.

Реферати:

1. Законодавство про державну службу: поняття та система.

2. Правовий статус державного службовця.

3. Адміністративна відповідальність державного службовця за корупцію.

Література.

З, 6—9, 13, 19, 21-23, ЗО, 60, 65, 67, 70, 77, 81, 85, 97, 98, 102, 148, 166, 176, 179, 182, 210, 231, 344, 369, 377, 395, 408, 424, 436, 437, 482, 489, 532, 652 та ін.

Тема 6. НЕДЕРЖАВНІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Адміністративно-правовий статус підприємств та установ.

2. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права.

3. Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій.

Реферати:

1. Політичні партії як суб’єкти адміністративного права.

2. Громадські організації як суб’єкти адміністративного права.

3. Установи як суб’єкти адміністративного права. Література.

З, 6—9, 13, 19, 67, 81, 85, 148, 158, 163, 164, 167, 170, 171, 174, 184, 215, 248, 262, 280, 320, 350, 418, 456, 463, 491, 492 та ін.

Тема 7. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Поняття і сутність державного управління.

2. Принципи державного управління та їх характеристика.

3. Функції державного управління.

4. Рівні державного управління.

5. Форми державного управління.

6. Методи державного управління.

Реферати:

1. Правові акти управління як форма державного управління: поняття та види.

2. Вимоги, що висуваються до правових актів державного управління: загальна характеристика.

Література.

3. 6—9, 13, 19, 32, 34, 67, 71, 81, 85, 388, 397, 536, 547 та ін.

Тема 8. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

1. Поняття та правові засади адміністративних послуг.

2. Види адміністративних послуг та їхня характеристика.

3. Критерії оцінювання якості адміністративних послуг.

4. Процедура щодо надання адміністративних послуг.

Реферати:

1. Класифікація адміністративних послуг.

2. Адміністративні послуги, що надаються органами внут­рішніх справ: загальна характеристика.

Література:

3. 6—9, 11, 13, 19, 67, 81, 85, 87—89, 342, 516, 516, та ін.

Тема 9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

1. Поняття та ознаки державного контролю.

2. Принципи державного контролю.

3. Види державного контролю та їхня характеристика.

4. Співвідношення понять «державний контроль» і «адміністра­тивний нагляд».

5. Контрольна процедура.

Реферати:

1. Парламентський контроль: поняття та характеристика.

2. Президентський контроль: поняття та характеристика.

Література:

3. 6—9, 13, 14, 19, 43—46, 61, 67, 81, 85, 195, 239, 250, 478, 479, 513, 521, 557, 582 та ін.

Тема 10. АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД І ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

1. Поняття та особливості адміністративного нагляду.

2. Правові засади адміністративного нагляду.

3. Види адміністративного нагляду та їхня характеристика.

4. Поняття та види звернень громадян.

5. Процедура щодо розгляду звернень громадян.

Реферати:

1. Санітарно-епідеміологічний нагляд: поняття та характерис­тика.

2. Нагляд за безпекою дорожнього руху: поняття та харак­теристика.

3. Пожежний нагляд: поняття та характеристика. Література:

З, 6—9, 13, 19, 67, 81, 85, 109, 166, 176, 188, 198, 213, 217, 273, 478, 503, 506, 561 та ін.

Тема 11. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ВИДИ

1. Поняття та зміст адміністративної юстиції.

2. Кодекс адміністративного судочинства України в системі адміністративного законодавства.

3. Адміністративні суди як органи реалізації адміністративної юстиції.

4. Поняття, завдання та принципи адміністративного судо­чинства.

5. Поняття та зміст публічно-правового спору.

Реферати:

1. Адміністративна юстиція: поняття та зміст.

2. Принципи адміністративного судочинства: поняття та ха рактеристика.

Література:

3. 6—9, 13, 19, 62, 67, 68, 81, 85, 90, 159, 212, 217 та ін.

Тема 12. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПРИМУС

1. Поняття й ознаки адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу примусу по адміністративному праву.

2. Поняття, особливості та характеристика заходів адмі­ністративного попередження.

3. Поняття, особливості та характеристика заходів адмі­ністративного припинення.

4. Співвідношення адміністративного затримання, приводу і доставления.

5. Методика проведення особистого догляду та догляду речей.

6. Порядок застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї як засобів припинення адміністративного проступку.

Реферати:

1. Заходи адміністративного попередження: поняття та ха­рактеристика.

2. Заходи адміністративного припинення: поняття та харак­теристика.

3. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення: поняття та характеристика.

Література.

З, 6—9, 13, 19, 67, 81, 85, 109, 152, 166, 215, 231, 296, 297, 457 та ін.

Тема 13. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Поняття й ознаки адміністративної відповідальності.

2. Нормативна підстава адміністративної відповідальності.

3. Процесуальна підстава адміністративної відповідальності.

4. Адміністративний проступок як фактична підстава адмі­ністративної відповідальності.

5. Ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування адміністративного проступку і злочину.

6. Система і види адміністративних стягнень.

7. Порядок накладення адміністративних стягнень.

8. Особливості адміністративної відповідальності неповно­літніх і колективних суб'єктів.

Реферати:

1. Фактична підстава адміністративної відповідальності: по­няття та характеристика.

2. Законодавство про адміністративну відповідальність: за­гальна характеристика.

3. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Література:

З, 6—9, 13, 19, 38, 41, 42, 52, 67, 70, 76, 81, 85, 93, 100, 152, 166, 215, 466, 470, 524, 661 та ін.

Тема 14. ПРОЦЕДУРА В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ

1. Поняття, завдання, приницпи процедури в справах про адміністративні проступки.

2. Стадії процедури в справах про адміністраивні проступки.

3. Процесуальний статус учасників процедури в справах про адиіністративні проступки.

4. Обставини, що виключають процедуру в справах про адміністративні проступки.

Реферати:

1. Принципи процедури в справах про адміністративні проступки.

2. Підстави припинення процедури в справах про адміністра­тивні проступки.

Література:

3. 6—9, 13, 19, 41, 67, 81, 85, 152 та ін.

Тема 15. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

1. Адміністративне право Франції.

2. Адміністративне право Німеччини.

3. Адміністративне право США.

4. Адміністративне право Японії.

Реферати:

1. Адміністративне право Росії: загальна характеристика.

2. Адміністративне право Канади.

Література:

3. 6—9, 13, 19, 67, 81, 85 та ін.

Схожі:

Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права icon1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права
Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права iconТема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права
Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального...
Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права icon1. поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн
Норми К. П., які регул відносини виконавчо-розпорядчої влади – основа адм.І фін права
Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права iconПоняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права
Поняття І види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики
Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права iconПоняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову...
Поняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову природу господарського права
Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права iconЗ курсу “ Цивільне процесуальне право України”
Поняття цивiльного процесуального права. Предмет, метод I система цивiльного процесуального права
Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права iconПлан лекції Поняття, предмет І система банківського права. Норми...
Тема Банківське право та банківські правовідносини. Банківська система України, місце Національного банку України в цій системі
Тема поняття, предмет, метод І система адміністративного права iconРадчук Олександр Павлович Тема Загальні поняття міжнародного приватного...
Колізійний метод – дозволяє міжнародному приватному праву бути самостійною галуззю права. Він дозволяє визначити право, належне для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка