Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації06.09.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
mir.zavantag.com > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО”
НАВЧАЛЬНО—МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ”
(відповідно до вимог ЕСТ8: галузь знань 0304 “ Право ”, освітньо — кваліфікаційний рівень “ Бакалавр ”, напрям підготовки 6.030401 “ Правознавство ”)
для студентів І курсу
Харків

2012
Навчально — методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни « Історія держави і права України ” (відповідно до вимог ЕСТS: галузь знань 0304 “ Право ”, освітньо — кваліфікаційний рівень “ Бакалавр ”, напрям підготовки 6.030401 “ Правознавство ”) для студентів І курсу / уклад.: В. Д. Гончаренко, Є. О. Васильєв,В.М. Єрмолаєв та ін. — X.: Нац. ун —т “ Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2012. — 73 с.
У к л а д а ч і: В. Д. Гончаренко, Є. О. Васильєв, В. М. Єрмолаєв, Г'. Г. Каратаєва,

М. Ш. Киян, К. М. Лісогорова, В. А. Лизогуб, Ю. М. Походзіло, В.В. Россіхін,

І. М. Скуратович, Н. О. Харасик, С.А. Черниченко, М. М. ІПевердін, Д. А. Шигаль
Рекомендовано до видання редакційно — видавничою радо університету (протокол №2 від 27.04.2012р.)© Національний університет « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 2012.

  1. ВСТУП

Історія держави і права України є фундаментальною навчальною дисципліною, мета якої навчити студентів розуміти державно — правові реалії сучасності, сутність, негативні та позитивні риси чинного права. Під час опанування матеріалу передбачається пізнання і використання закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держав і правових систем, прогнозування їх подальшої еволюції.

На заняттях студенти отримують уявлення про: предмет і метод історії держави і права; її місце в системі юридичних наук; методологію її викладу і вивчення; зміст основних категорій історико — правової науки; її головні теоретичні напрямки; періодизацію курсу історії держави і права України; становлення держави і формування права; загальне і особливе у виникненні та розвитку держави і права; правове становище окремих соціальних груп населення; еволюцію державного ладу і форм правління; основні джерела і галузі матеріального та процесуального права; головні етапи виникнення і розвитку принципів демократичної, соціальної, правової держави, розподілу влади, пріоритету прав і свобод людини; становлення системи законодавства в Україні; етапи систематизації права тощо.

При вивченні історії держави і права України передбачається проведення лекцій, семінарських та індивідуальних занять, консультацій, виконання самостійних завдань студентами з використанням схем, таблиць, карт, методичних рекомендацій, проходження поточного модульного контролю.

Підсумковою формою контролю є іспит, під час якого перевіряється рівень засвоєння отриманих знань, уміння їх застосовувати при вирішенні конкретних професійних завдань.

У результаті опанування навчального матеріалу студенти повинні:

знати предмет і метод історії держави і права України; сучасний стан і проблематику цієї науки; розвиток суспільного ладу на різних етапах вітчизняної історії; систему органів влади й управління, суду в Україні зі стародавніх часів до сучасності; державно — правові інститути в Україні; основні джерела рабовласницького, феодального, буржуазного та радянського прана; структуру судових органів, поліцейської служби; перешкоди і проблеми, які виникали на шляху будівництва української державності; історію кодифікації права України;

  • вільно орієнтуватися в системі основних джерел історії держави і права України;

уміти використовувати досвід історії держави і права в практичній діяльності під час створення демократичної правової держави в Україні; аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів, спираючись, передусім, на принцип історизму; використовувати в практичній діяльності знання основних принципів континентальної та англосаксонської систем права; самостійно робити правильні прогнози в галузі суспільно — політичного життя України на основі історико — правових знань.
^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
п/

п
Тема

Всього годин

У тому числілекції


семінари

Самостійна робота

Індивідуальна робота


Індивідуальна робота

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Історія держави і права України за часів феодалізму1

Предмет і метод історії держави і права України

4

2
2
2

Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (середина І тис. до н.е. — V ст. н. е)

22
3

Держава і право східних слов’ян у період зародження і становлення феодальних відносин (VI — поч. XII ст. н. е)

13

6

4

3
4

Держава і право Південно — Західної Русі в період феодальної роздробленості {"XII — XIV ст.)

6

2

2

2
5

Суспільно — політичний лад і право українських земель у складі Литви, Польщі і Речі Посполитої (кінець XIV — І пол. XVII ст.)

8

4

2

2
6

Визвольна війна українського народу 1648—1654 рр. Відродження національної держави і права України

7

4

2

1
7

Входження України до складу Росії, його правове оформлення

5

2

2

1
8

Правове становище України у складі Росії (II пол. XVII — XVIII ст. )

8

4

2

2
9

Суспільно — політичний лад і право західноукраїнських земель (II пол. XVII — II пол. XVIII ст. )

4

2
2
Тестування з тем змістовного модуля І
2

2^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Суспільно — політичний лад і право

України за часів утвердження і розвитку капіталізму


10

Суспільно — політичний лад і право України у складі двох імперій — Російської і Австрійської (кінець XVIII І пол. XIX ст.)

4

2
2
11

Суспільно — політичний лад і право в Україні у складі Росії (II пол. XIX ст.)

15

6

6

3
12

Суспільно — політичний лад і право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (II пол. XIX — поч. XX ст.)

22
Тестування з тем змістовного модуля ІІ 2 2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Держава і право України у XX ст.13

Суспільно — політичний лад і право Правобережної, Лівобережної та Південної України у складі Російської імперії (з поч. XX ст. — 1917р.)

5

2

2

1
14

Соціально — політичний лад і право України після перемоги Лютневої демократичної революції

3

2
1
15

Відродження української національної державності (1917—1920 рр.)

11

4

4

3
16

Утворення Української Радянської Республіки

5

2

2

1
17

Державно — правове будівництво в УСРР у 1919—1920 рр.

22
18

Держава і право України у період нової економічної політики (19211929 рр.)

9

2

4

3
19

Держава і право УРСР у період панування командно — адміністративної системи управління (30—ті рр. XX ст.)

8

4

2

2
20

Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР

22
21

Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 — 1945 рр.)

6

2

2

2
22

Держава і право України у повоєнні роки (1945 — поч. 1950—х рр.)

4

2
2
23

Держава і право України у період десталінізації (сер. 50—х — поч. 60—х рр. XX ст.)

8

4

2

2
24

Держава і право України у період сповільнення розвитку (сер. 60—х — перша пол. 80—х рр. XX ст.)

6

2

2

2
25

Держава і право України у період перебудови (1985 — 1991 рр.)

5

2

2

1
26

Початок розбудови Української незалежної держави

6

2

2

2
Тестування з тем змістового модуля ІІІ

2
2Разом

180*

64

50

50

16


* У тому числі 16 год — індивідуальна робота
ЗАТВЕРДЖЕНО вченою радою Національного університету “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого” (протокол № 8 від 20 квітня 2012 р.)
  1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Політологія” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка