Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.)
Скачати 105.71 Kb.
НазваТема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.)
Дата конвертації03.11.2013
Розмір105.71 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Питання до семінарських занять.

Тема 1.Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема 2.Політика як суспільне явище (2 год.)

1. Предмет політології.

2. Сутність політики: основні теоретичні підходи (субстанціональний, інституціональний, соціологічний, телеологічний, конфліктний і консенсусний).

3. Структура політології.

4. Теоретичні та емпіричні методи політологічних досліджень. Моделі політичного розвитку.
Теми рефератів

Методологічні принципи вивчення політики.

Математико-статистичні методи вивчення політичних процесів.

Математичні моделі у політологічних дослідженнях (приклади на вибір).

Методи прогнозування у політичних науках

Найвідоміші моделі глобального розвитку

Моделі Римського Клубу

Основні функції політики.

Основні детермінанти та межі політики.
Література.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Афендик А.Л. Соционика- неподтвержденная гипотеза или научное знание о возможности прогнозирования человеческих отношений? //Соционика, ментология и психология личности.-К., 2001.

*Борисенко А.А. О предмете и содержании политологии //Социально-гуманитарные знания.-М., 2001.

*Дементьев В. Аронизация гуманитарных наук //Право и политика.-М., 2000

*Дєгтяр А. Використання статистичних методів у процесі прогнозування наслідків державно-управлінських рішень //Вісник Української Академії управління при Президентові України.-К., 2002

*Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии //Полис.-М., 2001.

*Ильин М.В. Отечественная политология: Осмысление традиции // Политическая наука.-М., 2001.

*Кукушкина М.А. Современные тенденции в мировой политологии //Международное право.-М., 2001

*Маркова Л.А. Некоторые аспекты прогнозирования и моделирования социальных процессов //Власть.-М., 2002

*Мощелков Е.Н. Метод сравнительного анализа и исследованиях истории политической мысли: основные проблемы //Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки.-М., 2002

*Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.:ПРИОР, 2000.-1104 с.

*Патрушев С.В. Институционализм в политической науке:Этапы, течения, идеи, проблемы //Политическая наука.-М., 2001

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Пригожин А.И. Что есть политика? (Политологические тезисы) //Общественные науки и современность. - 1996. - №4. - С.55-57

*Рогачев С.В. Предмет политологии и ее место в системе социальных наук // Государство и право.-М., 1993

*Рудич Ф. Наука про політику: сучасний стан та тенденції розвитку //Віче.-К., 2002

*Фареник С.А. Прогностичне управління як форма зв'язку теоретичних моделей і практичних рішень //Вісник: Філософія. Політологія /Київський національний університет ім. Т.Шевченка.-К., 2002.

*Филиппов А.Ф. Политическая социология. Фундаментальные проблемы и основные понятия // Полития. - М., 2002.

*Шульга М.А. Концепція політичної науки Карла Мангейма //Вісник: Філософія. Політологія/Київський національний університет імені Тараса Шевченко.-К., 2001

Арон Р. Этапы развития социальной мысли. – М., 1993.

Бебик В.М. Основи теоретичної і практичної політології. – К., 1994.

Бестужев – Лада И.В. Поисковое прогнозирование. – М., 1984.

Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995.

Вишняк О.І., Ревель І.П. Дослідження і прогнозування виборів в Росії та Україні: досвід і проблеми (1990-1998). – К., 1998.

Гончаренко А.Н. Прогнозирование и политика (генезис и эволюция прогнозирования в системе „национальной безопасности” и внешнеполитическом механизме США). – К., 1993.

Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. – М., 1975.

Кокошин А.А. Прогнозирование и политика. – М.,1975.

Мангейм Б., Рич К. Политология. Методы исследования. – М., 1997.

Медоуз Д. Пределы роста. – М., 1991.

Медоуз Д. Пределы роста: 30 лет спустя. – М., 2004.

Моделирование и процес мирового развития и сотрудничества / Под. Ред. Д. Гвишиани. – М., 1991.

Несбит Д., Абурден П. Мегатенденции, год 2000. Десять новых направлений 90-х годов. – М., 1990.

Панарин А.С. Философия политики. – М., 1996.

Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М.Кирилюка. – К., 2000.

Саати Т.Л. Математические модели конфликтных ситуаций. – М., 1977. – 302 с.

Санистебан Л.С. Основы политической науки. – М., 1992.

Себайн Дж., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К., 1997.

Шмитт К. Политическая теология. - М.: Канон-пресс-Ц, 2000. – 412 с.
Тема 3. Історія зарубіжної політичної думки. Політична думка України (4 год.)

  1. Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя.

  2. Особливості розвитку політичної науки Нової доби.

  3. Сучасна зарубіжна політична думка.

  4. Розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до XVIII ст..

  5. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження і просвітництва.

  6. Українська політична думка Нової доби.

  7. Сучасна політична думка України.


Теми рефератів:

Розвиток Платоном вчення про державу в «Законах».

Етична теорія Аристотеля та політика ( за книгою «Никомахова етика»).

Теологічні концепції держави та політики в середньовічній Західній Європі.

Макіавеллізм: вирішення проблеми мети та засобів в політиці.

Соціалістичні вчення Томаса Мора та Томмазо Кампанелли.

Томас Гоббс про виникнення держави шляхом суспільного договору.

Про вклад Джона Локка в розробку політичної теорії Нового часу.

Політико-правові вчення Шарля де Монтескьє: концепція розподілу влади.

Політичні вчення Жан-Жака Руссо.

Сучасна зарубіжна політологія: основні ідеї та напрями дослідження політики.

Роль «Конституції» та «Виводу прав України» П. Орлика у розвитку політичної думки в Україні.

Політичні і правові ідея Кирило-Мефодіївського товариства.

М. Грушевський про державу, її устрій та управління.

Особливості політичної думки в сучасній Україні.
Література.

Аристотель Политика // Соч. в 4-х томах. – Т.4. – М., 1983.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произв. – М., 1990.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

Грушевський М.С. На порозі Нової України. – К., 1991.

Кухта Б. З історії політичної думки першої половини ХХ ст.. – Львів, 1993. – Ч. І, ІІ

Локк Дж. Два трактата о правлении. – Кн.2 // Соч. В 3-х томах. – Т.3. – М., 1988.

Макиавелли Н. Государь: Сочинения, - Харьков, 1998.

Монтескье Н. О духе закоов. – М., 1999.

Платон Государство // Собр. Соч.: В 4-х томах. – Т.3. – М., 1994.

Платон Законы // Собр. Соч.: В 4-х томах. – Т.4 – М., 1994.

Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1997. – С. 107-133.
Тема 4. Політична влада (2 год.)

1. Основні теорії влади (реляціонистські, системні, біхевіористські).

2. Природа влади. Влада і вплив, влада та панування, влада та авторитет.

3. Форми влади.

4. Структура політичної влади.

5. Система розподілу влад та ступінь її відповідності сучасному рівню розвитку суспільства та держави.

6. Легальність та легітимність політичної влади.
Теми рефератів:

Особливості окремих форм влади (політичної, економічної, адміністративно-примусової, духовно-інформаційної).

Відкрита, латентна і потенційна влада.

Сутнісні властивості політичної влади.

Соціальні, інституціональні і функціональні суб'єкти політичної влади.

«Видима» і «тіньова» влада.

Групи тиску у політиці.

Лобізм.

Класифікація мотивацій легітимації політичної влади.
Література.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.:ПРИОР, 2000.-1104 с.

*Политическая наука в Украине: становление и перспективы / Таврич. нац. ун-т им В.И. Вернадского; Под ред.: О.А. Габриеляна, А.Д. Шоркина.-Симферополь,2002.-344 с.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1991. (Українською мовою: Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т.1-2.)

*Чиркин В.Е. Основы государственной власти:Учебное пособие.-М.:Юристъ,1996.-112 с.

Бёрк Э. Правление, политика и общество. - М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. - 480 с.

Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. Левиной М.И. и др., Отв. ред. и сост. Бергер Я.М. и др. М.: Юрист 1994 702 с.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. Произв. – М., 1990.

Веселовский В. Классы, слои и власть / Пер. с польс.; под ред. и с предисл. А.Г.Здравомыслова. – М., 1981.

Власть. Очерки современной политической философии Запада / В.В.Мшвениеридзе, И.И.Кравченко, Е.В.Осипова и др., Отв. Ред. В.В. Мшвениеридзе. – М., 1989.

Иванов В., Матвиенко В., Петрушев В., Молодых И. Технология политической власти. – К., 1994.

Канетти Э. Масса и власть. - М.: Ad Marginem, 1997. - 527 c.

Кравченко В.І. Територіальний устрій та місцеві органи влади України. – К., 1995.

Парето В. Компендиум по общей социологии // Антология мировой политической мысли: В 5-ти т.- М., 1997. – Т.5.

Парсонс Т. О понятии “политическая власть”//Антология мировой политической мысли: В 4-х т. - М., 1997. – Т. 2.

Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. – К., 1996.

Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге ХХІ века. – М., 1991.

Халипов В.Ф. Власть: Основы крамологии. – М., 1995.

Шаповал В.Н. Президент у механізмі здійснення державної влади. – К., 1995.
Тема 5. Політична система суспільства (2 год.)

1. Основні теоретичні моделі політичних систем (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч, нейромережева модель).

2. Структурні компоненти політичної системи.

3. Головні функції політичних систем.

4. Типологія політичних систем.
Теми рефератів:

Сутність системного підходу до дослідження політичної сфери.

Поняття «вхід» і «вихід» у різних моделях політичної системи.

Інституціональна підсистема політичної системи.

Комунікативна підсистема політичної системи.

Нормативна підсистема політичної системи.

Культурно-ідеологічна підсистема політичної системи.

Функціональна підсистема політичної системи.

Нейромережева модель політичної системи.
Література.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии //Полис.-М., 2001

*Коваленко Н. Роль і значення виконавчої влади у функціонуванні сучасних політичних систем //Вісник : Філософія. Політологія/Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка.-К., 2002

*Кукушкина М.А. Современные тенденции в мировой политологии //Международное право.-М., 2001

*Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.:ПРИОР, 2000.-1104 с.

*Польовий М.А., Сімонцева Л.О. Нейромережевий підхід до побудови моделі політичної системи // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2004. – Вип. 22. – C. 195 – 200.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1991. (Українською мовою: Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т.1-2.)

Борисов В.К. Теория политических систем. – М.,1991.

Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный левиафан: очерки политической социологии капитализма. – М.,1985.

Дюверже М. Политические институты и конституционное право // Антология мировой политической мысли. В 5-ти т.– М., 1997. – Т. 2.

Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли . В 5-ти т. – М., 1997. – Т. 2.

Каменская Г.В., Радионов А.Н. Политические системы современности: учеб.пособие. – М., 1994.

Шаповал В.Н. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К.,1995.

Шаповал В.Н. Зарубіжний парламентаризм. – К.,1993.
Тема 6. Політичні режими (2 год.)

1. Політичний режим: визначення та сенс поняття

2. Авторитаризм та тоталітаризм.

3. Демократичні політичні режими.
Теми рефератів:

Визначення тоталітарного режиму, його головні характеристики.

Форми тоталітарних режимів.

Тоталітарний сіндром К.Фрідріха та Зб.Бжезинського.

Основні дослідники тоталітаризму, їх теорії.

Основні теорії виникнення тоталітаризму.

Соціально-психологічне трактування тоталітаризму.

Особливості тоталітарного лідера (по матеріалах роботи М.Джиласа "Розмови із Сталіним" тощо).

Прояви сучасних гібридних політичних режимів («демократура», «диктабланда», «делегативна демократія»).

Історичні форми демократії.

Багатозначність сучасних підходів до трактування сутності демократії.

Теорії демократії (колективістські теорії, ліберальні й елітарні концепції, плюралістична теорія, ідентитарні та конкурентні теорії, теорія партисіпаторної демократії – одна на вибір).

Переваги та вади демократичного політичного режиму.
Література.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Кукушкина М.А. Современные тенденции в мировой политологии //Международное право.-М., 2001.

*Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.: ПРИОР, 2000.-1104 с.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1991. (Українською мовою: Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т.1-2.)

*Шаповаленко М.В. Посттоталітаризм, посткомунізм... що далі? //Наукові записки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".-К., 2001

*Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики //Полис.-М., 2001

*Замятин Е. Мы. – М., 1992.

*Оруэлл Дж. 1984. – М., 1989.

*Хаксли О. О дивный новый мир // Хаксли О. Избранное. – М., 2000.

Арендт Х. Вирус тоталитаризма // Новое время. – 1991. – №1.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм.- М., 1993.

Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии.- М.,1966.

Бердяев Н. Духовные основы русской революции: Философия неравенства / Собр. соч.: в 4 т. – М., 1989. – Т.4.

Бёрк Э. Правление, политика и общество. - М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. - 480 с.

Дай Т.Р., Зиглер Л.Х. Демократия для элиты: Введение в американскую политику. – М., 1989.

Даль Р. Введение в экономическую демократию. – М., 1991.

Демократія в Україні: минуле і сучасне. – К., 1993.

Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992.

Джилас М. Беседы со Сталиным. – М., 2002.

Игрицкий Ю.И. Тоталитаризм: Лекарство от демократии // Тоталитаризм: Что это такое? (Исслед. зарубеж. политиков). - М.: ИНИОН, 1993. - Ч. 1. - С. 7-45.

Ковалевський М. Происхождение современной демократии. – М., 1989.- Т. 1.

Ковлер А.И. Исторические формы демократии. – М., 1990.

Невежин В. Застольные речи Сталина. Документы и материалы. М.: АИРО-ХХ; СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – 544 с.

Павлова И.В. Сон разума-2 // Знание – сила. – 2005. – №№ 3 - 5.

Права людини. Міжнародні договори України: Декларації і документи. – 2 ге вид. – К., 1996.

Реферат по книге К.Фридрих, 3. Бжезинский "Тоталитарная диктатура и автократия" // Тоталитаризм: Что это такое? (Исслед. зарубеж. политиков). - М.: ИНИОН, 1993. - Ч. 2. - С. 79-91. - Реф. на кн.: Friedrich C., Brzezinski Zb. Totalitarian dictatorship and autocracy. - Cambridge (Mass.): Harvard univer. press, 1965. - XIII, 438 p.

Токвиль А. Демократия в Америке: Сравнительное исследование демократии США и Швейцарии. – К., 1960.

Франко І. Що таке соціалізм /Зібр. творів у 50 т. – К., 1966. – Т. 44.

Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К., 1995.

Схожі:

Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconТема Предмет І метод політології. Тема Політика як суспільне явище (2 год.)
Сутність політики: основні теоретичні підходи (субстанціональний, інституціональний, соціологічний, телеологічний, конфліктний І...
Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconТема Предмет І метод політології. Тема Політика як суспільне явище (2 год.)
Сутність політики: основні теоретичні підходи (субстанціональний, інституціональний, соціологічний, телеологічний, конфліктний І...
Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconІ. Предмет І метод політології. Тема Політика як суспільне нвкще (2 год.)
Сутність політики: основні теоретичні підходи (субстанціональний, інституціональний, соціологічний, телеологічний, конфліктний І...
Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconКонспект лекцій зміст вступ Тема Предмет, зміст та завдання курсу «Міжнародний маркетинг»
Тема Предмет, зміст та завдання курсу «Міжнародний маркетинг»
Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconТема Політика як суспільне явище
Человек и мир: Учебник дл 11 класса общеобразовательных учебных заведений ( уровень стандарта, академический уровень, профильный...
Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconТема: мова як суспільне явище. Контрольний диктант мета: з'ясувати...
Підготуйтеся до контрольного диктанту, повторіть найважливіші правила орфографії І пунктуації
Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconТема Політика як соціальне явище. Політична наука: предмет І методи
Суть І функції політики. Концепції походження політики. Межі політики в суспільстві
Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconПрава І обов’язки практичного психолога-консультанта
Тема: Основні поняття курсу «Психологічне консультування». Мета, предмет, завдання психологічного консультування
Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconТема предмет І методи політології
Тематика контрольних робіт курсу «Політологія» для студентів денної форми навчання
Тема Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Політологія». Тема Політика як суспільне явище (2 год.) iconЛекція (2 години) Тема: Вступ до курсу “Історія України”
Тема: Вступ до курсу “Історія України”. Українські землі в первісну добу І в контексті історії стародавнього світу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка