9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина
Скачати 84.77 Kb.
Назва9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина
Дата конвертації03.11.2013
Розмір84.77 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”
Загальна частина.
1. Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України.

2. Поняття, ознаки та види господарських відносин. Учасники відносин у сфері господарювання.

3. Основні принципи правового регулювання господарських відносин та їх значення під час здійснення господарсько-правового впливу.

4. Система господарського законодавства України. Напрямки модернізації господарського законодавства.

5. Поняття та види господарської діяльності. Відмежування господарської діяльності від господарського забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.

6. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів господарювання.

7. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

8. Підприємство та його види.

9. Державні унітарні підприємства та їх види.

10. Установчі документи господарських організацій. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору..

11. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Державний реєстратор.

12. Поняття та види господарських товариств.

13. Особливості правового статусу акціонерного товариства (у порівнянні з іншими формами господарських товариств).

14. Порядок створення акціонерного товариства.

15. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

16. Особливості правового статусу повного товариства.

17. Правовий статус командитного товариства.

18. Поняття та види кооперативів. Порядок управління.

19. Господарські об’єднання (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).

20. Холдингові кампанії.

21. Торгово-промислові палати.

22. Товарні біржі.

23. Правовий статус фондових бірж.

24. Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління та інші.

25. Майно суб’єктів господарювання та джерела його формування.

26. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання. Оцінка майна та майнових прав.

27. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

28. Поняття та види господарських зобов’язань. Підстави виникнення господарських зобов’язань.

29. Поняття господарського договору. Істотні умови господарських договорів.

30. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення договорів за конкурсом, на аукціоні (публічних торгах), на біржах, за державним замовленням. Укладення господарських договорів за рішенням суду.

31. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

32. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Підстави припинення господарських зобов’язань.

33. Підстави та наслідки визнання господарського договору недійсним, неукладеним.

34. Поняття, умови та правові форми державно-приватного партнерства.

35. Особливості договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства.

36. Поняття та форми господарсько-правової відповідальності.

37. Поняття та види санкції по господарському праву

38. Відшкодування збитків

39. Штрафні санкції.

40. Оперативно-господарські санкції.

41. Адміністративно-господарські санкції.

42. Поняття та значення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

43. Ліцензування: порядок видачі ,переоформлення та анулювання ліцензій.

44. Державна система стандартизації та її правові джерела. Види стандартів в Україні.

45. Сертифікація товарів та послуг.

46. Правові джерела регулювання ціноутворення в Україні. Види цін та тарифів, порядок їх встановлення. Відповідальність за порушення законодавства про ціни.

47. Державна підтримка малого підприємництва.

48. Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності.

49. Державна регуляторна політика.

50. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

51. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство.

52. Стадії провадження у справах про банкрутство.

53 .Розпорядження майном боржника. Заходи щодо нагляду та контролю за управління та розпорядженням майном боржника.

54. Санація у справі про банкрутство.

55. Ліквідація. Підстави прийняття постанови про банкрутство. 65.Наслідки визнання боржника банкрутом та припинення підприємницької діяльності.

56. Черговість задоволення вимог кредиторів по Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

57. Поняття економічної конкуренції. Загальна характеристика правопорушень в сфері конкуренції

58. Правовий статус Антимонопольного комітету України, його структура та компетенція.

59. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

60. Зловживання монопольним становищем на ринку. .

61. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

62. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення.

63. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

64. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

65. Поняття суб’єктів природних монополій та суміжних ринків. Органи, що здійснюють державне регулювання діяльності природних монополій.

66. Порядок розгляду справ про порушення конкурентного законодавства. Стадії розгляду справ.

Особлива частина.
67. Торговельна діяльність як різновид господарської діяльності. Види торгівлі та торговельної діяльності.

68. Поняття товару та особливості правового режиму обігу окремих його видів. Ліцензування та патентування торговельної діяльності.

69. Організаційні форми торговельної діяльності.

70. Порядок обліку торговельних операцій. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та товарно-касових книг.

71. Правове регулювання торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами.

72. Правове регулювання деяких видів посередницько-торговельної діяльності: поставка, енергопостачання, оренда майна, лізинг.

73. Зовнішньоекономічні відносини як об'єкт правового регулювання. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

74. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок укладання. Вимоги до форми контракту. Право країни, що визначає права та обов'язки сторін.

75. Базисні умови поставок.

76. Платіжні умови та джерела їх регулювання.

77. Захисні застереження.

78. Арбітражне застереження. Порядок розгляду справ інститутами міжнародного комерційного арбітражу.

79. Договір міжнародної купівлі - продажу товарів.

80. Угоди з давальницькою сировиною.

81. Франчайзингові та ліцензійні зовнішньоекономічні угоди.

82. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах членства України в СОТ. Ліцензування та квотування ЗЕД.

83. Поняття фінансової операції та її ознаки.

84. Поняття ринків фінансових послуг. Їх правове регулювання. Поняття та види фінансових послуг.

85. Функції та компетенція Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Інші регулятори ринку. Заходи впливу, що застосовуються у разі порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг.

86. Коло суб'єктів, що мають право надавати фінансові послуги. Реєстрація та ліцензування діяльності фінансових установ. Суміщення надання певних видів фінансових послуг.

87. Система та суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

88. Поняття банківської системи України, її структура.

89. Правове становище Національного банку України.

90. Форми регулювання банківської діяльності і надзору Національного банку України та його повноваження. Індикативне та адміністративне регулювання банківської діяльності.

91. Система банківських операцій.

92. Розрахунково-касові операції банків.

93. Банківські рахунки. Порядок відкриття та закриття банківських рахунків.

94. Правове регулювання касових операцій банків. Права і обов’язки сторін по договору на розрахунково-касове обслуговування.

95. Правові основи безготівкових операцій в народному господарстві.

96. Кредитні операції банків. Види банківського кредиту (банківської позики).

97. Поняття страхової діяльності. Суб’єкти ринку страхових послуг.

98. Компетенція уповноважених органів в сфері нагляду за здійсненням страхової діяльності. Контроль та нагляд за здійсненням страхової діяльності.

99. Правовий статус страховика. Посередницька діяльність у сфері страхування.

100. Правові особливості договору страхування.

101. Поняття та організація фондового ринку в Україні. Його учасники та регулятори.

102. Цінні папери та їх класифікація.

103. Державне регулювання фондового ринку.

104. Облік права власності на цінні папери. Національна депозитарна система.

105. Правове регулювання розміщення цінних паперів (емісії).

106. Види професійної діяльності на фондовому ринку.

107. Діяльність з торгівлі цінними паперами.

108. Організатори торгівлі цінними паперами

109. Поняття та кваліфікаційні ознаки інвестиційної діяльності. 111. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій.

110. Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з особливим суб’єктним складом (концесійні угоди, угоди про розподіл продукції).

111. Інститути спільного інвестування та особливості їх організаційно-правових форм та порядку діяльності.

112. Правове регулювання іноземного інвестування. Усунення дискримінації вітчизняних інвесторів та підприємств, заснованих ними, у порівнянні з підприємствами з іноземними інвестиціями.

113. Спеціальні правові режими інвестиційної діяльності.

114. Інвестування резидентами України за межами України.

115. Правове регулювання інноваційної діяльності: джерела. Поняття інновацій.

116. Державне регулювання інноваційної діяльності: засоби та механізми реалізації.

117. Система засобів державного регулювання інноваційної діяльності.

118. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.

119. Правові форми комерціалізації інноваційних продуктів: договори на створення та реалізацію науково-технічної продукції, договори передачі майнових прав на об’єкти інтелектуальної (промислової) власності, ліцензійні договори та інші.

120. Спеціальні суб’єкти інноваційного ринку: технопарки, наукові парки, науково-дослідні установи.та інші.

Схожі:

9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина iconМетодичні рекомендації до навчальної дисципліни «Господарське право»
Господарське право України (загальна частина). Методичні рекомендації для студентів спеціальності правознавство (напрям підготовки...
9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина iconПитання з навчальної дисципліни „Господарське право ”
Питання з навчальної дисципліни „Господарське право ” для проведення комплексного державного екзамену
9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина icon7. контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія ”
Головні ідеї західної політології: американської, французької, німецької, італійської
9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина iconКонтрольні питання з навчальної дисципліни «муніципальне право»
Навчальна дисципліна «Муніципальне право» та її значення для підготовки юристів
9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина iconПерелік питань до іспиту з навчальної дисципліни: «Кримінальне право...

9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина iconПитання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот»
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України
9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичний...
«Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу / Уклад. Д. В. Задихайло Ю.Є. Атаманова, Р. П. Бойчук та ін....
9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина iconПитання до іспиту з навчальної дисципліни “адміністративне право”
Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом
9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина iconПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування І система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина iconПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування І система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка