Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ”
Скачати 361.04 Kb.
НазваРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ”
Сторінка1/4
Дата конвертації01.11.2013
Розмір361.04 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.030201 “МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ”

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин
Кафедра порівняльного

і європейського права
Укладач: кандидат юридичних наук,

доцент Смирнова К.В.
^ ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності

6.030201 “Міжнародна інформація”

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 1 вересня 2011 р.
Завідувач кафедри

_____________ В.І. Муравйов
Директор Інституту

міжнародних відносин

_____________ В.В. Копійка

Київ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни “Порівняльне конституційне право”
Укладач:

кандидат юридичних наук, доцент Смирнова К.В.
Лектор:

кандидат юридичних наук, доцент Смирнова К.В.
Викладачі:

кандидат юридичних наук, доцент Смирнова К.В.Погоджено

з науково-методичною комісією

“___” вересня 2011 р.

_______________ проф. Коппель О.А.


ВСТУП
Дисципліна “Порівняльне конституційне право” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності 6.030201 − “Міжнародна інформація” напряму підготовки − “Міжнародна інформація”. Викладається на ІV курсі 7 семестру в обсязі 72 години, з них 20 годин − лекції, 14 годин − семінарські заняття, 38 годин – самостійної роботи. Форма підсумкового контролю – залік.
Метою і завданням навчальної дисципліни “Порівняльне конституційне право” надання студентам неюридичних спеціальностей базових знаннь з проблем побудови та функціонування держави, місця в ній індивіда та взаємодії його з державою в країнах, що належать до різних правових систем. В умовах сьогодення, коли значення юридичних аспектів суспільного життя суттєво зростає, фахівці в сфері економіки, міжнародних відносин, інформації і комунікацій мають бути належно обізнаними в правовому плані. Крім суто інформативної, курс “Порівняльне конституційне право” адаптований необхідною мірою до потреб відповідної спеціальності, має суттєве світоглядне та методологічне навантаження, знайомить студентів з механізмом побудови держави на рівні вищих органів державної влади в зарубіжних країнах та в Україні, з правовим статусом особи в різних правових системах. Значення даного курсу полягає також у вихованні у студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він значною мірою побудований на індуктивному методі і концентрує значну наукову інформацію, отриману через предметно-емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження.
Предметом вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне конституційне право” є: конституційне закріплення основних прав і свобод людини і громадянина; способи набуття та припинення громадянства; порядок формування, взаємодія та компетенція вищих органів державної влади України та країн світу.
^ Вимоги до знань та вмінь

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

 • основні теоретичні поняття конституційного права, його об’єкт, предмет та систему;

 • систему та джерела конституційного права сучасних держав;

 • роль та значення конкретних інститутів конституційного права в різних країнах;

 • перспективи розвитку науки конституційного права та його основні інститути.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:

 • застосовувати отримані теоретичні знання, світовий досвід на практиці;

 • аналізувати та оцінювати ситуацію, що склалась в тій чи іншій країні з точки зору дотримання конституційних норм;

 • застосовувати надані можливості для захисту конституційних прав і свобод особи;

 • орієнтуватися у відповідному нормативному матеріалі;

 • аналізувати процеси і зміст вітчизняної законотворчості з огляду на досвід інших держав.


^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, тісно взаємодіє з такою дисципліною, як “Теорія держави та права”. Нормативний курс “Порівняльне конституційне право” має при цьому особливе значення, оскільки він формує систематизовані уявлення про побудову державного механізму на рівні вищих органів державної влади та можливості участі особи в управління державою.
^ Система контролю знань та умови складання заліку:

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” складається з двох змістових модулів (ЗМ1, ЗМ2):

основи теорії конституції; конституційно-правовий статус особи; безпосередня демократія; форма держави.

вищі органи державної влади та їх компетенція; місцеве самоврядування; конституційно-правова відповідальність.
Оскільки формою контролю дисципліни є залік, то оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання поточного (модульного ЗМ1, ЗМ2) контролю та семестрового (СК) контролю, а підсумковий результат роботи студента упродовж семестру оцінюється за 100-бальною шкалою і розраховується за формулою:

Підсумкова оцінка = ЗМ1(оцінка в балах)+ ЗМ2(оцінка в балах)
Результати кожної форми контролю оцінюються, як правило, за 100-бальною шкалоюПараметри


Змістовий

Модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

Модуль 2

(ЗМ2)

Разом

(підсумкова

оцінка)

Оцінка в балах

50

50

100

(50+50)


Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх оцінювання::

  1. усна відповідь – до 20 балів (до 5 балів на кожному семінарському занятті);

  2. доповнення – до 10 балів (до 2−3 бали на кожному семінарському занятті);

  3. виконання домашніх індивідуальних завдань – до 20 балів (до 10 балів за кожне з двох домашніх індивідуальних завдань);

  4. виконання завдань проміжного залікового модуля – до 50 балів (1 бал за кожну вірну відповідь тестового завдання), проводиться на останньому семінарі змістовного модуля;


Оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК)) розраховується за формулою):

СК= к1 * ЗМ1(оцінка в балах)+ к2 * ЗМ2(оцінка в балах)

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.
^ Шкала оцінювання


Оцінка за шкалою

університету

Оцінка за національною шкалою

60 – 100

зараховано

1 – 59

незараховано


Якщо студент отримав підсумкову оцінку з дисципліни від 1 до 59 балів йому виставляється за національною шкалою оцінка “незараховано”.

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин), або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі “0”, а у графі заліку – відмітка про незараховано.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самост.

робота

Контр. Модул.

робота


Змістовий модуль І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЇ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ. БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДЕМОКРАТІЯ. ФОРМА ДЕРЖАВИ


1.

Поняття та предмет конституційного права.

2

-

-

-

2.

Конституція – основне джерело конституційного права; інші джерела конституційного права.

2

2

4

-

3.

Конституційно-правовий статус особи.

2

2

4

-

4.

Конституційні інститути безпосередньої демократії.

2

2

4

-

5.

Конституційні форми сучасної держави.

2

1

6

-

Проміжний заліковий модуль 1

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем 1

10

7

18

1


Змістовий модуль ІІ. ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


6.

Законодавча влада.

2

2

2

-

7.

Глава держави. Виконавча влада.

2

2

4

-

8.

Судова влада.

2

1

2

-

9.

Місцеве самоврядування: конституційні моделі.

2

-

6

-

10.

Конституційна відповідальність

2

-

6

-

Проміжний заліковий модуль 2

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем 2

10

5

20

1

Всього годин 72, з них:

20

12

38

2
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030400 “Міжнародна...
Дисципліна “Філософія” є нормативним курсом для студентів Інституту міжнародних відносин спеціальності: “міжнародні відносини”. Викладається...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconРобоча програма навчальної дисципліни “ Міжнародна інформація” для спеціальності зміст
Контроль знань студентів та критерії оцінювання знань, практичних вмінь та навичок 36
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030400 „Міжнародна інформація”
Основна увага приділяється розгляду правового статусу особи та механізму побудови держави на рівні вищих органів державної влади...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності
«бакалавр» зі спеціальності 030201 міжнародне право напряму підготовки «Міжнародні відносини». Викладається на ІІ курсі 2 семестру...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів 4 курсу спеціальності...
України в провідних міжнародних організаціях, виробити навички аналізу закономірностей та особливостей цього напрямку української...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconНавчальна програма для студентів спеціальності 030206 «міжнародний бізнес»
Робоча навчальна програма з дисципліни Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес»
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальностей 04020
Робоча навчальна програма з дисципліни „Логіка” для студентів фізичного факультету
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Статистика» призначена для студентів ІІ курсу денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconРобоча навчальна програма дисципліни світова економіка для студентів спеціальності „
Навчальна дисципліна „Світова економіка" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «долікарська допомога» Дніпропетровськ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка