1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Скачати 180.99 Kb.
Назва1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Дата конвертації30.10.2013
Розмір180.99 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-3.03

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Національний УНІВЕРСИТЕТ

«юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Кримський ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

. Сімферопольський технікум .

(найменування центрального органу управління освітою, власник)


Цивільне та сімейне право

(назва навчальної дисципліни)


Програма

нормативної навчальної дисципліни

підготовки молодшого спеціаліста

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(шифр і назва напряму)

спеціальності 5.03040101 Правознавство

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП 03.07 )


Сімферополь 2012 рік


Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного права.

Тема 1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела.

Поняття цивільного права як галузі права. Поняття і характеристика предмета цивільного права. Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Основні принципи цивільного права. Функції цивільного права. Місце цивільного права в системі правових галузей. Система цивільного права. Джерела цивільного права.
^ Тема 2. Цивільні правовідносини: поняття, зміст та види, підстави виникнення, учасники цивільних відносин. Здійснення та захист цивільних прав.

Поняття цивільних правовідносин. Склад і особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Суб'єктивні цивільні права і суб'єктивні цивільні обов'язки. Класифікація цивільних правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Юридичні факти і їх класифікація.

Поняття фізичної особи. Поняття цивільної правоздатності фізичної особи. Зміст цивільної правоздатності фізичної особи. Ім'я фізичної особи. Місце проживання фізичної особи. Цивільна дієздатність. Види цивільної дієздатності. Інститут емансипації і його значення. Зміст дієздатності неповнолітніх і малолітніх. Підстави обмеження дієздатності фізичної особи і визнання особи недієздатною. Опіка і піклування. Визнання особи безвісно відсутньою. Правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки оголошення особи померлою. Правові наслідки явки фізичної особи, визнаною безвісно відсутньою або оголошеною померлою. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності.

Поняття й ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. Юридичні особи публічного права і юридичні особи приватного права. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Підприємницькі товариства. Господарські товариства. Виробничі кооперативи. Непідприємницькі товариства. Порядок створення юридичної особи. Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи. Цивільна правоздатність юридичної особи. Цивільна дієздатність юридичної особи. Припинення юридичної особи. Визнання юридичної особи банкрутом. Порядок ліквідації юридичної особи.

Юрисдикційні форми захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів. Судовий порядок захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів. Самозахист суб'єктивних цивільних прав та інтересів.
^ Тема 3. Об'єкти цивільних прав.

Поняття і види об'єктів цивільних прав. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав. Речі як об'єкти цивільних правовідносин. Види речей і особливості їх цивільно-правового режиму. Майно. Гроші. Цінні папери. Групи і види цінних паперів. Дії, послуги. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав. Результати інтелектуальної, творчої діяльності. Інформація. Особисті немайнові блага.
^ Тема 4. Правочини.

Поняття і види правочину. Умови дійсності правочину. Способи волевиявлення. Форма правочину. Правові наслідки недотримання форми правочину. Письмова форма правочину. Зміст правочину. Недійсність правочину. Види недійсного правочину. Правові наслідки недійсності правочину.
^ Тема 5. Представництво.

Поняття, значення й область застосування інституту представництва. Суб'єкти представництва і вимоги, що пред’являються до них. Повноваження представника. Представництво без повноважень. Представництво з перевищенням повноважень. Види представництва. Комерційне представництво і його особливості. Представництво за довіреністю. Види, форма, термін дії довіреності. Припинення представництва за довіреністю.
^ Тема 6. Строки і терміни в цивільному праві, позовна давність.

Поняття і юридичне значення терміну і строку. Визначення терміну і строку. Початок перебігу строку. Закінчення строку. Види строків у цивільному праві і їх класифікація. Строки виникнення і здійснення цивільних прав. Строки виконання цивільно-правових обов'язків. Строки захисту цивільних прав. Строк позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність. Початок перебігу позовної давності. Зупинення і переривання перебігу строку позовної давності. Правові наслідки спливу строку позовної давності. Відновлення строку позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Змістовий модуль 2. Право власності.

Тема 7. Право власності та інші речові права.

Поняття власності. Поняття права власності. Зміст права власності. Здійснення права власності. Суб'єкти права власності. Форми власності в Україні. Підстави набуття права власності. Момент набуття права власності за договором. Набувальна давність. Ризик випадкового знищення або ушкодження майна. Правові підстави припинення права власності. Поняття і види права спільної власності. Суб'єкти, об'єкт, способи виникнення права спільної власності. Здійснення права спільної часткової власності. Виділ частки з майна, поділ майна, що знаходиться в спільній частковій власності. Право переважної купівлі в праві спільної часткової власності. Здійснення права спільної сумісної власності. Припинення права спільної сумісної власності.

Загальна характеристика речових прав на чуже майно. Право володіння чужим майном, право обмеженого користування, чужим майном, земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, для забудови.

^ Тема 8. Право інтелектуальної власності.

Поняття права інтелектуальної власності. Об'єкти, суб'єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права і майнові права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на літературний, художній і інший добуток. Суб'єкти авторського права. Права автора. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму і програму (передачу) організації мовлення. Суб'єкти суміжних прав. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Змістовий модуль 3. Зобов’язальне право.

Тема 9. Загальні положення зобов'язального права.

Зобов'язальне право і його система. Поняття зобов'язання. Основні види зобов'язань. Підстави виникнення зобов'язань. Сторони в зобов'язанні. Множинність осіб у зобов'язанні. Солідарні і часткові зобов'язання. Заміна осіб у зобов'язанні. Відступлення права вимоги. Переведення боргу. Форма угоди по заміні кредитора, боржника в зобов'язанні. Регресні зобов'язання.

Поняття, види і значення засобів забезпечення виконання зобов'язань. Поняття неустойки. Підстави виникнення права на неустойку. Предмет неустойки. Види неустойки. Порука. Сторони у поруці. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою. Права поручителя, що виконав зобов'язання. Припинення поруки. Поняття гарантії. Строк дії гарантії. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією. Припинення гарантії. Поняття завдатку як способу забезпечення виконання зобов'язання, його функції. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого завдатком. Поняття застави. Підстави виникнення застави. Види застави. Сторони в договорі застави. Предмет застави. Звернення стягнення на предмет застави. Припинення права застави. Притримання.

Поняття припинення зобов'язань. Підстави припинення зобов'язань. Припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних вимог. Неприпустимість зарахування зустрічних вимог. Припинення зобов'язань за домовленістю сторін. Поняття порушення зобов'язання. Прострочення боржника. Прострочення кредитора. Правові наслідки порушення зобов'язання. Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов'язання. Умови цивільно-правової відповідальності. Провина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання. Випадки відповідальності без вини в цивільному праві. Поняття і види збитків. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Поняття і значення цивільно-правового договору. Свобода договору. Види цивільно-правових договорів. Публічний договір. Попередній договір. Договір приєднання. Договір на користь третьої особи. Зміст цивільно-правового договору. Істотні умови цивільно-правового договору і їхнє значення. Звичайні і випадкові умови цивільно-правового договору. Типові умови цивільно-правового договору. Строк договору. Ціна договору. Укладення цивільно-правового договору. Стадії укладення цивільно-правового договору. Форма цивільно-правового договору. Момент укладення і місце укладення цивільно-правового договору. Підстави для зміни або розірвання цивільно-правового договору. Правові наслідки зміни або розірвання цивільно-правового договору.
^

Тема 10. Окремі види зобов’язань.


Купівля-продаж як інститут цивільного права. Поняття, ознаки і значення договору купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі-продажу. Види договорів купівлі-продажу. Форма окремих договорів купівлі-продажу. Права й обов'язки продавця і покупця. Момент виникнення права власності в покупця. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором. Договір роздрібної купівлі-продажу. Захист прав споживачів у сфері торгівельного обслуговування. Договір найму-продажу. Договір міни.

Договір дарування. Предмет, форма, сторони договору дарування. Права та обов’язки по договору дарування. Прийняття дарунку, його значення.

Поняття, ознаки і значення договору поставки. Правове регулювання відносин поставки. Сторони в договорі поставки. Істотні умови в договорі поставки. Порядок і способи укладання договору поставки. Виконання договору поставки. Зміна і розірвання договору поставки. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором поставки. Договірні відносини, пов'язані з реалізацією сільськогосподарської продукції, їх характеристика.

Поняття, значення й ознаки договору ренти. Сторони в договорі ренти. Форма договору ренти. Форма і розмір ренти. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти. Поняття, значення й ознаки договору довічного утримання (догляду). Форма договору довічного утримання (догляду). Сторони в договорі довічного утримання (догляду). Момент виникнення в набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду). Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду). Припинення договору довічного утримання (догляду). Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду).

Найм (оренда) як зобов’язання, що виникає у зв’язку з передачею майна у користування. Поняття, ознаки договору найму (оренди). Сторони договору найму (оренди). Істотні умови договору найму (оренди). Предмет договору найму (оренди). Строк договору найму. Форма договору найму (оренди). Права й обов'язки наймача і наймодавця. Виконання договору. Піднайм. Доля поліпшень майна. Правові наслідки порушення умов договору найма (оренди). Припинення договору найма (оренди). Розірвання договору найму (оренди). Види договору найму (оренди). Договір прокату. Поняття, ознаки, особливості договору оренди державного і комунального майна. Суб'єктний склад договору оренди державного і комунального майна. Об'єкт договору оренди. Істотні умови договору оренди. Орендна плата. Права та обов'язки сторін за договором оренди. Припинення договору оренди. Договір найму (оренди) земельної ділянки. Договір найму (оренди) житла. Договір найму (оренди) транспортного засобу.

Договір позички.

Поняття і загальна характеристика договору підряду як зобов’язання, що виникає у зв’язку з виконанням робіт. Сторони в договорі підряду. Предмет договору підряду. Ціна і строк виконання роботи. Форма договору підряду. Права та обов'язки сторін за договором підряду. Права замовника під час виконання роботи. Відповідальність підрядника за неналежне виконання роботи. Види договору підряду. Договір побутового підряду, його особливості.

Поняття і загальна характеристика договору будівельного підряду. Сторони в договорі будівельного підряду. Договір субпідряду. Предмет, ціна, строк договору. Права та обов'язки сторін за договором будівельного підряду. Виконання договору будівельного підряду. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором будівельного підряду.

Договори про надання послуг, їх загальна характеристика і правове регулювання. Договір перевезення вантажу. Сторони в договорі перевезення вантажу. Зміст договору перевезення вантажу, строк перевезення вантажу. Права та обов'язки сторін за договором перевезення вантажу. Виконання договору перевезення вантажу. Відповідальність сторін по зобов'язаннях, що випливають з договору перевезення вантажу. Договір перевезення пасажирів і багажу.

Поняття і загальна характеристика договору зберігання. Предмет договору зберігання. Сторони договору зберігання. Строк зберігання. Форма договору зберігання. Права та обов'язки сторін за договором зберігання. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі. Зберігання на товарному складі. Спеціальні види зберігання.

Страхові правовідносини. Договір страхування. Предмет, форма договору страхування. Сторони в договорі страхування. Істотні умови договору страхування. Права та обов'язки сторін. Виконання страхових зобов'язань. Припинення страхування. Недійсність договору страхування. Види страхування.

Поняття договору доручення і його характеристика. Сторони в договорі доручення. Строк договору доручення. Зміст доручення. Виконання договору. Припинення договору доручення.

Поняття, предмет, форма договору управління майном. Сторони в договорі управління майном. Істотні умови договору управління майном. Права та обов'язки сторін. Припинення договору управління майном.

Поняття договору комісії. Предмет, сторони і форма договору комісії. Умови договору комісії. Виконання договору комісії. Субкомісія. Взаємини з третіми особами. Припинення договору комісії.

Кредитні правовідносини, їх особливості. Розрахункові правовідносини, їх специфічні форми і види. Факторинг. Договір позики. Форма договору позики. Предмет договору позики. Кредитний договір. Умови кредитного договору. Форма кредитного договору. Договір банківського вкладу. Види банківських вкладів. Форма договору банківського вкладу. Договір банківського рахунку.

Договір про спільну діяльність. Форма й умови договору про спільну діяльність. Договір простого товариства. Внески учасників. Загальне майно учасників. Ведення загальних справ учасників. Відповідальність учасників по загальних зобов'язаннях. Припинення договору простого товариства.

Поняття недоговірних зобов'язань. Види недоговірних зобов'язань. Публічна обіцянка винагороди. Здійснення дій у майнових інтересах іншої особи без його доручення. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я і життя фізичної особи, майна фізичної особи або юридичної особи. Зобов'язання, що виникають внаслідок придбання, збереження майна без достатньої правової підстави. Зобов'язання, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або юридичної особи.

Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди. Загальні підстави та

умови відповідальності за завдання майнової, моральної шкоди. Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду, заподіяну їх працівником. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду.Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
Змістовий модуль 4. Спадкове право.

Тема 11. Поняття спадкового права. Види спадкуван­ня. Спадковий договір.

Поняття і значення спадкування. Спадкове правонаступництво. Основні поняття спадкового права. Час і місце відкриття спадщини. Право на спадкування. Спадкування за заповітом. Поняття, форма і зміст заповіту. Заповідальні розпорядження. Право на обов'язкову частку в спадщині. Секретний заповіт і його особливості. Заповіт з умовою. Заповіт поружжя. Таємниця заповіту. Недійсність заповіту. Спадкування за законом. Коло спадкоємців за законом. Черговість спадкування за законом. Спадкування по праву представлення. Прийняття спадщини. Порядок і строк прийняття спадщини. Інститут відумерлості. Відмова від прийняття спадщини. Охорона спадкового майна. Управління майном. Виконання заповіту. Контроль за виконанням заповіту. Оформлення права на спадщину. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Спадковий договір. Поняття, сторони, форма спадкового договору. Спадковий договір за участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.
^

Змістовий модуль 5. Загальні положення житлового права.

Реалізація права на житло.


Тема 12. Загальні положення житлового права. Договір найму житлового приміщення. Користування житлом в будинках державного і комунального житлового фонду, службовим житлом і гуртожитками, житлово-будівельними кооперативами і індивідуальним житлом.

Поняття житлового права. Предмет і метод житлового права. Функції і принципи житлового права. Здійснення права на житло. Житлові правовідносини. Поняття, характеристика житлових правовідносин. Поняття житлового фонду. Види житлових фондів. Поняття житла і його ознаки. Облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Соціальний найм житла. Черговість надання громадянам житлових приміщень. Договір найму житлового приміщення, предмет договору, сторони, строк. Права та обов'язки сторін. Права членів родини наймача. Зміна і припинення договору найма житлового приміщення. Виселення з житлового приміщення. Приватний найм житла. Безоплатне користування житлом. Право користування житлом членів родини, що не є співвласниками житлового приміщення.

Особливості надання службових житлових приміщень і гуртожитків. Поняття службового житлового приміщення і гуртожитку. Особливості договору найму службового житлового приміщення. Особливості договору найму житла в гуртожитку. Особливості виселення із службових житлових приміщень і гуртожитків.

Самостійне будівництво як спосіб реалізації права на житло. Здійснення права на житло через його будівництво житлово-будівельними кооперативами. Кредитування індивідуального житлового будівництва. Приватизація житла. Поняття, способи приватизації. Договір купівлі-продажу, міни житла.
Змістовий модуль 6. Загальні положення сімейного права.

Тема 13. Поняття сімейного права, предмет та метод, джерела.

Сімейне право як галузь права. Задачі і принципи сімейного права. Співвідношення правових і моральних норм регулювання сімейних відносин. Джерела сімейного права. Поняття і види сімейних відносин. Суб'єкти сімейних відносин. Підстави виникнення сімейних відносин. Родина. Кровне споріднення, правове значення кровного споріднення. Позовна давність в сімейному праві.
Змістовий модуль 7. Правовідносини між суб’єктами сімейного права.

Тема 14. Шлюб. Права й обов'язки подружжя. Шлюбний договір.

Поняття шлюбу. Укладення шлюбу. Правові наслідки шлюбу. Умови вступу в шлюб. Шлюбний вік і його значення. Добровільність шлюбу. Перешкоди до укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Порядок укладення шлюбу. Підстави і правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

Поняття і види особистих немайнових прав чоловіка і жінки. Право на материнство, на батьківство. Право дружини, чоловіка на зміну прізвища. Право дружини, чоловіка на особисту свободу. Право дружини, чоловіка на повагу своєї індивідуальності. Правовий режим майна подружжя. Право спільної сумісної власності подружжя. Об'єкти права спільної сумісної власності. Здійснення права зі спільної сумісної власності. Способи і порядок поділу майна, що є спільною сумісною власністю. Права і обов’язки подружжя з утримання. Шлюбний договір. Зміст, форма, строк дії шлюбного договору. Розірвання шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.

Підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану. Розірвання шлюбу в суді. Порядок розірвання шлюбу в суді. Момент припинення шлюбу у випадку його розірвання. Реєстрація розірвання шлюбу. Визнання розірвання шлюбу фіктивним.
^ Тема 15. Права і обов’язки батьків і дітей.

Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів.

Загальні підстави визначення походження дитини, підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей. Визначення походження дитини і його правове значення. Реєстрація народження дитини. Визначення батьківства. Презумпція батьківства. Визнання батьківства, материнства за рішенням суду. Установлення факту батьківства, материнства за рішенням суду. Заперечування батьківства, спор про материнство. Особисті немайнові правовідносини між батьками і дітьми. Рівність прав і обов'язків батьків стосовно дитини. Рівність прав і обов'язків дітей стосовно батьків. Характеристика основних прав і обов'язків батьків стосовно дітей. Позбавлення батьківських прав. Підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав. Відновлення батьківських прав. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.

Право батьків і дітей на майно. Управління майном дитини. Обов'язок батька, матері утримувати дитину. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину. Визначення розміру аліментів. Участь батьків у додаткових витратах на дитину. Звільнення батьків від обов'язку утримувати дитини. Договір між батьками про сплату аліментів. Зміна розміру аліментів. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина і його виконання. Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків і його виконання. Права й обов'язки інших членів родини і родичів. Зобов'язання по утриманню інших членів родини і родичів.
Тема 16. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Поняття і значення усиновлення. Ціль усиновлення. Порядок усиновлення. Особи, що можуть бути усиновлені. Особи, що можуть бути усиновлювачами. Рішення суду про усиновлення. Право на таємницю усиновлення. Забезпечення таємниці усиновлення. Правові наслідки усиновлення. Недійсність усиновлення. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення. Правові наслідки скасування усиновлення. Опіка і піклування над дітьми. Поняття опіки і піклування над дітьми. Порядок встановлення опіки і піклування. Права дитини, над якою встановлена опіка, піклування. Права й обов'язки опікуна і піклувальника. Припинення опіки і піклування. Звільнення опікуна і піклувальника від їх обов'язків. Патронат над дітьми. Договір про патронат. Обов'язки патронатного вихователя. Припинення договору патронату. Правовий стан прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.
^

Рекомендована література:


 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня.1996г. / ВВРУ - №30.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003, (ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356).

 3. Житловий кодекс України від 30.06.83, (ВВР, 1983, Додаток до N 28, ст.573).

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002, (ВВР, 2002, N 21-22, ст.135).

 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003, (ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 ).

 6. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91, (ВВР, 1991, N 49, ст.682 ).

 7. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008., (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384).

 8. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 25.02.2006, (ВВР, 2006, N 31, ст.268).

 9. Закон України «Про приватизаційні папери» від 06.03.92, (ВВР, 1992, N 24, ст.352).

 10. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96, (ВВР, 1996, N 51, ст.292).

 11. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.93, (ВВР, 1993, N 39, ст.383).

 12. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996, в ред. від 04.10.2001, (ВВР, 2002, N 7, ст.50).

 13. Закон України «Про оренду державного та комунального майна (ВВР, 1992, N 30, ст.416), (в ред. ВВР, 1995, N 15, ст. 99).

 14. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 05.01.94, (ВВР, 1995, N 1, ст. 1).

 15. Закон України «Про заставу» від 02.10.92, (ВВР, 1992, N 47, ст.642).

 16. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003, (ВВР, 2003, N 38, ст.313).

 17. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993., в ред. від 11.07.2001, (ВВР, 2001, N 43, ст.214).

 18. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 05.12.93, в ред. від 01.06.2000, (ВВР, 2000, N 37, ст.307).

 19. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.93, (ВВР, 1994, N 7, ст. 34).

 20. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991.,в ред. від 01.12.2005, (ВВР, 2006, № 7, ст.84).

 21. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22.12.95, (ВВР, 2006, N 14, ст.118).

 22. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997., в ред. від 11.12.2003, (ВВР, 2004, N 15, ст.231).

 23. Закон України «Про транспорт» від 10.11.01., (ВВР, 1994, N 51, ст.446).

 24. Закон України ”Про залізничний транспорт ” от 04.07.96., (ВВР, 1996, N 40, ст. 183).

 25. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001., в ред. від 23.02.2006, (ВВР, 2006, N 32, ст.273).

 26. Закон України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2002., (ВВР, 2002, N 1, ст. 1).

 27. Закон України «Про оренду землі» від 23.10.98., в ред. від 02.10.2003, (ВВР, 2004, N 10, ст.102).

 28. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або про визнання його банкрутом» від 14.05.1992., від 30.06.99., (ВВР, 1999, N 42-43, ст.378).

 29. Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів і реєстрацію обтяжень ” від 18.11.2003., (ВВР, 2004, N 11, ст.140).

 30. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців ” від 15.05.2003., (ВВР, 2003, N 31-32, ст.263).

 31. Закон України “Про банки і банківську діяльність ” від 07.12.2000., (ВВР, 2001, N 5-6, ст.30).

 32. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.92,. (ВВР, 1992, N 36, ст.524).Схожі:

1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела iconЗапитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног...

1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела icon1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права
1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела iconПоняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права
Поняття І види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики
1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела iconПоняття цивільного права. Джерела цивільного права
Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб
1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела iconПоняття цивільного права. Джерела цивільного права
Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб
1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: предмет цивільного процесуального права, метод ци­вільного процесуального права, позовне провадження, наказне провадження,...
1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела iconЗасоби діагностики: Лекційний модуль 1
Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право в системі права України
1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела iconТема поняття, предмет, метод І система адміністративного права
Поняття адміністративного права. Співвідношення адмі­ністративного права з іншими галузями права
1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела iconХарактеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне
Предмет цивільного права: ознаки особистих (немайнових відносин) та ознаки майнових відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка