«цивільний процес» методичні вказівки
Скачати 156.4 Kb.
Назва«цивільний процес» методичні вказівки
Дата конвертації29.10.2013
Розмір156.4 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до проведення практичних занять

для студентів четвертого курсу

спеціальності 6.03040101 «Правознавство»


Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу.

Протокол №11 від 25 березня 2013 року


Львів 2013
Цивільний процес: Медодичні вказівки до проведення практичних занять для студентів четвертого курсу спеціальності 6.03040101 «Правознавство»/ Укл. А.О. Дутко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 11 с.

Укладач Дутко А.О., канд. юрид. наук

Відповідальний за випуск Дутко А.О., канд. юрид. наук

Рецензенти Долинська М.С., канд. юрид. наук, доцент (Львівський державний університет внутрішніх справ)

Жолнович О.І., канд. юрид. наук (Львівський національний університет ім. Івана Франка)

ВСТУП

Методичні вказівки з «Цивільного процесу» покликані допомогти студентам у підготовці до практичних занять. Мета практичних занять – реалізувати набуті знання, вміння і навички у практичній діяльності.

Завдання практичних занять – навчити студентів:

 • застосовувати норми цивільного процесуального законодавства;

 • поглибити теоретичні знання, отримані на лекціях;

 • узагальнювати судову практику та робити відповідні висновки за результатами узагальнення;

 • правильно використовувати роз’яснення судових органів у процесі застосування норм законодавства. 1. ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Основою для підготовки студентів до практичних занять є тематичні плани. При підготовці до практичного заняття студент повинен всебічно розглянути і засвоїти питання, що були предметом лекції та винесені на розгляд, а саме: ознайомитися з планом практичного заняття та переліком навчальної літератури, наведеним наприкінці плану; перевірити наявність конспекту лекцій; підготувати питання до викладача за темою практичного заняття.

У процесі підготовки студент має чітко усвідомлювати зміст питань, що виносяться на обговорення, сформувати власну позицію щодо проблемних питань та вміти її доводити. Для цього йому необхідно здійснити аналіз норм чинного законодавства та практики його застосування, опрацювати монографії, доповіді та статті щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства.

Під час практичного заняття викладач оцінює усні та/або письмові відповіді студентів, підготовлені доповіді, реферати, участь у дискусіях та ділових іграх, вміння доводити власну думку.

Особливу увагу викладач звертає на вирішення конкретних практичних ситуацій. Студент не обмежується лише відповіддю «правомірно» чи «неправомірно», «так» або «ні», а повинен обов’язково її обґрунтувати.

Оцінки, отримані на практичних заняттях, враховуються в підсумковій оцінці з дисципліни «Цивільний процес».

Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільний процес» зобов’язують студентів самостійно вивчити питання, що не були предметом розгляду на лекційному занятті. Для цього студентам необхідно здійснити пошук відповідних інформаційних джерел та аналітично їх опрацювати.

Підготовка студентів до практичних занять потребує:

 • опрацювання лекційного матеріалу з обов’язковим вивченням запропонованих викладачем визначень, підготовки відповідей на питання, які будуть розглядатися на практичному занятті;

 • вивчення цивільного процесуального законодавства;

 • опрацювання монографічних видань, наукових статей, судової практики;

 • написання реферативних робіт;

 • конспектування важливих для студента питань. 1. ^ ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДО НИХ

План практичного заняття № 1

Поняття, предмет, система та джерела цивільного процесуального права
Навчальні питання:

 1. Поняття та стадії цивільного процесу.

 2. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права.

 3. Система та джерела цивільного процесуального права.

 4. Дія норм цивільного процесуального права в часі і просторі.


Контрольні питання:

 1. Порівняйте поняття „правосуддя”, „цивільний процес”, „цивільне судочинство”.

 2. Яких стадій цивільного процесу не існує в кримінальному процесі?

 3. Чи є джерелами цивільного процесуального права Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України?

 4. Завдання цивільного судочинства.

 5. Що таке стадія цивільного процесу?


План практичного заняття № 2

Принципи цивільного процесуального права
Навчальні питання:

 1. Поняття принципів в цивільному процесі та їх значення.

 2. Класифікація принципів.

 3. Конституційні принципи.

 4. Галузеві принципи.


Контрольні питання:

 1. Назвіть винятки з принципу гласності.

 2. Чи може здійснюватись судове засідання не на українській мові?

 3. Які є спільні принципи цивільного і кримінального процесу?

 4. Якими засобам забезпечується незалежність суддів?

 5. Які є загально-правові принципи цивільного процесу?

 6. Назвіть міжгалузеві принципи цивільного процесу.


Задача 1. В судовому засіданні слухалась справа про усиновлення дитини. Під час розгляду справи в зал судового засідання зайшов кореспондент обласного телебачення з відеокамерою і почав проводити зйомку судового засідання, заявивши, що має завдання телестудії провести відео зйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації глядачам репортажу про нову категорію цивільних справ по усиновленню. Головуючий заборонив відео зйомку і видалив журналіста із залу засідань. Той в свою чергу заявив, що буде скаржитись у вищу судову інстанцію на бюрократизм судді.

Які принципи зачіпає дана правова ситуація?
^ План практичного заняття № 3

Учасники цивільного процесу. Сторони в цивільному процесі

Навчальні питання:

 1. Суд – обов’язковий учасник цивільних процесуальних правовідносин.

 2. Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов”язки сторін.

 3. Процесуальна співучасть та її види. Порядок та підстави залучення співучасників.

 4. Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача.

 5. Поняття та умови процесуального правонаступництва.

 6. Інші учасники цивільного процесу.

 7. Поняття представництва у суді.

 8. Види представництва.

 9. Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками у суді.

 10. Повноваження представників.


Контрольні питання:

 1. Які права мають особи, які беруть участь у справі?

 2. Як вирішується справа про відвід судді при одноособовому вирішенні справи?

 3. Що є об’єктом цивільних процесуальних правовідносин?

 4. Наслідки відводу суду.

 5. Чи тотожні поняття „судове представництво” та „представництво у суді”?

 6. Чи вправі представник відмовитись від представництва?

 7. Який максимальний строк дії договірного представництва?

 8. Чи є в цивільному процесі інститут обов’язкової участі представника?


Задача 1. Позивач Іваненко бажає заявити відвід судді Возняку у зв”язку з тим, що: 1) він добре знає представника відповідача (вони вчилися на одному курсі), 2)суддя і відповідач проживає на одній вулиці, 3)дочка судді є кумою сина відповідача. Які з цих підстав на Ваш погляд, є достатніми для відводу судді?
Задача 2. Суд під головуванням судді Володар В. Розглядав справу. В судовому засіданні один з суддів захворів і Володар В., щоб не відкладати слухання справи, замінив його іншим суддею і закінчив розгляд справи ухваливши рішення. Вкажіть, які помилки допущені.
План практичного заняття № 4

Докази і доказування

Навчальні питання:

 1. Поняття і види доказів.

 2. Поняття доказування, стадії.

 3. Вимоги до доказів. Підстави звільнення від доказування.

 4. Засоби доказування.


Контрольні питання:

 1. Який строк подання доказів?

 2. Предмет доказування.

 3. Чи відрізняються докази і засоби доказування?

 4. Які факти не потребують доказування?

 5. Чи можливе проведення судового експерименту в цивільному процесі?

 6. Як зберігаються речові докази?


Задача 1. Клішевський подав до суду заяву про оспорювання батьківства. Індюкова вважала, що спорювання батьківства не можливе, оскільки Клішевський в позасудовому порядку батьківство визнав. В якості доказу, вона представила картину, на звороті якої позивачем було написано: „Моєму сину Сергію в честь дня народження”. Яким видом доказу є картина?
^ План практичного заняття № 5

Цивільна юрисдикція. Підсудність. Процесуальні строки. Судові витрати. Заходи процесуального примусу

Навчальні питання:

 1. Поняття та види цивільної юрисдикції (підвідомчості).

 2. Підвідомчість позовних справ суду.

 3. Поняття та види підсудності.

 4. Зміна підсудності.

 5. Поняття та види процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків.

 6. Поняття та види судових витрат.

 7. Розподіл судових витрат між сторонами.

 8. Поняття та види заходів процесуального примусу.


Контрольні питання:

 1. Що таке конституційна юрисдикція?

 2. Які справи підвідомчі господарському та адміністративному судам?

 3. Які справи окремого провадження підвідомчі суду?

 4. Які справи розглядає третейський суд?

 5. Які наслідки недотримання підсудності?

 6. Які наслідки пропуску процесуальних строків?

 7. Як продовжуються строки, встановлені законом і призначені судом?


Задача 1. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у м.Стрию Львівської обл. Іванчуку було заподіяно шкоду у розмірі 1200 гр. Заподіював шкоди мешкає у м.Донецьк. Іванчук мешкає у м. Тернопіль. Якому суду підсудна дана справа?
План практичного заняття № 6

Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі

Навчальні питання:

 1. Позов – поняття, елементи та види.

 2. Право на позов.

 3. Захист проти позову. Об’єднання та роз’єднання позовів.

 4. Забезпечення позову.


Контрольні питання:

1. Чи тотожні поняття „позов” і „позовна заява”?

 1. Чому позов називається зустрічний?

 2. Які бувають заперечення?

 3. Скільки разів можна змінити предмет позову?

 4. Які документи додаються до позовної заяви?

 5. Скільки примірників позовної заяви подається до суду?

 6. Чи обов’язково в позовній заяві посилатися на законодавство?

 7. Які дії вчиняє суддя на стадії відкриття провадження у справі?

 8. В яких випадках повертається позовна заява?


Задача 1. Визначіть вид та елементи позову:

 1. Лисиця Н. звернулася з вимогою про розірвання шлюбу у зв’язку з пияцтвом свого чоловіка;

 2. Романов В. Звернувся з позовом про надання йому можливості спілкуватись з сином, який залишився мешкати з матір’ю після розірвання шлюбу. Остання перешкоджає Романові бачитись з дитиною.


План практичного заняття № 7

Провадження у справі до судового розгляду. Судовий розгляд

Навчальні питання:

 1. Мета і значення провадження у справі до судового розгляду.

 2. Попереднє судове засідання.

 3. Процесуальні дії судді та осіб, які беруть участь у справі.

 4. Судові виклики і повідомлення.

 5. Значення стадії судового розгляду справи.

 6. Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду.

 7. Ускладнення в ході судового розгляду.

 8. Фіксування цивільного процесу.


Контрольні питання

 1. Яка мета попереднього судового засідання?

 2. Який строк підготовки справи до розгляду?

 3. Як здійснюється повідомлення сторін про час розгляду справи?

 4. Чим відрізняється судові виклики і повідомлення?

 5. Хто з учасників процесу попереджається про кримінальну відповідальність?

 6. Які є стадії судового засідання?

 7. Як проголошується рішення суду?

 8. Що є підставою для відкладення розгляду справи?

 9. Якими засобами фіксується цивільний процес?

 10. Які підстави заочного розгляду справи?


Практичні завдання

1.Скласти заяву про забезпечення доказів.

2.Скласти заяву про відвід судді.

3.Скласти заяву про зупинення провадження у справі.

План практичного заняття № 8

Судові рішення. Непозовні провадження

Навчальні питання:

 1. Поняття, види та суть судового рішення.

 2. Вимоги, яким має задовольняти судове рішення.

 3. Виправлення недоліків у судовому рішенні.

 4. Набрання рішенням суду законної сили.

 5. Ухвали суду І інстанції.

 6. Поняття судового наказу.

 7. Процедура наказного провадження.

 8. Загальна характеристика окремого провадження.

 9. Порядок розгляду справ окремого провадження.


Контрольні питання:

 1. З яких частин складається рішення суду?

 2. Як набирає законної сили ухвала суду?

 3. Як ухвалюється заочне рішення суду?

 4. Чи можна в рішенні суду посилатись на постанови Пленуму Верховного Суду України?

 5. Який порядок скасування судового наказу?

 6. Чи вичерпний перелік справ, які розглядаються в порядку окремого провадження?

 7. Які справи окремого провадження розглядаються колегіально?

 8. Які факти можуть бути встановлені в судовому порядку?


Задача 1 . Під час стоянки військового судна біля берегів Греції матрос Світлик Д., який стояв на вахті, вночі зник. Оскільки в той час була штормова погода, то є підстави вважати, що він загинув. Однак незначна відстань від берега дає можливість говорити про втечу. Як має вирішити справу суддя, до якого звернулося командування ВМС через 4 місяці після зазначеної події з заявою про оголошення Світлик Д. померлим?.
План практичного заняття №9

Апеляційне провадження

Навчальні питання:

 1. Поняття і завдання інституту апеляційного провадження.

 2. Суб’єкти апеляційного провадження.

 3. Порядок розгляду справ в апеляційній інстанції.

 4. Повноваження апеляційного суду.

Контрольні питання:

 1. На які ухвали можуть бути подані скарги окремо від рішення суду?

 2. Які межі розгляду справи апеляційним судом?

 3. Чи може прокурор оскаржити рішення по справі, в якій він не брав участі?

 4. В яких випадках апеляційний суд ухвалює рішення?

Практичне завдання: Скласти апеляційну скаргу за довільною фабулою
План практичного заняття №10

Касаційне провадження

Навчальні питання

 1. Суть і значення касаційного провадження.

 2. Суб’єкти та об’єкт касаційного провадження.

 3. Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції.

 4. Повноваження суду касаційної інстанції.


Контрольні питання:

 1. Чим відрізняються апеляційна та касаційна скарги?

 2. Які межі розгляду справи в касаційному порядку?

 3. Який суд є судом касаційної інстанції?

 4. Який строк касаційного оскарження?

 5. В чому суть окремої ухвали суду касаційної інстанції?

Практичне завдання: Скласти касаційну скаргу за довільною фабулою
План практичного заняття №11

^ Перегляд справи Верховним Судом України. Провадження за нововиявленими обставинами

Навчальні питання:

1.Значення перегляду справи Верховним Судом України та провадження за нововиявленими обставинами.

2. Характеристика перегляду справи Верховним Судом України.

3. Характеристика провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Контрольні питання:

 1. Які обставини є нововиявленими?

 2. Які обставини є винятковими?

 3. Який суд розглядає справу за нововиявленими обставинами?

 4. Чи може суд з власної ініціативи переглянути справу за нововиявленими обставинами?


План практичного заняття №12

Виконання судових рішень у цивільних справах

Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика виконавчого провадження. Учасники виконавчого провадження.

 2. Підстави виконання та виконавчі документи. Негайне виконання судових рішень.

 3. Загальні умови виконання.

 4. Поворот виконання.


Контрольні питання:

  1. Чи є виконавчим документом рішення суду?

  2. В який час проводяться виконавчі дії?

  3. Чи можлива мирова угода в процесі виконання?

  4. Як вирішується питання про оголошення розшуку дитини?

  5. В який суд подається скарга на дії державного виконавця?


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст.141.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 берез. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40-41 – Ст.135.

 3. Про судоустрій та статус суддів в Україні: Закон України, 10 лип. 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 27-28. – Ст.180.

 4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України, 5 лип. 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 9. – Ст. 62.

 5. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України, 23 груд. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст.99.

 6. Про прокуратуру: Закон України, 5 лист. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 668.

 7. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004 (Справа № 1-10/2004)

 8. Про застосування судами Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 1 листоп. 1996, №9 [електронний ресурс] // www.rada.kiev.ua

 9. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 черв. 2009 р., №2 [електронний ресурс] // www.rada.kiev.ua

 10. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 черв. 2009 [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

 11. Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 1 квіт. 1994 р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

 12. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 22 груд. 2006 р., № 9 [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

13. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ: Лист Верховного Суду, 25 січ. 2006 р., №1-5/45 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. - № 3.

14. Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 18 груд. 2009 р., № 14 [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

 1. Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах. Узагальнення судової практики // Офіційний Інтернет-сайт Верховного Суду України: www.scourt.gov.ua

16. Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні // Офіційний Інтернет-сайт Верховного Суду України: www.scourt.gov.ua

 1. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Узагальнення Верховного Суду (http://www.scourt.gov.ua)

 2. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 24 жовт. 2008 р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

 3. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 26 груд. 2003 р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

20. Васильєв С.В. Гражданский процес. – Х.: Одиссей, 2006. – 512 с.

21.Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юридична практика, 2006.

 1. Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / 2-ге вид., доп. – К.: Юридична практика, 2007. – 592 с.

 2. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Істина, 2006. – 944 с.

 3. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – М.: Норма, 2003. – 240 с.

 4. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства / За заг. ред. В.В. Комарова. – Х., 2008.

 5. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: Теоретические начала и основные институты. – М: Волтер Клувер, 2008. – 696 с.

 6. Тертышников В.И. Основы гражданского судопроизводства Украины. – Х., 2006.

 7. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процес: Проблеми та перспективи. – К., 2006.

 8. Цивільне процесуальне право України / За ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2006. – 384 с.

 9. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: В 2т. / За заг. ред. Фурси С.Я.. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 10. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. – К.: Концерн «Видавничий дім Ін Юре», 2005. – 624 с.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до проведення практичних занять

для студентів спеціальності 6.03040101 «Правознавство»

Укладач Дутко Альона Олександрівна
Редактор

Комп’ютерне верстанняСхожі:

«цивільний процес» методичні вказівки iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільний процес, кримінальний процес,адміністративний процес
«цивільний процес» методичні вказівки iconМетодичні рекомендації підготовлено відповідно до програми дисципліни «Цивільний процес»
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми дисципліни «Цивільний процес», затвердженої вченою радою Луганського державного...
«цивільний процес» методичні вказівки iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
«цивільний процес» методичні вказівки iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Міжпредметні зв’язки: господарський процес, адміністративний процес, кримінальний процес
«цивільний процес» методичні вказівки iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Міжпредметні зв’язки: господарський процес, адміністративний процес, кримінальний процес
«цивільний процес» методичні вказівки iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Міжпредметні зв’язки: цивільне право, господарський процес, адміністративний процес
«цивільний процес» методичні вказівки iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Міжпредметні зв’язки: цивільне право, господарський процес, адміністративний процес
«цивільний процес» методичні вказівки iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Міжпредметні зв’язки: цивільне право, господарський процес, адміністративний процес
«цивільний процес» методичні вказівки iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Міжпредметні зв’язки: цивільне право, господарський процес, адміністративний процес
«цивільний процес» методичні вказівки iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Міжпредметні зв’язки: цивільне право, господарський процес, адміністративний процес
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка