Господарське право україни методичні вказівки
Скачати 446.45 Kb.
НазваГосподарське право україни методичні вказівки
Сторінка1/3
Дата конвертації29.10.2013
Розмір446.45 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до проведення практичних занять для студентів

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

Протокол № 1 від 22 серпня 2012 року

Львів 2013
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Укл. Н.М. Зільник, Г.О. Попадинець / – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 61 с.

Укладачі: Зільник Н.М., асист.

Попадинець Г.О., канд. юрид. наук, доц.
^ Відповідальний за випуск: Попадинець Г.О., канд. юрид. наук, доц.

ВСТУП
Господарське право України - одна з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом. Предметом вивчення даного курсу є господарське законодавство, яке регулює відносини щодо заснування, здійснення та припинення господарської діяльності.

Глибоке засвоєння студентами правових основ господарювання є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх юрисконсультів, адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів тощо.
^ 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Господарське право України» з врахуванням кількості годин відведених на семінарські заняття.

Вони містять загальні методичні вказівки, плани практичних занять, контрольні запитання, а також перелік рекомендованої літератури.

Метою проведення практичних занять є перевірка засвоєння студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Господарське право України», вміння аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Для підготовки до практичного заняття студентові пропонується тема, план практичного заняття із контрольними запитаннями, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літератури можна використати інші доступні джерела.

Приступаючи до підготовки до кожного практичного заняття необхідно:

 • ознайомитись з відповідною темою та планом семінарського заняття;

 • опрацювати відповідну тему, розділ підручника, навчального посібника чи конспекти лекцій;

 • опрацювати іншу рекомендовану літературу;

 • на основі засвоєного матеріалу опрацювати контрольні запитання з метою самоперевірки.

Виступаючи на практичному занятті студент повинен аргументовано відповідати на основні питання теми, продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від теми практичного заняття.

Механічне цитування підручника чи навчального посібника не допускається, а також і плагіат за допомого мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими, з аналізом не лише можливих порушень чинного законодавства, а й визначенням наслідків таких порушень.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, рекомендується проведення дискусії.
^ 2. ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Поняття, предмет, метод і система господарського права.

 1. Поняття господарського права. Теорії Господарського права.

 2. Предмет регулювання господарського права.

 3. Поняття та ознаки господарської діяльності в Україні. Некомерційне господарювання.

 4. Підприємництво як основна форма господарювання: поняття, ознаки.

 5. Загальні та спеціальні принципи господарської діяльності.

 6. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.

 7. Методи правового регулювання господарського права.

 8. Завдання і система курсу господарського права. Місце господарського права в системі права України.


Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття «господарська діяльність».

 2. Назвіть ознаки суспільно-корисної господарської діяльності.

 3. Назвіть загальні принципи здійснення господарської діяльності.

 4. На яких принципах здійснюється підприємницька діяльність?

 5. Що таке некомерційна господарська діяльність?

 6. Які відносини становлять сферу господарських відносин?

 7. Класифікуйте господарські відносини.

 8. Які методи господарського права ви знаєте?Тема 2. Господарське законодавство.

 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види.

 3. Система господарського законодавства.

 4. Співвідношення актів загально ‑ нормативного регулювання, відомчих та локальних нормативних актів.

 5. Господарський кодекс України: історія прийняття та загальна характеристика.

 6. Судова практика та її роль у розвитку та удосконаленні господарського законодавства.


Контрольні запитання

 1. Які відносини є предметом регулювання господарського законодавства?

 2. В чому полягають особливості господарського законодавства?

 3. На яких принципах здійснюється поєднання господарського законодавства з комерційним правом інших країн та міжнародними договорами з господарських питань?

 4. Назвіть види нормативних актів господарського законодавства.

 5. Яким чином визначається система господарського законодавства?

 6. На які види (блоки) поділяється господарське законодавство?

 7. Як класифікують господарсько-правові нормативні акти залежно від їх норм?

 8. Дайте характеристику системи статусних (компетенційних) законів.

 9. Назвіть основні нормативні акти, що регулюють відносини щодо управління майном.

 10. Назвіть основні акти регулювання ринків капіталу.Тема 3. Загальні положення щодо суб’єктів господарювання.

 1. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання.

 2. Утворення суб'єктів господарювання.

 3. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності.

 4. Припинення суб'єкта господарювання.

 5. Ліквідація як форма припинення суб’єктів господарювання.


Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття «суб’єкти господарювання».

 2. Хто належить до суб’єктів господарювання?

 3. Якими способами можуть утворюватися суб’єкти господарювання?

 4. Які дії включає порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання?

 5. Які документи подаються для державної реєстрації суб’єкта господарювання-юридичної особи?

 6. Які відомості щодо суб’єкта господарювання-юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі?

 7. Які відомості щодо фізичної особи підприємця містяться в Єдиному державному реєстрі?

 8. Які відомості щодо відокремленого підрозділу юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі?

 9. В яких випадках проводиться державна реєстрація змін до установчих документів?

 10. Назвіть підстави примусового припинення суб’єкта господарювання.

 11. Назвіть підстави ліквідації суб’єкта господарювання.

 12. Які заходи включає в себе ліквідаційний процес?

 13. У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів у разі ліквідації платоспроможного суб’єкта господарювання-юридичної особи?Тема 4. Правове становище підприємств.

 1. Поняття та ознаки підприємства.

 2. Види та організаційно-правові форми підприємств.

 3. Організаційна структура та управління підприємством.

 4. Правове становище державних підприємств.

 5. Правове становище комунальних унітарних підприємств.

 6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності.

 7. Правове становище приватних та інших підприємств.


Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття «підприємства».

 2. Назвіть види підприємств залежно від форм власності.

 3. Які види державних підприємств ви знаєте?

 4. Що таке унітарне підприємство?

 5. Що таке корпоративне підприємство?

 6. З яких структурних підрозділів складається підприємство?

 7. Назвіть особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств.

 8. В яких галузях народного господарства створюються казенні підприємства?

 9. Які підприємства належать до підприємств колективної власності?Тема 5. Правовий статус господарських товариств.

 1. Поняття та ознаки господарських товариств.

 2. Види господарських товариств.

 3. Акціонерні товариства.

 4. Майно та майнові права у господарському товаристві.

 5. Права і обов'язки учасників господарського товариства.

 6. Управління господарським товариством.


Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття «господарського товариства».

 2. Які відомості повинні містити установчі документи господарських товариств?

 3. Назвіть види господарських товариств.

 4. У чому полягають особливості акціонерного товариства?

 5. В якому порядку збільшується / зменшується статутний фонд акціонерного товариства?

 6. В якому порядку скликаються чергові та позачергові загальні збори акціонерів?

 7. Вирішення яких питань належить до компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю?

 8. Яким чином здійснюється ведення справ повного товариства?

 9. У чому полягає особливість відповідальності учасників повного товариства?

 10. Дайте визначення поняття «командитного товариства».

 11. Назвіть основні права та обов’язки учасників господарського товариства.


Тема 6. Правовий статус об’єднань підприємств.

 1. Поняття та ознаки об'єднання підприємств.

 2. Види та організаційно-правові форми об'єднання підприємств.

 3. Функції та компетенція об'єднання підприємств.

 4. Управління об'єднанням підприємств.

 5. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.


Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття «об’єднання підприємств».

 2. Назвіть ознаки об’єднання підприємств.

 3. Які види та організаційно-правові форми об’єднання підприємств можуть створюватися за законодавством України?

 4. Дайте визначення понять асоціації , корпорації .

 5. Які функції притаманні об’єднанню підприємств?

 6. Назвіть органи управління об’єднанням підприємств?

 7. Які особливості встановлені ГК України щодо управління державними (комунальними) об’єднаннями?

 8. Яка залежність може існувати між асоційованими підприємствами?


Тема 7. Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання.

 1. Правовий статус громадянина-підприємця.

 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання.

 3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.


Контрольні запитання

 1. В яких варіантах може здійснюватися підприємницька діяльність громадянина?

 2. У чому полягають особливості правового статусу кредитних спілок?

 3. Які відомості зазначаються у статуті кредитної спілки?

 4. В яких організаційно-правових формах можуть утворюватися благодійні організації?

 5. Які відомості зазначаються у статуті благодійної організації?Тема 8. Майнова основа господарювання.

 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

 2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування

 3. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління) у сфері господарювання.

 4. Правові засади приватизації державного та комунального майна.

 5. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

 6. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

 7. Корпоративні права.

 8. Поняття та види цінних паперів.

 9. Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів.

 10. Регулювання ринку цінних паперів.


Контрольні запитання

 1. Які елементи включає правовий режим майна суб’єктів господарювання?

 2. Назвіть види майна суб’єктів господарювання.

 3. Які об’єкти належать до державного майна у сфері господарювання?

 4. Назвіть повноваження органів управління майном державної власності.

 5. У чому полягають організаційно-установчі повноваження власника?

 6. Що таке право господарського відання?

 7. Що таке право оперативного управління?

 8. Дайте визначення поняття «корпоративних прав».

 9. Яким чином здійснюється управління корпоративними правами держави?

 10. Що являє собою Реєстр корпоративних прав держави?

 11. Дайте визначення поняття «цінного паперу».

 12. Які цінні папери належать до пайових цінних паперів?

 13. Які цінні папери належать до боргових цінних паперів?

 14. Які цінні папери належать до товаророзпорядчих цінних паперів?

 15. Які цінні папери належать до похідних цінних паперів?

 16. В якому порядку здійснюється емісія акцій ВАТ?

 17. Назвіть форми державного регулювання ринку цінних паперів.

 18. Яка діяльність належить до професійної діяльності на ринку цінних паперів?

 19. Яку відповідальність несуть суб’єкти господарювання за порушення правил професійної діяльності на ринку цінних паперів?Тема 9. Загальні положення щодо господарських зобов’язань.

 1. Поняття, види, та підстави виникнення господарських зобов'язань.

 2. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань.

 3. Припинення господарських зобов'язань.

 4. Розірвання господарських зобов'язань.

 5. Недійсність господарського зобов'язання.


Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття «господарського зобов’язання».

 2. Що таке майново-господарські зобов'язання?

 3. Що таке організаційно-господарські зобов'язання і між ким вони можуть виникати?

 4. Назвіть основні підстави виникнення господарських зобов'язань.

 5. Назвіть основні елементи виконання господарського зобов'язання.

 6. Назвіть загальні умови припинення господарських зобов'язань.

 7. З яких підстав господарське зобов'язання може бути визнане недійсним?

 8. Назвіть правові наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним.  1   2   3

Схожі:

Господарське право україни методичні вказівки iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Господарське право україни методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець...
Господарське право україни методичні вказівки iconМетодичні рекомендації до навчальної дисципліни «Господарське право»
Господарське право України (загальна частина). Методичні рекомендації для студентів спеціальності правознавство (напрям підготовки...
Господарське право україни методичні вказівки iconI. загальні методичні вказівки
Господарське право. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання інституту ігсн, спеціальність...
Господарське право україни методичні вказівки iconМіністерство внутрішніх справ україни
Тематика І методичні вказівки з підготовки курсових робіт з навчальної дисципліни "Господарське право". Харків: Харківський національний...
Господарське право україни методичні вказівки iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Господарське право україни методичні вказівки iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Господарське право україни методичні вказівки iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Господарське право україни методичні вказівки iconЗагальні методичні вказівки
...
Господарське право україни методичні вказівки iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка