Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве
Скачати 436.15 Kb.
НазваАбрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве
Сторінка1/4
Дата конвертації23.07.2013
Розмір436.15 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4


Тема 1. Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство. Кримінально-виконавча політика.

Питання до семінарського заняття:

1. Поняття кримінально-виконавчого права.

2. Принципи кримінально-виконавчого права.

3. Зв'язок кримінально-виконавчого права з іншими навчальними дисциплінами.

4. Кримінально-виконавче законодавство України.

5. Поняття кримінально-виконавчої політики та її місце у кримінальній політиці.

6. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції.
Теми рефератів:
1. Особливості кримінально-виконавчої політики зарубіжних держав (на конкретному прикладі).

2. Історичні етапи розвитку кримінально-виконавчої політики України

3. Кримінально-виконавче право у системі галузей права.

4. Спеціальні принципи кримінально-виконавчого права: поняття та характеристика.
Література:
1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

2. Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве. – М.: Права человека, 1996. – 240 с.

3. Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.

4. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оника, А.X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.

5. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.X., Яковець І.С. За заг. ред. Степанюка А.Х. – Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

7. Плужнік О. І. Кримінально-виконавче право в таблицях і схемах: Навч. посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 144 с.

8. Степанюк А. X. Кримінально-правові відносини як форма кримінально-виконавчої діяльності / Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2. - С. 182-193.

9. Степанюк А.Х. Позитивна кримінальна відповідальність як предмет регулювання кримінально-виконавчого кодексу України // Питання боротьби зі злочинністю: 36. наук. пр. / Редкол.: В. /. Борисов та ін. - X.: Право, 2004. - № 9. - С. 60-94.

10. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Система кримінального законодавства потребує узгодження та доопрацювання // Пробл. пенітенц. теорії і практики: Щорічн. бюл-нь / За заг. ред. д-ра юрид. н., проф. A.A. Музики. - К.: КЮІ КНУВС, 2005. - С. 290-302.

11. Уголовно-исполнительное право: Учебник / А. С. Михлин, П.Г. Пономарев и др. Под. ред. И. В. Шмарова. - М.: Новый Юрист, 1998. - 368 с.

12. Исправительно-трудовое право: учебно-методическое пособие. – Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1994. – 37 с.

13. Филимонов В.Д., Филимонов О.В. Правоотношения. Уголовные правоотношения. Уголовно-исполнительные правоотношения. - М.: "Юр Инфо Р-Пресс". - 2007. - С. 43-56.

14. Яковець І.С. Про деякі аспекти концепції державної політики у сфері виконання покарань // Аспект. Інформ. бюл-нь. -Д.: Вид. "Схід. вид. дім", 2007. - № 1. - С. 37-40.

Тема 2. Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи.

Питання до семінарського заняття:
1. Зародження та розвиток систем виконання кримінальних покарань.

2. Зародження радянської в’язничної системи.

3. Соловецькі острови та їх роль у формуванні радянської в’язничної системи.

4. Створення Головного управління виправно-трудових таборів і колоній та подальший розвиток радянської виправно-трудової системи.

5. Етапи розвитку радянської виправно-трудової системи.

6. Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України.
Теми рефератів:
1. Беломор-балтійський канал та його значення для формування розвитку радянської виправно-трудової системи.

2. Н. А. Френкель та його роль у створенні та розвитку радянської виправно-трудової системи.

3. Розвиток радянської виправно-трудової системи у роки великої Вітчизняної війни.

4. Масштаби репресій у Радянському Союзі.

5. Повстання у радянських в’язницях.
Література:
1. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю.Шаповал, В.Пристайко, В.Золотарьов. – К.: Абрис, 1997. – 608 с.: іл..

2. Чухин И. Каналоармейцы. История строительства Беломорканала в документах, цифрах, фактах, фотографиях, свидетельствах участников и очевидцев. – Петрозаводск, 1990. – 247 с.

3. Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.

4. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

5. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

6. Ягунов Д. Політичні повстання як один з чинників кризи державного управління радянською в’язничною системою // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – №2 (26). – С. 39-45.

7. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: автореф. дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.01 / М.М. Яцишин; Нац. акад. внутр. – К., 2010. – 32 с.

8. Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України / Яцишин М. М. – Луцьк: Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2010. – 448 с. .

9. Трубников В. М. Актуальне дослідження сучасної політики в галузі виконання покарання / В. М. Трубников // Право України. – 2010. – № 5. –С. 251–254.

10. Макарчук В.С. Історико-правове дослідження кримінально-виконавчої політики / В. С. Макарчук // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 169.
Тема 3. Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань.
Питання до семінарського заняття:
1. Система органів та служб, що виконують кримінальні покарання в Україні, та їх відомча належність.

2. Загальна характеристика Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

3. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.

4. Співвідношення між поняттями «Державна пенітенціарна служба України» та «Державна кримінально-виконавча служба України».

5. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

6. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.

Теми рефератів:
1. Місце та роль органів та установ виконання покарань, у системі органів державної влади, які здійснюють боротьбу зі злочинністю.

2. Взаємодія між органами та установами виконання покарань та іншими правоохоронними органами.

3. Правовий статус працівників органів та установ виконання покарань.

Література:
1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

2. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, №30, ст.409.

3. Положення про Державну пенітенціарну службу України. Затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №394/2011. Електронний ресурс. Джерело – офіційний веб-сайт Верховної Ради України www.rаda.gov.ua

4. Дрьомін В. М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.

5. Дрьомін В. М. Динаміка та структура застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 28-30.

6. Дремин В. Н. Идеи социальной реабилитации в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред С.В. Ківалов. – 2000. – № 9. – С. 423-426.

7. Дремин В. Н. Правовая природа и применение международных стандартов обращения с заключенными // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1999. – №6. – С. 3-8.

8. Дремин В.Н. Права осужденных: стандарты и реальность // Юридический вестник. – 1998. – № 4 – С. 125-130.

9. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

10. Ягунов Д. В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.

11. Ягунов Д. В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

12. Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

13. Ягунов Д. Моделі державного управління пенітенціарними системами // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 25, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - Одеса: Видавець В. П. Букаєв, 2009. - С.191-198.

14. Ягунов Д. В. Місце кримінально-виконавчої служби в структурі органів влади України відповідно до європейських стандартів // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №2. – С.9-12.

15. Ягунов Д. Реформування структури державного управління пенітенціарною системою України в світлі європейських стандартів // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Зб. ст. учасн. конф. (м. Одеса, 8 червня 2007 року). / Відп. редактор. М.Орзіх // Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні та ін. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – Одеса: Фенікс, 2007. – С.230-236.

16. Ягунов Д. Державний департамент України з питань виконання покарань або Міністерство юстиції України: проблемні питання державного управління вітчизняною пенітенціарною системою в світлі європейських стандартів // Європейський Союз: 50 років після Римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: Зб. ст. та тез доповідей за підсумками науково-практичного семінару 12 травня 2007 року / За ред. Г.Алавацького, В.Кривцової та Д. Ягунова. – Одеса, 2007. – С.121-126.

17. Ягунов Д. Державне управління та пенітенціарна система України: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. - №11. – С. 278-288.

18. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 /О.В. Романенко; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 19 с.

19. Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні : автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. Б. Пташинський; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2002. – 18 с.

20. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / О.Г. Колб; Київ нац. ун-т внутр. справ. – К.,2007. -32 с.

Тема 4. Особливості організації виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі.
Питання до семінарського заняття:
1. Правовий статус засудженого до покарання у виді штрафу.

2. Порядок виконання покарання у виді штрафу.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді конфіскації майна.

4. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

5. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

6. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

7. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

8. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.


Теми рефератів:
1. Досвід зарубіжних країн щодо виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

2. Проблеми застосування кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі на сучасному етапі.

3. Пробація поняття та сучасний стан розвитку в Україні.

4. Історичний розвиток системи виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.
Література:
1. Козирєва В.П. Майнові покарання як альтернатива позбавлення волі. Другі юридичні читання. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 217– 220.

2. Козирєва В.П. Ефективність застосування майнових покарань // Право і безпека. – Харків: Національний університет внутрішніх справ. – 2005. – Т. 4. – № 1. – С.128 – 130.

3. Козирєва В.П. Штраф за кримінальним законодавством зарубіжних країн // Науковий вісник Національної академії ДПС України (економіка, право). – № 5(27). – 2004. – С. 276 – 282.

4. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оника, А X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.

5. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х.-Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

7. Попрас В. О. Встановлення штрафу як виду покарання в санкціях, залежно від ступеня тяжкості злочину // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Вип. 14 / Ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: Кроссроуд, 2007. – С. 247-257.

8. Попрас В. О. Загальні засади призначення штрафу як виду покарання // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 2. – С. 38-42.

9. Попрас В. О. Щодо визначення розмірів штрафу як виду покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 135-138.

10. Черненок М. П. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань.- Автореф. дисертації канд. юрид. наук: X., -2003.-19 с.

11. Черненок М.П. Виконання майнових покарань: Монографія. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. -176 с .
Тема 5: Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту та обмеження волі.
Питання до семінарського заняття:
1. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді обмеження волі.

2. Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі.

3. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.

4. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді арешту.

5. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту.

6. Порядок виконання покарання у виді арешту.
Теми рефератів:
1. Сучасні проблеми виконання покарань у виді арешту в Україні

2. Соціальна зумовленість застосування покарання у виді арешту

3. Загальна характеристика та функції колоній-поселень.

Література:
1. Бодюл Є.М. Юридична природа інституту колоній-поселень // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 1999. – №4. – К.: РВВ КІВС. – С. 15–21.

2. Бодюл Є.М. Специфічні завдання інституту колоній-поселень // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2000. – №5. – С. 42–49.

3. Бодюл Є.М. Особливості ізоляції в колоніях-поселеннях // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. – №6. – С. 193–198.

4. Бодюл Є.М. Особливості та деякі проблеми виконання покарання у виді обмеження волі за новим Кримінально-виконавчим кодексом України // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2004. – №9. – С. 185–192.

5. Бодюл Є.М., Джужа О.М. Концептуальні засади і загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України // Право України. – 2004. – №7. – С. 80–84. (особистий внесок – 50%).

6. Кримінально-виконавче право України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / О.М. Джужа, С.Я. Фаренюк, В.О. Корчинський та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 448 с. (особистий внесок – 1,5 д.а.).

7. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оника, А X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.

9. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х.-Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

11. Шинкарьов Ю. В. Окремі особливості притягання до праці засуджених до арешту // Вісник Харків, нац. ун-ту ім. В. Н. Кара-зіна. - "Громадянське суспільство". - 2006. - № 735. - С. 96-99.

12. Шинкарьов Ю. В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування. - Львів., 2007. - Автореф. дисертації канд. юрид. наук. -2007.-16 с.

13. Богатирьов І., Сокоринський Ю. Тримання в дисциплінароному батальйоні військовослужбовців (проблеми і пропозиції) // Вісник Львівськго університету. Серія юридична, 2011. Вип. 52. – С. 262-266


  1   2   3   4

Схожі:

Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconЭкзаменационные вопросы по курсу «политология»
Взаимодействие политики с другими сферами общественной жизни (политика и социальные процессы, политика и экономика, политика и право,...
Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconНа концерте в Симферополе Николай Басков забыл слова своей песни
...
Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconУкраина: часть "Правого Сектора" спецподразделение нато
«Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона», сообщают источники канадского издания Global Research. Сама...
Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconУкраина: часть "Правого Сектора" спецподразделение нато
«Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона», сообщают источники канадского издания Global Research. Сама...
Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconПлан семинара Стадии заключения международного договора и вступление...
Толстых В. Л. Курс международного права. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 281–343
Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconПрофессиональная преступность Понятие и типология профессиональной преступности
Профессиональная преступность концентрированное выражение кри­минального потенциала общества. Если отдельное преступление негативный...
Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconТема: Обстоятельства исключающие преступность деяния
Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Развитие системы обстоятельств, исключающих преступность...
Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconПолитика Слово «политика»
...
Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconМесто выхода / выхода нерва из полости черепа

Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве iconВоздействие на профессиональную преступность
В воздействии на профессиональную преступность можно выделить два главных направления
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка