Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1
Скачати 81.89 Kb.
НазваПлани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1
Дата конвертації28.10.2013
Розмір81.89 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон
Плани

проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права
Тема 1.

Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система курсу.
Всього 4 год
Перше семінарське заняття 2год.
План семінару

 1. Поняття і зміст кримінально-виконавчої політики України

 2. Поняття, предмет, методи, принципи кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавчі правовідносини.


Завдання студентам на самопідготовку:


 1. В конспектах скласти схему (напрямки) взаємодії КВП з іншими галузями права (кримінальним, кримінально-процесуальним, трудовим, сімейним, цивільним, кримінологією, криміналістикою)

 2. Законспектувати питання «Історія становлення та розвитку кримінально-виконавчого права України» - див. Кримінально-виконавче право України: Підручник / К82 О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи- К.: Атіка, 2010,- 752 с. (С. 65-124); Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець І. С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А. X. Степанюка. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 624 с. (С. 48-92)


Література:

  1. Кримінально-виконавче право України: Підручник / К82 О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи- К.: Атіка, 2010,- 752 с. (С.12-194)

  2. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с (С. 21-78)

  3. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. X. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. X. Сте- панюка. - X. : Право, 2011. - 328 с. (С. 5-19)

  4. Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець І. С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А. X. Степанюка. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 624 с. (С. 13-91)

  5. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник/Вид. 2-ге, зм. і доп./ За ред. Т. А. Денисової. — К.: Істина, 2010. — 400 с. (С. 33-74)

  6. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В.Г. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник/ За ред. Т. А. Денисової. — К.: Істина, 2008. — 400 с. (С. 9 - 46)

  7. Кримінально-виконачий кодекс України ВВР від 11 липня 2003 р.

  8. Закон України «Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 р, Відомості ВР 1993, №3352- ХІІ

  9. Закон України «Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України» від 2 березня 2000 р, № 1526-ІІІ

  10. Закон України «Про Державну кримінально-виконачву службу України» від 23 червня 2005, № 2713-ІV, ВВР 2005 р, № 30

  11. Постанова КМ України від 3 серпня 2006 р, № 1090 «Про затвердження державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006-2010 рр»

  12. Концепція Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року (проект)

  13. Указ Президента України № 1085/2010 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади ( 12 грудня 2010 р)

  14. Указ Президента України № 394/2011 Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України від 6 квітня 2011 р.

  15. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені Наказом ДДУПВП від 25.12.2003 р., № 275 // Офіційний Вісник України. – 2000.- № 20. – ст.. 151.

Друге семінарське заняття 2 год.
План семінару

 1. Система та джерела кримінально-виконавчого права

 2. Кримінально-виконавче законодавство України та його завдання


Завдання студентам на самопідготовку:


 1. Скласти схему щодо структури Кримінально-виконавчого Кодексу України

 2. Ознайомитись та законспектувати основні положення :

   • Закон України « Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 р, Відомості ВР 1993, №3352- ХІІ

   • Закон України « Про Державну кримінально-виконачву службу України» від 23 червня 2005, № 2713-ІV, ВВР 2005 р, № 30

   • Концепція Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року (проект)

   • Указ Президента України № 1085/2010 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади ( 12 грудня 2010 р)

   • Указ Президента України № 394/2011 Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України від 6 квітня 2011 р.

Література:

Вказана до семінарського заняття № 1 по даній темі.

Перелік контрольних питань:

 1. В чому полягає загроза для суспільства у вчиненні злочинів?

 2. Для чого потрібно в суспільстві займатись запобіганням злочинності?

 3. Чи погоджуєтесь ви з тезою про те, що одним із дієвих елементів захисту суспільства від протиправних посягань є застосування норм кримінального права, та передбаченим ними видів кримінальних покарань?

 4. Чи почуваєте ви себе безпечним у суспільстві?

 5. Що ви пропонуєте змінити в державі, щоб почувати себе безпечним у повсякденному житті?

 6. Чи згідні ви з тезою про те, що саме політика держави суттєво впливає на напрямок розвитку права, формує його філософію, спрямованість, принципи? Що ви пропонуєте тут змінити?

 7. Поняття «кримінально-виконавча політика України» та її основ­ні цілі.

 8. Назвіть основні сучасні тенденції кримінально-виконавчої політики.

 9. Співвідношення понять «кримінальна політика» та «криміналь­но-виконавча політика».

 10. Визначіть основні функції та напрями кримінально-виконавчої політики.

 11. У чому полягає сутність змісту кримінально-виконавчої політики?

 12. Назвіть принципи кримінально-виконавчої політики.

 13. Які фактори впливають на формування кримінально-виконавчої політики України?

 14. Суб'єкти реалізації кримінально-виконавчої політики.

 15. Що є об'єктом кримінально-виконавчої політики?

 16. Які компоненти можуть бути включені до поняття «предмету кримінально-виконавчої політики»?

 17. Що є предметом кримінально-виконавчого права?

 18. Які завдання кримінально-виконавчого права?

 19. Визначіть методи правового регулювання у кримінально-вико­навчому праві?

 20. Система кримінально-виконавчого права?

 21. Кримінально-виконавче право і суміжні галузі права?

 22. Наука кримінально-виконавчого права, її предмет і функції?

 23. Методи науки кримінально-виконавчого права?

 24. Зв'язок науки кримінально-виконавчого права з суміжними юридичними науками?

 25. Завдання, що стоять перед наукою кримінально-виконавчого права сучасний період?

 26. Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна?

 27. Чим відрізняється кримінально-виконавча політика і законодавство допенітенціарного періоду від сучасного їх стану?

 28. Охарактеризуйте виправно-трудову політику і законодавство радянського періоду ( 1917-1991 рр.)

 29. Дайте загальну характеристику періодів становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України?

 30. У чому полягає зміст норми кримінально-виконавчого права?

 31. Назвіть види норм кримінально-виконавчого права.

 32. Чим кримінально-виконавчі правовідносини відрізняються від інших видів правовідносин?

 33. Яка структура правовідносин, що виникають на підставі норм кримінально-виконавчого права?

 34. Визначіть суб'єкти кримінально-виконавчих правовідносин?

 35. Назвіть об'єкти кримінально-виконавчих правовідносин?

 36. Які норми кримінально-виконавчого права встановлюють юри­дичні права і обов'язки учасників кримінально-виконавчих відносин?

 37. Визначіть особливості структурних елементів норм криміналь­но-виконавчого права?

 38. Розкрийте зміст кримінально-виконавчої диспозиції та санкції?

 39. Назвіть підстави виникнення юридичних фактів кримінально- виконавчих правовідносин?

 40. Чи є тотожними поняття «принцип права» та «принцип кримінально-виконавчого права»?

 41. На чому базується нормативний зміст принципів кримінально- виконавчого права?

 42. Дайте визначення поняття «принципи кримінально-виконавчого права»?

 43. Назвіть загальноправові принципи кримінально-виконавчого права?

 44. Чи враховується принцип рівності засуджених перед законам при визначенні покарання?

 45. Назвіть міжгалузеві принципи кримінально-виконавчого права?

 46. У чому полягає сутність принципу поєднання покарання з виправним впливом?

 47. Назвіть галузеві принципи кримінально-виконавчого права?

 48. В чому полягає сутність принципу соціальної справедливості?

 49. Хто з українських вчених займався проблемами розробки та вивчення принципів кримінально-виконавчого права?

Схожі:

Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 iconЗавдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права
Завдання до практичних занять з кримінально-виконавчого права для студентів IV та V курсів факультету №9 / Уклад.: В. В. Голіна,...
Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 iconМетодичні рекомендації та плани семінарських занять
Мета проведення семінарських занять з дисципліни “Актуальні проблеми конституційного права” – поглиблене вивчення та засвоєння найскладніших...
Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 iconЗ кримінально-виконавчого права та кримінології
Політика у сфері кримінально-виконавчого права. Її визначення, цілі, принципи, стратегія, напрями реалізації в діяльності органів...
Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 iconПлани
Плани проведення семінарських занять з дисципліни Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність / Укладач: Поліщук...
Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 icon№1. «Предмет, задачі та структура курсу «Судова бухгалтерія». Бухгалтерські...
Плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів
Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 iconАбрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места...
...
Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 iconПлани семінарських (практичних ) занять для вечірньої форми навчання зі спецкурсу
Тема Земельний фонд України. Управління в галузі охорони та використання земель
Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 iconМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Плани семінарських занять
Громенко Юлією Олександрівною, старшим викладачем кафедри господарського та екологічного права Донецького юридичного інституту мвс...
Плани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1 icon1. Основи організації міжнародних розрахунків
Плани семінарських, практичних занять, лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка