Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Скачати 272.94 Kb.
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Сторінка1/3
Дата конвертації22.06.2013
Розмір272.94 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


РИМСЬКЕ ПРАВО
Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра порівняльного і європейського права
Укладач:

ас. Гончарук О.В.


^ РИМСЬКЕ ПРАВО
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 1 вересня 2011 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________ В.І. Муравйов

Директор Інституту

міжнародних відносин

________________ В.В.Копійка


КИЇВ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни „Римське право”
Укладач: к.ю.н., ас. Гончарук Ольга Володимирівна

^ Лектор: к.ю.н., ас. Гончарук О.В.
Викладачі: к.ю.н., ас. Гончарук О.В., к.ю.н., ас. Попко В.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.
__________проф. Коппель О.А.

^ ВСТУП
Нормативна дисципліна "Римське право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030202 - міжнародне право напряму підготовки "Міжнародне право". Викладається на І курсі 1 семестру в обсязі 72 годин, з них лекцій20 год., семінарських 14 год., самостійна робота38 год. Форма підсумкового контролю – іспит.
Метою і завданням навчальної дисципліни "Римське право" є ознайомлення студентів-першокурсників з основними поняттями та категоріями державознавства та правознавства, що були сформульовані у Римській державі та рецепійовані більшістю країн континентальної правової сім’ї. Основні терміни, що застосовувалися у Римі, на сьогоднішній момент є складової частиною понятійного апарату країн із нормативною системою права, а отже їх вивчення є одним з найважливіших завдань кожного юриста.

Даний курс „Римське право” має специфічне доктринальне та методологічне навантаження, пов’язаний із знанням латинської юридичної термінології. Курс знайомить студентів з доктриною та практикою державотворення та правотворення, допомагає зрозуміти глибинні зв’язки сучасного права із історичними формами існування права у давньому Римі. Значення даного курсу полягає також у вихованні в студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він переважно застосовує індуктивний метод, концентрує значну наукову інформацію, отриману через емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження, стимулює організаційні та дослідницькі навички при роботі в галузі юриспруденції.

^ Предметом вивчення навчальної дисципліни "Римське право" є основні положення організації Римської держави на різних етапах її розвитку, розвиток та становлення римського права, виникнення основних правових інститутів.
^ Вимоги до знань та вмінь

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

 • основні історичні етапи розвитку римської держави;

 • поняття, що використовуються для характеристики основних правових категорій, зокрема, володіння, зобов’язання, договори, шлюб, спадщина;

 • джерела римського права та основні правові документи.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:

 • організувати свою самостійну роботу;

 • застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних із втіленням теоретичних принципів явища держави та права;

 • аналізувати джерела права України щодо втілення у них основних принципів та понять римського права;

 • проводити аналіз праць юристів, філософів та вчених Риму;

 • володіти латинською термінологією у обсязі, достатньому для вільного використання її у практичній роботі;

 • орієнтуватися в літературі за фахом.


^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна "Римське право" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», тісно взаємодіє з такими дисциплінами, як „Теорія держави та права”, „Історія держави та права”, „Історія політичних та правових вчень” і є одним з базових курсів для таких дисциплін, як „Порівняльне конституційне право”, „Порівняльне цивільне право”, „Порівняльне адміністративне право”, „Порівняльне кримінальне право” тощо. Нормативний курс „Римське право” має при цьому особливе значення, оскільки він формує первинні систематизовані уявлення про державу та право як суспільні інститути, виступає енциклопедичним курсом для їх вивчення.

^ Система контролю знань та умови складання іспиту:

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Навчальна дисципліна “Римське право” складається з двох змістових модулів (ЗМ1, ЗМ2):

- римська держава; римське публічне право; особа та держава;

- римське приватне право.

Максимальна кількість балів, які студент може отримати за ЗМ125, за ЗМ2 35.

Оскільки формою контролю дисципліни є іспит, то оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного ЗМ1, ЗМ2) контролю та семестрового контролю (СК), а підсумковий результат роботи студента впродовж семестру і складання іспиту оцінюється за 100-бальною шкалою і розраховується за формулою:

Підсумкова оцінка = ЗМ1(Оцінка в балах) + ЗМ2(Оцінка в балах) + СК (Оцінка в балах)


Параметри


Змістовий

Модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

Модуль 2

(ЗМ2)

Іспит

Разом

(підсумкова

оцінка)

Оцінка в балах

25

35

40

100

(25+35+40)


Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх оцінювання :

1. Робота на семінарських заняттях – до 35 балів (до 5 балів на кожному семінарському занятті). Робота включає в себе:

  • усну відповідь – до 21 бала (до 3 балів на кожному семінарському занятті);

  • доповнення – до 14 балів (до 1-2 бали на кожному семінарському занятті);

2. Виконання домашніх індивідуальних завдань – до 9 балів (1 бал за кожне виконане та оцінене викладачем домашнє індивідуальне завдання);

3. Виконання завдань проміжного залікового модуля – до 20 балів ( до 10 балів за кожну модульну контрольну роботу), проводиться на останньому семінарському занятті змістового модуля.
Оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК) розраховується за формулою:

СК = ЗМ1 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,89) + ЗМ2 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,97) + письмовий іспит (оцінка в балах)
У випадку відсутності студента з поважних причин на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або за бажанням викладача відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.
Студенти також протягом всього вивчення нормативного курсу «Римське право» повинні вивчити та здати тези латинською мовою, що будуть роздані викладачем на початку семестру. Тези здаються в поза аудиторний час (час консультацій викладача) двічі на семестр: після першого та другого змістових модулів. Відсутність відмітки про складання тез означає зниження підсумкової оцінки студента на 1 бал за національною шкалою.
^ Шкала оцінювання


За 100-бальною шкалою


Оцінка за національною шкалою

90-100

Відмінно

5

75-89

Добре

4

60-74

Задовільно

3

1-59

Незадовільно

2
  1   2   3

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202 “міжнародне право”
Міжнародне право” напряму підготовки “Міжнародне право”. Викладається на ІІ курсі ІІІ семестру в обсязі 180 годин, з них 34 годин...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202 “міжнародне право”
Міжнародне право” напряму підготовки “Міжнародне право”. Викладається на першому курсі другого семестру в обсязі 144 годин, з них...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на І курсі 1 семестру в обсязі 72 години, з них лекцій – 18 год., семінарських – 16 год., самостійна...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма дисципліни світова економіка для студентів спеціальності „
Навчальна дисципліна „Світова економіка" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202 “міжнародне право”
Міжнародне право” напряму підготовки “Міжнародні відносини”. Викладається на ІІ курсі ІІІ семестру в обсязі 180 годин, з них 34 годин...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconНавчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202...
Філософія держави: походження, соціальна сутність, форма держави, функціонування держави, управління та влада
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності
«бакалавр» зі спеціальності 030201 міжнародне право напряму підготовки «Міжнародні відносини». Викладається на ІІ курсі 2 семестру...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародне право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни “Міжнародне право” Укладач: викладач кафедри конституційного та міжнародного права Філяніна...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма Для базового напрямку 0304 «Право» Для...
Робоча навчальна програма, для студентів інституту права та психології національного університету «Львівська політехніка»
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconНавчальна програма для студентів спеціальності 030206 «міжнародний бізнес»
Робоча навчальна програма з дисципліни Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка