Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
Сторінка7/7
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 28. Господарсько-правове забезпечення державно-приватного партнерства.
ПЛАН
Вступ.

1. Поняття, ознаки та сфера застосування державно-приватного партнерства. Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства.

2. Форми здійснення державно-приватного партнерства. Обєкти державно-приватного партнерства.

3. Особливості договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

4. Державне регулювання державно-приватного партнерства.

Висновки.

Нормативні акти та література:

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1.07.2010 року// Офіц.вісн. України 2010 № 58 від 9.08.2010 – ст. 1988

Вінник О. Державно-приватне партнерство з використанням угод акціонерів / О. Вінник // Право України. – 2010. – № 8. – С. 47–56.

Вінник О. М. Інституційна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання / О. М. Вінник // Актуальні питання інноваційного розвитку. – 2011. – № 1. – С. 6–19.

Вінник О. Спори, що виникають з відносин державно-приватного партнерства: проблеми підвідомчості / О. Вінник // Право України. – 2011. – № 6. – С. 62–66.

Вінник О. Управління державно-приватним партнерством при використанні його акціонерної форми / О. Вінник // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2010. – № 2. – С. 112–120.

Знаменський Г. Державно-приватне партнерство: український варіант / Г. Знаменський // Юридичний вісник України. – 2009. – 26 верес.-2 жовт. (№ 39). – С. 7.

Сиротюк О.Д. Досвід формування правових засад державно-приватного партнерства / О.Д. Сиротюк // Економіка та право. – 2010. – № 2. – С. 91-95.

Сиротюк О.Д. Концепція Господарського кодексу України і теоретичні положення партнерства влади з бізнесом / О.Д. Сиротюк // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 90-річчю СНУ ім. В.Даля (Луганськ, 3-10 лют. 2010 р.) / за заг. ред. О.В. Шаповалової. − Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2009. − С.218-219.

Сиротюк О.Д. Формування правових засад державно-приватного партнерства: теоретичні проблеми становлення та розвитку / О.Д. Сиротюк // Юридична наука, практика і освіта: зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – № 1. – С. 110–119.

Тема 29. Господарсько-правове забезпечення економічної

конкуренції в Україні.

ПЛАН

Вступ.

   1. Антимонопольний комітет: структура та компетенція

   2. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

   3. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-гомподарського управління та контролю.

   4. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань.

   5. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

Висновки.

Нормативно-правові акти та література.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-ІV(ст. 366 - 376) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001р. //Відомості Верховної Ради України. – 2001.-N 12 (23.03.2001). - ст. 64

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р.// Відомості Верховної Ради України. -1993.- N 50 (14.12.93).- ст. 472

Анохіна І. О. Поняття, принципи і методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій / І. О. Анохіна // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2003. – Вип. 21. – С. 293–298.

Джуринський В. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при утворенні господарських об'єднань / В. Джуринський // Юридична Україна. – 2008. – № 9. – С. 79–81.

Журик Ю. В. До питання розмежування цивільних і господарських правовідносин та визначення місця антимонопольно-конкурентного права в системі права України / Ю. В. Журик // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 1. – С. 47–53. –

Ільющенко Г.В. Правові аспекти регулювання узгодження поведінки суб'єктів господарювання / Г. В. Ільющенко // Економіка та право. – 2002. – № 2. – С. 102–105.

Капустин В. С оглядкой на АМКУ : специфика рассмотрения споров о защите экономической конкуренции в хозсудах / Владимир Капустин // Юрид. практика : газ. укр. юристов. – 2012. – № 13 (27 марта). – С. 23, 25.

Косач Н.Е. Неправомерные соглашения предпринимателей как вид нарушений антимонопольного законодательства и понятие совместной хозяйственной деятельности / Н. Е. Косач // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України : наук.-теоретич. журнал. Спец. вип. У 4–х част. Ч.2. – 1999. – С. 140–144.

Кузьміна С.А. Питання правового регулювання конкурентних відносин у Господарському кодексі України / С. А. Кузьміна // Нові Цивільний та Господарський кодекси України та проблеми їх застосування: Матеріали наук.–практ. семінару. (м. Харків, 23 квіт. 2003 р.) Ч.1. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2004. – С. 50–51.

Мельник С.Б. Основа антимонопольно-конкурентного законодавства України / С. Б. Мельник // Правове життя сучасної України : Тези доп. 10-ї ювіл. звіт. наук. конф. професорсько–викладацького і аспірантського складу ОНЮА 27–28 квіт. – Одесса : Фенікс, 2007. – С. 319–321.

Мельниченко О. Судова практика. Конкуренційні (антимонопольні) спори. Вип. 1 / О. І. Мельниченко. – К. : Юстініан, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD–ROM) ; 512 с.

Мілаш В. С. Господарське право : у 2 ч. : курс лекцій. Ч. 1 / В. С. Мілаш. – Х. : Право, 2008. – 496 с.

Пархомчук С. О. Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності / С. О. Пархомчук // Часопис Київського університету права. – 2011. – N 4. – С. 272–276. – Бібліогр. : с. 275–276.

Пасенюк О.М. Колізії між адміністративною та господарською юрисдикцією: шляхи їх подолання / Олександр Пасенюк // Вісник Вищого Адміністративного суду України. – 2011. – № 2. – С. 3–23

Шкляр С. В. Підвідомчість справ з приводу оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України / С. В. Шкляр // Вісник господарського судочинства. – 2011. – N 4. – С. 143–149. – Бібліогр. : с. 148

Шкляр С. В. Підстави для оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів АМК України (його посадових осіб), спонукання їх до вчинення певних дій / С. В. Шкляр // Вісник господарського судочинства. – 2011. – N 1. – С. 125–130. – Бібліогр. : с. 130


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських...
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний...
Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconРектору Нац іонального університету «Юридична академія України імені...
Ректору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconУкраїни кримінільний процесуальний кодекс україни науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова І стилістика"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка