Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
Сторінка6/7
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 22. Правове регулювання банкрутства.
ПЛАН.

Вступ.

1.Правовий механізм процедури банкрутства. Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Правові підстави порушення справи про банкрутство.

2. Учасники та сторони справи про банкрутство.

3.Провадження у справі про банкрутство. Судові процедури, які застосовуються до боржника.

4. Розпорядження майном боржника.

5. Санація боржника.

6. Ліквідаційна процедура.

7. Мирова угода.

8.Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів господарювання.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Господарський процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом» (нова редакція): Закон України від 22.12.2011 р. // Голос України. – 2012. – № 8 – 9 від 18.01.2012.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р..// Офіц. вісн. України . – 2001. – № 1-2. – Ч. 1. – Ст. 1.

Про заставу: Закон України від 02.10.1992 г. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 643.

Про введення мораторію на примусову реалізацію майна: Закон України від 29.11.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 52. – Ст. 2332.

Податковий кодекс від 2 грудня 2010 року, № 2755-VI // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 92. – частина 1. – Ст. 3248.

Про затвердження порядку проведення досудової санації державних підприємств: Постанова КМУ № 515 від 17.03.2000г. // Офіц. вісн. України. – 2000р. – № 12. – Ст. 427.

Положення про Міністерство економіки України. Затв. постановою КМУ № 777 від 26.05.2007 р. // Офіц. вісн. України . – 2007. – № 39. – Ст. 1563.

Положення про Державний департамент з питань банкрутства. Затв. постановою КМУ № 533 від 19.04.2006 р.// Офіц. вісн. України. – 2006. –№ 16. – Ст. 1190.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Затв. нак. Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України № 72/49 від 04.05.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 21. – Ст. 975.

Про судову практику в справах про банкрутство: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 18 грудня 2009 р.

Інф. лист ВГС “Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство” від 16.05.2003 р. № 01-8/525 // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 3.

Рекомендація Вищого Господарського Суду України "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 04.06.2004 р. № 04-5/1193// Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4.

Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти/ В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: 2005. – С. 260 – 280.

Поляков Б.М. Закон Украины “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”: Научно-практический комментарий / Под общей редакцией Д.Н. Притыки. – К.: Концерн “Издательский Дом “Ін Юре”. – 2003. – 272 с.

Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні. Монографія. – Видання друге, виправлене і доповнене. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.

Чернадчук В.Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”. – 2007. – 230 с.

Радзивілюк В.В. Судова процедура санації: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 116 с.

Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 20ге вид: змін. та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: у 2-х частинах. Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 с.

Тема 23 Правове регулювання створення та діяльності холдингових компаній.
ПЛАН

Вступ.

1.Поняття та правовий статус холдингових компаній.

2.Особливості утворення та діяльності холдингових компаній. Правові підстави ліквідації холдингових компаній.

3.Державні холдингові компанії.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006р.// Відом Верхов. Ради України.-2006.-№ 34.-Ст.291.

Про управління об*єктами державної власності : Закон України від 21.09.2006р.// Відом Верхов. Ради України.-2006.-№ 46.- Ст.456

Бєліков О. Холдинги в Україні / О. Бєліков // Юридичний журнал. – 2007. – № 9. – С. 41–44

Віхров О. До питання про господарсько-правовий статус холдингових компаній / О. Віхров, Н. Ібрагімова // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 41–45.

Ібрагімова Н. В. До питання управління холдинговою компанією / Н. Ібрагімова // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2 (24). – С. 168–174.

Коваленко С. Ефективність діяльності державних холдингових компаній // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 1. – С. 93–100

Коваленко С. Передумови та особливості створення холдингових компаній в Україні / С. Коваленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 2. – С. 246–254.

Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній / І. В. Лукач. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с

Напреенко А. А. К вопросу о правосубъектности объединений юридических лиц холдингового типа / А. А. Напреенко // Гражданское право. – 2007. – № 1. – С. 15–16.

Шомін М. Правовий статус холдингових компаній: проблеми та перспективи / М. Шомін // Юридичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 37–40.

Тема 24. Спеціальні правові режими господарювання в окремих галузях національної економіки.
ПЛАН
Вступ.

1.Поняття спеціального правового режиму в окремих секторах економіки.

2.Засоби державного регулювання в галузях господарської діяльності.

3.Спеціальні ( вільні ) економічні зони.Зміст та особливості спеціальних режимів ВЕЗ.

4.Договори на реалізацію інвестиційного проекту.

Висновки.Нормативні акти та література:

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон : Закон України від 13.10.92 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 50 від 15.12.92р.

Бринцев О. Вільні економічні зони: Pro et contra / О. Бринцев, М. Міщенко // Вісн.Акад. правових наук України. – 2006. – № 4. – C. 137-145.

Буткевич О. В. Ліквідація пільгового режиму господарювання вільних економічних зон України / О. В. Буткевич // Вісн. господар. судочинства. – 2005. – № 4. – C. 159-164.

Бронова Ю. Г. Спеціальний режим господарювання в літакобудуванні: український та зарубіжний досвід / Ю. Г. Бронова // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – Х., 2011. – № 1. – С. 130–137.

Буткевич О. В. Особливості спеціального режиму господарювання в охоронних зонах України / О. В. Буткевич // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 2. – С. 109–115.

Василенко, М. Д. Спеціальний режим господарювання: адміністративно-правове регулювання технопарків // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2007. – . Вип. 402. – С. 52–57.

Василенко М. Д. Характеристика технологічних (наукових) парків у країнах-членах ЄС: правове забезпечення співвідношення пільг та ефективності / М. Д. Василенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство : зб. наук. пр. – Чернівці, 2009. – Вип. 492. – С. 32–38.
Зельдіна О. Спеціальний режим господарювання як інститут господарського права / О. Зельдіна // Право України. – 2006. – № 4. – С. 57–60.

Тема 25. Господарсько-правове забезпечення функціонування

ринку цінних паперів.
ПЛАН
Вступ.

1. Поняття ринку цінних паперів та його правове регулювання.

2. Суб’єкти ринку цінних паперів.

3. Національна депозитарна система України та її рівні.

4. Державне регулювання фондового ринку. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Про акціонерні товариства: Закон України від17 вересня 2008 р. № 514 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 81. – Ст. 2727.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. № 448 // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 51 . – Ст. 292.

Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. № 710 // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 15 . – Ст. 67.

Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480 // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 31 . – Ст. 268.

Кологойда О. В. Правове регулювання фондового ринку України / О. В. Кологойда. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.
Бєлікова О. В. Проблеми правового регулювання та державного контролю за діяльністю учасників ринку цінних паперів України / О. В. Бєлікова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 434–440.


Білик О. Структура та механізм функціонування фондового ринку / Олена Білик // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2007. – Вип. 92. – С. 22–24

Бондарчук І. Основні фактори становлення фондового ринку в Україні / І. Бондарчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 177–183.


Віхров С. О. Ринок цінних паперів як господарсько-правова категорія / С. О. Віхров // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 4. – С. 181–185.


Крупка, Ю. М. Обіг цінних паперів в Україні / Ю. М. Крупка, О. М. Гав`яз. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 376 с.


Мащенко, М. В. До питання про правовий режим цінних паперів, що випускаються суб`єктами господарської діяльності з управління майном / М. В. Мащенко // Вісн. госп. судочинства. – 2006. – № 4. – С. 225–232.
Полюхович В. Особливості дослідження фондового ринку через призму його класифікації за критеріями характеристики інструментів обігу / В. Полюхович // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 67–71.


Полюхович В.І. Характеристика фондового ринку через призму його класифікації за критеріями організаційних засад функціонування / В. І. Полюхович // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2008. – Вип. 39. – С. 295–299.

Полюхович В. Застосування системного аналізу при дослідженні господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України / Валерій Полюхович // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 78–80.

Порядочна С. Аналіз державно-правового регулювання ринків цінних паперів / С. Порядочна // Право України. – 2006. – № 10. – С. 42–45.

Посполітак В. В. Правове регулювання цінних паперів в Україні: поняття та ознаки / В. В. Посполітак // Наукові записки Києво-Могилянської академії. Юридичні науки. – К., 2006. – Т. 53. – С. 87–92.
Терещенко Г.М. Проблеми становлення та наприми удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні / Г. М. Терещенко // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 97–104.
Тема 26. Правове забезпечення регуляторної політики в Україні.
ПЛАН

Вступ.

1.Правові підстави реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності.

2.Структура та повноваження регуляторних органів. Регуляторні акти.

3.Спеціально уповноважений орган щодо здійснення державної регуляторної політики та його повноваження.

4. Відповідальність за порушення порядку регуляторної діяльності.

Висновки.
Нормативно-правові акти та література:

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003р.

Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затв. Указом Президента України від 25.05.2000р. №721/2000.

Глущенко Ю. М. Питання регуляторної діяльності місцевих державних адміністрацій / Ю. М. Глущенко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2008. – Вип.40. – С. 234–241

Кравцова Т. М. Регуляторна політика держави в сфері господарської діяльності як об`єкт адміністративно-правового регулювання / Т. М. Кравцова // Право і безпека. – 2006. – № 5. – С. 24–27.

Літвінов О. Недоліки законодавчого забезпечення державної регуляторної політики // Актуальні проблеми державного управління. – Д., 2008. – Вип. 3. – С. 67–79.

Літвінов О. Удосконалення законодавчого забезпечення державної регуляторної політики / О. Літвінов // Актуальні проблеми державного управління.– Д., 2007. – Вип. 4 (30). – С. 209–219

Ляпін Д. Проблеми реалізації державної регуляторної політики центральними органами виконавчої влади / Д. Ляпін // Актуальні проблеми державного управління. – Д., 2007. – Вип. 2. – С. 181–190.

Ляшенко, С. Вдосконалення законодавства про принципи державної регуляторної діяльності // Правничий часопис Донецького університету. – 2008. – № 1. – С. 41–46.

Мельник М. І. Проблеми та напрями удосконалення регуляторної політики та дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності / М. І. Мельник // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 9. –С. 6–10.

Сальман І. Ю. Сутність та характеристика державної регуляторної політики // Право і Безпека. – 2009. – № 4. – С. 6–9.

Тема 27. Комерційна концесія ( франчайзинг )
ПЛАН
Вступ.

  1. Правові особливості відносин комерційної концесії (франчайзингу)

  2. Договір комерційної концесії та його істотні умови.

  3. Порівняльна характеристика договору франчайзингу із суміжними видами договорів.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-ІV(ст. 366 - 376) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

Бервено С. Договір комерційної концесії: цивільно-правова характеристика / С. Бервено // Вісник прокуратури. – 2006. – № 3. – С. 105–109.

Гончарук Л. М. Основні права та обов'язки сторін договору концесії / Л. М. Гончарук // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 4. – С. 175–180.

Демченко І. І. Правові засоби вдосконалення концесійного законодавства / І. І. Демченко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2008. – № 819. – Вип. 2(4) – С. 50–54.

Дмитришин В. С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу. Співвідношення понять та правова природа / В. С. Дмитришин // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 199–203.

Дроздов И. А. К правовой природе концессионного соглашения / И. А. Дроздов // Хозяйство и право. – 2006. – № 6. – С. 48–57.

Забелин П. Е. Средства индивидуализации в договоре коммерческой концессии / П. Е. Забелин // Современное право. – 2011. – № 12. – С. 74–78.

Ієвіня О. Деякі аспекти договору комерційної концесії / О. Ієвіня // Нотаріат для Вас. – 2010. – № 1/2. – С. 36–39.

Крижна В.М. Правове положення сторін за договором комерційної концесії / В. М. Крижна // Питання інтелектуальної власності. – К., 2008. – Вип. 6. – С. 97-107.

Попондопуло В.Ф. Концессионное соглашение - правовая форма государственно-частного партнерства / В. Ф. Попондопуло // Известия вузов. Правоведение. – 2007. – № 6. – С. 255-268.

Сидоров Я.О. Підстави та особливості припинення договору комерційної концесії / Я. О. Сидоров // Бюл. Мін-ва юст. України. – 2007. – № 9. – С. 98-106.

Смирнов С. Практические проблемы института коммерческой концессии / С. Смирнов // Хозяйство и право. – 2007. – № 1. – С. 84-89.

Трахтенгерц Л. Договор коммерческой концессии (новая концепция) / Л. Трахтенгерц // Хозяйство и право. – 2007. – № 4. – С. 33-46.

Чабаненко Л. Особливості правового регулювання відносин, опосередкованих договором комерційної концесії / Л. Чабаненко // Юрид. журн. – 2011. – N 9. – С. 33-42.

Яроцький В. Л. Особливості договору комерційної концесії за Цивільним та Господарським кодексом України / В. Л. Яроцький // Запорізькі правові читання: Тези доп. щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 18-19 трав. 2006 р. – Запоріжжя, 2006. – С. 274-276.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських...
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний...
Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconРектору Нац іонального університету «Юридична академія України імені...
Ректору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconУкраїни кримінільний процесуальний кодекс україни науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова І стилістика"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка