Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
Сторінка5/7
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 18. Господарсько-правове регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту).
ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору (контракту).

2. Особливості форми та змісту зовнішньоекономічного договору (розрахунки, арбітраж, право, що регулює права та обов’язки сторінта інш.).

3. Порядок укладання зовнішньоекономічного договору (контракту).

Висновки.
Нормативні акти та література:

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. - № 959 - XII // Відом. Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 29. Ст. 377 (з наступними змінами).

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. - №1560 – ХII // Відом. Верховної Ради України . - 1991. - № 47. – Ст .646.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. - № 93/96 – ВР // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 19. - Ст. 80.

Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності / О. Бабак // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 21–24

Бабак О. Основні види відповідальності суб'єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 144–148

Беседіна Тетяна Ігорівна. Проблема визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.47. – К. : Ін–т держави і права НАН України, 2010. – С. 383–388

Боднар Т.В.Особливості правового регулювання виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. 2004. № 1–2 (9–10). – 2004. – С. 83–88

Глібко С.В. Принципи правового регулювання розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності / С. В. Глібко // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики: за матеріалами міжнар. наук.–практ. конф., м. Харків, 29–30 квіт. 2004 р. – 2004. – С. 816–825

Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньо–економічної діяльності / Н. В. Горін. – К. : Знання, 2008. – 330 с

Губарева А. В. Международные коммерческие контракты: проблемы правового моделирования / А. В. Губарева // Юридическая наука и образование. – Екатеринбург : Урал. гос. юрид. акад., 2011. – Вып. 4. – С. 78–82

Зорін О. Як правильно нерезидентам обрати компетентний суд : особливості судових процесів за участю іноземного елемента в господарському судочинстві / Олексій Зорін // Судовий випуск. Юридична практика. – 2011. – N 9(29 вересня). – С. 19

Кравцов С. Тлумачення поняття "міжнародний комерційний арбітраж" // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura : тези міжнар. наук.–практ. конф., 27–28 листоп. 2009 р. – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 223–224

Кравченко С.О. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) / С. С. Кравченко // Адвокат. – 2008. – № 11. – С. 14–26

Лисица В.Н. Lex mercatoria в зарубежной доктрине / В. Н. Лисица // Государство и право. – 2008. – 4. – С. 103–107

Міжнародний комерційний арбітраж в Україні : теорія та законодавство / Торгово–промислова палата України; під заг.ред. І. Г. Побірченко. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2007. – 584 с

Мілаш В.С. Господарське право : у 2 ч. : курс лекцій. Ч. 2 / В. С. Мілаш. – Х. : Право, 2010. – 336 с

Мілаш В. С.Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі / В. С. Мілаш. – Полтава : Б.в., 2004. – 180 с.

Мыкольская Н. Правила ИНКОТЕРМС 2010 на практике : о возможных практических проблемах и особенностях применения правил ИНКОТЕРМС 2010 / Наталия Мыкольськая, Александр Терещенко // Юридическая практика. – 2011. – № 17(26 апреля). – С. 13–14

Назаренко В. Уніфікація правового регулювання договору міжнародної купівлі–продажу товарів // Підприємництво, господарство і право. – 2009. –№ 5. – С. 57–61

Никифоров В.А. Глобализация и правовое регулирование внешней торговли России : монография / В. А. Никифоров ; ГОУ ВПО "Орловский государственный университет". – Орел : Орлов. гос. ун–т, 2007. – 333 с

Онищенко Г. Автономія волі як основоположний принцип при визначенні права, що підлягає застосуванню до довірчих відносин з іноземним елементом // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №3. – С. 77–80

Онищенко О. Зовнішньоекономічний договір як основна форма зовнішньоекономічної діяльності / Олег Онищенко // Юридичний журнал. – 2011. – № 9. – С. 102–111. – Бібліогр. : с. 111

Слипачук Т. Реализация арбитражной "альтернативы" / Т. Слипачук, Е. Перепелинская // Юридическая практика. – 2007. – №26 (26 июня). – С. 1, 20

Теньков С. Зовнішньоекономічний контракт: яке право слід застосовувати? Огляд судової практики // Юридичний вісник України. – 2010. –№ 32 (7–13 серпня). – С. 10

Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – 4–те вид.,переробл. і допов. – К. : Атіка, 2009. – 500 с

Шевченко Н. Застосування адміністративно–господарських санкцій у зовнішньоекономічній діяльності / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 32–35

Шипова А.В. Гражданско–правовые и международно–частноправовые принципы исполнения обязательств из договора международной купли–продажи товаров / А. В. Шипова // Юридическая наука и образование. – М. : Моск. гос. юрид. акад., 2008. – Вып. 1. – С. 145–164

Щербак О. Зовнішньоекономічні договори в міжнародному приватному праві / О. Щербак // Юридичний вісник України. – 2012. – № 18/19(5–18 травня. – С. 14

Щербак О. Колізійні питання по зовнішньоекономічних договорах / О. Щербак // Юридичний вісник України. – 2012. – N 5(4–10 лютого). – С. 12

Тема 19. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні.
ПЛАН

Вступ.

1. Інвестиційний ринок як об’єкт державної інвестиційної політики.

2. Засади господарсько-правового забезпечення формування та реалізації інвестиційної політики держави.

3. Удосконалення правового регулювання інвестиційних відносин в Україні.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18 – 22. – Ст. 144.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91р. - № 1560 XII // Відом. Верховної Ради України.-1991.-№47.-Ст.646.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. - № 93/96 – ВР // Відом. Верховної Ради України.-1996.-№19.-Ст.80

Кухар В. Господарсько-правові засоби реалізації інвестиційної політики держави: проблеми та перспективи // Вісник Академії правових наук України. 2005 р. №2 (41).- Х.: Право,2005.- C.122-130

Наумов О. "Про державну підтримку та стимулювання інвестиційної діяльності" [законопроект] //Часопис Парламент.- 2004.- № 7.-C. 13-15

Поєдинок В.В. Гарантії стабільності режиму інвестиційної діяльності: теоретичний аспект //Вісник господарського судочинства.- 2005.- № 4.-C. 145-151

Кухар В. Господарсько-правові засоби реалізації інвестиційної політики держави: проблеми та перспективи // Вісник Академії правових наук України. 2005 р. №2 (41).- Х.: Право,2005.- C.122-130

Орлова Н.С. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Украине //Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Сер.: Право.- 2003.- № 1.-C. 52-55

Дацій Н. Державне регулювання інвестиційного ринку в Україні //Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України.- 2004.- № 4.-C. 296-301

Решевець О. Державне регулювання інвестиційної діяльності //Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України.- 2006.- № 1.-C. 230-235

Кухар В.І. До проблеми визначеності правової інвестиційної політики держави // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідомл.учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів: до 200-річчя Національної юридичної академії ім. Я. мудрого.- Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004.- C.84-87

Мерзляк А. Довгострокова політика управління інвестиційним процесом суб`єкта господарювання //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2003.- № 1.-C. 179-189

Кудрявцева В.В. Забезпечення ефективності судової практики в сфері застосування інвестиційного законодавства // Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичного семінару молодих учених та здобувачів "Проблеми судової реформи в Україні", 9 квіт. 2008 р..- Х.: Кроссроуд,2008.- C.128-131

Кудрявцева В.В. Інвестиційний кодекс України як логічний результат розвитку законодавства // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідомл.учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів: до 200-річчя Національної юридичної академії ім. Я. мудрого.- Х.: Нац. юрид. акад. України,2004.- C.89-91

Дудін Т. Політика держави у сфері іноземного інвестування //Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України.- 2004.- № 2.-C. 283-292

Перепелиця М.О. Правові засади інвестиційної діяльності в Україні // Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 жовт. 2006 р..- Х.: Вид. Дім "ІНЖЕК",2007.- C.451-454

Полатай В.Ю. Правові проблеми інвестиційної діяльності в Україні // Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення: Матеріали "круглого столу", організ. і провед. Наук.-дослід. ін-том держ. будів. та місц. самовряд. АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України. м. Харків, 21 черв. 2006р..- Х.: Право,2006.- C.65-67

Пузанова Г.И. Правовые режимы как основа правового регулирования деятельности иностранных инвесторов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.18.- К.: Ін-т держави і права НАН України,2002.- C.157-162

Кузьмін О.Є., Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні //Фінанси України.- 2002.- № 3.-C. 97-107

Зельдина Е. Совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности в Украине //Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 10.-C. 6-8

Полатай В. Суб`єкти інвестиційної діяльності //Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 11.-C. 10-12

Кухар В.І. Удосконалення правового регулювання інвестиційних відносин як складова інвестиційної політики держави //Вісник господарського судочинства.- 2004.- № 3.-C. 226-229

Косянчук Т. Управлінські фактори формування інвестиційного клімату //Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 5.-C. 66-68

Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики //Фінанси України.- 2002.- № 1.-C. 86-91

Тема 20. Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні.
ПЛАН

Вступ.

   1. Поняття національної інноваційної системи та правове забезпечення її функціонування в Україні.

   2. Інноваційна діяльність як економіко-правова категорія та її об’єкти. 3. Проблеми визначення суб’єктів інноваційної діяльності за законодавством України.

   3. Особливості правового режиму реалізації інноваційних проектів.

   4. Спеціальні правові режими інноваційної діяльності (технологічних та наукових парків).

Висновки.

Нормативні акти та література:

 1. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від від 14 вересня 2006 р., № 143-V // Відом. Верховної Ради України. – 2006. – № 45 (10.11.2006). – С. 434.

 2. Про інвестиційну діяльність: Закон УСРСР від 19 вересня 1991 р., № 1560-ХІІІ // Відом. Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – С. 646.

 3. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002р., № 40-ІV // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 266.

 4. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України № 916-ХІ від 13 липня 1999 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 37. – С. 770-775.

 5. Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України від 1 грудня 1998 р., № 284- XIV // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 2-3. – С. 20.

 6. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 09.09.2010р. - № 2519 – VI // Відом. Верховної Ради України. – 2011. - № 4. ст. 23

 7. Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011р. - № 3715 – VI // Офіц. вісн. України – 2011р. - №77. – ст. 2841

 8. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16 липня 1999 р., № 991-XIV(в редакції від 12.01.2006р. №3333-IV) // Відом. Верховної Ради України. – 2006. - № 22. – ст. 182

 9. Атаманова Ю.Є. Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України: Монографія. – Х.: Факт, 2006. – 256 с.

 10. Волынкина М.В. Инновационное законодательство России / М.В. Волынкина. - М.: Аспект Пресс, 2005. – 240 с.

 11. Высоцкий Д.Е. Правовые формы объектов инновационной деятельности. – Донецк: «Вебер», 2007. – 118 с.

 12. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник стаей / Исслед. центр частного права. – М.: „Статут”, 2003. – 416 с.

 13. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І. Волков, М.П, Денисенко, А.П. Гречан та ін..; Під ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 960 с.

 14. Задихайло Д.В. Забезпечення державою інноваційного характеру розвитку економічних відносин, як її економічна функція // Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави: Монографія / За заг. ред. Задихала Д.В. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 256 с. – С. 3-19. – С. 9.

 15. Зенин И.А. Наука и техника в гражданском праве. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 208 с.

 16. Иванова Н. Национальные инновационные системы // Вопросы економики. – 2001. – № 7. – С. 59-70.

 17. Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 27-28 жовтня 2006 р. / Упорядники: Петришин О.В., Кизим М.О. – Х.:ВД „ІНЖЕК”, 2007. – 560 с.

 18. Орлюк О., Нежиборець В., Ревуцький С. Економіко-правові засади формування в Україні національної інноваційної системи // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 5. – С. 3-8.

 19. Святоцький О.Д., Крайнєв П.П., Ревуцький С.Ф. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: питання теорії і практики / За ред.. О.Д. Святоцького. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 80 с.

 20. Спасибо-Фатеєва І. Інноваційна інфраструктура, кластери та „хай-тек” уклади в сучасності та українських реаліях // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – 2 (49). – С. 99-107.Тема 21. Правовий господарський порядок як мета господарсько-правового регулювання.
План.

Вступ.

 1. Поняття та зміст правового господарського порядку.

 2. Конституційно-правові засади правового господарського порядку в Україні.

 3. Механізм реалізації правового господарського порядку: основні елементи.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Конституція України.

Господарський кодекс України.

Задихайло Д.В.Державне регулювання ринкових відносин як актуальна юридична проблема// Українське комерційне право.-2005.-№ 6.-С.10-17.

Задихайло Д.В.Конституційний економічний порядок: проблема систематизації нормативно-правового забезпечення// Вісник Академії правових наук України.-2006.-№4 .-С.127-137.

Задихайло Д.В.Мобілізаційна стратегія економічного розвитку в контексті правового господарського порядку: постановка питання// Вісник Академії правових нік України.-2007.-№ 1(48).-С.158-168.

Задихайло Д.В. Конституційна доктрина та регулювання економічних відносин у контексті конституційної реформи//Державне будівництво та місцеве самоврядування.-2007.-№13.- С.25-37

Мамутов В.К. Экономика и право: Сб. Науч.трудов.-К.:Юринком Интер,2003.-544с.

Давиденко В.В.Економічна функція сучасної держави/Держава і право: зб.наук.праць. Юридичні і політичні науки.- К., 2003.- Вип.19.-С.74.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських...
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний...
Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconРектору Нац іонального університету «Юридична академія України імені...
Ректору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconУкраїни кримінільний процесуальний кодекс україни науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова І стилістика"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка