Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
Сторінка4/7
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
^

Нормативні акти та література:


Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

Верховець А.А. Форми вини в сучасній вітчизняній цивілістиці // Вісник господарського судочинства. - 2005. - № 3. - С.214 - 220.

Вінник О.М. Проблеми відповідальності суб’єктів господарювання, їх учасників і власників майна // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998 .- № 3.- С.130 - 136.

Кройтор В. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров. - Х.: Эспада, 2001. – 352 с.

Липницкий Д.Х. Проблемы хозяйственно - правовой ответственности // Проблемы становления хозяйственного законодательства Украины. - Донецк, 1993 . - С. 124 – 133.

Подцерковний О.П. Проблеми навмисного невиконання господарських забов’язань // Проблеми вдосконалення господарського законодавства Украхни: тизи виступів учасників “круглого столу” (17 - 18 квітня 2001 р., м. Київ). - С. 93 - 96.

Подцерковний О.П., Черновол А. Законодательные проблемы, способствующие умышленному неисполнению хозяйственных обязательств // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 7.- С. 10 - 13.

Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: Монографія. - К.: Юстиніан, 2006. - 424 с.

Селіванова І.А. Співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України в регулюванні відповідальності за порушення в сфері господарювання // Збірник наукових праць „Господарське законодавство України: практика застосування та перспективи розвитку в контексті европейського вибору”. –Донецк. -Юго-Восток.- 2005. - С. 75 – 79

Чернадчук В., Чернадчук Т. До питання щодо оперативно-господарських санкцій // Підприємництво, господарство і право.- 2001. - № 3. – С. 13 - 15.

Шевченко Н. Понятие административно - хозяйственных санкций // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 7. - С. 80 - 82.

Шевченко Н. Способы защиты прав субъектов хозяйствования // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 8. - С. 51 - 53.

Шульженко Ф. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 171с.

Тема 14. Державне регулювання господарської діяльності.
ПЛАН

Вступ

1.Поняття та значення державного регулювання господарської діяльності. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

2.Ліцензування та патентування господарської діяльності.

3.Поняття та форми підтвердження відповідності у регульованій та нерегульованій сфері. Сертифікація.

4.Правове регулювання ціноутворення.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. ( ст.12). - № 436. – IV // Відом. Верховної Ради України. – 2003. - № 18;19/20;21/22. – ст. 144

Про ліцензування певних видів господарської діяльності :Закон України від 1.06.2000р. - №1775 - III // Відом. Верховної Ради України.-2000.-№36.-ст.299.

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. //Офіційний вісник України.- 2010.- N 92 (10.12.2010)(частина 1).- ст. 3248

“Про ціни та ціноутворення” :Закон України від 3.12.1990р. – 507 - XII // Відом. Верховної Ради УРСР.-1990.-№52.-Ст.650.

“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”: Закон України від 11.09.2003р. - № 1160 - IV // Відом. Верховної Ради України. - 2004. - №9. - Ст.79.

«Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки» відповідності :Закон України від 01.12.2005 р. № 3164-ІV // Відом. Верховної Ради України. - 2006 - № 12. – Ст. 101.

Про підтвердження відповідності: Закон України від 17.05.2001 р. № 2406-ІІІ // Відом. Верховної Ради України. 2001 - № 32. – Ст. 169.

Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. № 2408-ІІІ // Відом. Верховної Ради України. 2001 - № 31. – Ст. 145.

Про акредитацію органів з оцінки відповідності :Закон України від 17.05.2001 р. № 2407-ІІІ // Відом. Верховної Ради України. 2001 - № 32. – Ст. 170.

Шевердіна О.В. Державне регулювання господарської діяльності: поняття, функції та правові форми впливу // Проблеми законності. Вип. 90.- Х.: Нац. юрид. акад. України,2007.- C.79-86

Задихайло Д. Державне регулювання ринкових відносин як актуальна юридична проблема //Українське комерційне право.- 2005.- №2 (№ 6).-C. 18-28.

Бойчук Р.П. Деякі питання форм і способів правового регулювання господарської діяльності // Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: Матеріали наук.-прак. конф. (м. Харків, 24-25 трав. 2005 р.).- Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого,2005.- C.320-323.

Добровольська В. Деякі питання щодо непрямих (економічних) методів державного регулювання підприємницької діяльності //Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 5.-C. 49-52

Рябченко О. Зміст державного регулювання господарської діяльності //Право України.- 2006.- № 1.-C. 81-84 +

Пастух І.Д. Ліцензування як засіб державного регулювання господарських відносин в Україні // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів: Міжнар. наук.-практ. конферен. (Київ, 28-29 квітня 2004р.). В 2ч. Ч. 2.- К.: Нац. Акад. управления,2004.- C.107-112

Шашкіна О.В. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності // Приватне право і підприємництво. 2008. Вип. 7.- К.: НДІ приватного права і підприємництва,2008.- C.163-167.

Добровольська В. Окремі засоби державного регулювання підприємництва та їх правова регламентація //Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 4.-C. 82-85

Мамутов В.К. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності //Право України.- 2009.- № 9.-C. 83-94

Шевердіна О.В. Право в системі державного регулювання господарської діяльності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІII регіон.наук.-практ.конф. (8-9 лют.2007 р.).- Л.: ЛДУ,2007.- C.361-363

Задихайло Д.В. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України. 2006 р. №3(46).- Х.: Право,2006.- C.143-153

Кузьміна М.М. Технічне регулювання, його співвідношення зі стандартизацією та оцінкою відповідності / М. Кузьміна // Юридична Україна. – 2009. - №8, С. 99-103.

Тема 15. Ліцензування господарської діяльності.

ПЛАН

Вступ.

    1. Поняття та законодавче забезпечення ліцензування господарської діяльності.

    2. Суб’єкти відносин в сфері ліцензування господарської діяльності.

    3. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню: порядок визначення, джерела правового регулювання.

    4. Порядок отримання, обміну, призупинення та анулювання ліцензій.

Висновки.

Нормативно-правові акти та література

Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності :Закон України від 1.06.2000р. - №1775 - III // Відом. Верховної Ради України.-2000.-№36.-ст.299

Перелік органів ліцензування: постанова Кабінету Міністрів України

від 14 листопада 2000 р. N 1698 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. N 798) // Урядовий кур'єр, 2000, 12, 07.12.2000 N 228

Бекірова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності / Е. Бекірова // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №10. – С. 95– 97

Бобкова А. Щодо відміни ліцензування турагентської діяльності / Антоніна Бобкова, Василь Манзюк // Підприємництво, госп– во і право : наук.– практ. госп.– прав. журн. – 2011. – № 7. – С. 59– 62. – Бібліогр. : с. 62

Вітвіцький С. С. Цивільно– правовий аспект діяльності з контролю за су'бєктами ліцензійної діяльності / С. С. Вітвіцький // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. 2007. №1(32). – Д. : Дніпропетр. держ. ун– т внутр. справ, 2007. – С. 103– 109

Віхров О. П. Організаційно– господарські зобов'язання з ліцензування господарської діяльності / О. П. Віхров // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 158– 161. – Бібліогр. : с. 160.

Галіцина Н.В. Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура / Н. В. Галіцина // Право і безпека : Науковий журнал. – 2010. – № 5. – С. 255– 259. – Бібліогр. : с. 258– 259. – ISSN 1727– 1584

Добровольська В. Проблеми практичного застосування ліцензування як засобу державного регулювання у сфері господарювання / В. Добровольська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 10– 12

Карчевський К.А. Ліцензування господарської діяльності: правова природа, джерела правового регулювання, поняття та ознаки // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. Вип. 44. – 2009. – С. 180– 188

Кирієнко О. Особливості ліцензування окремих видів господарської діяльності // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 21. – 43– 45 (вкл.)

Корніюк О. Ліцензування : антикорупційні заходи // Бизнес. Бухгалтерія. – 2009. – № 20 (18 травня). – С. 79– 80

Крупчан О.Д. Напрями удосконалення процедури видачі ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності / О. Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна. – 2008. – 5. – С. 49– 59

Проблеми анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності за законодавством України // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін– т держави і права НАН України, 2010. – Вип.47. – С. 210– 216

Пальчук М.П. Проблеми визначення правової природи правоздатності підприємств у зв'язку з ліцензуванням господарської діяльності за її видами // Вісник господарського судочинства. – 2010. – №2. – С. 89– 94

Пальчук П. Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 73– 76

Пастух І. Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 83– 85

Провоторова Є. Правові аспекти визначення критеріїв видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 23– 25

Шпомер А. І. Ліцензування та патентування як засоби державного регулювання господарської діяльності / А. І. Шпомер // Вісник господарського судочинства. – 2011. – N 2. – С. 119– 125

Тема 16. Правове регулювання торгівельної та комерційно-посередницької діяльності.
ПЛАН

Вступ.

1.Господарсько-торгівельна діяльність як різновид господарської діяльності. Форми господарсько-торговельної діяльності. Джерела правового регулювання торгівельної діяльності

2.Порядок заняття торгівельною діяльністю та правила торгівельного обслуговування населення.

3. Державне регулювання та контроль торгівельної діяльності.

4.Порядок обліку торгівельних операцій. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та товарно-касових книг.

5. Особливості правового режиму обігу окремих видів товарів.

6. Правове регулювання деяких видів посередницько-торгівельної діяльності: поставка, енергопостачання, оренда майна, лізинг.

Висновки.

Нормативні акти та література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18 – 22. – Ст. 144.

2. Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. // Там же. – 2001. – № 31. –Ст.145.

3. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17.05.2001 р. // Там же. – 2002. – № 32. – Ст. 169.

4. Про захист прав споживачів: Закон України від 01.12.2005 р. // Там же – 1991. – № 30. – Ст. 379.

5. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 01.06.2000 р. // Там же. – 2000. – № 38. – Ст.315.

6. Про державне регулювання виробництва та обороту спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19.12.1995 р. (із змін. та допов.) // Відом. Верхов. Рада України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.

7. Порядок провадження торгівельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 // Офіц. вісн. України – 2006. – № 25. – Ст. 1818.

8.Буткевич О. Історія розвитку правового регулювання торговельної діяльності // Підприємництво, господарство право. – 2010. – 1. – С. 3-6.

9.Звєрєва О. В. Правова регламентація торговельної діяльності [Електронний ресурс] / О.В. Звєрєва. – К. : навч. Літ., 2006. – 144 с

10.Зеркалов Д.В. Торговельне право України: Довід. – К.: Дакор, 2007. – 336 с.

11.Попов А.А. Торговое право: Учеб. пособие. – 3-е узд. Доп. и перераб. –Х.: Изд. Группа ’’РА-каравелла’’, 2003.

12.Правовое регулирование торговой деятельности в Украине / сост. Д.В. Задыхайло. – Х.: Эспада-Синтекс, 1997. – 656 с.

13. Середа О. О. Щодо визначення місця торгового права в системі права України // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: Матеріали наук.-практ. конф. (10 квітня 2009 р.). – 2009. – С. 157-158

14.Середа О. О. Щодо визначення поняття «торгівля»: теоретичний аспект // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – 1. – С. 101-103

15.Сокур Ю. Становлення торговельного права в Україні (історико-правовий аспект) // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 5. – С. 53 – 56.

16.Торговельна діяльність в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 117 відп. ред. Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 448 с.

17. Хасанова В. Законодавче визначення понять внутрішня торгівля «внутрішня торгівля» та «торгівельна діяльнісьб» // Юридична Україна. – 2006. – 6. – С. 31-34

18.Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. – Т.2. Товар. Торговые сделки. – М.: Статут, 2003. – 544 с.


Тема 17. Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах членства України в СОТ.
ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

3. Зовнішньоекономічний контракт та особливості його укладення.

4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності в умовах членства України в СОТ.

Висновки.
Нормативні акти та література:

“Про зовнішньоекономічну діяльність ”: Закон України від 16.04.1991 р. - № 959 - XII // Відом. Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 29. Ст. 377 (з наступними змінами).

“Про інвестиційну діяльність ”: Закон України від 18.09.1991 р. - №1560 – ХII // Відом. Верховної Ради України . - 1991. - № 47. – Ст .646.

“Про режим іноземного інвестування”: Закон України від 19.03.1996 р. - № 93/96 – ВР // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 19. - Ст. 80.

“Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”: Закон України від 15.03.2001 р. - №2299 – III // Відом. Верховної Ради України. - 2001. - № 21. - Ст. 103.

Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1863 “Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності” // Офіц. вісн. України. - 2002. - №51 – Ст. 2298.

Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1864 “Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, переміщується через митний кордон України” // Офіц. вісн. України. - 2002. - №51. - Ст. 2299.

Богуславский М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М.,1996.

Бринцев О. До питання про право іноземного інвестора на гарантії від змін законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 8. - С. 19 - 22.

Брунцева Е.В. Международній коммерческий арбитраж: Учебное пособие для вісших учебніх заведений. - СПб.: Сентябрь, 2001. – 368 с.

Бутузов В.Н., Марущак А.І. Правові основи інвестиційної діяльності. – К.: КИТ, 2005. – 190 с.

Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право: Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Краткий учеб. Курс. - М.: Норма, 2001.

Вінник О.М. Інвестиційне право: Курс лекцій. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. – 260 с.

Виноградова А. Проблемы реализации гарантий для иностранных инвесторов в случае изменения законодательства Украины // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 2. - С. 14 - 16.

Винокурова Л.Ф. Внешнеэкономические контракты: заключение, исполнение и арбитраж. Актуальные вопросы определения применимого права // Практика международного коммерческого арбитража. - 2006. - № 2. - С. 2 - 20.

Громова Н. Внешнеторговый контракт. Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2000. – 141 с.

Кибенко Р. Інвестиційна діяльність: визначення, суб’єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1999. - № 6. - С. 217 - 221.

Мілаш В.С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі: Монографія. - Полтава, 2004. – 180 с.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських...
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний...
Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconРектору Нац іонального університету «Юридична академія України імені...
Ректору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconУкраїни кримінільний процесуальний кодекс україни науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова І стилістика"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка