Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
Сторінка3/7
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 6. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації.
ПЛАН

Вступ

1.Визначення поняття корпоративних прав держави.

2.Підстави виникнення корпоративних прав держави.

3.Механізми захисту корпоративних прав держави.

4.Органи з управління корпоративними правами держави.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Про управління об’єктами державної власності :Закон України від 21.01.2006// Відом. Верховної Ради України. – 2006. – №46. – Ст. 456.

Про цінні папери і фондовий ринок :Закон України від 23.02.2006 // Відом. Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

Про приватизацію державного майна : Закон України від 04.03.1999 р. // Відом. Верховної Ради України – 1992. –№ 24. – Ст. 348.

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні :Закон України від 10.12.1997 р. // Відом. Верховної Ради України – 1998. – № 15. – Ст. 67.

Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 р. // Відом. Верховної Ради України – 1999. – № 37. – Ст. 332.

Про корпоратизацію підприємств :Указ Президента України від 15.06.1993 р. № 210 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi - Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 5. - стор. 374

Порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство: постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 р. N 802 // Офіційний вісник України. -2012.- N 65 (07.09.2012)(частина 1).- ст. 2663

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791 Про управління корпоративними правами держави -http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=791-2000-%EF – Офіц. вісн. України. – 2000. - №20. - ст. 827

Порядок управління акціями (частками), які перебувають у державній власності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна, затверджений постановою КМ України від 16 травня 2001 р. № 518// Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi - Офіц. вісн. України. – 2001. - № 21. - ст. 931

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1679 «Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави» - Офіц. вісн. України – 2003. - № 44. - ст. 2303

Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник/ О.М. Вінник, В.С. Щербина; за ред. проф. В.С. Щербини. – К.: Атіка, 2000. – 544 с.

Задихайло Д.В. Корпоративне управління: навчальний посібник / Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. – Х.: Еспада, 2003. – 688 с.

Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ): учебник для вузов/ Т.В. Кашанина. – М.: Изд. группа норма-инфра-м – кодекс, 1999. – 815 с.

Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського досвіду у правовому полі України/ О.Р. Кібенко. – Х.: Страйк, 2005. – 432 с. (Серія «Юридичний радник»).

Коссак В. Практика вирішення спорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м. Києва)/ В. Коссак, О. Бачун// Право України. – 2003. – № 12. – С. 54–57.

Кравчук В.М. Корпоративне право: науково-практичний коментар законодавства та судової практики/ В.М. Кравчук. – К. : Істина, 2005. – 720 с.

Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації. – Х., 2009. -168 с.

Порошенко П.О. Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин: монографія/ П.О. Порошенко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 104 с.

Селіванова І.А. Проблеми правового статусу акціонерних товариств, в яких держава є акціонером. - Вісник Верховного суду України.-, 2009.- 39.- С..44-48

Селіванова І.А Реалізація державою своїх корпоративних прав. – Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних відносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України.-Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університ імені Василя Стефаника, 2012, С.132-135.

Спасибо-Фатєєва І.В. Поняття корпоративного права / І.В. Спасибо-Фатєєва// Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління: збірник статей. – Х., 2002. – С. 8–11.

Спасибо-Фатєєва І.В. Деякі питання права власності на цінні папери/ І.В. Спасибо-Фатєєва// Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління: збірник статей. – Х., 2002. – С. 115–119.

Талапина Э.В. Управление государственной собственностью/ Э.В. Талапина. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 455 с.

Щербина В.С. Право власності в Україні/ В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 230 с.


Тема 7. Акціонерне товариство як організаційно-правова форма суб’єкта господарювання.
ПЛАН

Вступ.

1. Правовий статус та типи акціонерних товариств.

2.Порядок заснування акціонерного товариства.

3. Цінні папери акціонерного товариства.

4. Органи управління акціонерного товариства.

5. Корпоративні права акціонерів.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Цивільний кодекс України від 16.01-2003р.- Ст.152-162. // ВВР. – 2003. - № 40-44. - ст. 356

Господарський кодекс від 16.01.2003р.-Ст.81 // ВВР. – 2003. - № 18-22. - ст. 144

“Про акціонерні товариства» :Закон України від 17 .09.2008р. № 514-У // Відом. Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – ст. 384

Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства"// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 2009.- № 9.- К.: Юрінком Інтер, 2009.- 400 c.

Бєлкін М. Актуальні питання імплементації Закону України "Про акціонерні товариства" в контексті протидії рейдерської активності //Юридичний журнал.- 2009.- № 9.-C. 69-80

Бєлкін М.Л. Актуальні питання судового захисту майнових прав акціонерів //Вісник господарського судочинства.- 2009.- № 5.-C. 109-118

Рожкова Н., Щербинская Я. Анализ текста Закона Украины "Об акционерных обществах" //Підприємництво, господарство і право.- 2009.- № 1.-C. 7-9

Вінник О.М. Деякі аспекти вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин //Вісник господарського судочинства.- 2008.- № 1.-C. 118-125

Луць В.В. Деякі питання здійснення та захисту корпоративних прав в Україні //Вісник господарського судочинства.- 2008.- № 1.-C. 125-130.

Вінник О. Закон "Про акціонерні товариства": проблеми застосування // Юридичний вісник України.- 2009.- 7-13 листопада (№ 45).-C. 6.

Львова І. Закон про акціонерні товариства : гра за новими правилами //Бизнес. Бухгалтерія.- 2009.- 23 березня (№ 12).-C. 46-49.

Герасимов Р.Р. Закон України "Про акціонерні товариства": тезисний аналіз основних нововведень //Адвокат.- 2009.- № 7.-C. 42-48.

Поваров Ю.С. К вопросу о природе и видовом многообразии прав акционеров //Гражданское право.- 2009.- № 1.-C.

Гордієнко Т. Коментар деяких положень Закон України "Про акціонерні товариства" //Юридичний журнал.- 2009.- № 5.-C. 78-95

Вінник О. Конфлікт інтересів в акціонерному товаристві: проблеми попередження та розв`язання //Юридичний вісник України.- 2009.- 23-29 травня (№ 21).-C. 5

Жорнокуй Ю. Корпоративна природа відносин між акціонером і акціонерним товариством //Право України.- 2008.- № 11.-C. 49-56

Отченаш М. Корпоративная система управления в АО в соответствии с новым Законом об АО //Юридическая практика.- 2009.- 24 марта (№ 12).-C. 12-13

Єфименко А. Корпоративне управління за законом "Про акціонерні товариства": здобутки та помилки //Юридичний журнал.- 2009.- № 9.- C. 22-29

Клейнер В. Корпоративное управление и эффективность деятельности компаний //Вопросы экономики.- 2008.- № 10.-C. 32-48

Вінник О. Методи правового регулювання акціонерних відносин: проблеми відповідальності акціонерних товариств, пов`язані з їх капіталом //Право України.- 2009.- № 8.-C. 32-37

Диба І. Новації у діяльності акціонерних товариств //Юридичний вісник України.- 2009.- 28 березня-3 квітня (№ 13).-C. 13

Яворська О. Новели правового регулювання за Законом України "Про акціонерні товариства" //Юридична Україна.- 2009.- № 8.-C. 66-70

Щербина О. Основні новели Закону "Про акціонерні товариства" //Вісник Центру комерційного права.- 2009.- № 1.-C. 7-8

Практика розгляду судами корпоративних спорів //Вісник Верховного Суду України.- 2008.- № 2.-C. 20-33

Практика розгляду судами корпоративних спорів //Юридичний журнал.- 2008.- №7-8 (№ 7).-C. 166-196

Тема 8. Правовий статус господарських товариств
ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та види господарських товариств за законодавством України.

2. Порядок створення та припинення господарських товариств.

3. Організація управління в акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю.

4. Організація управління в командитних та повних товариствах.
Висновки.

Нормативні акти та література:

Цивільний кодекс України від 16.01-2003р.- Ст.152-162. // ВВР. – 2003. - № 40-44. - ст. 356

Господарський кодекс від 16.01.2003р.-Ст.81 // ВВР. – 2003. - № 18-22. - ст. 144

Про господарські товариства :Закон України від 19 вересня 1991 року // Відом. Верховної Ради України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

Про акціонерні товариства:Закон України від 17 .09.2008р. // Відом. Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – ст. 384

Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства"// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 2009.- № 9.- К.: Юрінком Інтер, 2009.- 400 c.

Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення. – К. : Атіка, 2003. – 352 с

Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. – К. : Т-во "Знання", 1998. – 309 с

Атаманова Ю.Е. Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта : монография . – Х. : Б. и., 2004. – 208 с

Бейцун І. Правова природа повного товариства // Економіка, фінанси, право. – 2001. – 12. – С. 16-21

Гук А. Органи господарських товариств з одним учасником // Юридичний журнал. – 2006. – 12. – С. 115-120

Дорошенко, Л. Н. Механизм устранения недостатков при создании хозяйственных обществ // Правничий часопис Донецького університету : наук. журн. / Донецький національний університет. – Донецьк : Б. в., 2010. – 2010 р. № 2 (24). – С. 156-162.

Задихайло Д. В. Інвестиційні аспекти правового регулювання господарських товариств // Правові проблеми корпоративного управління та діяльності акціонерних товариств. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2002. – С. 59-61

Зорич Г. А. Актуальні питання та законодавчі аспекти регулювання товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник господарського судочинства. – 2007. – 2. – С. 198-210

Кашанина Т. В Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ ). – М. : Издател. группа "НОРМА-ИНФРА М", 1999. – 815 с

Кибенко, Е. Р. Корпоративное право : Учеб. пособие. – Х.: Эспада, 1999. – 480 c

Корпоративне право України : підручник за ред. В. В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с

Кочергіна К.О. Організаційно-правові форми господарських товариств у контексті розвитку економічних відносин // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2010. № 2. – Х. : Право, 2010. – С. 105-116

Красько И. Некоторые проблемы теории юридических лиц и их прикладное значение (классификация, корпоративные права, ответственность участников) // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – 10. – С. 3-5

Пироговська А. С. Проблеми класифікації суб'єктів господарювання // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. 2009. №3(44). – 2009. – С. 134-141

Практика розгляду судами корпоративних спорів // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – 2. – С. 20-33

Практика розгляду судами корпоративних спорів // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – 3. – С. 20-34

Радченко Л. І. Командитне товариство як учасник цивільних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – 7. – С. 56-65

Синявська Я. С. Правовідносини у повному товаристві, що опосередковують його діяльність // Вісник господарського судочинства. – 2009. – 4. – С. 107-110

Чернобук Я. Л. Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю: теорія і практика // Теорія і практика правознавства : електр. наук. фахове вид. Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Б. в., 2011. – № 1. – С. 97-105.

Шніт А. Правове регулювання корпоративного управління // Вісник прокуратури. – 2011. – N 9. – С. 104-108.

Яковлєв Ю. В. Суттєві ознаки командитного товариства // Правова держава. 2002. № 5. – О. : Одес. нац. ун-т, 2002. – С. 57-60

Тема 9. Господарські об’єднання суб’єктів господарювання

ПЛАН
Вступ.

  1. Поняття господарського об’єднання

  2. Організаційно-правові форми об’єднань.

  3. Особливості правового статусу державних (комунальних) об’єднань.

Висновки

Нормативні акти та література:

Господарський кодекс від 16.01.2003р.-Ст.81 // ВВР. – 2003. - № 18-22. - ст. 144

Алексєєва Ю. Обсяг правосуб'єктності господарських організацій // Правничий часопис Донецького університету. 2008 р. № 1(19). - 2008. - С. 65-69

Вінник О. М. Господарське право : Навч. посібник / О. М. Вінник. - 2-ге вид., змін. та допов. - К. : Правова єдність, 2009. - 766 с

Вердников В.Г. Предмет и система курса хозяйственного права. Правовое положение хозяйственных организаций : Учеб. пособие / В.Г. Вердников, В.С.Мартемьянов, А.И. Плеханов. - М.: ВЮЗИ, 1978. - 68с. / В. Г. Вердников, В. С. Мартемьянов, А. И. Плеханов // Гуманітарні науки. № 1 : Зб. на допомогу учб. та наук. роботі студ. [Електронний ресурс]. - Б. м. : Б. в., 2006. - 1 CD-ROM

Джуринський В.О. Господарські об'єднання в Україні: поняття та правова природа / В. О. Джуринський // Вісник господарського судочинства. - 2008. - 5. - С. 137-143

Джуринський В.О. Правове становище господарських об'єднань в Україні : автореферат дис.канд. юрид. наук : 12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право / В. О. Джуринський. - К. : Б.в.,2009. - 20 с

Корпоративне право України : підручник / В. В. Луць [та ін.] ; за ред. В. В. Луць. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 384 с

Кравець І.М. Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень : автореферат дис. канд. юрид. наук : 12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право /І. М. Кравець.- К.: Б. в., 2008.- 16 с.

Кравець І. Господарські об'єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - 5. - С. 79-81

Мілаш В.С. Проблеми визначення господарсько-правового статусу учасників господарських відносин / В. Мілаш // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - 2. - С. 25-29

Пироговська А.С. Проблеми класифікації суб'єктів господарювання // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. 2009. №3(44). - 2009. - С. 134-141

Прокопчук Павел Николаевич. Эволюция законодательства Республики Беларусь о холдингах и других хозяйственных объединениях / П. Н. Прокопчук // Право и демократия. Вып. 16. - Минск : БГУ, 2005. - С. 159-172

Щербина В. Господарські об'єднання в Україні: проблеми вдосконалення правового становища / В. Щербина // Вісник Академії правових наук України. 2008 р. №2(53). - Х. : Право, 2008. - С. 106-119

Щербина Валентин Степанович. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 600 с

Короткевич М. П. Некоторые вопросы создания объединений субъектов хозяйственной деятельности в Республике Беларусь / М. П. Короткевич // Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь : матер. Междунар. науч.–практ. конф. (21–22 окт. 2010 г., г. Минск) / Белорус. гос. ун–т, Нац. центр зак–ва и правов. исследований Респ. Беларусь. – Минск : Позитив–центр, 2010. – С. 126–128.
Тема 10. Комерційний договір у господарському праві.
ПЛАН

Вступ

1. Правові особливості договорів у сфері підприємницької діяльності.

2. Вплив економічних чинників на господарсько-договірні зв’язки суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Свобода комерційних (підприємницьких) договорів та її межі.

4. Основні засади укладення комерційних (підприємницьких) договорів (порядок укладення, загальна характеристика сторін, поняття істотних умов, визнання договорів неукладеними, недійсними тощо).

Висновки.
Нормативні акти та література:

Цивільний кодекс України -Ст.626-654.

Господарский кодекс України- Розд.1У

Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре. − СПб.: Юридический центр «Пресс», 2001. − 211 с.

Иванов В.В. Общая теория договора. – М.: Юристъ, 2006. – 238 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.1: Общие положения. – М: Статут, 2002. – 848 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.2: Договоры о передаче имущества. – М: Статут, 2006. – 780 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М: Статут, 2002. – 1038 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.4: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М: Статут, 2006. – 910 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.5. Т. 1.: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. – М: Статут, 2006. – 736 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.5. Т. 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. – М: Статут, 2006. – 623 с.

Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: Навч. пос. – К.: Юрінком Інтер, 2008. − 576 с.

Мілаш В.С. Підприємницький (комерційний) договір: поняття та правові особливості. − Полтава: АСМІ, 2004. − 148 с.

Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності. − Полтава: АСМІ, 2005. − 450 с.

Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 440 с.

Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладення: Навч. пос. – К.: Наук. думка, 2002. – 277 с.

Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія.– К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Хромченков О.В. Понятие и признаки предпринимательских договоров // Гражданское право. – 2006. – № 3. – С. 45-48.

Белых В.С. Предпринимательский договор: понятие, виды и сфера применения // Цивилистические исследования. – Вып. 1: Сборник научных трудов памяти профессора И.В. Федорова / Под ред. Б.Л. Хаскельберга. − М.: Статут, 2004. − С. 123-132.

Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

Договоры в предпринимательской деятельности / Отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. Левшина; Ин.-т законод. И сравнит. правоведения. – М.: Статут, 2008. – 509 с.

А.Н. Кучер. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. – М.: 2005. – 363 с.

Карапетов А.Г. Расторжение нарушеного догоовра в российском и зарубежном праве. – М.: Статут, 2007. – 876 с.

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА / Пер. с англ. А.С. Комарова. − М.: Статут, 2006. − 735 с.

Тема 11. Господарсько-правове забезпечення функціонування ринків фінансових послуг України.
ПЛАН

Вступ.

 1. 1. Ринок фінансових послуг: поняття, структура та функції в сучасних умовах розвитку економіки України.

 2. 2. Характеристика правового статусу професійних суб’єктів вітчизняного ринку фінансових послуг.

 3. 3. Напрями, методи та господарсько-правові засоби державного регулювання фінансових послуг за законодавством України.

 4. 4. Зміст господарської компетенції та взаємодія державних регуляторів національного ринку фінансових послуг.

Висновки.
Нормативні акти та література:

Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121 // Відом. Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – ст. 292.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.10.2005 р. № 4802 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 49. – Ст. 3101.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.12.2003 р. № 146 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Т. 2. – Ст. 2840.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 40 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 38. – Ст. 2047.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006 р. № 6201 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 39. – Ст. 2633.

Про затвердження Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2005 р. № 4241 // Офіц. вісн. України. – 2005. - № 29. – Ст. 1738

Про затвердження Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: Постанова Правління Національного банку Ураїни від 08.09.2011 р. № 36 // Офіц. вісн. України. – 2011 р. № 84. – Ст. 3092

Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. № 3981 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 21. – Ст. 1146.

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-ІІІ // Відом. Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – Ст. 103.

Про можливість надання юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31.03.2006 р. № 5555 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 17. – Ст. 1284.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 09.07.2003 р. № 1057-ІV // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 47–48. – Ст. 372.

Про Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Указ Президента України від 23.11.2011 р. № 1070/2011 // Уряд. кур’єр. – 2011. - № 230. – стор. 12

Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР (в редакції від 04.10.2001. - №2745 – III Відом. Верховної Ради. – 2002. - №7. - ст. 50) // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

Про фінансовий лізинг : Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР (в редакції від 11.12.2003 № 1381 – IV Відом. Верховної Ради України. – 2004. - № 15. – ст. 231 ) // Відом. Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

Андрущенко І. Г. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України. – 2002. – № 2. – С. 47–49.

Дмитрієва О. Структура фінансових послуг у перехідній економіці // Банківська справа. – 2004. – № 1. – С. 69–75.

Дмитрієва О. Поняття та характеристика ринку фінансових послуг // Банківська справа. – 2004. – № 3 . – С. 61–65.

Масляєва К. Недержавні пенсійні фонди – спеціальний суб’єкт ринку фінансових послуг в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 242–248.

Масляєва К. В. Деякі основні поняття ринку фінансових послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 36. – С. 382–389.

Масляєва К. В. Стратегічні напрями розвитку ринку фінансових послуг // Юридична Україна. – 2007. – № 7. – С. 49–53.

Масляєва К.В. Специфіка правового статусу органів державного регулювання ринку фінансових послуг України: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична Україна. – 2007. – № 8. – С. 41–45.

Масляєва К.В. Деякі проблеми механізму державного регулювання сучасного ринку фінансових послуг України // Сучасні проблеми юридичної науки та практики : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. – Х., 2007. – С. 101–104.

Масляєва К.В. Правовий аналіз сучасної інвестиційної політики фінансових посередників України / К.В. Масляєва // Осінні юридичні читання: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської наукової конференції молодих вчених 12-13 листопада 2008 р. / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 244–246.

Масляєва К.В. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця на ринку фінансових послуг // Юридична Україна. – 2009. – № 8. – С. 103–106.

Масляєва К.В.Організаційно-правова форма комерційних фінансових посередників у контексті захисту прав інвесторів // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 87–90.

Масляєва К. В., Андрійченко Ж. О. Розділ 5. Нормативне забезпечення діяльності з надання фінансових послуг / Управління розвитком ринків фінансових послуг: Монографія / Наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків: АдвА тм, 2009. – С. 116–130.

Сутормина В. Н. Правовое обеспечение функционирования финансового рынка в Украине. – К. : Нац. Акад. управления, 1999. – 199 с.

Ходаківська В. П., Бєляєв В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : [навч. посіб.]. – К. : ЦУЛ, 2002. – 616 с.
Тема 12. Правове забезпечення діяльності банківської системи України.
ПЛАН

Вступ.

 1. Формування банківської системи в Україні. Банківська система України на сучасному етапі.

 2. Правовий статус Національного банку України.

 3. Правовий статус комерційних банків та філій іноземних банків, що створені та діють на території України.

 4. Правові засади контролю Національного банку за діяльністю інших банків.

Висновки.
Нормативно-правові акти та література.
Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. – №40. – Ст. 356.
Закон України “Про банки і банківську діяльність ” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. —2001. —№5. —Ст.30.
Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. —1999. —№29. —Ст. 238.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. –№1. Ст. –1. 
Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
Банківське право України : навч. Посібник за заг.ред. А.О. Селіванова- К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000.

Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И - М.: Финансы и статистика, 1998-576с.

Богданов А., Суханов М. О секьюритизации активов банками // Банковские Технологии. – 2002. – №10. – С.42–45.
Бюлетень Національного банку України. — 2006. — № 3.

Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр"Академія”,2001.–317с.
Воробьева Л. Украинский опыт выпуска облигаций, обеспеченных активами // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №23. – С.26–28.

Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2001. – 300 с.

Костюченко О.А. Банківське право: Підручник.— 3-тє вид.— К.: Видавництво А.С.К., 2003.— 928 с.

Лексис В. Кредит и банки / Пер. с нем. - М.: Перспектива, 1994-118с.

Тема 13. Поняття відповідальності в господарському праві.
ПЛАН

Вступ.

 1. Господарсько-правова відповідальність: поняття та сутнісні ознаки.

 2. Оперативно-господарські санкції та порядок їх застосування.

 3. Штрафні санкції за порушення господарських зобов’язань.

 4. Відшкодування збитків.

 5. Адміністративно-господарська відповідальність.

Висновки.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських...
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний...
Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconРектору Нац іонального університету «Юридична академія України імені...
Ректору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconУкраїни кримінільний процесуальний кодекс україни науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова І стилістика"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка